„Lietuvos geležinkeliai“ bus pertvarkomi

BNS 2016-05-25 15:30
BNS
2016-05-25 15:30
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras tei­gia, kad vals­ty­bės val­do­ma bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ bus pert­var­ky­ta pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos rei­ka­la­vi­mus – to­kiu at­ve­ju įmo­nei ne­rei­kės mo­kė­ti jai gre­sian­čios ke­lių de­šim­čių mi­li­jo­nų eu­rų bau­dos už iš­ar­dy­tą ruo­žą į Lat­vi­ją.

Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius po su­si­ti­ki­mo su ša­lies pre­zi­den­te tre­čia­die­nį tei­gė, kad EK bus pa­teik­tas siū­ly­mas pert­var­ky­ti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“ pa­gal ket­vir­tą­jį ES ge­le­žin­ke­lių pa­ke­tą, ku­ris nu­ma­to veik­lų at­sky­ri­mą.

„Ra­cio­na­liau­sias spren­di­mas – lai­ky­tis tų tei­si­nių nor­mų ir įsta­ty­mų, tų tei­si­nių nor­mų, ku­rie Eu­ro­pos Są­jun­go­je yra pri­im­ti. Tu­riu gal­vo­je ket­vir­tą ge­le­žin­ke­lių pa­ke­tą, dėl jo su­tar­ta Eu­ro­pos Par­la­men­te ir mes siū­ly­si­me skaid­rin­ti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ veik­lą, kaip nu­ma­ty­ta ket­vir­ta­me ge­le­žin­ke­lių pa­ke­te, ku­ris iš es­mės do­ku­men­tas pa­si­ro­dys jau la­bai grei­tai“, – žur­na­lis­tams sa­kė R.Sin­ke­vi­čius.

„Tai reiš­kia – iš­lai­ky­ti ver­ti­ka­liai in­teg­ruo­tą struk­tū­rą“, – pri­dū­rė jis.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na Vy­riau­sy­bę kuo grei­čiau ap­sisp­ręs­ti dėl „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ pert­var­kos ir ti­ki­si, kad tai bus pa­da­ry­ta iki bir­že­lio 3 die­ną vyk­sian­čio prem­je­ro ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko su­si­ti­ki­mo.

„Ko­mi­si­ja rei­ka­lau­ja Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės per mė­ne­sį pri­im­ti spren­di­mus dėl „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“. (...) Ne­pa­tei­kus veiks­mų pla­no, Ko­mi­si­ja ga­li pri­im­ti spren­di­mą at­sta­ty­ti ruo­žą ir skir­ti Lie­tu­vai bau­dą iki 43 mln. eu­rų“, – po D.Gry­baus­kai­tės ir R.Sin­ke­vi­čiaus su­si­ti­ki­mo sa­kė pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja Li­na An­ta­na­vi­čie­nė. Ji pri­dū­rė, kad dėl iš­ar­dy­to ruo­žo „Or­len Lie­tu­va“ ir Lat­vi­jos ge­le­žin­ke­liai bei kai ku­rios ki­tos ga­lė­tų rei­ka­lau­ti pa­tir­tų nuo­sto­lių at­ly­gi­ni­mo.

D. Gry­baus­kai­tė ra­gi­na pertvarkyti

L.An­ta­na­vi­čie­nė tei­gė, kad D.Gry­baus­kai­tė ra­gi­na pert­var­ky­ti ge­le­žin­ke­lius.

„Pa­sak pre­zi­den­tės, Vy­riau­sy­bė tu­ri sku­biai ap­sisp­ręs­ti ir in­for­muo­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją apie spren­di­mus, ku­rie pa­dė­tų iš­veng­ti sank­ci­jų. Įver­ti­nus ga­li­mas eko­no­mi­nes ir fi­nan­si­nes pa­sek­mes, Vy­riau­sy­bei bū­ti­na ne­ati­dė­lio­jant pri­im­ti spren­di­mus dėl es­mi­nių pert­var­ky­mų vals­ty­bės įmo­nė­je „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, – sa­kė L.An­ta­na­vi­čie­nė.

Anot jos, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ el­gia­si kaip vals­ty­bė vals­ty­bė­je“.

R.Sin­ke­vi­čius tei­gė dėl to­kios pa­dė­ties sa­vo at­sa­ko­my­bės ne­įž­vel­giąs – anot jo, kal­tė ten­ka ge­le­žin­ke­liams ir jų va­do­vy­bei: „Dėl jos vi­sa kal­tė ten­ka „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“.

„Ne­su­tik­čiau su pa­sa­ky­mu, ko­dėl nie­ko ne­da­rė­te. Pir­miau­siai, aš at­sa­ko­my­bę įžvel­giu tam, kam iš­kel­ta by­la, tai yra ak­ci­nei bend­ro­vei. Ne­svar­bu, kad ak­ci­nin­kas yra vals­ty­bė. An­tra, pa­sa­ky­ti, kad nie­ko ne­da­rė­me, bū­tų ne vi­sai tei­sin­ga. Jei­gu bū­tu­me nie­ko ne­da­rę, tai by­la ne­bū­tų še­šis me­tus tę­su­sis. Mes siū­lė­me įvai­rius va­rian­tus, ta­me tar­pe – ruo­žo at­sta­ty­mas, al­ter­na­ty­vaus ruo­žo mo­der­ni­za­vi­mas“, – ti­ki­no mi­nis­tras.

Jis taip pat ne­at­me­tė ga­li­my­bės nu­ša­lin­ti nuo par­ei­gų ge­le­žin­ke­lių va­do­vą Sta­sį Dai­lyd­ką: „Šiek tiek anks­ty­vas klau­si­mas, bet aš ir to­kio da­ly­ko ne­at­me­tu“.

Su S.Dai­lyd­ka BNS su­si­siek­ti ne­pa­vy­ko.

Pa­klaus­tas, ka­da bus pri­im­ti spren­di­mai, su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras tei­gė, jog ga­li­mus spren­di­mus penk­ta­die­nį ap­tars su prem­je­ru.

„Aš ap­tar­siu penk­ta­die­nį šiuos klau­si­mus su prem­je­ru, mes tu­ri­me įver­tin­ti pa­sek­mes eko­no­mi­nes, po­li­ti­nes ir tai, kad ar­tė­jam link rin­ki­mų tie­sio­sios. Tai taip pat tam ti­kras fak­to­rius. Pa­sa­ky­siu kaip pa­vyz­dį – jei­gu ei­ti į pil­ną ge­le­žin­ke­lių iš­skai­dy­mą, tam rei­ka­lin­gas Sei­mo spren­di­mas, pa­siek­ti Sei­mo spren­di­mą šio­je si­tua­ci­jo­je su­nku prog­no­zuo­ti“, – ti­ki­no R.Sin­ke­vi­čius.

Pa­klaus­tas, ar at­sky­rus įmo­nes, inf­ras­truk­tū­ros bend­ro­vei pa­kak­tų fi­nan­si­nio pa­jė­gu­mo įgy­ven­din­ti „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tą, R.Sin­ke­vi­čius tei­gė, jog šis pro­jek­tas tu­rė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­mas biu­dže­to lė­šo­mis.

Prem­je­ras ne­ma­no, kad „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ yra vals­ty­bė valstybėje

Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius ne­su­tin­ka su pre­zi­den­tės kri­ti­ka, kad „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ yra vals­ty­bė vals­ty­bė­je, be to, pa­žy­mi, kad spren­di­mai dėl bė­gių iš Ma­žei­kių naf­tos per­dir­bi­mo ga­myk­los į Ren­gę Lat­vi­jo­je iš­mon­ta­vi­mo pri­im­ti po 2008 me­tų Sei­mo rin­ki­mų, kai pra­dė­jo dirb­ti kon­ser­va­to­riaus And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­ja­ma Vy­riau­sy­bė.

„Aš to­kios in­for­ma­ci­jos ne­tu­riu, kol kas nė vie­no žmo­gaus ne­re­ko­men­da­vau ten įdar­bin­ti“, –žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je sa­kė A.But­ke­vi­čius, pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jos par­eiš­ki­mą, kad „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ el­gia­si kaip vals­ty­bė vals­ty­bė­je.

Anot jo, „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ prob­le­mos dėl Ren­gės ruo­žo tę­sia­si nuo to lai­ko, kai jis jau ne­be­dir­bo su­si­sie­ki­mo mi­nis­tru (2006–2008 me­tais).

„Ga­liu pa­sa­ky­ti, kad (prob­le­mos tę­sia­si – BNS) ne nuo ma­no gal mi­nis­tra­vi­mo lai­kų. 2008 me­tų pa­bai­go­je kaip tik ru­de­nį bu­vo „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja, kad Ren­gės ge­le­žin­ke­lis yra ava­ri­nė­je si­tua­ci­jo­je. Pa­skui bu­vo rin­ki­mai ir prie ki­tų bu­vo įgy­ven­din­ti tie pa­siū­ly­mai“, – aiš­ki­no prem­je­ras.

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė tre­čia­die­nį su­si­ti­ko su su­si­sie­ki­mo mi­nis­tru Ri­man­tu Sin­ke­vi­čiu­mi ir par­agi­no Vy­riau­sy­bę kuo grei­čiau ap­sisp­ręs­ti dėl „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ pert­var­kos. Ji ti­ki­si, kad tai bus pa­da­ry­ta iki bir­že­lio 3 die­ną vyk­sian­čio prem­je­ro ir Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos va­do­vo su­si­ti­ki­mo.

„Aš ga­liu pa­sa­ky­ti, kad penk­ta­die­nį at­ei­na su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras ir pa­teiks in­for­ma­ci­ją, ką ji­sai ruo­šia­si ar­ti­miau­siu me­tu da­ry­ti, įgy­ven­di­nant ket­vir­tą ge­le­žin­ke­lių re­for­mos eta­pą“, – sa­kė prem­je­ras.

Su­tei­kė mė­ne­sį apsispręsti

EK kon­ku­ren­ci­jos ko­mi­sa­rė Marg­ret­he Ves­ta­ger pra­ėju­sią sa­vai­tę su­si­ti­ki­me su R.Sin­ke­vi­čiu­mi su­tei­kė Lie­tu­vai mė­ne­sį ap­sisp­ręs­ti, kaip elg­tis: mo­kė­ti bau­dą ir at­sta­ty­ti Ren­gės ruo­žą ar­ba skai­dy­ti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“.

EK dar per­nai lie­pą pa­siū­lė tris al­ter­na­ty­vas: at­sta­ty­ti iš­ar­dy­tą ruo­žą, iš­skai­dy­ti „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lius“ ar­ba pa­ge­rin­ti su­si­sie­ki­mą su Lat­vi­ja. Ta­čiau ge­le­žin­ke­liai tuo­met EK pa­siū­ly­mus at­me­tė.

2013-ųjų ko­vą ty­ri­mą dėl „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ veik­los pra­dė­ju­si EK ma­no, jog Lie­tu­vos įmo­nė gal­būt ri­bo­jo kon­ku­ren­ci­ją ge­le­žin­ke­lių rin­ko­je Lie­tu­vo­je ir Lat­vi­jo­je, kai 2008 me­tais iš­mon­ta­vo ruo­žo Bu­ge­niai-Ren­gė bė­gius. Pa­sak EK, taip bu­vo ap­ri­bo­tos ga­li­my­bės ge­le­žin­ke­liais vež­ti kro­vi­nius tarp Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos. Ko­mi­si­ja ma­no, kad re­mon­tui bū­tų už­te­kę lo­ka­lių dar­bų, eis­mas ga­lė­jo bū­ti at­nau­jin­tas grei­tai.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams“ gre­sia iki 10 proc. bend­ro­vės me­ti­nės apy­var­tos bau­da – maž­daug 43 mln. eu­rų. Bend­ro­vės kon­so­li­duo­tos pa­ja­mos per­nai sie­kė 431,067 mln. eu­rų – 8,4 proc. ma­žiau nei už­per­nai, ji už­dir­bo 5,076 mln. eu­rų kon­so­li­duo­to gry­no­jo pel­no – 3,8 kar­to ma­žiau.

„Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ per­nai iš­mo­kė­jo 8,232 mln. eu­rų di­vi­den­dų už 2014 me­tus. Siū­lo­ma, kad šie­met „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ su­mo­kės 845,7 tūkst. eu­rų di­vi­den­dų – 20 proc. pel­no, nes įmo­nė įgy­ven­di­na svar­bius vals­ty­bei pro­jek­tu, pir­miau­sia „Rail Bal­ti­ca“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Pagrauda  78.60.231.248 2016-05-25 16:53:07
O kas perims faktiškai ne ten nutiestą europinę vėžę nuo Kauno iki Lenkijos sienos, tinkančią tik kroviniams vežti, kurių nebuvo ir nebus. Pagal viską tai ji turėtų atsidurti bendros Baltijos šalių įmonės, registruotos Rygoje, žinioje. Taigi pajamas ar nuostolius dėl jos eksploatavimo privalės dalintis visos trys šalys. Apie tai, kaip ir buvo galima laukti, dar nutylima ir gali būti bus tylima tol, kol EK nepajudins keleivinio "Rail Baltica" vėžės nusitiesimo už ES lėšas jai netinkamu maršrutu.
5 2  Netinkamas komentaras
galas  82.135.139.97 2016-05-25 15:59:03
palyginus patogiam ir pigiam keleivių vežimui.
3 1  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami