„Lietuvos geležinkeliai“ platina langą į Europą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-04-27 14:48
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-04-27 14:48
Tarptautinė bendrovė "DB Cargo AG", su kuria sutartį pasirašė Lietuvos geležinkeliai krovinius ir keleivius traukiniais, kuriuose tempia 1,5 tūkst. elektrovežių ir tūkstantis dyzelinių lokomotyvų.   LŽ archyvo nuotrauka
Bend­ro­vė „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (LG) ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Sta­sys Dai­lyd­ka ir „DB Car­go AG“ val­dy­bos na­rys ir ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ry­tų re­gio­nui Han­sas-Geor­gas Wer­ne­ris pa­si­ra­šė kro­vi­nių eks­pe­di­ja­vi­mo su­tar­tį, ku­ri leis mū­sų ge­le­žin­ke­li­nin­kams teik­ti kro­vi­nių ve­ži­mo, eks­pe­di­ja­vi­mo bei lo­gis­ti­kos pa­slau­gas ge­le­žin­ke­liais Bul­ga­ri­jo­je, Ita­li­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Len­ki­jo­je, Ny­der­lan­duo­se, Pra­ncū­zi­jo­je, Ru­mu­ni­jo­je, Švei­ca­ri­jo­je, Veng­ri­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je.

Pa­sak S. Dai­lyd­kos, LG su­tar­tis su „DB Car­go AG“ – is­to­ri­nis žings­nis in­teg­ruo­jan­tis į Eu­ro­pos ge­le­žin­ke­lių trans­por­to sis­te­mą. Bend­ro­vės pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia­ma, kad ji leis pri­trauk­ti pa­pil­do­mų kro­vi­nių eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio „Rail Bal­ti­ca“ li­ni­jai, ge­riau ir efek­ty­viau iš­nau­do­ti ne­se­niai pra­dė­ju­sių veik­ti Vil­niaus ir Kau­no vie­šų­jų in­ter­mo­da­li­nių ter­mi­na­lų pra­na­šu­mus ir pa­jė­gu­mus, plė­to­ti pusp­rie­ka­bių ve­ži­mą ge­le­žin­ke­liais Eu­ro­po­je ir Ne­prik­lau­so­mų vals­ty­bių sand­rau­gos (NVS) ša­ly­se.

„Pa­si­ra­šę su­tar­tį su „DB Car­go AG“ ga­li­me bū­ti už­ti­krin­ti, kad mū­sų klien­tų kro­vi­niai, siun­čia­mi Va­ka­rų kryp­ti­mi ge­le­žin­ke­liais, ke­lio­nės tiks­lą pa­sieks lai­ku ir pa­čio­mis ge­riau­sio­mis są­ly­go­mis. Tai su­stip­ri­na AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ po­zi­ci­jas kro­vi­nių ve­ži­mo rin­ko­je“, – sa­kė S. Dai­lyd­ka.

Bend­ro­vė „DB Car­go AG“ (anks­tes­nis pa­va­di­ni­mas „DB Schen­ker Rail“) – di­džiau­sia kro­vi­nių ve­ži­mo ge­le­žin­ke­liais ope­ra­to­rė Eu­ro­po­je, tu­rin­ti sa­vo fi­lia­lus de­šim­ty­se Eu­ro­pos, vi­du­ti­niš­kai per me­tus ga­be­nan­ti per 330 mln. to­nų kro­vi­nių. „DB Car­go AG“ trau­kos ried­me­nų par­ką su­da­ro dau­giau ne­gu pu­san­tro tūks­tan­čio elek­tro­ve­žių, per tūks­tan­tį dy­ze­li­nių lo­ko­mo­ty­vų.

Su­tar­tis su „DB Car­go AG“ pa­si­ra­šy­ta Mask­vo­je vy­ku­sios tarp­tau­ti­nės par­odos „Trans­Ru­sia 2016“ me­tu. Bend­ro­vės va­do­vai kro­vi­nių ga­be­ni­mo klau­si­mus šio ren­gi­nio me­tu taip pat ap­ta­rė su Če­ki­jos ge­le­žin­ke­lių( ČD CAR­GO) va­do­vy­be ir duk­te­ri­ne įmo­ne ČD Lo­gis­tics, PKP CAR­GO CON­NECT SP. Z. O. O, ROS­TOCK PORT ir kt. Šiuo­se su­si­ti­ki­muo­se kal­bė­ta apie kro­vi­nių ve­ži­mą ge­le­žin­ke­liais per Lie­tu­vą, Eu­ro­pos ir Klai­pė­dos uos­tų su­jun­gi­mą, to­liau ve­žant kro­vi­nius ge­le­žin­ke­liais į/iš Ki­ni­jos, taip pi­gi­nant pa­slau­gą ir lai­mint kai­nų kon­ku­ren­ci­jo­je. Ap­tar­ti dvi­ša­liai ir tri­ša­liai pro­jek­tai bei bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros ga­li­my­bės.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
Pagrauda, atsakant  78.60.231.248 2016-04-28 19:34:00
Pariečės tarpą (kokia 10-15 km) buvo galima sutvarkyti už ES Rytų sienai sutvarkyti specialiai skirtas lėšas. Tačiau realiai tai nėra padaryta. Kažin, kaip yra popieriuose (sąmatose). Gal ten išlaidos geležinkelio sutvarkymui įformintos, o jeigu ne, tai yra pagrindas jų dar paprašyti. Apskritai, kokiais sumetimais valdžia tokiu atveju galėjo nepasinaudoti sienos sutvarkymui skiriamomis lėšomis, sunku suprasti. Juk dėl to Lietuvai negalėjo būti padaroma skriauda - Druskininkai – respublikinės reikšmės miestas tapo palikti izoliuoti nuo Lietuvos, nuo jos sostinės. Kokių tai interesų darbas!... Taip, - nuo Druskininkų iki Lenkijos sienos būtų reikalingas naujas kelias. Jis prie Lenkijos sienos prietų ties Kapčiamiesčiu. Beje, maršrutui „Rail Baltica“ einant per Vilnių- Druskininkus, Lietuva surinktų keleivius ir iš Minsko, Gardino, o taip pat tokiu atveju iki Baltstogės būtų arčiau ir važiuojant iš Kauno.
1 0  Netinkamas komentaras
2 Pagrauda  78.56.121.231 2016-04-28 18:33:12
Važiuoti iki tų Druskininkų reikėdavo per Pariečę, kuri kaip ir Gardinas priklauso Baltarusijai. O nuo Druskininkų iki Lenkijos kaip? Ten reikėtų nutiesti naują kelią?
0 0  Netinkamas komentaras
Pagrauda, atsakant  78.60.231.248 2016-04-28 17:48:02
Iš Vilniaus į Baltstogę gali būti važiuojama iki Lenkijos sienos per Druskininkus, o ne per Gardiną, taigi Gardino problemos atkrenta. Kas dėl „Kauno mazgo“, tai krovinių tranzito Pietūs- Šiaurė ir atvirkščiai mazgo paskirtį puikiausiai galėjo vykdyti už 10 kartų mažesnius įdėjimus Šeštokai, juolab, kad laukti tranzito krovinių padidėjimo šia kryptimi nėra iš kur, keleivių srauto taip pat. Akivaizdu, kad iš Vilniaus į už apie 170 km esančią Baltstogę per Kauną, Kazlų Rūdą ir t.t. - daugiau kaip 200 km ilgesniu keliu- nevažiuosi. Taigi su tuo "Kauno mazgu" turime visišką ekonominę aklavietę. Ta pati ekonominė ir politinė nesąmonė yra ir su "Rail Baltica" maršrutu per Kauną. Tad šiuose Premjero sprendimuose valstybės interesus įžiūrėti sunku...
1 0  Netinkamas komentaras
Pagrauda 2  82.135.139.97 2016-04-28 10:57:02
Užmiršote, pone, kad kelyje Vilnius - Balstogė guli Baltarusijos su Gardinu gabalas, ir tai absoliučiai komplikuoja šį ruožą. O Kauno mazgas ne toks jau blogas, aišku, tik kai EU vėžė bus atvesta iki Palemono ir Karmėlavos.
1 0  Netinkamas komentaras
Pagrauda  78.60.231.248 2016-04-27 18:47:21
Visus tuos Dailydkos vardijamus sutartimis įformintus "lango į Europą" tikslus Lietuva galėjo sėkmingai vykdyti jau 20 metų ir be "Rail Baltica" iki Kauno - iš Šeštokų. Iki jų europinę vėžę Lietuva turėjo, o reikalui atsirandant intermodalinį terminalą ar logistikos centrą galėjo įsirengti taip pat juose. Taigi "Rail Baltica" vėžės (apie 125 km) nutiesimas nuo Šeštokų iki Kauno padėties dėl "lango į Europą" iš esmės negalėjo pakeisti ir nepakeitė, nes jis dėl savo geografinės padėties šalyje ir dėl transporto išsivystymo neturi tranzitams perspektyvų. Tranzito kroviniai ar keleiviai iš dangaus Kaune kaip nekrito, taip nekris... Pagrindiniais tranzitinių krovinių per Lietuvą vartais dėl savo geografinės padėties yra ir tegali būti - Vilnius ir Klaipėda, o atsarginių vartelių vaidmeniui, kaip minėta, Lietuvai pakako, pakanka ir realiai žiūrint nesimato, kad nepakktų Šeštokų. Tam, kad krovinių tranzitas geležinkeliais per Lietuvą galėtų kažkiek konkuruoti su Brestu, akivaizdu, jo kelias pagal galimybes turėtų būti kiek galima trumpesnis, o taip būtų, jeigu jis iš Vilniaus eitų per Druskininkus link Augustavo ar Baltstogės. Tačiau, matyt, Dailydkai su Lietuvos valdžia tikri vartai į Europą nereikalingi, jiems svarbiau turėti "langą į Europą", kad į ją vien iš Kauno pasižvalgytų...
3 2  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami