„Fiat 500C“: ne tik žaisliukas poilsiaujantiems

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-09-16 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-09-16 06:00
Originalią stogo konstrukciją naujausios laidos "Fiat 500C" paveldėjo iš 1957-aisiais gaminto to paties modelio italų automobiliuko. Gamintojos nuotrauka
„Fiat“ at­sto­vė Lie­tu­vo­je UAB „Au­tob­ra­va“ su­tei­kė ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti šiais me­tais rin­ko­je pa­si­ro­džiu­sį kab­rio­le­tą 500C va­sa­ros pa­bai­go­je – bai­gian­tis kab­rio­le­tų se­zo­nui. Ta­čiau ma­ža­sis „Fiat 500C“ tin­ka­mas nau­do­ti ir orams at­ša­lus.

Ne­at­sie­ja­ma kiek­vie­no kab­rio­le­to da­lis – jo su­lanks­to­mas sto­gas. Va­sa­rą kab­rio­le­tų vai­ruo­to­jus ir ke­lei­vius tai ža­vi, nes su­lanks­čius sto­gą abi­pus ke­lio, ku­riuo rie­da kab­rio­le­tas, at­si­ve­ria pla­čios erd­vės ir akį glos­tan­čios vaiz­din­gos vie­to­vės. Be­je, dėl ga­li­my­bės va­žiuo­jant au­to­mo­bi­liu su­si­lie­ti su gam­ta jo ger­bė­jai ir ver­ti­na kab­rio­le­tus.

Ta­čiau žie­mą daž­no kab­rio­le­to sa­vi­nin­kai sa­vo plie­no žir­gus lai­ko ga­ra­žuo­se, nes va­ži­nė­ti esant mi­nu­si­nei tem­pe­ra­tū­rai kab­rio­le­tu ne­re­tai yra ir per šal­ta, ir ne­sau­gu. Su­lanks­to­mi kab­rio­le­tų sto­gai daž­niau­siai ga­mi­na­mi iš minkš­to au­di­nio, ku­ris yra la­bai pra­lai­dus šal­čiui. Žie­mą leng­viau nu­slys­ti nuo ke­lio ir ap­si­vers­ti, o daž­na­me kab­rio­le­te nė­ra įpras­tiems au­to­mo­bi­liams bū­din­gų sta­trams­čių, dėl to ap­vir­tus yra di­des­nė ga­li­my­bė su­si­žeis­ti ar ne­tgi žū­ti.

Įdo­mu, kad ma­ža­sis „Fiat 500C“ šių dau­ge­liui kab­rio­le­tų bū­din­gų ne­pa­to­gu­mų iš­ven­gia.

Ir va­sa­rą, ir žie­mą

Ma­žo­jo „Fiat 500C“ sto­gas ir­gi ga­mi­na­mas iš minkš­to au­di­nio. Ta­čiau jo plo­tas yra per­ne­lyg ma­žas, kad per jį pra­sisk­ver­bian­tis šal­tis ga­lė­tų nu­stelb­ti vi­du­je vei­kian­čią oro šil­dy­mo sis­te­mą. Dėl to ne­tgi sto­jus lie­tu­viš­kai žie­mai sė­din­tys ant už­pa­ka­li­nės sė­dy­nės ke­lei­viai jau­čia­si taip, ta­ry­tum va­žiuo­tų ita­liš­ku au­to­mo­bi­liu­ku, ku­rio pa­va­di­ni­me nė­ra rai­dės C, reiš­kian­čios „Cab­rio“. Ki­taip ta­riant, šil­tai.

Ita­lų in­ži­nie­riai į kab­rio­le­tą įdie­gė pa­to­bu­lin­tą elek­tra val­do­mo sto­go su­lanks­ty­mo me­cha­niz­mą, o tai lei­džia „Fiat 500C“ ke­liau­jan­tiems žmo­nėms jaus­tis taip pat sau­giai, kaip ir ma­ši­ny­te be C rai­de­lės. Pir­miau­sia sto­gas su­si­lanks­to tik iki tam ti­kros ri­bos. Dėl to ir to­liau vaiz­dą ga­li­ma ste­bė­ti per au­to­mo­bi­lio už­pa­ka­li­nė­je da­ly­je įmon­tuo­tą stik­li­nį lan­ge­lį, ku­rio ne­ga­lė­tų bū­ti, jei sto­gas su­si­lanks­ty­tų vi­siš­kai. Pa­gal uni­ka­lią ly­giag­re­tai­nio sis­te­mą su­si­lanks­tan­ti me­džia­ga „nep­ra­ry­ja“ ir ba­ga­ži­nės. Ja ga­li­ma nau­do­tis net ir sto­gui esant su­lanks­ty­tam.

Ta­čiau svar­biau­sia – kab­rio­le­to kū­rė­jai jo kons­truk­ci­jo­je pa­li­ko sta­trams­čius, ku­rie per ava­ri­ją ga­li ap­sau­go­ti vai­ruo­to­ją ir ke­lei­vius nuo su­ža­lo­ji­mų ar ne­tgi iš­gel­bė­ti jų gy­vy­bes. Šių me­tų lai­dos „Fiat 500C“ ga­min­to­jai šį kons­truk­ci­jos ypa­tu­mą pe­rė­mė iš 1957 me­tais ga­min­to to pa­ties mo­de­lio ita­lų au­to­mo­bi­liu­ko, pa­to­bu­li­nę jį šiuo­lai­ki­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis.

„Darbš­čio­ji bitutė“

At­kreip­ti­nas dė­me­sys, kad pir­mą­jį pus­me­tį „Fiat 500“ ma­žy­liai bu­vo gau­siau­siai Lie­tu­vo­je re­gis­truo­ja­mi au­to­mo­bi­liai. Ta­čiau tarp jų vi­sai ne­bu­vo nau­jų kab­rio­le­tų. Var­gu ar daug vai­ruo­to­jų pa­vi­lio­si uni­ka­liu „Fiat 500C“ sto­go su­lanks­ty­mo me­cha­niz­mu. Dau­gu­ma lie­tu­vių ma­no, kad kab­rio­le­tai yra pri­tai­ky­ti ne mū­sų kli­ma­tui, ir nuo to­kio po­žiū­rio ka­žin ar juos leng­vai at­kal­bė­si. Juo­lab kad ma­žie­ji „Cab­rio“ yra ir ge­ro­kai bran­ges­ni nei „įp­ras­ti“ „Fiat 500“.

Ta­čiau nau­jie­ji „Fiat 500C“ jau sėk­min­gai dar­buo­ja­si da­li­ji­mo­si au­to­mo­bi­liais pa­slau­gą „Ci­ty Bee“ Vil­niu­je tei­kian­čio­je bend­ro­vė­je. Jos ger­bė­jams ma­ža­sis ita­liš­kas kab­rio­le­tas yra pui­kus pa­si­rin­ki­mas šil­tuo­ju me­tų lai­ku – taip pat ir va­ži­nė­jant dar­bo rei­ka­lais po mies­tą. At­vi­ras sto­gas, ga­min­to­jo tei­gi­mu, ga­li bent trum­pam vai­ruo­to­ją ati­trauk­ti nuo dar­bo rū­pes­čių.

Ką dar pui­kaus, be ga­li­my­bės vai­ruo­to­jui ir ke­lei­viams su­si­lie­ti su ap­lin­ka, ga­li pa­do­va­no­ti ita­liš­kas ma­žy­lis? Ban­džiau „Fiat 500C“, ku­rio ra­tus su­ka 1,2 l ir 69 AG mo­to­ras. Jė­gos už­ten­ka, kad ma­ši­ny­tė mies­te bū­tų vi­kri ir ne­nu­si­leis­tų di­des­niems au­to­mo­bi­liams grei­tė­jant. Vos 3,55 m sie­kian­tis kab­rio­le­to il­gis už­ti­kri­na, jog spūs­čių są­ly­go­mis jis bus ma­nev­rin­gas, o sta­tant ma­ši­ną ne­reiks gaiš­ti daug lai­ko. „Fiat 500C“ tau­pus – su­nau­do­ja vi­du­ti­niš­kai 4 l/100 km de­ga­lų. Be to, žais­min­ga jo au­ra la­bai tin­ka iš­sis­kir­ti mėgs­tan­tiems žmo­nėms ar fir­moms.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami