„Ford Galaxy“ siūlo kelionę pirmąja klase

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-03 17:37
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-03 17:37
„Ford Galaxy“ Gamintojo nuotraukos
Ma­sy­vus sep­tyn­vie­tis vie­na­tū­ris iš kar­to kren­ta į akis dėl vi­siems nau­jiems „Ford“ mo­de­liams bū­din­gų prie­ki­nių gro­te­lių, ele­gan­tiš­kos ži­bin­tų li­ni­jos ir grakš­taus si­lue­to. Vi­siems sep­ty­niems „Ga­la­xy“ ke­lei­viams „Ford“ pa­siū­lys itin il­gą pa­gal­bi­nių bei sau­gu­mo sis­te­mų są­ra­šą, la­bai pa­to­gų ir leng­vai trans­for­muo­ja­mą sa­lo­ną bei vi­siš­kai nau­ją dy­ze­li­nį va­rik­lį.

Nau­jos kar­tos „Ga­la­xy“ bus die­gia­ma nau­ja „In­tel­li­gent Speed Li­mi­ter“ grei­čio val­dy­mo sis­te­ma, nu­skai­tan­ti ke­lio ženk­lus ir ri­bo­jan­ti au­to­mo­bi­lio ju­dė­ji­mo grei­tį taip, kad vai­ruo­to­jams ne­rei­kė­tų dis­ku­tuo­ti su ke­lių po­li­ci­ja.

Dar rim­tes­nių pa­sek­mių pa­dės iš­veng­ti pa­to­bu­lin­ta su­si­dū­ri­mų pre­ven­ci­jos ir pės­čių­jų at­pa­ži­ni­mo sis­te­ma „Pre-Col­li­sion As­sist with Pe­des­train De­tec­tion“. „Ga­la­xy“ taip pat gaus „Gla­re-Free High­beam“ sis­te­mos LED ži­bin­tus, ku­rie ap­tin­ka prieš­ais va­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius ir pri­slo­pi­na švie­są, ku­ri ga­li akin­ti vai­ruo­to­jus, iš­lai­kant mak­si­ma­lų apš­vie­ti­mą li­ku­siai erd­vei.

Vai­ra­vi­mo tiks­lu­mui ir kom­for­tui už­ti­krin­ti skir­ta „Ford Adap­ti­ve Stee­ring“ tech­no­lo­gi­ja, o di­na­miš­ko vai­ra­vi­mo mė­gė­jams „Ford“ pa­siū­lys vi­siš­kai nau­ją tur­bi­ni­nį 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio „TDCi“ dy­ze­li­nį va­rik­lį, ge­ne­ruo­jan­tį 210 AG.

„Vi­so­je Eu­ro­po­je šei­mos au­go kar­tu su „Ga­la­xy“. Pir­kė­jai yra ti­kri, kad „Ga­la­xy“ ge­ba kom­for­ta­bi­liai ir sau­giai vež­ti sep­ty­nis ke­lei­vius bei nuo­lat ste­bin­ti sa­vo ge­bė­ji­mu pri­si­tai­ky­ti prie šei­mos po­rei­kių. Vi­siš­kai nau­jas „Ga­la­xy“ pa­si­žy­mi ne tik šio­mis sa­vy­bė­mis – jis di­na­miš­kas, tau­pus, pui­kiai su­kons­truo­tas ir ku­pi­nas ino­va­ci­jų“ , - tei­gė „Ford of Eu­ro­pe“ rin­ko­da­ros, par­da­vi­mų bei ap­tar­na­vi­mo vi­cep­re­zi­den­tas Roe­lan­tas de Waar­das.

Su­si­ran­gys bet ko­kie kroviniai

Ga­li­nė­je sa­lo­no da­ly­je esan­ti val­dy­mo pa­ne­lė lei­džia vie­nu kla­vi­šo pa­spau­di­mu nu­lenk­ti vi­sų pen­kių an­tros ir tre­čios ei­lės sė­dy­nių at­lo­šus ir su­kur­ti vi­siš­kai plokš­čią ba­ga­žo sky­riaus pa­vir­šių. Kla­vi­šo pa­spau­di­mu tre­čios ei­lės sė­dy­nių at­lo­šus ga­li­ma ir pa­kel­ti. Plokš­čios ba­ga­ži­nės grin­di­nys lei­džia įkrau­ti di­de­lius ar grioz­diš­kus kro­vi­nius, o ga­li­my­bė at­ski­rai pa­ju­din­ti ir pa­len­ki an­tros ir tre­čios ei­lės sė­dy­nes reiš­kia, kad sė­dė­ji­mo bei kro­vi­mo erd­vės kom­bi­na­ci­jos yra leng­vai pri­tai­ko­mos ke­lio­nei į mo­kyk­lą ar oro uos­tą. Po ba­ga­ži­nės grin­di­mis nau­jo­ji „Car­go Ma­na­ge­ment Sy­tem“ tu­ri 20 li­trų tū­rio pa­slėp­tą tal­pi­ni­mo erd­vę, ku­ri lei­džia vež­ti aukš­tes­nius kro­vi­nius.

Prie­ki­nės ei­lės „Ford Mul­ti-Con­tour Seats“ krės­lai su „Ac­ti­ve Mo­tion“ ma­sa­žo funk­ci­ja bu­vo su­kur­ti tam, kad su­ma­žin­tų ke­lei­vių rau­me­nų nuo­var­gį, ypač il­gų ke­lio­nių me­tu. Su­kur­tos kar­tu su me­di­kais, 8 skir­tin­gų po­zi­ci­jų sė­dy­nės taip pat at­siž­vel­gia į karš­tį ir šal­tį bei nau­do­ja 11 pri­pu­čia­mų pa­gal­vių sis­te­mą tam, kad su­kur­tų ma­sa­žuo­jan­tį efek­tą šlau­nims, sėd­me­nims ir nu­ga­ros apa­čiai.

„Ford“ in­teg­ruo­tų jung­čių ga­li­nė pa­ka­ba už­ti­kri­na pa­to­gų va­žia­vi­mą ne­tgi tre­čio­sios ei­lės krės­luo­se, tuo pa­čiu iš­lai­ky­da­ma ga­na ma­sy­vaus au­to­mo­bi­lio sta­bi­lu­mą ir ge­sin­da­ma tiek šo­ni­nes jė­gas, tiek ver­ti­ka­lų kė­bu­lo ju­dė­ji­mą. „Ga­la­xy“ taip pat tu­rės ver­si­ją su ga­li­nės pa­ka­bos proš­vai­sos pa­lai­ky­mo sis­te­ma, už­ti­kri­nan­čią sau­gų va­žia­vi­mą su su­nkiu ba­ga­žu.

Pa­ti­ki­mi dy­ze­li­niai varikliai

Nau­ja­ja­me „Ga­la­xy“ de­biu­tuos nau­jas 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio „TDCi Bi-tur­bo“ dy­ze­li­niis va­rik­lis, ge­ne­ruo­jan­tis 210 AG ga­lią ir 450 Nm su­ki­mo mo­men­tą.

„Nau­ja­sis „TDCi“ dy­ze­li­nis va­rik­lis at­lie­pia mū­sų „E­co­Boost“ šei­mos fi­lo­so­fi­jai – ma­žes­nis dar­bi­nis tū­ris, di­des­nė ga­lia, di­des­nis efek­ty­vu­mas ir tau­pu­mas. Dy­ze­lis su dviem tur­bi­no­mis už­ti­kri­na pui­kią trau­ką vi­sa­me sū­kių dia­pa­zo­ne, o tur­bi­ni­niam va­rik­liui bū­din­ga „duo­bė“ vi­sai ne­jun­ta­ma“, - pa­žy­mė­jo „Ford En­gi­ne Prog­rams“ vy­riau­sia­sis in­ži­nie­rius And­rew Brum­lis.

Ki­ta op­ci­ja „Ga­la­xy“ pir­kė­jams - 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio „TDCi“ dy­ze­li­nis va­rik­lis su kin­ta­mos geo­me­tri­jos tur­bo­komp­re­so­riu­mi. Jis ga­li bū­ti 120, 150 ar­ba 180 AG.

Ben­zi­ni­nių va­rik­lių ger­bė­jai ga­lės rink­tis nau­ją­jį 160 AG 1,5 li­tro dar­bi­nio tū­rio „E­co­Boost“ ar­ba 240 AG 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio „E­co­Boost“ va­rik­lius.

Nau­ja­sis „Ga­la­xy“ bu­vo ku­ria­mas taip, kad vai­ruo­to­jai ir ke­lei­viai jaus­tų­si sau­giai. Pir­mą kar­tą įreng­tos an­tros ei­lės sė­dy­nių šo­ni­nes oro pa­gal­ves. Prie­ki­nės ei­lės ke­lei­viams taip pat skir­tos ke­lių ap­sau­gos bei šo­ni­nės oro pa­gal­vės, o pri­pu­čia­mos užuo­lai­dos yra su­mon­tuo­tos vi­so­se tri­jo­se ei­lė­se.

Sėk­min­gai pa­vy­ko iš­spręs­ti ma­sy­vaus au­to­mo­bi­lio ga­lo prob­le­mą - su­lie­jant au­to­mo­bi­lio stik­lą su ga­li­nių ži­bin­tų blo­kais, su­kur­tas di­de­lės stik­lo erd­vės įspū­dis. Plo­ni lan­gų rė­mai taip pat su­kur­ti taip, kad pa­di­din­tų ma­ty­mo lau­ką iš au­to­mo­bi­lio vi­daus, o iš iš­orės au­to­mo­bi­lis at­ro­dy­tų grakš­tes­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami