„Lexus 300h“: ramybės oazė solidiems vairuotojams

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-13 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-13 06:00
Hibridinio "Lexus 300h" kūrėjai kol kas didžiausios sėkmės tikisi Amerikos rinkoje.  Gamintojo nuotrauka
Eli­ti­nės kla­sės li­mu­zi­nų bū­rį pa­pil­dęs nau­ja­sis hib­ri­das „Le­xus 300h“ gal­būt nė­ra toks ga­lin­gas ir spor­tiš­kas kaip anks­tes­nės lai­dos „Le­xus 450h“, to­dėl la­biau tik­tų ra­maus bū­do, eko­lo­gi­ją die­vi­nan­tiems pa­si­tu­rin­tiems žmo­nėms ar įmo­nėms, ku­rių va­do­vai mėgs­ta kom­for­tą ke­ly­je, ta­čiau eks­tre­ma­lus vai­ra­vi­mas jiems yra sve­ti­mas.

Trans­por­to prie­mo­nės su hib­ri­di­ne pa­va­ra par­da­vė­jai šį au­to­mo­bi­lį dien­raš­čiui LŽ ban­dy­ti su­tei­ku­sio­je Vil­niaus bend­ro­vė­je „Mo­to­to­ja“ sa­ko, jog įsi­gy­da­mi nau­jus hib­ri­dus žmo­nės ir įmo­nės jau ga­li su­tau­py­ti. Pir­miau­sia dėl to, kad po ke­le­rių me­tų par­duo­dant hib­ri­di­nius au­to­mo­bi­lius jų lie­ka­mo­ji ver­tė yra di­des­nė nei tų, ku­rių ra­tus su­ka dy­ze­liai.

Ma­ža to, daug lė­čiau su­dė­vi­mos hib­ri­dų de­ta­lės. Taip yra vien dėl to, kad hib­ri­di­nę jė­gai­nę tu­rin­čio­je ma­ši­no­je dau­ge­lio maz­gų ar de­ta­lių, ku­rios įpras­tos tra­di­ci­nėms trans­por­to prie­mo­nėms, pa­pras­čiau­siai ne­rei­kia. O spe­cia­liai ener­gi­jai tau­py­ti su­kur­tų ra­tų me­cha­niz­mai taip iš­to­bu­lin­ti, kad, pa­vyz­džiui, ra­tų trin­ke­les tam pa­čiam “Le­xus 300h“ rei­kia keis­ti tik nu­va­žia­vus 100 000 ki­lo­me­trų.

Nė­ra abe­jo­nių, kad nau­jau­si ja­po­nų bend­ro­vės „Toyo­ta“ kū­ri­niai su hib­ri­di­nė­mis pa­va­ro­mis stul­bi­na sa­vo pa­žan­ga. Ta­čiau pri­va­lo­me pri­pa­žin­ti ir tai, jog kol Lie­tu­vo­je nė­ra su­kur­ta tin­ka­mos inf­ras­truk­tū­ros hib­ri­di­niams au­to­mo­bi­liams pri­žiū­rė­ti, pir­kė­jai į elek­tra ir ben­zi­nu ar­ba dy­ze­li­nu va­ro­mas ma­ši­nas žiū­rės įta­riai.

Po­pu­lia­riau­si Kalifornijoje

Lie­tu­viai nau­jus hib­ri­dus van­giai per­ka ir dėl di­de­lės jų kai­nos. Per pir­mą­jį 2014 me­tų ket­vir­tį, kaip ro­do LŽ tu­ri­ma sta­tis­ti­ka, „Le­xus“ par­da­vė 33 ma­ši­nas, iš ku­rių 9 bu­vo GS. Ar tarp jų bu­vo bent vie­nas su hib­ri­di­ne pa­va­ra – duo­me­nų ne­tu­ri­me. Ta­čiau aki­vaiz­du, kad hib­ri­di­nės ma­ši­nos kai­nuo­ja daug. An­tai ba­lan­džio pa­bai­go­je „Le­xus 300h“ su vi­so­mis nuo­lai­do­mis bend­ro­vės „Mo­to­to­ja“ sa­lo­ne kai­na­vo nuo 147 717 li­tų, „450h“ - nuo 173 166 li­tų. Kai­na ati­tin­ka ko­ky­bę, vai­ruo­ti ja­po­niš­kus pra­ban­gios kla­sės hib­ri­di­nius se­da­nus – ti­kras ma­lo­nu­mas. Bet gal­būt tik tur­tin­giau­sios JAV vals­ti­jos Ka­li­for­ni­jos gy­ven­to­jams, ku­rių vi­du­ti­nės pa­ja­mos ne­tgi pa­si­tu­rin­čiam lie­tu­viui ga­lė­tų su­kel­ti šo­ką. Be­je, šio­je vals­ti­jo­je hib­ri­di­niai „Le­xus“ ir „Toyo­ta“ - vie­ni po­pu­lia­riau­sių au­to­mo­bi­lių.

O kaip dėl Lie­tu­vos? Ti­krai bū­tų nai­vu ti­kė­tis, kad ar­ti­miau­siu me­tu mū­sų ša­ly­je ga­lė­tų pra­si­dė­ti nau­jų hib­ri­di­nių ma­ši­nų bu­mas. Ta­čiau šio ti­po trans­por­to prie­mo­nės, elek­tro­mo­bi­liai ir au­to­mo­bi­liai, tu­rin­tys van­de­ni­li­nes jė­gai­nes, – mū­sų at­ei­tis, dėl to la­bai įdo­mu ste­bė­ti, kaip spar­čiai to­bu­li­na­mos jų tech­no­lo­gi­jos.

Sal­dai­niu­kai so­li­diems vairuotojams

Šiuo me­tu „Le­xus 300h“ aki­vaiz­džiai yra vie­nas pa­žan­giau­sių au­to­mo­bi­lių tarp tų trans­por­to prie­mo­nių, ku­rie va­ro­mi elek­tra ir ben­zi­nu. Po au­to­mo­bi­lio va­rik­lio gaub­tu gau­džia hib­ri­di­nė jė­gai­nė, ku­rio­je di­džią­ją da­lį va­ro­mo­sios jė­gos su­ku­ria 2,5 l ir 181 AG ben­zi­ni­nis va­rik­lis. Elek­tro­mo­to­ras, ga­lin­tis pa­siek­ti 143 AG, daž­niau­siai vei­kia mies­te, kai ne­vir­ši­ja­mas 50-60 km/h grei­tis. Pa­si­rin­kus pa­tį tau­piau­sią iš tri­jų va­žia­vi­mo re­ži­mų - EV, ben­zi­ni­nį mo­to­rą ga­li­ma aps­kri­tai ku­riam lai­kui iš­jung­ti. Ta­čiau „Le­xus“ par­da­vė­jai to ne­re­ko­men­duo­ja da­ry­ti – esą au­to­mo­bi­lis pats au­to­ma­tiš­kai pa­si­ren­ka re­ži­mą, ku­riuo tuo ar ki­tu mo­men­tu yra tau­piau­sia va­žiuo­ti.

„Le­xus 300h“ - tau­pus. Va­ži­nė­jant ne pa­čiu eko­no­miš­kiau­siu re­ži­mu jo kom­piu­te­ris ro­dė, kad vi­du­ti­niš­kai 100 ki­lo­me­trų nu­va­žiuo­ti nuo 1,73 iki 1,83 to­nos sve­rian­tis hib­ri­das su­de­gi­no vi­du­ti­niš­kai 4,8 li­tro ben­zi­no. Tech­ni­nė­se spe­ci­fi­ka­ci­jo­se dek­la­ruo­ja­mos vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos – vos 0,1 l ma­žes­nės už rea­liai su­nau­do­tą ben­zi­no kie­kį.

Vis dėl­to di­na­miš­kes­nį vai­ra­vi­mą mėgs­tan­tiems „Le­xus“ ger­bė­jams ge­riau rink­tis „450h“ mo­de­lį, tu­rin­tį 3,5 l ben­zi­ni­nį va­rik­lį. Jis de­ga­lų su­nau­do­ja vi­du­ti­niš­kai vos 1,3 l dau­giau nei „Le­xus 300h“, ta­čiau ga­li pa­siek­ti mak­si­ma­lų 250 km/h grei­tį („300h“ mo­de­lis grei­čiau­siai ga­li va­žiuo­ti 190 km/h grei­čiu), o iki 100 km/h įsi­bė­gė­ja per 5,9 se­kun­dės. „Le­xus 300h“ to­kį grei­tį pa­sie­kia tik per 9,2 sek., aiš­ku, XXI am­žiu­je tai įspū­džio ne­da­ro. Vis dėl­to va­ži­nė­jant ra­miu re­ži­mu di­na­mi­kos už­ten­ka.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami