„Ford Mondeo“ nepadarytų gėdos net Bondui

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-20 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-20 06:00
Naujasis „Mondeo“ – prabangiausias „Ford“ siūlomas automobilis. Gamintojo nuotrauka
Kai per­ki nau­ją au­to­mo­bi­lį, ti­kie­si, kad bent ke­le­rius me­tus sė­dė­da­mas prie jo vai­ro jau­sie­si ir ap­lin­ki­niams at­ro­dy­si kaip Džeim­sas Bon­das. Ne­bent rink­sie­si tarp „Da­cia Lo­gan“ ir „Ško­da Fa­bia“. Tuo­met akį pa­merks pa­gy­ve­nu­si kai­my­nė, bet ne il­ga­ko­jė bru­ne­tė ar blon­di­nė.

„Ford“ ki­ne­ti­nio di­zai­no fi­lo­so­fi­ja nau­ja­ja­me „Mon­deo“ nu­tup­dy­ta tie­siai ant ke­tu­rių ra­tų, to­dėl net sto­vė­da­mas au­to­mo­bi­lis at­ro­do taip, lyg ju­dė­tų. Ga­min­to­jai lai­ko­si tra­di­ci­jų ir nuo pat pir­mos "Mon­deo" lai­dos į at­sto­vų sa­lo­nus Eu­ro­po­je siun­čia tris mo­de­lio va­rian­tus – heč­be­ko, se­da­no ir uni­ver­sa­lo.

Nau­ja­sis „Ford Mon­deo“ ne­pa­da­ry­tų gė­dos net agen­tui 007. Nors „Ford“ kor­po­ra­ci­ja pa­grin­di­nio „As­ton Mar­tin“ ak­ci­jų pa­ke­to at­si­kra­tė prieš aš­tuo­ne­rius me­tus (val­do tik 8 proc.), aki­vaiz­džiai ma­ty­ti, kad abie­jų kom­pa­ni­jų di­zai­ne­riai da­li­ja­si sa­vo su­kaup­ta pra­kti­ne pa­tir­ti­mi. Pui­kus to įro­dy­mas - nau­ja­sis „Ford Mon­deo“. Už­ten­ka tik pa­žvelg­ti į jo iš­orę ir prie­ki­nes gro­te­les. Be­je, au­to­mo­bi­lio kė­bu­las ir elek­tro­ni­nės sis­te­mos kur­tos Ame­ri­ko­je, o di­zai­no for­ma­vi­mas pa­ti­kė­tas Eu­ro­pos „Ford“ pa­da­li­niui.

Pri­min­siu, kad pir­mą­kart nau­ja­sis „Ford Fu­sion“ (taip „Mon­deo“ va­di­na­mas Ame­ri­ko­je) De­troi­to par­odo­je pa­si­ro­dė 2012 me­tais. Eu­ro­po­je ga­min­to­jas jį ke­ti­no pri­sta­ty­ti po me­tų, bet, kaip ma­to­me, vie­ni me­tai dėl stag­nuo­jan­čios eko­no­mi­kos šio­je At­lan­to pu­sė­je vir­to tre­jais. Ar ver­ta bu­vo lauk­ti?

Pra­ban­gu, bet ne taip brangu

Mums te­ko ban­dy­ti bal­tos per­lo spal­vos, pa­pil­do­mos „Ti­ta­nium“ komp­lek­ta­ci­jos pa­ke­tu ap­rū­pin­tą heč­be­ką, tu­rin­tį 2 li­trų TDCi va­rik­lį ir „Po­wers­hift“ au­to­ma­ti­nę pa­va­rų dė­žę. Jo kai­na Lie­tu­vo­je sie­kia 34,7 tūkst. eu­rų (be bliz­gu­čių ir ma­žes­nio ga­lin­gu­mo mo­de­lis kai­nuo­ja apie 22 tūkst. eu­rų). Nau­ja­sis „Mon­deo“ pa­gal sa­vo di­men­si­jas jau be­veik pri­lygs­ta „Au­di A6“ ar 5 se­ri­jos BMW, ta­čiau yra pi­ges­nis nei šie vo­kiš­ki au­to­mo­bi­liai.

Jei ly­gin­tu­me su anks­tes­nių lai­dų mo­de­liais, „Mon­deo“ ta­po 4 cen­ti­me­trais že­mes­nis, ir tai lei­do di­zai­ne­riams su­pro­jek­tuo­ti dar spor­tiš­kiau at­ro­dan­tį kė­bu­lą. Pir­mą kar­tą pa­nau­do­tas skys­čiu for­muo­tas di­de­lio at­spa­ru­mo plie­nas, iš ku­rio pa­ga­min­ti pa­grin­di­niai sta­trams­čiai ir iš­il­gi­nės sto­go si­jos. Mag­nio ly­di­nio struk­tū­ra už­pa­ka­li­nė­je kė­bu­lo da­ly­je lei­do su­tau­py­ti maž­daug 40 proc. svo­rio ir iš­spręs­ti 115 ki­log­ra­mų sve­rian­čios pės­čių­jų ap­sau­gos me­cha­niz­mo au­to­mo­bi­lio prie­ky­je prob­le­mą.

Nors "Mon­deo" ga­ba­ri­tai - kaip li­mu­zi­no, prie­ky­je ant vi­so­mis rei­kia­mo­mis pa­dė­ti­mis re­gu­liuo­ja­mos sė­dy­nės pa­to­giai at­si­sė­dus pi­lie­čiui, ku­rio ūgis sie­kia 190 cm, už­pa­ka­ly­je be var­go įsi­tai­sys ne­bent smul­kes­nė per­so­na ar vai­kas. Ta­čiau 550 li­trų ba­ga­ži­nės ti­krai pa­kaks net ūkiui per­kraus­ty­ti, o jei dar at­lenk­si­me už­pa­ka­li­nes sė­dy­nes, bend­ras jos tū­ris pa­di­dės iki 1146 li­trų.

Sta­bi­liai ir sau­giai

Vai­ruo­ti nau­ją­jį „Ford Mon­deo“ iš­ties ma­lo­nu. Net per smar­kią sau­sio pū­gą, kai dau­ge­lį au­to­mo­bi­lių au­to­ma­gis­tra­lė­je blaš­kė vė­jo šuo­rai, di­de­lė ir pra­ban­gi „Mon­deo“ bar­ža tvir­tai plau­kė ke­liu.

Au­to­mo­bi­lio va­žiuok­lei val­dy­ti skir­tos 5 su­de­rin­tos elek­tro­ni­nės sis­te­mos, at­sa­kin­gos už trau­kos ir amor­ti­za­vi­mo jė­gos pa­skirs­ty­mą, trūk­čio­ji­mo, pra­sly­di­mo, sly­di­mo pre­ven­ci­ją ir val­dy­mą. At­nau­jin­tas elek­tri­nis vai­ro stip­rin­tu­vas da­bar ga­li veik­ti drau­ge su pa­ka­bos stan­du­mą re­gu­liuo­jan­čia sis­te­ma, o vai­ro vei­ki­mo al­go­rit­mas taip pat pri­si­de­ri­na prie va­žiuok­lės.

Su­dė­tin­go­mis oro są­ly­go­mis šios iš­ma­nio­sios sis­te­mos lei­džia jaus­tis tvir­čiau, ta­čiau vai­ruo­to­jai, ku­rie tu­rė­jo ga­li­my­bę iš­ban­dy­ti „Mon­deo“ sau­sa­me ke­ly­je ir ge­res­nė­mis oro są­ly­go­mis, vien­bal­siai tei­gė, jog dėl elek­tro­ni­kos nu­ken­tė­jo vai­ra­vi­mo aš­tru­mas. Dar kar­tą pa­sit­vir­ti­na tai­syk­lė: dau­giau sau­gu­mo – ma­žiau ma­lo­nu­mo.

De­ga­lų są­nau­dų rebusas

Vai­ruo­to­jo, ke­lei­vių ir prieš au­to­mo­bi­lį kar­tais iš­dygs­tan­čių pės­čių­jų sau­gu­mo sis­te­moms „Ford“ sky­rė la­bai daug dė­me­sio. Ne vel­tui "Mon­deo", tes­tuo­tam „Eu­ro NCAP“ la­bo­ra­to­ri­jo­se, ati­te­ko 5 žvaigž­du­tės iš 5. Vien su­si­dū­ri­mų pre­ven­ci­jos sis­te­mų blo­kas yra di­de­lis žings­nis į prie­kį sau­gu­mo mies­tų gat­vė­se sri­ty­je ir ga­li rea­liai pa­dė­ti iš­veng­ti su­si­dū­ri­mų ar­ba bent pa­leng­vin­ti jų pa­sek­mes.

At­ski­ros odės, ku­riai, de­ja, ne­pa­kaks vie­tos šia­me straips­ny­je, ver­ta be­ne pla­čiau­sia rin­ko­je „Ford“ va­rik­lių ga­ma. Mū­sų iš­ban­dy­tas 2 li­trų TDCi su dviem tur­bi­no­mis pa­sie­kia 177 AG (132 kW). Elek­tro­ni­kos val­do­mos tur­bi­nos vei­kia pa­ko­po­mis. Pir­miau­sia žai­biš­kai įsi­jun­gia ne­di­de­lė ma­žos iner­ci­jos tur­bi­na, už­ti­kri­nan­ti di­des­nį slė­gį ma­žų sū­kių dia­pa­zo­ne, o pa­skui - kur kas di­des­nė tur­bi­na, pa­de­dan­ti ge­ne­ruo­ti va­rik­liui mak­si­ma­lią ga­lią.

Šiek tiek ne­ri­mo kė­lė tik de­ga­lų są­nau­dos, ku­rios, kaip dek­la­ruo­ja ga­min­to­jas, mies­te tu­rė­tų bū­ti vi­du­ti­niš­kai 4,6-5,5 li­tro, o už­mies­ty­je - 3,7-4,6 li­tro, ta­čiau rea­liai bu­vo po­ra li­trų di­des­nės. Aps­kri­tai pa­siek­ti ga­min­to­jų dek­la­ruo­ja­mas są­nau­das pa­vyks­ta la­bai re­tai. Be to, po pir­mų­jų tūks­tan­čių ki­lo­me­trų ban­dy­to au­to­mo­bi­lio va­rik­lis ne­bu­vo pa­sie­kęs mak­si­ma­laus efek­ty­vu­mo. Tad prie ofi­cia­lių skai­čiu­kų drą­siai ga­li­ma pri­ra­šy­ti 1-1,5 li­tro.

Tiems, kam ne prie šir­dies dy­ze­li­niai jė­gos ag­re­ga­tai, ga­li rink­tis iš ge­riau­siais pa­sau­ly­je jau tre­jus me­tus iš ei­lės pri­pa­žin­tų įvai­rių „E­co­Boost“ mo­to­rų. Į Lie­tu­vą at­ke­liaus „Mon­deo“, tu­rin­tis 1 li­tro tri­jų ci­lind­rų va­rik­lį.

Po­kal­biai su automobiliu

Ši ma­ši­na gau­siai pri­far­ši­ruo­ta mo­der­niau­sios elek­tro­ni­kos. Nau­jo­ji „Sync 2“ ry­šių sis­te­ma vei­kia be prie­kaiš­tų, tik ne­pra­tu­sie­siems prie au­to­mo­bi­lio sis­te­mų val­dy­mo ju­tik­li­nia­me ekra­ne teks skir­ti šiek tiek lai­ko ir perp­ras­ti nau­jo­ves. Įjun­gus blue­tooth ry­šį mo­bi­lia­ja­me te­le­fo­ne, šis aki­mirks­niu sinch­ro­ni­zuo­ja­si su au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­riu, tad ne­rei­kia jo­kios pa­pil­do­mos lais­vų ran­kų įran­gos. Sis­te­mą ga­li­ma val­dy­ti net bal­su, aiš­ku, ang­liš­kai. Te­rei­kia per­šok­ti psi­cho­lo­gi­nį bar­je­rą ir... im­ti kal­bė­tis su au­to­mo­bi­liu. Tai nė­ra taip pa­pras­ta, kaip ir įjun­gus at­bu­li­nę pa­va­rą žiū­rė­ti į vaiz­do ka­me­ros kon­so­lė­je trans­liuo­ja­mą vaiz­dą, o ne į veid­ro­dė­lius.

Jau­tres­nių ne­rvų vai­ruo­to­jams ga­li tek­ti iš­ger­ti va­le­ri­jo­nų la­šų prieš iš­ban­dant „Ac­ti­ve Park As­sist“ sis­te­mą. Kom­piu­te­ris pats pa­sta­to au­to­mo­bi­lį tiek stat­me­nai, tiek ly­giag­re­čiai. Bet vos čiup­si­te už au­to­mo­bi­lio "sme­ge­nų" val­do­mo vai­ro – ir sis­te­ma iš­si­jungs. „Ac­ti­ve Park As­sist“ yra ką to­bu­lin­ti: pa­vyz­džiui, smar­kiai iš dan­gaus by­rant kri­tu­liams ka­me­ros ir ju­tik­liai tin­ka­mai ne­fik­suo­ja lais­vos vie­tos. Be to, "Mon­deo" pa­vyks­ta pa­sta­ty­ti tik tarp dvie­jų au­to­mo­bi­lių - at­skai­tos taš­kų. Gal ir lo­giš­ka. Juk tuš­čio­je aikš­te­lė­je prob­le­mų ne­tu­rė­tų kil­ti net ir gel­tons­na­piams.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kestas  213.252.196.2 2015-01-20 09:24:21
Turiu 10 m mondeo ir patenkitas, kol kas i nieka nekeisciau, o per protinga auto tikriausei neprotingai pinigus rytu.
2 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami