„Ford Transit Van“ – „Komercinio automobilio 2014“ laurai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-05-10 17:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-05-10 17:00
Roberto RIABOVO nuotrauka
Šeš­ta­die­nio (ge­gu­žės 10 d.) po­pie­tę „Li­tex­po“ rū­muo­se šur­mu­liuo­jan­čio­se „Trans­Bal­ti­ca“ ir „Au­to­me­cha­ni­ka“ par­odo­se fi­ni­ša­vo ir pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je Lie­tu­vos žur­na­lis­tų au­tok­lu­bo su­reng­tas kon­kur­sas „Ko­mer­ci­nis au­to­mo­bi­lis 2014“.

Pa­gal kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pa­skelb­tą ver­dik­tą pa­grin­di­niai ren­gi­nio lau­rai – ge­riau­sio­jo Lie­tu­vos ko­mer­ci­nio au­to­mo­bi­lio ti­tu­las - ati­te­ko vie­no po­pu­lia­riau­sių ša­ly­je ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių „Ford Tran­sit Van“ nau­jau­sia­jai ver­si­jai.

„Bū­si­ma­sis kon­kur­so lai­mė­to­jas ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai kė­lė be­ne ma­žiau­sia gal­vos skaus­mo. Ga­li­ma sa­ky­ti, jog nau­jau­sia „Ford Tran­sit“ ko­mer­ci­nio au­to­mo­bi­lio mo­di­fi­ka­ci­ja šį ti­tu­lą pel­nė vien­bal­siai“, - įteik­da­mas ti­tu­lą liu­di­jan­tį ap­do­va­no­ji­mą šį au­to­mo­bi­lį pri­sta­čiu­sios bend­ro­vės „Inch­ca­pe Mo­tors“ va­do­vui Do­na­tui Sta­nio­niui kal­bė­jo pro­jek­to koor­di­na­to­rius, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų au­tok­lu­bo pre­zi­den­tas Val­das Va­liu­ke­vi­čius.

Jis pa­žy­mė­jo, jog šie me­tai „Ford“ ga­min­to­jams – iš­skir­ti­niai. Nuo su­rin­ki­mo kon­ve­je­rio nu­rie­dė­jo ke­tu­ri nau­ji mo­de­liai, jų ga­my­bo­je ženg­tas di­džiu­lis žings­nis į prie­kį nau­jų tech­no­lo­gi­jų at­žvil­giu. To­dėl ir toks šio ga­min­to­jo ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių flag­ma­no įver­ti­ni­mas pir­mą kar­tą ša­ly­je su­reng­ta­me kon­kur­se – dės­nin­gas ir pel­ny­tas.

Jei dėl pa­grin­di­nės kon­kur­so no­mi­na­ci­jos ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jai be­maž ne­te­ko su­kti gal­vos, tai dėl ki­tų pri­zų gin­čy­ta­si ir kiek­vie­no žiu­ri na­rio dis­po­zi­ci­jo­je bu­vę de­šimt ba­lų da­lin­ti ge­ro­kai il­giau.

Di­de­lių ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių kla­sė­je per­ga­lę šven­tė tas pats kon­kur­so ab­so­liu­tus nu­ga­lė­to­jas „Ford Tran­sit Van“, vi­du­ti­nių – dar vie­ną per­ga­lę nu­sky­nė to pa­ties ga­min­to­jo „Ford Tran­sit Con­nect“, ma­žų – „Peu­geot Par­tner“, „Me­tų ino­va­ci­jos“ pri­zu įver­tin­tas „Nis­san e-NV 200“ elek­tro­mo­bi­lis, o pub­li­kos sim­pa­ti­jų pri­zas par­odų lan­ky­to­jų spren­di­mu ati­te­ko „Mer­ce­des-Benz Sprin­ter“.

„Džiau­giuo­si, kad šie­met ir Lie­tu­vo­je pa­ga­liau bu­vo su­reng­tas toks kon­kur­sas, ma­no nuo­mo­ne tu­rė­sian­tis pa­ska­tą pa­si­temp­ti tiek ko­mer­ci­nio trans­por­to par­da­vė­jams, tiek pra­plė­sian­tis jo pir­kė­jų aki­ra­tį, - sa­kė kon­kur­so ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rys, UAB „Trans­po­rent“ il­ga­lai­kės nuo­mos ir prie­žiū­ros sky­riaus va­do­vas Gied­rius Ge­ge­vi­čius. – Kon­kur­so re­zul­ta­tai dės­nin­gi, pri­im­ti dau­gu­mos nuo­mo­ne, nors kai kam, bent iš pir­mo žvilgs­nio, ga­li pa­si­ro­dy­ti kiek ne­ti­kė­ti“.

G. Ge­ge­vi­čius sa­kė, jog ko­mi­si­ja di­džiau­sius pri­ori­te­tus sky­rė mo­de­lio nau­ju­mui ir ino­va­ci­joms į jį. Tad ne­daug kam ga­li kel­ti nuo­sta­bą, jog be ap­do­va­no­ji­mų li­ko net trys kon­kur­se da­ly­va­vę „Volks­wa­gen“ mo­de­liai. Pa­ti­ki­mi, pui­kiai su­kons­truo­ti, tu­rin­tys ge­rą iš­lie­ka­mą­ją ver­tę ir gei­džia­mi pir­kė­jų.

„Vie­nin­te­lis šios mar­kės kon­kur­so da­ly­vių mi­nu­sas tas, kad ren­gi­ny­je jie da­ly­va­vo bū­da­mi jau „ne pir­mos jau­nys­tės“, - pa­žy­mė­jo G. Ge­ge­vi­čius.

Nors iki nu­ga­lė­to­jų pa­ky­los kaž­ku­rio laip­te­lio šį­kart pri­trū­ko ke­lių cen­ti­me­trų, ko­mi­si­jos bu­vo ge­rai įver­tin­tas ir per­ka­miau­sias ša­ly­je „Fiat Du­ca­to“ ko­mer­ci­nis au­to­mo­bi­lis, ku­rį da­bar ren­ka­si maž­daug kas šeš­tas pir­kė­jas.

Di­džiau­sią įta­ką sėk­min­giems „Fiat Du­ca­to“ par­da­vi­mams tu­rė­jo pa­trauk­li šio mo­de­lio kai­na, ku­rią ga­min­to­jas, ky­lant par­da­vi­mų apim­tims, dar su­ma­ži­no. Be to, rin­ko­je „Fiat Du­ca­to“ pri­pa­žįs­ta­mas kaip vie­nas pa­ti­ki­miau­sių leng­vų­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių, jam su­tei­kia­ma 5 me­tų ga­ran­ti­ja, o jų ap­tar­na­vi­mo tink­las ša­ly­je – vie­nas pla­čiau­sių.

„Bū­tent itin pa­trauk­li nau­jo­jo „Peu­geot Par­tner“ kai­na ne­men­ka da­li­mi lė­mė jo per­ga­lę ma­žų­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių kla­sė­je“, - ak­cen­ta­vo ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­rys, žur­na­lo „Au­to Bild Lie­tu­va“ lei­dė­jas Vi­tol­das Mi­lius.

Par­odos lan­ky­to­jai ke­lias die­nas rin­ko sa­vo sim­pa­ti­jų au­to­mo­bi­lį. Ko­mi­si­jos nuo­mo­ne ir­gi ne­de­rė­tų ste­bė­tis, kad pub­li­kos sim­pa­ti­jų ba­ro­me­tras pa­kry­po į Vo­kie­ti­jos ga­min­to­jo „Mer­ce­des-Benz Sprin­ter“ au­to­mo­bi­lį, ku­rio kai­na so­li­di, ta­čiau vis­ką at­per­ka ma­lo­nu­mas juo va­žiuo­ti.

„Me­tų ino­va­ci­jos 2014” no­mi­na­ci­ja nei man, nei ki­tiems ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos na­riams di­des­nių klau­si­mų ne­kė­lė, - sa­kė žiu­ri na­rys, LRT lai­dos „Ke­liai. Ma­ši­nos. Žmo­nės“ ve­dė­jas Val­das Juo­zas Vi­lū­nas. – Dės­nin­ga, kad šiuo pri­zu įver­tin­tas tik ką Is­pa­ni­jo­je pra­dė­tas ga­min­ti jau an­tra­sis tik elek­tra va­ro­mas „Nis­san“ mo­de­lis - ko­mer­ci­nis „e-NV200“, iš­sis­ki­rian­tis ne­pri­lygs­ta­mo­mis tech­no­lo­gi­jo­mis, nu­li­ne emi­si­ja bei itin ma­žo­mis eksp­loa­ta­ci­nė­mis iš­lai­do­mis“.

V.J.Vi­lū­no nuo­mo­ne, elek­tro­mo­bi­lių seg­men­te „Nis­san“ kom­pa­ni­ja - ne­nu­gin­či­ja­ma ly­de­rė. Su šiuo mo­de­liu „Nis­san“ bend­ro­vė ta­po pir­mą­ja au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja, ku­rios pa­sau­li­nia­me asor­ti­men­te da­bar pui­kuo­ja­si du elek­tra va­ro­mi au­to­mo­bi­liai: „e-NV200“ pri­si­jun­gė prie po­pu­lia­riau­sio pa­sau­ly­je elek­tro­mo­bi­lio „Nis­san LEAF“.

„e-NV200“ ap­jun­gia dviem ap­do­va­no­ji­mais įver­tin­tų „Nis­san“ au­to­mo­bi­lių - „LEAF" („Pa­sau­lio ir Eu­ro­pos „Me­tų au­to­mo­bi­lis 2011“) bei „NV200“ („Tarp­tau­ti­nis „Me­tų fur­go­nas 2010“) - ge­riau­sias sa­vy­bes ir yra pa­si­ren­gęs am­žiams pa­keis­ti leng­vų­jų ko­mer­ci­nių au­to­mo­bi­lių įvaiz­dį.

Kon­kur­so „Me­tų ino­va­ci­ja“ įver­tin­ta­me „e-NV200“ mo­de­ly­je pa­nau­do­ta itin efek­ty­vi elek­tri­nė pa­va­ra, pa­na­ši į mon­tuo­ja­mą po­pu­lia­ria­ja­me „Nis­san LEAF“ bei „NV200“ bū­din­gas tal­piau­sias kla­sė­je kro­vi­nių sky­rius. Tai­gi, šiuo pra­ktiš­ku ir uni­ver­sa­liu au­to­mo­bi­liu ga­li­ma vež­ti tiek žmo­nes, tiek kro­vi­nius ty­liai ir vi­siš­kai ne­ter­šiant ap­lin­kos.

Pla­nuo­ja­ma, kad pir­mą kar­tą su­reng­tas kon­kur­sas „Ko­mer­ci­nis au­to­mo­bi­lis 2014“ taps tra­di­ci­niu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami