„Harley-Davidson“ svajonių darbą laimėjo prancūzas

Lzinios.lt 2015-06-01 11:25
Lzinios.lt
2015-06-01 11:25
Prancūzas Luisas Castilla po Europą keliaus „Harley-Davidson“ Street Glide™" motociklu, kuris pasibaigus kelionei jam bus ir padovanotas.  LŽ archyvo nuotrauka
Nu­ga­lė­jęs dau­giau nei 10 tūkst. kon­ku­ren­tų iš 27 ša­lių Ame­ri­kos mo­to­cik­lų kom­pa­ni­jos "Har­ley Da­vid­son" pa­siū­ly­tą dar­bą lai­mė­jo pra­ncū­zas Lui­sas Cas­til­la. Per dau­giau nei du va­sa­ros mė­ne­sius nu­ga­lė­to­jas už­dirbs 25 tūkst. eu­rų, o jo dar­bas - nuo­ty­kių ku­pi­na ke­lio­nė po Eu­ro­pą, pa­va­din­ta „Dis­co­ver Mo­re 2015”.

Pre­ten­den­tai į nu­ga­lė­to­jus pri­va­lė­jo bū­ti ne tik pri­sie­kę mo­to­cik­li­nin­kai, bet ir ge­ri pa­sa­ko­to­jai. „Dis­co­ver Mo­re 2015“ ver­ti­ni­mo ko­mi­si­ją la­biau­siai su­ža­vė­jo L.Cas­til­los pa­sa­ko­ji­mas, jo už­kre­čian­ti ais­tra va­žiuo­ti mo­to­cik­lu ir po­mė­gis bend­rau­ti. Pra­ncū­zas įti­ki­no „Har­ley-Da­vid­son“, kad yra tin­ka­miau­sias „Dis­co­ver Mo­re 2015” dar­buo­to­jas, pa­si­ry­žęs de­šimt sa­vai­čių ke­liau­ti mo­to­cik­lu bei da­lin­tis is­to­ri­jo­mis. Jo­kia pa­slap­tis, kad ame­ri­kie­čiai ke­lio­nę su­gal­vo­jo steng­da­mie­si kuo la­biau Eu­ro­po­je iš­gar­sin­ti sa­vo pre­ki­nį ženk­lą.

„Ma­ne su­ža­vė­jo „Har­ley-Da­vid­son“ pa­siū­ly­ta ga­li­my­bė. Be abe­jo­nės, tai bus pa­ti nuo­sta­biau­sia pa­tir­tis ma­no gy­ve­ni­me. Esu bai­ke­ris ir ais­trin­gas ke­liau­to­jas, to­dėl dar­bas „Dis­co­ver Mo­re 2015” yra ge­riau­sias, ko­kį tik ga­lė­jau gau­ti šiuo me­tu. Ma­no už­duo­tis bus da­lin­tis įspū­džiais, pa­ti­ria­mais vai­ruo­jant „Har­ley-Da­vid­son“ mo­to­cik­lą, klau­sy­tis ki­tų žmo­nių is­to­ri­jų ir nuo­ty­kių iš ke­lio­nių mo­to­cik­lais, kar­tu su tais žmo­nė­mis ap­lan­ky­ti mies­tus ir mies­te­lius. Trokš­tu pa­si­da­lin­ti sa­vo pa­ty­ri­mais su ki­tais, kad jie taip pat pa­jus­tų, kaip įdo­mu ir ne­pap­ras­ta ke­liau­ti mo­to­cik­lu, bū­ti at­vi­ram nau­joms pa­žin­tims“, - džiau­gė­si nu­ga­lė­to­jas.

Kaip tei­gia­ma "Har­ley Da­vid­son" pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai, L.Cas­til­lai, kaip ir ki­tiems pre­ten­den­tams, dėl šio dar­bo pa­siū­ly­mo ti­krai ver­tė­jo steng­tis, nes „Har­ley-Da­vid­son“ pa­siū­ly­tos dar­bo są­ly­gos yra įspū­din­gos. Jis ga­vo spe­cia­liai par­uoš­tą „Har­ley-Da­vid­son“ Street Gli­de™" mo­to­cik­lą, ku­rį pa­si­bai­gus pro­jek­tui kom­pa­ni­ja jam dar ir pa­do­va­nos, 25 tūkst. eu­rų at­ly­gi­ni­mą, darb­da­vys ap­mo­kės ir vi­sas ke­lio­nės iš­lai­das. O svar­biau­sia – per du va­sa­ros mė­ne­sius L.Cas­til­la pa­tirs ti­krą gy­ve­ni­mo nuo­ty­kį, apie ku­rį ga­lės pa­sa­ko­ti sa­vo vai­kams, anū­kams, drau­gams, ku­riuo pats ga­lės gro­žė­tis fil­muo­to­se is­to­ri­jo­se.

L. Cas­til­la ke­liaus pa­gal sa­vo pa­ties par­eng­tą marš­ru­tą. Reng­ti ke­lio­nės pla­ną nau­ja­jam "Har­ley Da­vid­son" dar­buo­to­jui pa­de­da vi­sa „Dis­co­ver Mo­re“ ko­man­da. Anot pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, "Lui­sas su­pran­ta, kad pui­ki ke­lio­nė mo­to­cik­lu nė­ra tik nuo­sta­būs ke­liai - tai ir pa­tir­tis, ku­rią gau­ni ke­liau­da­mas, da­ly­kai, ku­riuos pa­ma­tai, ir žmo­nės, ku­riuos su­tin­ki". Ge­ra ke­lio­nė mo­to­cik­lu tu­rė­tų bū­ti ga­li­my­bė iš­plės­ti aki­ra­tį ir pa­ma­ty­ti pa­sau­lį tru­pu­tį ki­taip. „La­bai svar­bu, kad ke­lio­nė ne­bū­tų per daug su­pla­nuo­ta. Rei­kia pa­lik­ti vie­tos im­pro­vi­za­ci­jai ir spon­ta­niš­ku­mui. Mes no­ri­me, kad Lui­sas per de­šimt ke­lio­nės sa­vai­čių su­si­pa­žin­tų su Eu­ro­pa kiek įma­no­ma dau­giau, ta­čiau taip pat no­ri­me pa­lik­ti erd­vės, ku­ri ir ku­ria nuo­ty­kių dva­sią bei pa­da­ro ke­lio­nę ypa­tin­gą. Eu­ro­po­je yra tiek daug gra­žių vie­tų, vyks­ta tiek daug įdo­mių kul­tū­ros ren­gi­nių, gy­ve­na tiek daug įdo­mių žmo­nių, su ku­riais Lui­sas no­rė­tų su­si­pa­žin­ti ir pri­sta­ty­ti vi­siems. To­dėl da­bar mums ti­kras iš­šū­kis – kaip vis­ką su­tal­pin­ti ir su­pla­nuo­ti“,- pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai ci­tuo­ja­mi „Dis­co­ver Mo­re 2015” ko­man­dos at­sto­vai.

Mo­to­cik­li­nin­ką L. Cas­tel­lą ly­dės ir pro­fe­sio­na­li fil­ma­vi­mo gru­pė, ku­ri fik­suos jo nuo­ty­kius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami