„Ford“ variklis toliau skina apdovanojimus

LŽ red@lzinios.lt 2016-06-06 06:00

red@lzinios.lt 2016-06-06 06:00
AFP/Scanpix nuotrauka
Kuk­lus tri­jų ci­lind­rų, 1,0 l dar­bi­nio tū­rio „Ford“ va­rik­lis ir to­liau ne­si­liau­ja ste­bi­nęs au­to­mo­bi­lių pa­sau­lio. Ma­ža­sis „Ford“ ga­liū­nas šie­met ir vėl bu­vo pri­pa­žin­tas ge­riau­siu sa­vo kla­sė­je.

Tarp­tau­ti­nio me­tų va­rik­lio ap­do­va­no­ji­muo­se (In­ter­na­tio­nal En­gi­ne of the Year) šį pri­pa­ži­ni­mą jis pel­no jau penk­tą kar­tą iš ei­lės. Tris kar­tus iš ei­lės jis bu­vo iš­rink­tas ir ge­riau­siu va­rik­liu pa­sau­ly­je ab­so­liu­čio­je ka­te­go­ri­jo­je.

Kuk­lų tri­jų ci­lind­rų „E­co­Boost“ va­rik­lį, bal­suo­da­mi, ge­riau­siu 1,0 li­tro va­rik­liu (Best En­gi­ne Un­der 1.0-li­tre) iš­rin­ko 65 apie au­to­mo­bi­lius ra­šan­tys žur­na­lis­tai iš 31 pa­sau­lio ša­lies. Šie­met tar­pu­sa­vy­je var­žė­si 32 kon­ku­ren­tai – tai 19 ag­re­ga­tų dau­giau ne­gu 2012 m. kon­kur­se. Tei­sė­jai ne­at­sis­py­rė ma­žo­jo „Ford“ va­rik­lio ge­bė­ji­mui su­de­rin­ti ga­lią, eksp­loa­ta­ci­nes sa­vy­bes, eko­no­mi­ją ir nau­jau­sias tech­no­lo­gi­jas.

Ge­riau nei „Bugatti“

2014-ai­siais 1,0 li­tro „E­co­Boost“ va­rik­lis ta­po pir­muo­ju is­to­ri­jo­je, ga­vu­siu tarp­tau­ti­nio me­tų va­rik­lio ap­do­va­no­ji­mą ab­so­liu­čio­je ka­te­go­ri­jo­je tre­čią kar­tą iš ei­lės.

„1,0 li­tro „E­co­Boost“ va­rik­lis pa­kei­tė rin­kos žai­di­mo tai­syk­les, jis jau penk­ti me­tai iš ei­lės sa­vo kla­sė­je yra ne­gin­či­ja­mas eta­lo­nas“, – sa­kė Joe Ba­kaj, „Ford of Eu­ro­pe“ Pro­duk­tų plė­tros vi­cep­re­zi­den­tas. „I­no­va­ci­jų dva­sia ir to­liau vy­rau­ja „Ford“ ku­riant nau­jos kar­tos veiks­min­gus, šva­rius ir ga­lin­gus ma­žus dy­ze­li­nius va­rik­lius.“

1,0 li­tro „E­co­Boost“ va­rik­lių ga­lios puo­kštė gan pla­ti – nuo 100 AG, 125 AG ir 140 AG, iki net 180 AG, pla­kan­čia­me po lenk­ty­ni­nin­ko „Ford Fies­ta R2“ va­rik­lio gaub­tu.

140 AG va­rik­lis už­ti­kri­na di­des­nį ga­lios dar­bi­nio tū­rio li­trui san­ty­kį nei „Bu­gat­ti Vey­ron“. Spor­ti­nia­me „For­mu­la Ford“ įreng­tas 205 AG ver­si­jos va­rik­lis įvei­kė gar­sią­ją Vo­kie­ti­jos „Nordsch­leif­fe“ tra­są per 7 mi­nu­tes ir 22 se­kun­des – grei­čiau už bet ku­rį „Fer­ra­ri“ ar „Lam­borg­hi­ni“ mo­de­lį, ku­rio lai­kas yra ofi­cia­liai fik­suo­tas šia­me žie­de.

Li­tro dar­bi­nio tū­rio – kas penktas

Eu­ro­po­je ga­li­ma įsi­gy­ti vie­nuo­li­ka mo­de­lių, įskai­tant „Fies­ta“, „E­coS­port“, B-MAX, „Fo­cus C-MAX“, „Grand C-MAX“, „Tour­neo ir Tran­sit Con­nect“, „Tour­neo ir Tran­sit Cou­rier“ bei „Mon­deo“, ku­riuo­se yra mon­tuo­ja­mas ti­tu­luo­ta­sis va­rik­lis. Kas penk­ta­me nau­ja­me „Ford“ au­to­mo­bi­ly­je, Eu­ro­po­je par­duo­ta­me pra­ėju­siais me­tais, vei­kia 1,0-li­tro jė­gai­nė, du iš pen­kių par­duo­tų au­to­mo­bi­lių bu­vo „Fies­ta“.

„Ford“ „E­co­Boost“ ben­zi­ni­nių va­rik­lių tech­no­lo­gi­ja šiuo me­tu yra pri­tai­ko­ma nau­jau­siuo­se ma­žo dy­džio dy­ze­li­niuo­se va­rik­liuo­se. 2,0 li­trų dar­bi­nio tū­rio „E­coB­lue“ jė­gai­nės bus pra­dė­tos mon­tuo­ti mi­kroau­to­bu­suo­se „Ford Tran­sit“ dar šie­met. Pa­nau­do­jant ma­žos iner­ci­jos tur­bo­komp­re­so­rių, aukš­to slė­gio tie­sio­gi­nį ku­ro įpurš­ki­mą, in­teg­ruo­tus ko­lek­to­rius, belt-in-oil ir ki­tus ma­žos trin­ties ele­men­tus iš­gau­na­mas 13 pro­cen­tų di­des­nis de­ga­lų są­nau­dų efek­ty­vu­mas ir 20 pro­cen­tų dau­giau že­mo su­ki­mo mo­men­to.

Pa­sau­li­nį „Ford“ jė­gai­nių asor­ti­men­tą, da­bar ir su tau­piuo­ju „E­co­Boost“ va­rik­liu, su­da­ro 1,5 li­tro dar­bi­nio tū­rio, 1,6 li­tro tal­pos, 2,0 li­tro bei 2,3 li­tro ke­tu­rių ci­lind­rų va­rik­liai, o taip pat – 2,7 li­tro ir 3,5 li­tro V6 va­rik­liai. Pa­sta­rie­ji mon­tuo­ja­mi ir nau­ja­me lenk­ty­ni­nia­me au­to­mo­bi­ly­je „Ford GT“, šį mė­ne­sį da­ly­vau­sian­čia­me Le Ma­no lenk­ty­nė­se.

„Tai, kad šis „Ford“ va­rik­lis lai­mi ap­do­va­no­ji­mus dar ir dar kar­tą su­si­rink­da­mas tei­sė­jų bal­sus, ro­do koks ypa­tin­gas yra 1 li­tro „E­co­Boost“, – sa­kė Dean Slav­nich, Tarp­tau­ti­nio me­tų va­rik­lio ap­do­va­no­ji­mų pir­mi­nin­kas ir „En­gi­ne Tech­no­lo­gy“ žur­na­lo vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius. „Šia­me va­rik­ly­je kaip ant del­no ma­to­me, jog ma­žas dy­dis bei di­des­nis de­ga­lų są­nau­dų efek­ty­vu­mas ga­li bū­ti pa­sie­kia­mi be komp­ro­mi­sų.“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
:)))  193.219.177.41 2016-06-06 12:18:24
:)))) Ar pats supratai, ką parašei (išvertei)?
0 0  Netinkamas komentaras
Va­kar Vil­niu­je ati­deng­ti No­be­lio li­te­ra­tū­ros pre­mi­jos lau­rea­to Czes­la­wo Mi­los­zo var­du pa­va­din­ti laip­tai. Ce­re­mo­ni­jos da­ly­viai ci­ta­vo poe­to ei­lė­raš­čius bei min­tis ir džiau­gė­si, kad jo at­mi­ni­mas įam­žin­tas [...]
Ar­ti­mas bu­vu­sio Ru­si­jos pre­zi­den­to Bo­ri­so Jel­ci­no bend­ra­žy­gis, bu­vęs šios ša­lies vals­ty­bės se­kre­to­rius Ge­na­di­jus Bur­bu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad Ru­si­jos ne­ga­li­ma at­stum­ti ir jos izo­liuo­ti. Esą ne­pai­sy­da­mi [...]
Tuo me­tu, kai Jung­ti­nių Tau­tų (JT) Sau­gu­mo Ta­ry­bos na­riai smer­kia Ru­si­ją dėl jos „bar­ba­riš­kų“ veiks­mų, jau va­di­na­mų ka­ro nu­si­kal­ti­mais, prieš ci­vi­lius Si­ri­jo­je, nau­jo tipo Ru­si­jos bom­bos [...]
Sek­ma­die­nį per kon­tro­ver­siš­kai ver­ti­na­mą re­fe­ren­du­mą Bos­ni­jos ser­bai ab­so­liu­čia bal­sų dau­gu­ma pa­si­sa­kė už tai, kad sau­sio 9 die­na bū­tų mi­ni­ma kaip jų na­cio­na­li­nė šven­tė. Re­fe­ren­du­mo ren­gė­jai [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ša­lies vy­rų krep­ši­nio ly­go­je (LKL) po dvie­jų tu­rų be pra­lai­mė­ji­mo žen­gia trys eki­pos – Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“, Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ ir Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami