„Generation SIX“ - šeštoji "Volkswagen T" serijos transporterių laida

LŽ 2015-04-20 06:00

2015-04-20 06:00
"Volkswagen Transporten" šeimynos nariai visuomet buvo patikimi ir ilgai tarnaujantys.  Gamintojo nuotrauka
Vo­kie­ti­jos "Volks­wa­gen" kon­cer­no ko­mer­ci­nio trans­por­to ga­my­bos pa­da­li­nys "Volks­wa­gen Nu­tzfahr­zeu­ge" pri­sta­tė „Ge­ne­ra­tion SIX”. Šiuo skam­biu var­du bu­vo nu­tar­ta pa­va­din­ti šeš­tą­ją T se­ri­jos ko­mer­ci­nių trans­por­te­rių lai­dą. Šiuo­lai­ki­nės tech­ni­nės cha­rak­te­ris­ti­kos, pa­žan­gios sau­gos prie­mo­nės, dau­giau kom­for­to ir er­go­no­mi­kos – tai pa­grin­di­niai nau­jų­jų mo­de­lių pri­va­lu­mai. Be to, vi­si nau­jie­ji mo­de­liai pa­si­žy­mi ma­žes­nė­mis de­ga­lų są­nau­do­mis ir že­mes­nė­mis ba­zi­nės įran­gos kai­no­mis.

Jau ne vie­nos lai­dos T se­ri­jos "Volks­wa­gen" ko­mer­ci­niai au­to­mo­bi­liai iš­ti­sus de­šimt­me­čius gar­sė­ja kaip sa­vo seg­men­to ly­de­riai Vo­kie­ti­jo­je ir už jos ri­bų. Pa­vyz­džiui, šeš­tos lai­dos pirm­ta­kų, t.y., penk­to­sios kar­tos trans­por­te­rių, per 11 me­tų par­duo­ta net 2 mi­li­jo­nai. O per vi­sus 65 ga­my­bos me­tus iš vi­so pa­ga­min­ta dau­giau nei 12 mi­li­jo­nų įvai­rių mo­di­fi­ka­ci­jų T se­ri­jos fur­go­nų ir ne­di­de­lių su­nkve­ži­mių. Kiek­vie­na kar­ta ati­ti­ko ar net pra­no­ko sa­vo laik­me­čio rei­ka­la­vi­mus ir rin­kos po­rei­kius.

Di­zai­nas. T se­ri­jos mo­de­liai pa­si­žy­mi kla­si­ki­niu di­zai­nu. Kar­ta iš kar­tos mo­de­lio rū­bas bu­vo nuo­lat at­nau­ji­na­mas. Nau­jau­sios kar­tos "Trans­por­ter" si­lue­tas ta­po verž­les­nis ir vie­na­ly­tiš­kes­nis. Vi­sos kė­bu­lo li­ni­jos, briau­nos ir grio­ve­liai ne­nu­trūks­ta­mai ei­na nuo au­to­mo­bi­lio prie­ki­nės iki ga­li­nės da­lies. At­ro­do, tar­si "Volks­wa­gen Trans­por­ter" bū­tų iš­kal­tas iš vie­no mar­mu­ro lui­to. Ta­čiau, ku­riant nau­jo­sios kar­tos Trans­por­ter di­zai­ną, bu­vo iš­sau­go­ta daug at­pa­žįs­ta­mų bruo­žų, įtai­giai by­lo­jan­čių apie ne­nuils­ta­mą darbš­tu­mą, pa­tva­ru­mą ir pa­ti­ki­mu­mą bei ne­gin­či­ja­mą pra­na­šu­mą sa­vo kla­sė­je. Kaip ir anks­čiau, "Trans­por­ter" šei­my­nos flag­ma­nu iš­lie­ka "Volks­wa­gen Mul­ti­van", pre­ten­duo­jan­tis tap­ti pa­to­giu mi­kroau­to­bu­su gau­ses­nėms šei­moms, spor­to ir ak­ty­vaus poil­sio en­tu­zias­tams.

Va­rik­liai. Šeš­to­sios lai­dos T se­ri­jos mo­de­liuo­se mon­tuo­ja­mi net še­ši skir­tin­go ga­lin­gu­mo ben­zi­ni­niai ir dy­ze­li­niai va­rik­liai. Dy­ze­lių en­tu­zias­tams siū­lo­mi vi­siš­kai nau­ji, griež­čiau­sius "Eu­ro 6" tar­šos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tys TDI va­rik­liai. Ku­riant šiuos jė­gos ag­re­ga­tus, pa­grin­di­niais kons­truk­to­rių pri­ori­te­tais bu­vo pa­tva­ru­mas ir il­gaam­žiš­ku­mas. Jie mon­tuo­ja­mi sker­sai kė­bu­lo ir pa­kreip­ti 9 laips­nius į prie­kį. Ga­li­ma rink­tis vie­ną iš ke­tu­rių 1,9 li­tro dar­bi­nio tū­rio TDI va­rik­lio ga­lios va­rian­tų: 62 kW (84 AG), 75 kW (102 AG), 110 kW (150 AG) ir 150 kW (204 AG). Pa­gei­dau­jan­tys ben­zi­ni­nio va­rik­lio, ga­li rink­tis lai­ko pa­ti­krin­tą "Eu­ro 5" tar­šos rei­ka­la­vi­mus ati­tin­kan­tį 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio ag­re­ga­tą, pa­sie­kian­tį ati­tin­ka­mai 110 kW (150 AG) ar­ba 150 kW (204 AG). Vi­si ba­zi­nės įran­gos "Eu­ro 5" ir "Eu­ro 6" va­rik­liai tu­ri "start-stop" sis­te­mą, ga­lin­čią su­tau­py­ti iki 15 proc. de­ga­lų.

Er­go­no­mi­ka ir kom­for­tas. Nau­jo­viš­ka adap­ty­vi­nė va­žiuok­lės kon­tro­lės sis­te­ma ir DCC adap­ty­vi­nis tem­po­ma­tas vei­kia dar­nio­je są­vei­ko­je ir už­ti­kri­na pui­kų va­žia­vi­mo kom­for­tą bei ga­li­my­bę pri­de­rin­ti au­to­mo­bi­lio par­ame­trus prie eis­mo są­ly­gų ar­ba vai­ra­vi­mo sti­liaus. Yra ga­li­my­bė rink­tis „įp­ras­tą”, „kom­for­tiš­ką” ar­ba „spor­ti­nį” vai­ra­vi­mo sti­lių. Ši tech­ni­nė įran­ga jau ta­po įpras­ta au­to­mo­bi­liuo­se, bet yra di­de­lė nau­jo­vė ko­mer­ci­niuo­se fur­go­nuo­se ir mi­kroau­to­bu­suo­se. Bū­tent šeš­to­sios kar­tos "Volks­wa­gen Trans­por­ter" vai­ruo­to­jai vie­ni iš pir­mų­jų ga­lės mė­gau­tis leng­vo­jo au­to­mo­bi­lio va­žia­vi­mo kom­for­tu dar­bui skir­to­je trans­por­to prie­mo­nė­je.

Vie­nu iš ne­gin­či­ja­mų "Volks­wa­gen Trans­por­ter" šei­my­nos pri­va­lu­mų bu­vo ir iš­lie­ka ne­pri­lygs­ta­mas uni­ver­sa­lu­mas ir gau­sios su­as­me­ni­ni­mo bei pri­tai­ky­mo in­di­vi­dua­liems trans­por­ta­vi­mo po­rei­kiams ga­li­my­bės. Ga­li­ma lanks­čiai rink­tis ke­lei­vių sė­dy­nių skai­čių ir kro­vi­nių sky­riaus tal­pą, lan­gų mat­me­nis, šo­ni­nių ir ga­li­nių du­re­lių ti­pą. Pir­mo­jo­je tur­tin­ges­nė­je už ba­zi­nę įran­go­je ga­li­ma už­si­sa­ky­ti elek­tra vars­to­mas ga­li­nes kro­vi­nių sky­riaus du­re­les.

Sau­gu­mas. „Front As­sist” erd­vės prieš­ais au­to­mo­bi­lį ste­bė­ji­mo sis­te­ma (pa­pil­do­ma "Trans­por­ter", "Mul­ti­van" ir "Ca­ra­vel­le", stan­dar­ti­nė "Mul­ti­van Bu­si­ness") nuo­lat ste­bi prieš­ais au­to­mo­bi­lį esan­čią erd­vę ir ma­tuo­ja at­stu­mą iki ki­tų eis­mo prie­mo­nių, jų grei­tį bei at­pa­žįs­ta eis­mo kliū­tis. Ji at­pa­žįs­ta kri­tiš­kai su­ma­žė­ju­sią sau­gią dis­tan­ci­ją ir įspė­ja vai­ruo­to­ją apie tai bei kri­ti­niu at­ve­ju pa­de­da sau­giai stab­dy­ti. Apie ga­li­mai pa­vo­jin­gą pa­dė­tį vai­ruo­to­jas įspė­ja­mas vaiz­do ir gar­so sig­na­lu. Vei­kiant kar­tu su ACC adap­ty­vi­niu tem­po­ma­tu ir DSG au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že, ši sis­te­ma esant rei­ka­lui ga­li au­to­ma­tiš­kai pri­stab­dy­ti ar­ba net vi­siš­kai su­stab­dy­ti trans­por­te­rį. Pri­klau­so­mai nuo si­tua­ci­jos, pra­ėjus grės­mei, šis au­to­ma­ti­nės įran­gos komp­lek­tas ga­li vėl pa­di­din­ti trans­por­te­rio grei­tį ir pri­de­rin­ti jį prie prieš­ais va­žiuo­jan­čio eis­mo da­ly­vio grei­čio.

Nau­ja­ja­me "Volks­wa­gen Trans­por­ter" taip pat mon­tuo­ja­mas iš šios mar­kės leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių pa­žįs­ta­mas au­to­ma­ti­nis mies­to ava­ri­nis stab­dys, pa­de­dan­tis ope­ra­ty­viai stab­dy­ti ne­di­de­liu grei­čiu va­žiuo­jant in­ten­sy­vaus eis­mo gat­vė­mis, įvy­kus su­si­dū­ri­mui pa­de­dan­tis iš­veng­ti pa­kar­to­ti­nio smū­gio, ži­bin­tų vei­ki­mą ope­ra­ty­viai re­gu­liuo­jan­tis "Light As­sist" švie­sų pa­gal­bi­nin­kas, ne­lei­džian­tis akin­ti prieš­prie­ši­nio eis­mo da­ly­vių.

Jei­gu vai­ruo­to­jo dar­bo vie­to­je su­mon­tuo­tas dau­gia­funk­ci­nis ju­tik­li­nis ekra­nas, vai­ruo­to­jo bud­ru­mo kon­tro­lės sis­te­ma spe­cia­lia vaiz­do ka­me­ra ste­bi vai­ruo­to­jo veiks­mus ir įspė­ja vai­ruo­to­ją, kai at­ei­na lai­kas da­ry­ti vai­ra­vi­mo per­trau­ką. Pa­pil­do­ma bal­so pra­ne­ši­mo funk­ci­ja su­tei­kia ga­li­my­bę vai­ruo­to­jui per spe­cia­lų mi­kro­fo­ną kreip­tis ar­ba ką nors pra­neš­ti ant ga­li­nės sė­dy­nės sė­din­tiems ke­lei­viams, ne­pa­su­kant gal­vos ir vi­są dė­me­sį ski­riant tik vai­ra­vi­mui.

Vai­ruo­to­jo bal­sas per­duo­da­mas sa­lo­ne esan­čiais gar­sia­kal­biais. Vi­suo­se mo­de­liuo­se su 4MO­TION vi­sų ra­tų pa­va­ra pa­pil­do­mai ga­li bū­ti mon­tuo­ja­mas nuo­kal­nės pa­gal­bi­nin­kas. Jis su­tei­kia ga­li­my­bę sau­giai va­žiuo­ti kal­no šlai­tu že­myn, esant rei­ka­lui pers­kirs­ty­da­mas va­rik­lio ju­de­sį su­ki­bi­mą pra­ran­dan­tiems ra­tams ir at­lik­da­mas stab­dy­mą va­rik­liu ar­ba stab­džiais, jei vai­ruo­to­jui tam­pa su­nku kon­tro­liuo­ti rie­dė­ji­mą že­myn. Buk­sy­ruo­ti prie­ka­bas pa­de­da spe­cia­lus elek­tro­ni­nis sta­bi­li­za­to­rius. Vė­saus kli­ma­to ša­ly­se re­ko­men­duo­ja­ma pa­pil­do­mai už­si­sa­ky­ti šil­do­mą prie­ki­nį stik­lą.

Kai­nos. Ga­min­to­jas tiks­lias nau­jo­sios "Volks­wa­gen Trans­por­ter" lai­dos au­to­mo­bi­lių kai­nas ti­ki­na pa­skelb­siąs jau ar­ti­miau­siu me­tu. Pa­gal nau­ją­ją "Volks­wa­gen Nu­tzfahr­zeu­ge" stra­te­gi­ją, lau­kia­ma, kad nau­jo­sios kar­tos trans­por­te­rių kai­nos bus to­kios pat, kaip pirm­ta­kų ar­ba net šiek tiek že­mes­nės. Kai ku­rių ba­zi­nių mo­de­lių kai­nos bus žy­miai ma­žes­nės už pa­na­šios komp­lek­ta­ci­jos pirm­ta­kų.

Ti­ki­ma­si, kad "Volks­wa­gen Trans­por­ter" kai­nuos nuo 23 035 eu­rų (be PVM), o už pi­giau­sią "Volks­wa­gen Mul­ti­van" teks pa­klo­ti nuo 29 952 eu­rų (su PVM).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami