„Linavoje“ vėl liepsnoja karas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-02-10 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-02-10 06:00
Daugumą vilkikų vairuotojų mažai domina vidinis karas "Linavos" viršūnėse. Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je ve­žė­jų aso­cia­ci­jo­je „Li­na­va“ - nau­jas ar­šių ne­su­ta­ri­mų raun­das. Da­bar­ti­niam aso­cia­ci­jos va­do­vui Al­gi­man­tui Kond­ru­se­vi­čiui pa­siū­lius su­reng­ti pir­ma­lai­kius rin­ki­mus, jo opo­nen­tai pra­kal­bo, kad „Li­na­vos“ pre­zi­den­to par­eiš­ki­mas iš ti­krų­jų reiš­kia jo ap­sisp­ren­di­mą at­sis­ta­ty­din­ti.

Va­sa­rio pra­džio­je ša­lies ži­niask­lai­do­je nu­skam­bė­jęs A. Kond­ru­se­vi­čiaus siū­ly­mas bu­vo lyg per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus. „Į­ver­ti­nęs pa­sta­ruo­sius įvy­kius, ku­riais ban­dy­ta juo­din­ti ma­ne ir ki­tus ve­žė­jus, ma­tau vie­nin­te­lę pro­tin­gą iš­ei­tį iš su­sik­los­čiu­sios si­tua­ci­jos. Jei­gu da­lis pre­zi­diu­mo na­rių ne­no­ri dirb­ti kar­tu su vi­su pre­zi­diu­mu, nuo­lat ban­do iš­ba­lan­suo­ti vi­sos aso­cia­ci­jos dar­bą, tė­ra vie­nin­te­lis bū­das nu­trauk­ti šią ne­tvar­ką - skelb­ti pir­ma­lai­kius pre­zi­diu­mo ir pre­zi­den­to rin­ki­mus“, - kreip­da­ma­sis į ve­žė­jus tvir­ti­no „Li­na­vos“ va­do­vas.

Da­bar­ti­nio aso­cia­ci­jos va­do­vo opo­nen­tai ma­no jį esant at­sa­kin­gą už mi­li­jo­ni­nių „Li­na­vos“ bei jai pri­klau­siu­sių įmo­nių lė­šų ga­li­mą iš­švais­ty­mą ir net ra­gi­na A. Kond­ru­se­vi­čių at­sis­ta­ty­din­ti.

Algimantas Kondrusevičius: "Eikime į rinkimus ir dar kartą pažiūrėkime, kurią pusę vežėjai palaiko."/Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

Pa­to situacija

A. Kond­ru­se­vi­čiaus par­eiš­ki­mas nu­griau­dė­jo po to, kai pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 18 die­ną še­ši „Li­na­vos“ pre­zi­diu­mo na­riai, ku­rių dau­gu­ma pri­ski­ria­mi ka­dai­se opo­zi­ci­niu va­din­tam ju­dė­ji­mui „Už skaid­ru­mą „Li­na­vo­je“, par­eiš­kė ne­pa­si­ti­kė­ji­mą da­bar­ti­niu pre­zi­den­tu. Iš vi­so aso­cia­ci­jos pre­zi­diu­mui pri­klau­so 11 na­rių.

Per 2014-ųjų ge­gu­žę vy­ku­sį aso­cia­ci­jos kong­re­są A. Kond­ru­se­vi­čius rin­ki­muo­se įvei­kė į „Li­na­vos“ va­do­vo pos­tą pre­ten­da­vu­sį Er­lan­dą Mi­kė­ną, ku­ris va­di­na­mas ne­for­ma­liu ju­dė­ji­mo „Už skaid­ru­mą „Li­na­vo­je“ ly­de­riu, ta­čiau į pre­zi­diu­mą bu­vo iš­rink­ta dau­giau E. Mi­kė­no ša­li­nin­kų. Nors ir tu­rė­da­mi dau­gu­mą pre­zi­diu­me va­di­na­mie­ji „skaid­ruo­liai“ ne­ga­li at­leis­ti „Li­na­vos“ pre­zi­den­to iš par­ei­gų, nes pa­gal aso­cia­ci­jos įsta­tus tai ga­li pa­da­ry­ti tik aso­cia­ci­jai pri­klau­san­čių ve­žė­jų kong­re­sas. Iš es­mės tai yra pa­to si­tua­ci­ja, dėl ku­rios „Li­na­vo­je“ vi­su smar­ku­mu ir vėl įsip­lies­kė nau­jas ka­ras tarp da­bar­ti­nio aso­cia­ci­jos va­do­vo bei jo ša­li­nin­kų ir opo­zi­ci­jos.

Aukš­čiau­sias „Li­na­vos“ val­dy­mo or­ga­nas yra šau­kia­mas kas me­tai, o pre­zi­den­tas iš­ren­ka­mas dve­jų me­tų ka­den­ci­jai. Da­bar­ti­nė A. Kond­ru­se­vi­čiaus ka­den­ci­ja tu­rė­tų baig­tis 2016-ųjų pa­va­sa­rį, ta­čiau jei­gu bū­tų pri­im­tas „Li­na­vos“ pre­zi­den­to siū­ly­mas, ji truk­tų iki ar­ti­miau­sio kong­re­so, ku­ris įvyks šių me­tų ge­gu­žės 15 die­ną. Tą pa­čią die­ną bū­tų per­rink­tas ir pre­zi­diu­mas.

Kal­ti­na vie­šuo­sius ryšius

Kal­bė­da­mas su LŽ A. Kond­ru­se­vi­čius sa­vo spren­di­mą mo­ty­va­vo pir­miau­sia tuo, kad esą tarp ve­žė­jų ky­la ne­pa­si­ten­ki­ni­mas da­bar­ti­ne aso­cia­ci­jos va­do­vy­be, ku­rio­je dau­gu­mą tu­ri ju­dė­ji­mo „Už skaid­ru­mą „Li­na­vo­je“ na­riai.

„Žmo­nės ne­rims­ta. Žmo­nės yra ne­pa­ten­kin­ti ve­žė­jų pa­si­rin­ki­mu. Nes rin­ki­mai bu­vo be­veik prieš me­tus. Vis kaž­ko no­ri (tu­ri­mas ome­ny­je ju­dė­ji­mas „Už skaid­ru­mą „Li­na­vo­je“ - aut.) tai vie­nais, tai ki­tais bū­dais. Ir ma­no pa­siū­ly­mas bu­vo toks: sa­kau, ko­le­gos, ne­įma­no­ma, to­kiu at­sa­kin­gu mo­men­tu, kai yra la­bai su­nku ir Lie­tu­vai, ir ypač - mū­sų ve­žė­jams, pri­va­lu pa­mirš­ti vis­ką ir kar­tu su­telk­tai dirb­ti, nes mus spau­džia ir Ry­tų, ir Va­ka­rų rin­kos. Pa­ban­dėm, bet kaž­kaip ne­la­bai iš­ei­na. Gal žmo­nės (A. Kond­ru­se­vi­čius grei­čiau­siai tu­ri gal­vo­je opo­na­vu­sius „Li­na­vos“ pre­zi­diu­mo na­rius – aut.) yra pa­si­rin­kę ki­tus pri­ori­te­tus, tu­ri ki­tų pla­nų. Gal­būt čia sa­vo da­ro ir as­me­ni­nės am­bi­ci­jos, sa­ky­čiau, gal ne­tgi ko­kie ne­di­de­li in­te­re­sai. Ir ti­krai pa­siū­liau: ei­ki­me į rin­ki­mus ir dar kar­tą pa­žiū­rė­ki­me, ku­rią pu­sę ve­žė­jai pa­lai­ko“, - dien­raš­čiui sa­vo nuo­mo­nę reiš­kė A. Kond­ru­se­vi­čius.

Tie­sa, jis lyg ir su­tik­tų at­si­sa­ky­ti sa­vo idė­jos, jei bū­tų su­tar­ta „dirb­ti bend­rai“. „Gal­būt ski­ria­si ma­no ir „skaid­ruo­lių“ po­žiū­ris į tai, ką reiš­kia bend­ras dar­bas. Su­de­ri­nus po­zi­ci­jas ga­li­ma, aiš­ku, dirb­ti, bet tam rei­kia ge­ros va­lios“, - at­krei­pė dė­me­sį pa­šne­ko­vas.

Jo nuo­mo­ne, tai, kas jau daug me­tų vyks­ta „Li­na­vo­je“, yra ne rū­pi­ni­ma­sis ve­žė­jais, o dau­giau vie­šų­jų ry­šių kam­pa­ni­jos. „Dėl to vi­sų niuan­sų ir ne­no­rė­čiau la­bai pla­čiai ko­men­tuo­ti“, - sa­kė aso­cia­ci­jos va­do­vas.

Erlandas Mikėnas: "Pradėjus priešlaikinių rinkimų maratoną gali likti neatsakyta į „tam tikrus darbinius klausimus“./LŽ archyvo nuotrauka

Įžvel­gia at­sis­ta­ty­di­ni­mo ženklus

Ta­čiau ju­dė­ji­mo „Už skaid­ru­mą „Li­na­vo­je“ ne­for­ma­lus ly­de­ris E. Mi­kė­nas aso­cia­ci­jos pre­zi­den­to siū­ly­mą su­vo­kia ki­taip. „Tas par­eiš­ki­mas man sie­ja­si su pre­zi­den­to at­sis­ta­ty­di­ni­mu, tik­tai nė­ra tie­siai pa­sa­ky­ta“, - kal­bė­da­mas su dien­raš­čio LŽ žur­na­lis­tu sa­kė „Li­na­vos“ pre­zi­diu­mo na­rys.

Jo nuo­mo­ne, „A. Kond­ru­se­vi­čiaus par­eiš­ki­mas tru­pu­tį dau­giau pa­sa­ko“. „Ma­ny­čiau, tas par­eiš­ki­mas ki­lo dėl to, kad pre­zi­den­tas ne­tu­ri dau­gu­mos ve­žė­jų pa­lai­ky­mo. Iš­sis­ky­rė nuo­mo­nės, iš­sis­ky­rė dar­bo me­to­dai. Ma­ny­čiau, kad sie­kia­me to pa­ties tiks­lo. Bė­da tik ta, kad vie­ni dir­ba vie­na kryp­ti­mi, ki­ti – ki­ta“, - tei­gė LŽ pa­šne­ko­vas.

Pa­klaus­tas, ar to­kiu at­ve­ju ne ge­riau bū­tų pa­si­ti­krin­ti gal­būt pa­si­kei­tu­sį jė­gų san­ty­kį rin­ki­muo­se, E. Mi­kė­nas pa­žy­mė­jo, kad „Li­na­vos“ pre­zi­diu­mo dau­gu­ma „nė­ra prieš rin­ki­mus“. Ki­ta ver­tus, ne­for­ma­lus „Ju­dė­ji­mo „Už skaid­ru­mą „Li­na­vo­je“ ly­de­ris tei­gia, kad pra­dė­jus pir­ma­lai­kių rin­ki­mų ma­ra­to­ną ga­li lik­ti ne­at­sa­ky­ta į „tam ti­krus dar­bi­nius klau­si­mus“, ku­rių da­bar­ti­niam „Li­na­vos“ pre­zi­den­tui ir jo ša­li­nin­kams tu­ri „skaid­ruo­liai“ bei jiems pri­jau­čian­tys da­bar­ti­nės aso­cia­ci­jos pre­zi­diu­mo dau­gu­mos na­riai. Taip pat – esą bū­tų su­stab­dy­tos ve­žė­jams rei­ka­lin­gos re­for­mos, ku­rių ju­dė­ji­mo „Už skaid­ru­mą „Li­na­vo­je“ na­riai ėmė­si iš­kart, vos tik po 2014 me­tais ge­gu­žę įvy­ku­sio kong­re­so su­rin­ko dau­gu­mą pre­zi­diu­me.

Įta­ri­mus iš­dės­tė kreipimesi

LŽ tu­ri 2014 me­tų gruo­džio 18 die­ną še­šių „Li­na­vos“ pre­zi­diu­mo na­rių pa­si­ra­šy­tą krei­pi­mo­si į ve­žė­jus ko­pi­ją. Krei­pi­me­si reiš­kia­mas ne­pa­si­ti­kė­ji­mas da­bar­ti­niu „Li­na­vos“ va­do­vu, taip pat iš­dės­ty­ti ir de­šim­ties punk­tų kal­ti­ni­mai anks­tes­nei, iki 2014 me­tų ge­gu­žės dir­bu­siai aso­cia­ci­jos va­do­vy­bei bei as­me­niš­kai pa­čiam A. Kond­ru­se­vi­čiui.

Pir­miau­sia il­ga­me­tis „Li­na­vos“ pre­zi­den­tas kal­ti­na­mas tuo, kad ne­va jam va­do­vau­jant bu­vo „išš­vais­to­mas (kal­ba ne­tai­sy­ta – aut.) ve­žė­jų su­kaup­tas ir ne­ju­di­na­mas ga­ran­ti­nis 12 mi­li­jo­nų li­tų fon­das“. Aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tui pri­ki­ša­mas ir „ga­li­mas in­te­re­sų pa­inio­ji­mas“. Krei­pi­mo­si au­to­rių nuo­mo­ne, jis at­si­ra­do „1999-2009 me­tais, kai „Li­na­va“ nu­pir­ko pa­slau­gų iš A. Kond­ru­se­vi­čiaus įmo­nės „Trans­ve­las“ už 1,6 mln. li­tų“. Ki­tas prie­kaiš­tas „Li­na­vos“ pre­zi­den­tui: „A. Kond­ru­se­vi­čiaus įmo­nė „Trans­ve­las“ yra ga­vu­si apie 200 000 li­tų par­amą iš aso­cia­ci­jos „Li­na­va“, tuo ga­li­mai pa­žei­džiant Aso­cia­ci­jų įsta­ty­mą (kal­ba ne­tai­sy­ta – aut.)“. Taip pat da­bar­ti­niam "Li­na­vos" va­do­vui pri­ki­ša­ma, kad jo va­do­va­vi­mo me­tu pa­sken­du­si mi­li­jo­ni­nė­se sko­lo­se ban­kru­ta­vo an­tri­nė aso­cia­ci­jos įmo­nė "Li­na­vos ser­vi­sas". Įta­ria­ma, kad jo­je ga­lė­jo bū­ti švais­to­mos lė­šos.

Pats aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ pre­zi­den­tas jam me­ta­mus kal­ti­ni­mus ne­igia va­din­da­mas juos „juo­di­ni­mu ir vie­šai­siais ry­šiais“. A. Kond­ru­se­vi­čius nuo­lat at­krei­pia dė­me­sį, kad pa­sta­rai­siais me­tais jo va­do­vau­ja­mos aso­cia­ci­jos veik­los tei­sė­tu­mą pa­gal opo­zi­ci­jos skun­dus ty­rė vi­sos svar­biau­sios vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos, tarp jų - Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja, Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų tar­ny­ba, Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba. Pa­ties „Li­na­vos“ pre­zi­den­to veik­lo­je ne­bu­vo ras­ta nu­si­kal­ti­mo po­žy­mių.

Opo­zi­ci­jos nau­dai ga­li liu­dy­ti tai, kad dėl ga­li­mo mi­li­jo­ni­nių „Li­na­vos“ ar jos an­tri­nių įmo­nių lė­šų iš­švais­ty­mo yra pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas net ke­liems bu­vu­siems A. Kond­ru­se­vi­čiaus pa­val­di­niams. Kai ku­rie jų ka­dai­se va­din­ti aso­cia­ci­jos va­do­vo bend­ra­žy­giais.

Lai­mi tre­čias?

Nau­ja prieš­prie­šos ban­ga „Li­na­vo­je“ ki­lo vie­nu juo­džiau­sių kro­vi­nių ve­žė­jams pe­rio­dų. Eko­no­mi­nis ka­ras tarp Ru­si­jos ir Va­ka­rų, tam ti­kroms pre­kių gru­pėms tai­ko­mas em­bar­gas, su­griež­tin­ta mui­ti­nės pa­ti­kra prie Ru­si­jos sie­nos, nuo sau­sio 1-osios įves­tas mi­ni­ma­laus at­ly­gi­ni­mo vai­ruo­to­jams rei­ka­la­vi­mas Vo­kie­ti­jo­je bei griež­tos jų poil­sio re­ži­mo nuo­sta­tos Pra­ncū­zi­jo­je ir Bel­gi­jo­je bei vi­sa ki­ta, kas ga­li kro­vi­nių ve­ži­mo au­to­mo­bi­liais vers­lą Lie­tu­vo­je su­nai­kin­ti vi­siš­kai.

Geo­po­li­ti­nės karšt­li­gės epi­cen­tre at­si­dū­ru­si „Li­na­va“ per vi­sus 2014 me­tus iš­da­vė ket­vir­ta­da­liu (24 proc.) ma­žiau TIR kny­ge­lių nei 2013 me­tais, o vien per šių me­tų sau­sį, skel­bia por­ta­las ve­ze­ju­gi­das.lt, jų iš­duo­ta per­pus (50 proc.) ma­žiau nei per­nai tą pa­tį mė­ne­sį. Pa­ja­mos iš TIR kor­te­lių par­da­vi­mo yra svar­biau­sias aso­cia­ci­jos pa­ja­mų šal­ti­nis. To­kios kor­te­lės par­duo­da­mos ne ES ša­ly­se, dau­giau­sia – Ru­si­jo­je, dir­ban­tiems ve­žė­jams. Žlu­gus pre­ky­bai TIR kor­te­lė­mis iš es­mės iš­nyk­tų ir pa­ti „Li­na­va“, o Lie­tu­vos ve­žė­jų vie­tą tarp­tau­ti­nia­me kro­vi­nių ve­ži­mo vers­le grei­čiau­siai užim­tų ru­sai.

Tie­sa, kal­bė­da­mi su LŽ žur­na­lis­tu Tarp­tau­ti­nės ve­žė­jų ke­liais or­ga­ni­za­ci­jos (IRU) va­do­vų Lie­tu­vo­je lau­kian­tis aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas A. Kond­ru­se­vi­čius ir Ru­si­jos sos­ti­nė­je Mask­vo­je „Li­na­vos“ rei­ka­lais be­si­rū­pi­nan­tis E. Mi­kė­nas tei­gė, kad „klau­si­mas yra spren­džia­mas“. Abu aso­cia­ci­jos va­do­vai ti­ki, kad su­telk­to­mis pa­stan­go­mis jau ne­tru­kus įma­no­ma at­kur­ti to­kį TIR kor­te­lių par­da­vi­mo mas­tą, koks bu­vo iki Ru­si­jos ir Va­ka­rų konf­lik­to.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Taigi  78.60.168.138 2015-02-10 16:55:46
Ar pasodintas kas? Ar bus pasodintas? Ir ar tikrai zurnalisras yra tas zmogus, kuris privalo uzkamsyti teisesaugos ir, galimas dalykas, vezeju darbo broka? Dabar kalbama apie 1,5 mln. Litu, kuriuos tariamai nori "priglobti" is garantinio fondo jau naujoji dauguma. Kuo tiketi, kai ir vienai, ir kitai pusei truksta sazines? Ponai vezejai, zurnalistas tikrai Jusu problemu neispres, jei patys to nepadarysite.
1 0  Netinkamas komentaras
M.S  82.135.241.79 2015-02-10 14:32:48
Straisnio autoriui. Parenkant straipsnio pavadinimą, reiktų pasidomėti padėtimi Linavoje. Čia geriau tiktų užvadinimas-Linavos vagims, su Kondrusevičiumi priešakyje, liepsnoja sąžinė. Juk per 15 prezidentavimo metų linava apvogta ir iššvaistyta mažiausiai 100milijonų vežėjų pinigų. Ponas Kondrusevičius jau trečią kartą atvedė Linavą prie bankroto ribos. Pradėti keli tyrimai dėl piknaudžiavomo valdžia ir piniginių lėšų iššvaistymo stambiu mastu. Juk vežėjų išrinkta prezidiumo dauguma siekia įvesti tvarką Linavoje, o ne kariauja. Revizinė dirba produktyviai ,kaip niekada. Rasta baisūs pinigų švaistymai ir tiesiog grobstymai. Ar tą darbą galima vadinti karu?? Žinoma tiems švaistūnams su Kondrusevičiumi priešakyje, tas darbas nepatinka. Kondrusevičius -tai Linavos nelaimė.
2 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas „tvar­kie­tis“ Kęs­tas Koms­kis, krei­pę­sis į pro­ku­ro­rus su pra­šy­mu pe­rim­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl jo bro­lio nu­šau­to pa­sie­nie­čių šuns, ki­ša­si į ty­ri­mą ir da­ro spau­di­mą [...]
JAV am­ba­sa­da džiau­gia­si ga­lė­da­ma pra­neš­ti apie am­ba­sa­do­rės An­ne Hall at­vy­ki­mą. Ji yra ke­tu­rio­lik­to­ji JAV am­ba­sa­do­rė Lie­tu­vo­je nuo JAV-Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių už­mez­gi­mo 1922 me­tų lie­pos [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami