„Fiat Tipo“ išrinktas praktiškiausiu Europos automobiliu

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-12-26 07:50
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-12-26 07:50
Gamintojo nuotraukos
Ita­li­jo­je jau pa­si­ro­džiu­siam, o grei­tai ir ki­to­se Eu­ro­pos rin­ko­se de­biu­tuo­sian­čiam nau­ja­jam „Fiat Ti­po“ tarp­tau­ti­nė au­to žur­na­lis­tų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja sky­rė pra­ktiš­kiau­sio au­to­mo­bi­lio ap­do­va­no­ji­mą „Au­to­best 2016“. 

„Fiat Ti­po“ pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo už sa­vęs pa­lik­da­mas ke­tu­ris ki­tus fi­na­li­nin­kus: nau­juo­sius „O­pel As­tra“ ir „Hyun­dai Tus­con“, „Hon­da CRV“ bei „Maz­da CX-3“.

„Au­to­best“ ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos nuo­mo­ne, „Fiat Ti­po“ yra iš­skir­ti­nis mo­de­lis, o to­kios šio au­to­mo­bi­lio ypa­ty­bės kaip iš­vaiz­da, va­rik­liai, su­vo­kia­ma ver­tė, kom­for­tas, uni­ver­sa­lu­mas ir ge­ras kai­nos bei ko­ky­bės san­ty­kis yra itin ak­tua­lios Eu­ro­pos pir­kė­jui.

„Au­to­best“ ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją su­da­rė 26 eks­per­tai, at­sto­vau­jan­tys lei­di­nius iš 26 Eu­ro­pos ša­lių. Ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ja „Fiat Ti­po“ se­da­nui iš vi­so sky­rė 1492 taš­kus try­li­ko­je skir­tin­gų ver­ti­ni­mo ka­te­go­ri­jų – iš­vaiz­dos, kom­for­to, eko­no­miš­ku­mo, val­dy­mo, kai­nos, ap­tar­na­vi­mo tink­lo, at­sar­gi­nių da­lių tie­ki­mo, uni­ver­sa­lu­mo, lie­ka­mo­sios ver­tės ir ki­tų. Api­bend­ri­nus, tam, kad lai­mė­tų, au­to­mo­bi­lis tu­rė­jo pa­si­ro­dy­ti kaip ra­cio­na­liau­sias pa­si­rin­ki­mas dau­ge­ly­je šių ka­te­go­ri­jų.

Pir­mo at­nau­jin­to­je „Fiat“ mo­de­lių ga­mo­je se­da­no gau­tas įver­ti­ni­mas at­spin­di „Fiat“ au­to­mo­bi­lių fi­lo­so­fi­ją, ku­ri su­de­ri­na iš­skir­ti­nę sti­lis­ti­ką, ge­ras au­to­mo­bi­lio val­dy­mo ir funk­cio­na­lu­mo cha­rak­te­ris­ti­kas bei pra­na­šiau­sią kai­nos ir ver­tės san­ty­kį. Nau­ja­sis se­da­nas ap­rū­pin­tas tuo, ką klien­tai Eu­ro­pos rin­ko­je la­biau­sia ver­ti­na, ir iš­sis­ki­ria pa­pras­ta bei leng­vai perp­ran­ta­ma kai­no­da­ra.

Be to, „Fiat Ti­po“ ta­po tre­čiuo­ju kon­cer­no mo­de­liu, iš­ko­vo­ju­siu šį pres­ti­ži­nį „Au­to­best“ įver­ti­ni­mą. Pir­mas ap­do­va­no­ji­mas 2003-ai­siais bu­vo skir­tas „Fiat Pa­nda“, o an­trą­jį 2008-ai­siais pel­nė „Fiat Li­nea“. Ofi­cia­li „Au­to­best“ ap­do­va­no­ji­mų ce­re­mo­ni­ja įvyks ki­tų me­tų va­sa­rį Mi­la­ne.

Se­da­nas „Fiat Ti­po“ iš­sis­ki­ria di­de­le ba­ga­ži­nės tal­pa, sie­kian­čia 520 li­trų, ir ne­di­de­liais kė­bu­lo mat­me­ni­mis (il­gis – 4,54 m, plo­tis – 1,79 m, aukš­tis – 1,49 m). Au­to­mo­bi­lio ra­tų ba­zės il­gis sie­kia 2,64 m, to­dėl ke­lei­viams už­ti­kri­na­ma kom­for­tiš­ka erd­vė. Tei­gia­mą įspū­dį su­stip­ri­na tiek au­to­mo­bi­lio iš­orė­je, tiek jo vi­du­je iš­reikš­tas ita­liš­ko di­zai­no po­jū­tis, ku­ris šiam mo­de­liui su­tei­kia dar dau­giau iš­skir­ti­nu­mo sa­vo seg­men­te.

Pa­nau­do­ta „Fiat Ti­po“ pa­ka­bos komp­lek­ta­ci­ja – ne­prik­lau­so­ma „McPher­son“ pa­ka­ba prie­ky­je ir su­jung­ta tor­sio­ni­nė pa­ka­ba ga­le – už­ti­kri­na itin tiks­lų val­dy­mą ir su­ki­bi­mą su ke­lio dan­ga bei pa­to­gų va­žia­vi­mą. Be to, dėl su­ma­žė­ju­sio bend­ro va­žiuok­lės svo­rio au­to­mo­bi­lis iš­sis­ki­ria ir eko­no­miš­kes­nė­mis de­ga­lų są­nau­do­mis.

Nau­ja­sis „Fiat“ mo­de­lis komp­lek­tuo­ja­mas pa­si­rink­ti­nai su vie­nu iš dvie­jų „Mul­ti­Jet II“ tur­bo­dy­ze­li­nių ar­ba dvie­jų ben­zi­ni­nių va­rik­lių, ku­rių ga­lia sie­kia 95–120 AG. Šie va­rik­liai bus efek­ty­vūs – kaip skelb­ta anks­čiau, vie­no iš dy­ze­li­nių au­to­mo­bi­lių de­ga­lų są­nau­dos ne­sieks nė 4 l/100 ki­lo­me­trų.

„Fiat Ti­po“ yra ap­rū­pin­tas dau­gy­be pra­var­čių spren­di­mų, tarp ku­rių – pla­tus stan­dar­ti­nės įran­gos są­ra­šas ir „U­con­nect“ sis­te­ma su 5 co­lių įstri­žai­nės ju­tik­li­niu ekra­nu, „Blue­tooth“ lais­vų ran­kų įran­ga, gar­so per­da­vi­mu, teks­to įgar­si­ni­mu ir bal­so at­pa­ži­ni­mu, gar­so ir USB jung­ti­mis, mul­ti­funk­ci­niu vai­ru. Kaip pa­pil­do­ma įran­ga au­to­mo­bi­ly­je ga­li bū­ti su­mon­tuo­ta ga­li­nio vaiz­do ka­me­ra ir nau­jo­ji na­vi­ga­ci­jos sis­te­ma „Tom­Tom 3D Touch“.

Gruo­dį de­biu­ta­vęs gim­to­jo­je Ita­li­jos rin­ko­je, ar­ti­miau­siu me­tu „Fiat Ti­po“ pa­si­ro­dys ki­to­se 39-io­se Eu­ro­pos, Vi­du­rio Ry­tų ir Af­ri­kos vals­ty­bė­se. „Au­tob­ra­va“ jau pri­ima iš­anks­ti­nius „Fiat Ti­po“ už­sa­ky­mus, o par­da­vi­mo sa­lo­nuo­se Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je mo­de­lis pa­si­ro­dys an­trą 2016 m. ket­vir­tį.

Nau­ja­sis „Fiat“ se­da­nas bu­vo ku­ria­mas „FCA Sty­le Cen­ter“ Ita­li­jo­je ir „To­faş“ ty­ri­mų cen­tre Tur­ki­jo­je. Nau­ja­sis mo­de­lis ga­mi­na­mas vie­no­je ge­riau­sių pa­sau­ly­je au­to­mo­bi­lių ga­myk­lo­je – „To­faş“ ga­myk­lo­je Bur­so­je, Tur­ki­jo­je, ku­ri bu­vo ap­do­va­no­ta „World Class Ma­nu­fac­tu­ring“ auk­so me­da­liu.

„Fiat Ti­po“, ku­ris šį pa­va­sa­rį bu­vo pri­sta­ty­tas kaip „Fiat Ægea“ pro­jek­tas, pa­va­di­ni­mas dau­ge­ly­je rin­kų ži­no­mas nuo se­no. „Fiat“ kon­cer­nas to pa­ties pa­va­di­ni­mo heč­be­ką ga­mi­no 1988–1995 m. lai­ko­tar­piu, ku­ris už uni­ver­sa­lu­mą, tal­pu­mą ir kom­pak­tiš­ku­mą 1989-asiais pel­nė Me­tų au­to­mo­bi­lio ti­tu­lą. To­dėl nau­ja­sis „Fiat Ti­po“ sėk­min­gai tę­sia šią ke­lių de­šimt­me­čių tra­di­ci­ją to­liau au­to­mo­bi­lių pir­kė­jams siū­ly­da­mas ge­riau­sią kai­nos ir ver­tės san­ty­kį.

Bend­ro­vė „Au­tob­ra­va“ yra įga­lio­to­ji „Fiat“ ir „Al­fa Ro­meo“ at­sto­vė Bal­ti­jos ša­ly­se, taip pat at­sto­vau­ja „Jeep“ pre­kės ženk­lą Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je. Įmo­nė už­sii­ma pre­ky­ba nau­jais „Fiat“, „Fiat Pro­fes­sio­nal“, „Al­fa Ro­meo“ ir „Jeep“ au­to­mo­bi­liais, šių bei „Chrys­ler“ ir „Dod­ge“ au­to­mo­bi­lių re­mon­tu, pre­ky­ba at­sar­gi­nė­mis da­li­mis ir ak­se­sua­rais. „Au­tob­ra­va“ pri­klau­so tarp­tau­ti­nei įmo­nių gru­pei „Mo­dus gru­pė“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Veng­rai sek­ma­die­nį vyk­sian­čia­me re­fe­ren­du­me ti­kriau­siai at­mes pa­bė­gė­lių pa­skirs­ty­mo Eu­ro­pos Są­jun­go­je pa­gal pri­va­lo­mas kvo­tas pla­ną ir šiuo žings­niu ga­li dar su­stip­rin­ti griežtai prieš im­ig­ran­tus [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami