„Lenktynininkai“, „baudėjai“ ir kiti. Kuriam tipui priklausai?

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-10-03 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-10-03 06:00
Net ir važiuodami labai greitai, "atsiskyrėlių" tipui priskiriami vairuotojai nuolat bendrauja telefonu.  Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Lon­do­no eko­no­mi­kos ir po­li­ti­kos moks­lų mo­kyk­la (LSE) kar­tu su pa­dan­gų„­Goo­dyear“ ga­min­to­ju nuo­lat at­lie­ka ke­lių eis­mo sau­gu­mo so­cia­li­nės psi­cho­lo­gi­jos ty­ri­mus, ku­rie jau lei­do įvar­dy­ti ir vai­ruo­to­jų ti­pus pa­gal jų elg­se­ną ke­ly­je ir reak­ci­jas į pa­vo­jų ke­lian­čias si­tua­ci­jas.

Pa­sak ty­rė­jų, bū­dai bu­vo at­skleis­ti įver­ti­nus vai­ruo­to­jų su­ge­bė­ji­mą val­dy­ti sa­vo jaus­mus ir emo­ci­jas ki­lus pa­vo­jin­goms si­tua­ci­joms ke­liuo­se ar bend­rau­jant su ki­tais eis­mo da­ly­viais.Vai­ruo­to­jų as­me­ny­bių ti­pai, sa­kė ty­rė­jai, reiš­kia­si įvai­rio­mis ap­lin­ky­bė­mis, taip pat ir tuo­met, kai vai­ruo­to­jams ky­la po­rei­gis val­dy­ti pa­vo­jin­gas si­tua­ci­jas ke­ly­je.

Bū­das ge­riau elg­tis ke­ly­je - pa­žin­ti žmones

„Di­džią­ją lai­ko da­lį mes kom­for­tiš­kai jau­čia­mės sa­vo au­to­mo­bi­liuo­se, ta­čiau bet ku­rią aki­mir­ką ga­li tek­ti pa­jus­ti, kad esa­me ke­ly­je ne vie­ni. To­dėl ke­lias yra iš­šū­kių ku­pi­na ir ne­apib­rėž­ta so­cia­li­nė ap­lin­ka. Nors mums gal­būt ne­ra­mu dėl to, kaip vai­ruo­ja ki­ti, šis ty­ri­mas per­ša iš­va­dą, kad jų elg­se­na iš da­lies pri­klau­so nuo mū­sų veiks­mų. Mes pa­tys su­ku­ria­me as­me­ny­bes, ku­rių ne­mėgs­ta­me. Psi­cho­lo­gi­niu po­žiū­riu šie skir­tin­gi as­me­ny­bių ti­pai at­spin­di bū­dus, ku­riais vai­ruo­to­jai nau­do­ja­si siek­da­mi su­val­dy­ti su­sier­zi­ni­mą ir stip­rius jaus­mus. Mes ne vi­sa­da ati­tin­ka­me kaž­ku­rį vie­ną ar ki­tą as­me­ny­bės ti­pą. At­siž­velg­da­mi į kon­kre­čią si­tua­ci­ją ir są­vei­ką su ki­tais, dau­gu­ma iš mū­sų vie­ną kar­tą elg­sis vie­naip, o ki­tą ki­taip“, – tei­gė so­cia­li­nis psi­cho­lo­gas dr.Chri­sas Ten­nan­tas, va­do­vau­jan­tis LSE ty­ri­mo pro­jek­tui.

Pa­sak Oliv­jė Rous­seau, "Goo­dyear" pla­taus nau­do­ji­mo pa­dan­gų EMEA pa­da­li­nio vi­cep­re­zi­den­to, dau­ge­liu at­ve­jų šis el­ge­sys ga­li kel­ti pa­vo­jų vi­siems eis­mo da­ly­viams. "Ži­no­ji­mas, koks elg­se­nos ti­pas mums bū­din­gas ir ko­kios ap­lin­ky­bės to­kią elg­se­ną pro­vo­kuo­ja, yra pir­ma­sis žings­nis link ge­res­nės sa­vo veiks­mų kon­tro­lės, ku­ri pri­si­dės prie sau­ges­nės ap­lin­kos ke­ly­je mums ir ki­tiems vai­ruo­to­jams“ – sa­kė pa­dan­gų ga­min­to­jo at­sto­vas.

Ir mo­ko, ir "bau­džia"

LSE ir "Goo­dyear" ty­rė­jai, rem­da­mie­si tiks­li­nių gru­pių ir Eu­ro­pos vai­ruo­to­jų iš­sa­mių apk­lau­sų re­zul­ta­tais, skel­bia­si iš­sky­rę sep­ty­nis daž­niau­siai su­tin­ka­mus as­me­ny­bių ti­pus. Iš jų ma­žiau­siai du - lenk­ty­ni­nin­kas ir bau­dė­jas - nuo­lat ke­lio pa­vo­jų eis­mo sau­gu­mui ke­liuo­se.

1. "Mo­ky­to­jas". Šio ti­po vai­ruo­to­jas vi­suo­met el­gia­si taip, kad ki­ti vai­ruo­to­to­jai ži­no­tų, ką jie pa­da­rė ne taip, ir ti­ki­si, kad jo pa­stan­gos pa­mo­ky­ti ki­tus bus pri­pa­žin­tos.

2. "Vi­sa­ži­nis". Jis ma­no, kad ke­liais va­ži­nė­ja vien ne­mok­šos bei mul­kiai, ir daž­nai aro­gan­tiš­kai ap­šau­kia ki­tus vai­ruo­to­jus sau­giai jaus­da­ma­sis sa­vo au­to­mo­bi­ly­je.

3. "Lenk­ty­ni­nin­kas". Toks vai­ruo­to­jas sie­kia pra­lenk­ti vi­sus ki­tus vai­ruo­to­jus ir su­sier­zi­na, jei kas nors jam su­truk­do tai pa­da­ry­ti. Jis ga­li pa­di­din­ti grei­tį, jei kas nors mė­gi­na jį ap­lenk­ti, ar­ba su­ma­žin­ti at­stu­mą iki prie­ky­je va­žiuo­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės, kad nie­kas ne­už­lįs­tų prieš­ais jį.

4. "Bau­dė­jas". Šio ti­po vai­ruo­to­jas no­ri nu­baus­ti ki­tus vai­ruo­to­jus už, jo nuo­mo­ne, ne­tin­ka­mą el­ge­sį ke­ly­je. Ga­li ne­tgi su­sto­ti, iš­lip­ti iš au­to­mo­bi­lio ir mė­gin­ti „pa­si­kal­bė­ti“ su ki­tais vai­ruo­to­jais akis į akį.

5. "Fi­lo­so­fas". Jis leng­vai su­si­tai­ko su ne­tin­ka­mu el­ge­siu ke­ly­je ir ban­do ra­cio­na­liai tai pa­aiš­kin­ti. Vai­ruo­da­mas su­ge­ba su­val­dy­ti sa­vo jaus­mus.

6. "Abe­jin­ga­sis". Į ne­tin­ka­mą ki­tų vai­ruo­to­jų el­ge­sį ne­rea­guo­ja as­me­niš­kai ir ne­lai­ko to­kio el­ge­sio pa­vo­ju­mi.

7. "At­sis­ky­rė­lis". Siek­da­mas izo­liuo­tis nuo ki­tų eis­mo da­ly­vių, šio ti­po vai­ruo­to­jas klau­so­si mu­zi­kos ar­ba šne­ka te­le­fo­nu. Vai­ruo­da­mi au­to­mo­bi­lį, at­sis­ky­rė­liai daž­nai bend­rau­ja te­le­fo­nu, to­dėl jiems ne­rū­pi ry­šys su ki­tais vai­ruo­to­jais ke­ly­je. Tai ir­gi yra tam ti­kra stra­te­gi­ja, pir­miau­sia skir­ta iš­veng­ti su­sier­zi­ni­mo.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
o kur "chuliganai"?  78.60.168.138 2015-10-03 07:41:50
Tyrejai kalba apie Europos vadylas. O pas mus populiariausias tipas - "keliu chuliganai". Atvykite I Lietuva, pamatysite, ko nemate!
0 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami