„Harley-Davidson“ ateitį gali lemti ir lietuviai

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-05-13 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-05-13 06:00
Tolesnės elektrinio motociklo perspektyvos paaiškės pasibaigus turui per Ameriką ir Europą. LŽ archyvo nuotrauka
Ame­ri­kos mo­to­cik­lų ga­min­to­ja “Har­ley-Da­vid­son” skel­bia ne­at­si­lie­kan­ti nuo pa­sau­lio eko­lo­gi­jos ten­den­ci­jų ir pla­nuo­ja se­ri­ji­nio elek­tri­nio mo­to­cik­lo ga­my­bą. Bend­ro­vė pra­ne­šė, jog šiam tiks­lui ji tel­kia mo­to­cik­lų ger­bė­jus, ku­rie at­ei­nan­čią va­sa­rą yra kvie­čia­mi pri­si­dė­ti ku­riant elek­tra va­ro­mą “Har­ley”.

Tie­są sa­kant, kon­cep­ci­nis elek­tri­nis mo­to­cik­las "Har­ley-Da­vid­son Li­ve­Wi­re" (angl. - "gy­vas lai­das") jau su­kur­tas. Ta­čiau bend­ro­vės stra­te­gai vis dar abe­jo­ja, ar jis tin­ka­mas siū­ly­ti ma­si­nei au­di­to­ri­jai. Pa­sak ži­niask­lai­dos at­sto­vų, ku­riems nu­si­šyp­so­jo lai­mė iš­ban­dy­ti pir­mą­jį bend­ro­vės "Har­ley-Da­vid­son" is­to­ri­jo­je elek­tra va­ro­mą mo­to­cik­lą, mo­de­lis la­bai "ne­har­lė­jiš­kas". "Har­ley-Da­vid­son" ger­bė­jai pui­kiai ži­no, kad "har­lė­jus" iš ti­krų­jų yra net ne mo­to­cik­las ir ne pre­kės ženk­las. Vei­kiau tai - sa­vi­tas, ro­man­ti­nės dva­sios ku­pi­nas gy­ve­ni­mo bū­das.

Bep­ro­tiš­ka idėja

Vos iš­ta­rus ma­giš­kus žo­džius "Har­ley-Da­vid­son" prieš akis iš­ky­la "čio­pe­riai", jais va­ži­nė­jan­tys rau­me­nin­gi vy­rai su barz­do­mis ir ta­tui­ruo­tė­mis. Juos ly­di su nie­kuo ne­su­ly­gi­na­mas "Har­ley-Da­vid­son" va­rik­lių "V Twin" urz­gi­mas, ku­rio ne­ga­li pa­kar­to­ti nė vie­nas elek­tro­mo­to­ras. Dėl to bend­ro­vės už­sib­rėž­tas tiks­las į rin­ką pa­leis­ti elek­tra va­ro­mą "Li­ve­Wi­re", o vė­liau gal­būt ir aps­kri­tai ga­min­ti tik­tai elek­tri­nius mo­to­cik­lus ne­ma­žai da­liai "Har­ley-Da­vid­son" ger­bė­jų at­ro­do kaip ti­kra bep­ro­ty­bė.

Gal­būt dėl to bend­ro­vės stra­te­gų ir bu­vo su­kur­tas pro­jek­tas "Li­ve­Wi­re Ex­pe­rien­ce", per ku­rio JAV ir Eu­ro­pos tu­rus, apie tai tie­siai sa­ko­ma ofi­cia­lia­me pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, bus sie­kia­ma nu­sta­ty­ti pir­mo­jo "Har­ley-Da­vid­son" elek­tri­nio mo­to­cik­lo pri­va­lu­mus ir trū­ku­mus. Ne­abe­jo­ja­ma, kad bus sten­gia­ma­si iš­siaiš­kin­ti, ar kon­cep­ci­nis "Li­ve­Wi­re" jau tin­ka­mas ga­min­ti se­ri­ji­niu bū­du ar dar jį bū­ti­na to­bu­lin­ti?

Koncepcinis "Harley-Davidson LiveWire" gali važiuoti didžiausiu 148 km/h greičiu. /Gamintojo nuotrauka

"Ne­har­lė­jiš­kas" "Har­ley"

Anot or­ga­ni­za­to­rių, pro­jek­to “Li­ve­Wi­re Ex­pe­rien­ce” tu­rai vyks vi­są at­ei­nan­čią va­sa­rą. Iš pra­džių - Ame­ri­ko­je, vė­liau - ir Eu­ro­po­je. 1000 mo­to­cik­li­nin­kų ga­lės iš­ban­dy­ti nau­ją­jį mo­to­cik­lą ir pa­si­da­ly­ti įspū­džiais iš ke­lio­nės, ku­rio­je ne­rei­kės pil­dy­ti mo­to­cik­lo ba­ko ben­zi­nu - tie­siog jį įkrau­ti.

"Ar ši nau­jo­vė pri­gis? Ar ga­lin­gas riau­mo­jan­tis mo­to­cik­lo gar­sas ne­dings dėl to, kad mo­to­cik­las bus elek­tri­nis? O įvaiz­dis? O tra­di­ci­jos? Ar tai pa­to­gu? At­sa­ky­mų į vi­sus šiuos ir dau­ge­lį ki­tų klau­si­mų bend­ro­vė ti­ki­si iš sa­vo iš­ti­ki­mų­jų klien­tų. Ir drą­siai pa­ti pri­ima lai­ko iš­šū­kį – pa­leis­ti elek­tri­nį „Har­ley-Da­vid­son“ į rin­ką", - sa­ko­ma bend­ro­vės pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

„Į­gy­ven­di­nant pro­jek­tą „Li­ve­Wi­re Ex­pe­rien­ce“ bus sie­kia­ma gau­ti kuo dau­giau mo­to­cik­li­nin­kų at­si­lie­pi­mų apie tai, ką jie pa­ty­rė ir ko­kie jų lū­kes­čiai, ko­kia nuo­mo­nė apie nau­ją­jį au­ten­tiš­ką „Har­ley-Da­vid­son“ ga­mi­nį - elek­tri­nį mo­to­cik­lą“, – pa­žy­mė­jo ir „Har­ley-Da­vid­son“ EMEA re­gio­no vie­šų­jų ry­šių va­do­vas Mi­chae­lis Car­ney.

Ban­dant kon­cep­ci­nį "Har­ley-Da­vid­son Li­ve Wi­re" jo ger­bė­jams ga­li kil­ti klau­si­mų ne vien dėl tra­di­ci­jų ne­ati­tin­kan­čio va­rik­lio gar­so. Elek­tri­nis mo­to­cik­las yra su­nkus - sve­ria 209 ki­log­ra­mus, o di­džią­ją da­lį svo­rio su­da­ro aku­mu­lia­to­rius. Vi­siš­kai įkrau­ti jo ba­te­ri­ją iš pa­pras­to 220 vol­tų elek­tros liz­do už­trun­ka 3,5 val., bet nu­va­žiuo­ti ener­gi­jos už­ten­ka vos 100 ki­lo­me­trų. Už­tat mo­to­cik­las iki 100 km/h įsi­bė­gė­ja ma­žiau nei per 4 sek., yra vi­siš­kai eko­lo­giš­kas. Ki­tas da­ly­kas, ar eko­lo­giš­ku­mas ti­krai yra tas kri­te­ri­jus, ku­ris ga­li pa­da­ry­ti įspū­dį už­kie­tė­ju­siems "Har­ley-Da­vid­son" ger­bė­jams?

Ki­ta ver­tus, į "Li­ve­Wi­re Ex­pe­rien­ce" ren­gi­nius kvie­čia­mi ne vien "Har­ley-Da­vid­son", bet ir vi­si ki­ti mo­to­cik­lų ger­bė­jai. Gal­būt jų nuo­mo­nė bus le­mia­ma?

Šan­sas - ir lietuviams

Or­ga­ni­za­to­rių tei­gi­mu, spe­cia­liai pro­jek­tui "Har­ley-Da­vid­son Li­ve­Wi­re" jau yra par­uoš­tas ne vie­nas, o ke­li elek­tri­niai mo­to­cik­lai, par­eng­ta par­oda, ku­ri at­skleis, kaip bu­vo plė­to­ja­mas pro­jek­tas. Mo­to­cik­li­nin­kai po ban­do­mo­jo va­žia­vi­mo ga­lės pa­si­da­ly­ti įspū­džiais, už­fik­suo­tais fo­tog­ra­fi­jo­se. Da­ly­viams, ne­vai­ruo­jan­tiems mo­to­cik­lo, tu­ro ren­gi­niuo­se bus pa­siū­ly­ta pra­mo­ga – mo­to­cik­lo „Jumps­tart™“ ban­do­mo­jo va­žia­vi­mo si­mu­lia­to­rius.

No­rin­tie­ji pa­kliū­ti į elek­tri­nio mo­to­cik­lo iš­ban­dy­mo tu­rą “Li­ve­Wi­re Ex­pe­rien­ce” tu­ri itin la­ko­niš­kai – tik tri­mis žo­džiais at­sa­ky­ti į klau­si­mą „Kaip api­bū­din­tu­mė­te šį pro­jek­tą?“ bei už­pil­dy­ti an­ke­tą tinklalapyje pro­ject­li­ve­wi­re.com. Da­ly­vau­ti ga­li ne jau­nes­ni kaip 18 me­tų mo­to­cik­li­nin­kai, tu­rin­tys A ka­te­go­ri­jos vai­ruo­to­jo pa­žy­mė­ji­mą. At­rink­ti da­ly­viai bus in­for­muo­ja­mi elek­tro­ni­niu pa­štu iki kiek­vie­no ren­gi­nio li­kus maž­daug trims sa­vai­tėms.

Pro­jek­to „Li­ve­Wi­re Ex­pe­rien­ce“ Eu­ro­pos tu­ras pra­si­dės ge­gu­žės 16–17 die­no­mis Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Milb­ru­ko ren­gi­nių cen­tre. Vė­liau džiu­gins Pra­ncū­zi­jos (bir­že­lio 27–28 d.), Ita­li­jos (lie­pos 11–12 d.), Vo­kie­ti­jos (lie­pos 27–28 d.) ir Olan­di­jos (rugp­jū­čio 8–9 d.) mo­to­cik­lų ger­bė­jus.

Kai ku­rie kon­cep­ci­nio elek­tro­mo­bi­lio "Har­ley-Da­vid­son Li­ve­Wi­re" tech­ni­niai duomenys

Di­džiau­sia elek­tri­nio va­rik­lio ga­lia (AG)74
Mak­si­ma­lus su­ki­mo mo­men­tas (Nm)70,5
Pa­grei­tė­ji­mas nuo 0 iki 100 km/h (sek.)4
Di­džiau­sias grei­tis (km/h)148
Mo­to­cik­lo svo­ris (kg)209
Di­džiau­sias at­stu­mas, ku­rį įma­no­ma nu­va­žiuo­ti vie­ną­kart įkro­vus aku­mu­lia­to­rių (km)100
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami