„Ford Fiesta R2“ – litrinis ralio bolidas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-05 12:30
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-03-05 12:30
„Ford Fiesta R2“. Gamintojo nuotraukos
Au­to­mo­bi­lių en­tu­zias­tams, no­rė­ju­siems įsi­ti­kin­ti, ar gar­su­sis „Ford Eco­Boost“ tri­jų ci­lind­rų 1 li­tro dar­bi­nio tū­rio va­rik­lis yra ne tik ma­žas, bet ir pa­tva­rus eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis, lauk­ti li­ko ne­il­gai.

„Ford Mo­tor Com­pa­ny“ Že­ne­vos au­to­mo­bi­lių par­odo­je pri­sta­tė vi­siš­kai nau­ją ra­liui skir­tą „Ford Fies­ta R2“. Tai bus pir­ma­sis ra­lio au­to­mo­bi­lis, va­ro­mas vie­no li­tro dar­bi­nio tū­rio tri­jų ci­lind­rų va­rik­liu. Ra­lio au­to­mo­bi­ly­je mon­tuo­ja­mo ma­žy­čio va­rik­lio ga­lia sie­kia 170 AG.

„M-Sport“ ko­man­dos par­eng­tas R2 kla­sės bo­li­das ta­po pir­muo­ju ra­lio au­to­mo­bi­liu, ku­rį ku­riant at­siž­velg­ta į tarp­tau­ti­nės au­to­mo­bi­lių fe­de­ra­ci­jos FIA at­nau­jin­tus R2 tech­ni­nius rei­ka­la­vi­mus, nu­ma­tan­čius li­tro dar­bi­nio tū­rio va­rik­lių įtei­si­ni­mą.

„Ford“ džiau­gia­si, kad kar­tu su ra­lio eks­per­tais iš „M-Sport“ ta­po šio ino­va­ty­vaus pro­jek­to da­li­mi“, - tei­gė „Ford Per­for­man­ce“ lenk­ty­nių pa­da­li­nio Eu­ro­po­je va­do­vas Ge­rar­das Quin­nas. „Su tre­jus me­tus iš ei­lės ge­riau­siu pa­sau­ly­je pri­pa­žin­tu va­rik­liu „Ford Fies­ta R2“ įkū­nys ga­li­my­bę jau­niems spor­ti­nin­kams iš­ban­dy­ti „E­co­Boost“ tech­no­lo­gi­ją ko­vi­niu re­ži­mu. Šio įspū­din­go va­rik­lio ir pa­to­bu­lin­tos va­žiuok­lės kom­bi­na­ci­ja lei­džia ir to­liau ti­kė­tis „Fies­ta R2“ ly­de­rys­tės sa­vo kla­sė­je“, - pri­dė­jo G. Quin­nas.

Ne­tru­kus ke­liaus į varžybas

2010 me­tais su­kur­ta pir­mo­sios kar­tos „Fies­ta R2“ bu­vo pir­mo­ji R2 kla­sės ra­lio ma­ši­na, skir­ta jau­niems spor­ti­nin­kams pra­dė­ti kar­je­rą pa­gal „Blue Oval‘s Lad­der of Op­por­tu­ni­ty“ prog­ra­mą. „Fies­ta R2“ de­mons­tra­vo pa­ti­ki­mu­mą ra­lio eta­puo­se vi­sa­me pa­sau­ly­je, įskai­tant „World Ral­ly Cham­pions­hip“ (WRC) eta­pus. R2 kla­sė­je lai­min­tis pi­lo­tas vė­liau ga­li pe­rei­ti prie itin sėk­min­go R5 kla­sės „Fies­ta R5“ ir, ga­liau­siai, WRC kla­sės „Fies­ta RS WRC“.

Dau­giau nei 250 „Fies­ta R2” ma­ši­nų da­bar da­ly­vau­ja var­žy­bo­se vi­sa­me pa­sau­ly­je – taip pa­dė­da­mos jau­nie­siems ta­len­tams pa­siek­ti lai­mė­ji­mų bei lau­rų įvai­rio­se kla­sė­se ir čem­pio­na­tuo­se.

Vi­siš­kai nau­ja „Fiest R2“ bus iš­ban­dy­ta „Dri­ve DMACK Fies­ta Trop­hy“ se­ri­jo­je, pir­miau­sia „Ral­ly de Por­tu­gal“ ge­gu­žės mė­ne­sį, taip pat ir Suo­mi­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Len­ki­jo­je bei Is­pa­ni­jo­je.

„Pir­mie­ji „Fies­ta R2“ ban­dy­mai bu­vo itin daug ža­dan­tys ir mes tę­si­me šio mo­de­lio to­bu­li­ni­mą per at­ei­nan­čius ke­lis mė­ne­sius“, - tei­gė ge­ne­ra­li­nis „M-Sport“ di­rek­to­rius, Mal­col­mas Wil­so­nas. „Ford Fies­ta R2“ bu­vo vie­nas sėk­min­giau­sių mū­sų mo­de­lių, o nau­ja jo ver­si­ja, pa­na­šu, su­teiks pra­na­šu­mų pra­ktiš­kai vi­so­se svar­biau­sio­se sri­ty­se. „Ford“ pa­lai­ky­mo dė­ka nau­jas ir ino­va­ty­vus 1 li­tro dar­bi­nio tū­rio „E­co­Boost“ va­rik­lis bus ge­ras žings­nis į prie­kį at­siž­vel­giant į vai­ra­vi­mo ga­li­my­bes ir aš ne­ga­liu su­lauk­ti, kol tai pa­ma­ty­siu var­žy­bų me­tu“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami