„Hyundai“ į rinką išleidžia naujos laidos hečbeką i30

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-09-10 08:43
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-09-10 08:43
Korėjiečių teigimu, naujasis "Hyundai i30" yra pats tikriausias XXI amžiaus technologijų produktas.   Gamintojo nuotrauka
2017 me­tų pra­džio­je „Hyun­dai“ kon­cer­nas nuo kon­ve­je­rių se­ri­ji­niu bū­du pra­dės ri­den­ti nau­jos lai­dos heč­be­ką i30, ku­ris, pa­sak ko­rė­jie­čių pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, „bus nau­jas žmo­nių au­to­mo­bi­lis: prie­ina­mas, pa­trauk­lus ir sma­gus vai­ruo­ti“.

„Nau­jos kar­tos „Hyun­dai i30“ yra au­to­mo­bi­lis kiek­vie­nam – jis tei­kia di­džiau­sią ver­tę vien­gun­giams, šei­moms, jau­nam ir se­nam“, – sa­ko­ma Pie­tų Ko­rė­jos ga­min­to­jo pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai. Esą nau­ja­sis“­Hyun­dai Mo­tor“ yra at­sa­ky­mas į be­si­kei­čian­čias ver­ty­bes ir var­to­to­jų po­žiū­rį į tech­no­lo­gi­jo­mis grįs­tus spren­di­mus, sti­liaus in­di­vi­dua­lu­mą ir lanks­tu­mą.

„Su mo­der­nio­mis in­for­ma­ci­jos, pra­mo­gų ir ry­šio funk­ci­jo­mis mes siū­lo­me vi­sa tai, ko tik­si šian­die­ni­nė skait­me­ni­zuo­ta kar­ta ir nū­die­nos var­to­to­jai“, – pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­mas Jo­che­nas Seng­pieh­lis, „Hyun­dai Mo­tor Eu­ro­pe“ vi­cep­re­zi­den­tas rin­ko­da­rai.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, su di­de­liu efek­ty­vių ir di­na­miš­kų ga­lios prie­tai­sų pa­si­rin­ki­mu, nau­jos lai­dos „Hyun­dai i30“ ga­li­ma pa­to­giai ir di­na­miš­kai vai­ruo­ti, jis jud­rus ir pui­kiai rea­guo­ja į vai­ruo­to­jo veiks­mus. Tai pir­ma­sis „Hyun­dai“ au­to­mo­bi­lis, ku­ria­me mon­tuo­ja­mas ga­lin­gas ir ypač tau­pus nau­ja­sis 140 AG 1.4 T-GDI ben­zi­ni­nis va­rik­lis su tur­bo­komp­re­so­riu­mi.

Nau­jo­jo „Hyun­dai i30“ va­rik­lių dar­bi­nis tū­ris svy­ruo­ja nuo 1 l iki 1,6 l, o ga­lia – nuo 95 AG iki 140 AG. Va­rik­liai mon­tuo­ja­mi su 6 laips­nių me­cha­ni­ne pa­va­rų dė­že ar­ba 7 laips­nių au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že su dvi­gu­ba san­ka­ba.

Nau­jos kar­tos „i30“ su­kur­tas ir iš­ban­dy­tas Eu­ro­po­je. Pa­grei­tin­ti il­gaam­žiš­ku­mo ban­dy­mai ir di­na­mi­nis ban­dy­mas vy­ko su­dė­tin­giau­sio­je pa­sau­ly­je lenk­ty­nių tra­so­je – Nu­rburg­rin­go šiau­ri­nia­me žie­de. Au­to­mo­bi­lis taip pat bu­vo ban­do­mas ir įvai­riuo­se Eu­ro­pos ke­liuo­se eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis – nuo Šve­di­jos ir Al­pių kal­nų, kur bu­vo ypač šal­ta, iki karš­čiu al­suo­jan­čios Pie­tų Is­pa­ni­jos. Nau­ja­sis „Hyun­dai i30“ dar kar­tą pa­tvir­ti­no, jog yra at­spa­rus pa­čioms eks­tre­ma­liau­sioms oro są­ly­goms.

In­ži­nie­riai-pro­jek­tuo­to­jai nau­ją­jį i30 api­bū­di­no ši­taip: tiks­lus, nu­spė­ja­mas val­dy­mas; di­na­miš­kas va­žia­vi­mas; sta­bi­lu­mas ir kom­for­tas ke­ly­je; pa­ly­gi­nus su pirm­ta­ku, nau­jos lai­dos „Hyun­dai i30“ vai­ras yra jau­tres­nis, o au­to­mo­bi­lio at­sa­kas į vai­ruo­to­jo ko­man­das yra 15 mi­li­se­kun­dės grei­tes­nis.

Nau­jos kar­tos i30 va­žiuok­lė bu­vo per­da­ry­ta iš es­mės, kad už­ti­krin­tų di­na­miš­ką va­žia­vi­mą, ge­rą au­to­mo­bi­lio reak­ci­ją ir di­des­nį pa­to­gu­mą va­žiuo­jant. Vi­suo­se mo­de­lio va­rian­tuo­se tą už­ti­krin­ti pa­de­da stan­dar­ti­nė dau­gias­vir­tė pa­ka­ba su dvi­gu­ba apa­ti­ne svir­ti­mi ir au­to­mo­bi­lio di­na­mi­nes bei grei­čio cha­rak­te­ris­ti­kas ge­ri­nan­tys amor­ti­za­to­riai.

Stab­dy­mo cha­rak­te­ris­ti­kos op­ti­mi­zuo­tos pa­di­di­nus prie­ki­nių ra­tų stab­džių dis­kų skers­me­nį iki 288 mm, o tai lei­džia vai­ruo­to­jui stab­dy­ti di­des­ne jė­ga, ypač kai ra­tai bū­na karš­ti.

Įdo­mu, kad „Hyun­dai Mo­tor“ yra vie­nin­te­lis au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas pa­sau­ly­je, ku­ris au­to­mo­bi­liams ga­min­ti nau­do­ja sa­vo ga­my­bos plie­ną. Tai yra pri­va­lu­mas, ir juo pa­si­nau­do­ta ku­riant nau­jos kar­tos i30. Anot pra­ne­ši­mo ži­niask­lai­dai, jo kė­bu­las tvir­tas ir leng­vas, o tai reiš­kia ge­res­nes di­na­mi­nes cha­rak­te­ris­ti­kas ir di­des­nį ke­lei­vių sau­gu­mą.

Pa­ly­gi­nus su pirm­ta­ku, nau­jo­jo i30 kė­bu­le yra be­veik pa­dvi­gu­bin­tas itin stip­raus plie­no kie­kis iki 53 proc., tuo pa­čiu 28 kg su­ma­žin­tas su­vi­rin­tų kė­bu­lo da­lių svo­ris, o tvir­tu­mas pa­di­dė­jo iki 22 pro­cen­tų.

Par­en­gė Vid­man­tas UŽUSIENIS

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami