„Ford S-MAX“ pasipildė galingu naujų technologijų užtaisu

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-07 07:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-07 07:00
„Ford S-MAX“ Gamintojo nuotraukos
Vie­nas įta­kin­giau­sių au­to­mo­bi­lių žur­na­lų pa­sau­ly­je „Car“ par­eiš­kė, jog nau­ją­jį „Ford S-MAX“ vien­tū­rį įveik­ti su­nkiau nei fut­bo­lo klu­bą „Bar­ce­lo­na“. Tei­gia­ma, jog nau­ja­sis S-MAX iš­lai­kė ge­riau­sią kla­sė­je va­žia­vi­mo ko­ky­bę, ta­čiau pa­si­pil­dė su­nkiai ap­rė­pia­mu nau­jau­sių tech­no­lo­gi­jų są­ra­šu.

„A­pi­bend­ri­ni­mus mėgs­tan­tys apž­val­gi­nin­kai sa­ko, kad šian­dien di­de­lis vie­na­tū­ris yra gre­mėz­diš­kas, lė­tas ir ne­gra­žus, ta­čiau už­ten­ka pa­žvelg­ti į S-MAX ir tam­pa aiš­ku, kad šiam au­to­mo­bi­liui toks ste­reo­ti­pas ne­pri­tai­ko­mas. Nau­ja­sis S-MAX yra ele­gan­tiš­kas, kom­for­tiš­kas ir spor­tiš­kas. O tiems, kam spor­tiš­ku­mui dar rei­kia ir prie­sko­nių, „Ford“ par­en­gė ga­lin­giau­sias dy­ze­li­nę ir ben­zi­ni­nę S-MAX ver­si­jas“, – sa­kė „Inch­ca­pe Mo­tors“ rin­ko­da­ros va­do­vė Mig­lė Ma­kaus­kai­tė. „Ford" at­sto­vų Lie­tu­vo­je sa­lo­nuo­se eko­no­miš­kiau­sias S-MAX siū­lo­mas su 1,5 li­tro dar­bi­nio tū­rio „E­co­Boost“ šei­mos va­rik­liu ir me­cha­ni­ne 6 laips­nių pa­va­rų dė­že. Tuo tar­pu ga­lin­giau­sio­je ver­si­jo­je bus mon­tuo­ja­mas 210 AG 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio dy­ze­li­niu va­rik­liu su dviem tur­bi­no­mis, o ga­lin­giau­sio­je ben­zi­ni­nė­je – 2 li­trų tū­rio 240 AG „E­co­Boost“ va­rik­lis.

Nau­jų tech­no­lo­gi­jų gausa

Kaip jau įpras­ta šio ga­min­to­jo ga­mo­je, „Ford“ pa­siū­lė du stan­dar­ti­nės komp­lek­ta­ci­jos ly­gius – „Trend“ ir „Ti­ta­nium“. Ta­čiau nau­ja­sis S-MAX jau ga­li bū­ti ir va­ro­mas vi­sais ra­tais, nau­do­jant iš­ma­nią „In­tel­li­gent AWD“ sis­te­mą. At­nau­jin­da­mi vi­du­ti­nės kla­sės S-MAX mo­de­lį „Ford“ in­ži­nie­riai į jį įdie­gė iki šiol pa­na­šiuo­se šios kla­sės au­to­mo­bi­liuo­se ne­nau­do­tas tech­no­lo­gi­jas, iki tol su­tin­ka­mas tik pra­ban­ges­niuo­se mo­de­liuo­se. S-MAX įdieg­ta „Ford“ adap­ty­vaus vai­ra­vi­mo sis­te­ma, sa­lo­no vie­tą tau­pan­ti „Ea­sy-Fold“ sis­te­ma an­tro­je ir ne­tgi tre­čio­je sė­dy­nių ei­lė­se, kin­ta­mo in­ten­sy­vu­mo prie­ki­niai LED ži­bin­tai, su­si­dū­ri­mų pre­ven­ci­jos sis­te­ma.

Že­mes­nė nei pirm­ta­ko sto­go li­ni­ja, rau­me­nin­gos ra­tų ar­kos ir griež­tų for­mų ži­bin­tai ku­ria že­mo ir pla­taus spor­ti­nin­ko įspū­dį. Jį dar su­stip­ri­na di­zai­ne­rių sie­kis at­si­sa­ky­ti bet ko­kio vi­zua­li­nio triukš­mo, pa­lie­kant tik bū­ti­nas au­to­mo­bi­lio ae­ro­di­na­mi­kai ir sau­gu­mui de­ta­les.

„S-MAX“ va­rik­lių ang­lies diok­si­do emi­si­ja bu­vo su­ma­žin­ta net 7 pro­cen­tais. „Šva­riau­sia“ ver­si­ja – su 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio TDCi 120 AG va­rik­liu. Šios mo­di­fi­ka­ci­jos ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja sie­kia 129 g/km.

S-MAX „Ford“ pir­mą kar­tą įmon­ta­vo itin tiks­lią „Ford Adap­ti­ve Front Stee­ring“ sis­te­mą, at­sisk­lei­džian­čią va­žiuo­jant vin­giuo­tais ke­liais. Ši vai­ra­vi­mo sis­te­ma nuo­lat fik­suo­ja au­to­mo­bi­lio grei­tį bei po­ky­čius ke­ly­je ir iš­kart pri­tai­ko vai­ra­vi­mo me­cha­niz­mą prie skir­tin­gų ke­lio sa­vy­bių, taip di­din­da­ma S-MAX vai­ra­vi­mo tiks­lu­mą ir au­to­mo­bi­lio kon­tro­lę.

Nuo „Ford S-MAX“ ga­my­bos is­to­ri­jos pra­džios Eu­ro­po­je bu­vo par­duo­ta dau­giau nei 400 tūkst. šio mo­de­lio vie­ne­tų. Anks­tes­nės kar­tos „Ford" vi­du­ti­nės kla­sės vie­na­tū­ris 2007 me­tais bu­vo ap­do­va­no­tas „Me­tų Eu­ro­pos au­to­mo­bi­lio“ bei „Lie­tu­vos me­tų au­to­mo­bi­lio“ ti­tu­lais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami