„Ford Focus RS“ – karštasis hečbekas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-05 13:27
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-02-05 13:27
„Ford Focus RS" pas pirmuosius pirkėjus atskries kitų metų pradžioje. Gamintojo nuotraukos
Ga­lin­giau­sius ir spor­tiš­kiau­sius „Ford“ mo­de­lius su­vie­ni­jęs „Ford Per­for­man­ce“ pa­da­li­nys Kel­ne pri­sta­tė gan­dais api­pin­tą ga­lin­giau­sią „Ford Fo­cus“ ver­si­ją – RS.

„Li­quid Blue“ spal­va nu­da­žy­tas „karš­ta­sis heč­be­kas“ šį­kart iš­ties karš­tas, net čirš­ka – „ge­ro­kai dau­giau“ nei 315 AG ga­lios, 4 va­ro­mi ra­tai su „Ford“ pa­ten­tuo­ta trau­kos pa­skirs­ty­mo sis­te­ma „Dy­na­mic Tor­que Vec­to­ring Con­trol“ ir sly­di­mo šo­nu bei ra­lio meis­tras Ke­nas Bloc­kas, pa­dė­jęs ren­giant „Fo­cus RS“. Nau­ja­sis mo­de­lis ki­tų me­tų pra­džio­je star­tuos iš kar­to vi­so­se rin­ko­se.

„Ford Per­for­man­ce“ kol kas ne­pas­kel­bė tiks­lių ga­lios, su­ki­mo mo­men­to ir įsi­bė­gė­ji­mų skai­čių, to­dėl pa­sau­lio spe­cia­li­zuo­tai spau­dai be­lie­ka kliau­tis gan­dais „iš pa­ti­ki­mų“ šal­ti­nių. Šal­ti­niai, ma­tyt, įvai­rūs, to­dėl ir pa­klai­da ne­ma­ža – nuo 318 iki 330 AG.

Grei­tas ir patogus

Ta­čiau aiš­ku, jog kaip ir svars­ty­ta anks­čiau, RS ga­vo vi­siš­kai nau­ją „Ford“ vi­sų va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­mą, ku­rios elek­tro­ni­niai sme­ge­nys iš­ma­niai pa­skirs­to ga­lią ra­tams ir „E­co­Boost“ šei­mos 2,3 li­tro dar­bi­nio tū­rio tur­bi­ni­nį va­rik­lį, ku­ris jau mon­tuo­ja­mas ir į „Ford Mus­tang“.

„Fo­cus RS“ yra rim­tas apa­ra­tas, ku­ria­me su­de­rin­tos lenk­ty­nių tech­no­lo­gi­jos ir ino­va­ty­vi in­ži­ne­ri­ja. Tai nau­jas at­skai­tos taš­kas vai­ra­vi­mo džiaugs­mui ke­ly­je ir lenk­ty­nių tra­so­je. RS šei­mos is­to­ri­ja ku­pi­na pa­vyz­džių, kai tech­ni­niai pro­ver­žiai, gi­mę lenk­ty­nė­se, mig­ruo­ja į įpras­tus au­to­mo­bi­lius, pa­de­dant RS. Šian­dien tu­ri­me dar vie­ną RS, ku­ris mū­sų šir­dis ver­čia plak­ti grei­čiau“, - pa­žy­mė­jo „Ford Mo­tor Com­pa­ny“ vi­cep­re­zi­den­tas Ra­jas Nai­ras.

Tai jau tre­čios kar­tos „Fo­cus RS“ ir tris­de­šim­tas „Ford“ au­to­mo­bi­lis, dė­vin­tis RS ženk­le­lį. Me­traš­ty­je yra to­kios le­gen­dos kaip „Ford Es­cort RS 1600“, „Ford Sier­ra RS Cos­worth“ ir ket­vu­riais ra­tais va­ro­mas 1992-ųjų „Ford Es­cort RS Cos­worth“, ta­čiau nė vie­nas RS ne­bu­vo toks grei­tas kaip nau­ja­sis „Fo­cus“.

Ir toks pa­to­gus. Mat „Fo­cus RS“ tu­ri vi­sus nor­ma­liam ci­vi­li­niam gy­ve­ni­mui rei­ka­lin­gus at­ri­bu­tus – 5 du­ris, bal­su val­do­mą ko­mu­ni­ka­ci­jos sis­te­mą „Ford SYNC“, 8 co­lių skers­mens lie­čia­mą­jį ekra­ną, na­vi­ga­ci­ją, au­to­ma­ti­nę kon­di­cio­na­vi­mo sis­te­mą ir „So­ny“ gar­so sis­te­mą su 10 gar­sia­kal­bių.

Trau­ką pa­skirs­to išmaniai

Ta­čiau įdo­miau­sia nau­jo­jo RS da­lis šį­kart yra va­žiuok­lė, ku­rios de­ri­ni­mu už­siė­mė ir sly­di­mo akro­ba­tas, ra­lio bei ra­lio kro­so žvaigž­dė Ke­nas Bloc­kas.

Vi­siš­kai nau­ja „Ford Per­for­man­ce All-Wheel Dri­ve“ ke­tu­rių va­ro­mų ra­tų sis­te­ma su­de­rin­ta su jau iš­ban­dy­ta trau­kos pa­skirs­ty­mo tech­no­lo­gi­ja „Dy­na­mic Tor­que Vec­to­ring“ ir šis kok­tei­lis, anot „Ford Per­for­man­ce“ spe­cia­lis­tų, yra ti­kra pa­lai­ma tiek ke­ly­je, tiek lenk­ty­nių tra­so­je.

Tam, kad trau­kos pa­skirs­ty­mo sis­te­ma veik­tų vi­siems ke­tu­riems ra­tams, „Ford“ in­ži­nie­riai įtai­sė elek­tro­ni­kos val­do­mus san­ka­bų blo­kus abiems ga­li­niams ra­tams. To­kiu bū­du, pri­klau­so­mai nuo va­žia­vi­mo są­ly­gų ir po­sū­kio kam­po, trau­ka ga­li bū­ti pa­skirs­to­ma tiek prie­ki­nei ir ga­li­nei ašiai, tiek kiek­vie­nam ra­tui at­ski­rai. Elek­tro­ni­nės sme­ge­nys fik­suo­ja va­žia­vi­mo są­ly­gas siųs­da­mos ir gau­da­mos 100 sig­na­lų per se­kun­dę. Sis­te­ma vei­kia taip, kad ga­li­niai ra­tai, esant po­rei­kiui, ga­li gau­ti 70 proc. trau­kos jė­gos, ją pa­skirs­tant abiems ra­tams pro­por­cin­gai (sis­te­ma ga­li nu­kreip­ti 100 proc. ga­li­nei ašiai skir­tos trau­kos vie­nam ra­tui, jei esa­ma to­kio po­rei­kio). Toks vei­ki­mas itin svar­bus stai­giuo­se po­sū­kiuo­se, kai po­sū­kio vi­du­je ir iš­orė­je esan­tys ra­tai su­ka­si skir­tin­gais grei­čiais – sis­te­ma, iš­ma­niai pa­skirs­ty­da­ma trau­ką, šią prob­le­mą iš­spren­džia ir au­to­mo­bi­lis tie­siog „į­su­ka­mas“ į po­sū­kį.

Sis­te­mą in­ži­nie­riai su­de­ri­no su „Ford“ elek­tro­ni­nio sta­bi­lu­mo sis­te­ma, įtai­sė spor­ti­nes spy­ruok­les, re­gu­liuo­ja­mus amor­ti­za­to­rius, sta­bi­li­zuo­jan­čias sker­si­nes si­jas ir jau­triau nu­sta­ty­tą elek­tri­nį vai­ro stip­rin­tu­vą. Štai ko­dėl nau­ja­sis „Fo­cus RS“ po­sū­kiuo­se toks sta­bi­lus, kad vai­ruo­to­jas ga­li pa­jus­ti iki 1 g sie­kian­čią šo­ni­nę ap­kro­vą.

„Ford Per­for­man­ce“ kol kas kuk­liai nu­ty­li, ko­kio­mis sa­vy­bė­mis pa­si­žy­mi mo­di­fi­kuo­tas 2,3 li­tro dar­bi­nio tū­rio „E­co­Boost“ va­rik­lis ir ko­kia yra nau­jo­jo „Fo­cus RS“ di­na­mi­ka. Kon­cer­no at­sto­vai pri­pa­žįs­ta, kad ši va­rik­lio ver­si­ja yra ga­lin­ges­nė nei mon­tuo­ja­ma į „Ford Mus­tang“ ta­čiau tiks­lių skai­čių dar teks pa­lauk­ti. Rin­ko­je svars­to­ma, kad nau­ja­sis RS iki 100 km/h tu­rė­tų įsi­bė­gė­ti maž­daug per 5 se­kun­des.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami