„Lexus RX“ traukė it magnetas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-31 16:04
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-31 16:04
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­viai vie­ni pir­mų­jų Eu­ro­po­je iš­vy­do prieš­pro­duk­ci­nį nau­jos ket­vir­tos kar­tos mies­to vi­su­rei­gį „Le­xus RX“. Ofi­cia­liai Eu­ro­po­je po­pu­lia­riau­sias Ja­po­ni­jos ga­min­to­jo vi­su­rei­gis bus pri­sta­ty­tas po dvie­jų sa­vai­čių star­tuo­sian­čio­je Frank­fur­to au­to­mo­bi­lių par­odo­je.

Pir­mie­ji iš­oriš­kai RX bū­din­gus bruo­žus iš­sau­go­ju­sio, bet dar verž­les­nio di­zai­no vi­sais ra­tais va­ro­mo RX vi­su­rei­gio pir­kė­jai Lie­tu­vo­je jo su­lauks šių me­tų pa­bai­go­je. Bal­ti­jos ša­ly­se „RX“ jau il­gą lai­ką yra trokš­ta­miau­sias hib­ri­di­nis vi­su­rei­gis. Po­pu­lia­ru­mu ne­lei­džia abe­jo­ti fak­tas, jog pa­sta­ruo­sius 10 me­tų Lie­tu­vo­je iš vi­so už­re­gis­truo­ta be­veik 900 hib­ri­di­nių „RX“ mo­de­lių.

„Džiau­gia­mės, jog mū­sų at­sto­vau­ja­mų au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Le­xus“ Lie­tu­vai su­tei­kia uni­ka­lią ga­li­my­bę pa­ma­ty­ti nau­jau­sią sa­vo kū­ri­nį dar iki ofi­cia­lios jo ga­my­bos pra­džios ir net iki prem­je­ros Frank­fur­te“ – sa­kė „Le­xus Vil­nius“ va­do­vas Ed­mun­das Po­vi­laus­kas. – Nau­ja­sis mo­de­lis bu­vo su­kur­tas at­siž­vel­giant į vis di­dė­jan­tį Pre­mium kla­sės au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kų reik­lu­mą di­zai­nui, ko­ky­bei ir va­žia­vi­mo kom­for­tu. Nau­ja­sis RX, ly­gi­nant su anks­tes­niuo­ju mo­de­liu, pa­si­žy­mi drą­ses­niu ir ga­lin­ges­niu iš­orės di­zai­nu. Be to, šios kar­tos mo­de­lis ta­po il­ges­nis ir pla­tes­nis už sa­vo pirm­ta­ką. Iš es­mės at­nau­jin­tas ir au­to­mo­bi­lio in­ter­je­ras, ku­rį pa­pil­do ele­gan­tiš­kos, aukš­čiau­sios ko­ky­bės sa­lo­no me­džia­gos“, – nau­jo­jo „Le­xus“ mo­de­lio pa­si­kei­ti­mus var­di­jo E. Po­vi­laus­kas.

Iš­skir­ti­niu ket­vir­tos kar­tos RX eks­ter­je­ro bruo­žu ga­li­ma va­din­ti „plau­kio­jan­čio“ di­zai­no sto­gą bei kur kas efek­tin­ges­nes prie­ki­nes va­rik­lio dang­čio gro­te­les. Pra­ban­giau­sią ver­si­ją puo­šią 20 co­lių aliu­mi­nio ly­di­nio rat­lan­kiai, o op­ti­ma­lų kom­for­tą tu­rė­tų už­ti­krin­ti iš „F-Sport“ li­ni­jos at­ke­lia­vu­si pri­si­tai­kan­čios kin­ta­mo­sios va­žiuok­lės sis­te­ma (AVS). Ra­tų ba­zė pa­il­gė­jo 5 cm, er­go­no­miš­kai su­pla­nuo­tas in­ter­je­ras lei­do su­kur­ti erd­ves­nį sa­lo­ną.

Tie­sa, nors prieš­pro­duk­ci­nis „Le­xus“ Vil­niu­je bu­vo pri­sta­ty­tas kaip RX 350 mo­de­lis, „Le­xus Vil­nius“ par­da­vi­mų va­do­vo Gin­ta­ro Su­da­ro tei­gi­mu, Bal­ti­jos ir Skan­di­na­vi­jos ša­lių rin­koms nau­ja­sis vi­su­rei­gis ti­kriau­siai bus siū­lo­mas dvie­jų ver­si­jų – RX 450h hib­ri­das su 3,5 l V6 ben­zi­ni­niu mo­to­ru ir elek­tros va­rik­liu bei RX 200t su 2,0 l ben­zi­ni­niu mo­to­ru, ap­rū­pin­tu dvi­gu­ba (twin scroll) tur­bi­na.

„Mū­sų rin­kai ak­tua­liau­sia yra 450h hib­ri­di­nė ver­si­ja su 3,5 l ben­zi­niu va­rik­liu ir elek­tros mo­to­ru, ku­ri su­da­ro di­džią­ją dau­gu­mą šio vi­su­rei­gio par­da­vi­mų. Nors va­rik­lio dar­bi­nis tū­ris ne­ki­to, to­bu­lė­jant tech­no­lo­gi­jai, iš­au­go ga­lia. Kaip al­ter­na­ty­va, bus pa­siū­ly­ta ir ver­si­ja su nau­ju 200t va­rik­liu, pri­gi­ju­siu ir ki­tų mo­de­lių „Le­xus“ ga­mo­je. Ne­hib­ri­di­nio nau­jo „RX 350“ mo­de­lio su 3,5 li­tro ben­zi­ni­niu va­rik­liu Lie­tu­vo­je grei­čiau­siai ne­pa­ma­ty­si­me, gal­būt šis mo­de­lis ak­tua­les­nis Ru­si­jos ar JAV rin­koms“, – sa­kė G. Su­da­ras.

„Le­xus“ pir­mą­jį „RX“ mo­de­lį rin­kai pri­sta­tė dar 1998 m., su­jung­da­mas spor­ti­nes va­žia­vi­mo ypa­ty­bes su se­da­no pra­ban­ga bei pa­to­gu­mu, su­kur­da­mas vi­siš­kai su­kur­da­mas vi­siš­kai nau­ją Pre­mium mies­to vi­su­rei­gių seg­men­tą. Per tri­jų „RX“ su­kū­ri­mo kar­tų lai­ko­tar­pį šis mo­de­lis ta­po itin gei­džia­mu au­to­mo­bi­liu, ku­rio pa­sau­ly­je jau par­duo­ta dau­giau nei 2,1 mln. vie­ne­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Dau­gu­ma par­ti­jų at­sto­vų la­biau­siai ko­rum­puo­to­mis lai­ko že­mėt­var­kos ins­ti­tu­ci­jas, po­li­ti­nes par­ti­jas ir sa­vi­val­dy­bes, o ko­rup­ci­ją lai­ko vie­na iš opiau­sių prob­le­mų ša­ly­je, ro­do „Trans­pa­ren­cy [...]
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Kas an­tra ma­ža ir vi­du­ti­nė Lie­tu­vos įmo­nė te­ri­to­ri­nes dar­bo bir­žas įvar­di­ja kaip įstai­gas, la­biau­siai padedančias plė­to­ti vers­lą. 
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami