"Linavos" rinkimai įdomesni už prezidento

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-04-08 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-04-08 06:00
Vežėjų asociacijos „Linava“ kongrese maždaug tūkstantis jos narių turės galimybę išrinkti savos vadovą ir prezidiumą. LŽ archyvo nuotrauka
Jau ke­le­ri me­tai "Li­na­vos" va­do­vo rin­ki­mai apau­ga už­ku­li­si­nė­mis in­tri­go­mis, re­gis, kad ir šie­met tra­di­ci­jos bus iš­lai­ky­tos, o ge­gu­žės 9-ąją ais­tros lie­sis per kraš­tus.

Tą die­ną įvyk­sian­čia­me aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ rin­ki­mų kong­re­se maž­daug tūks­tan­tis ve­žė­jų – jos na­rių - tu­rės ga­li­my­bę iš­rink­ti ir 10 žmo­nių pre­zi­diu­mą. Pra­ei­tas rin­ki­mų kong­re­sas įvy­ko 2011 me­tų spa­lį. "Li­na­vos" rin­ki­mų kam­pa­ni­ja yra aš­tres­nė nei ta, kur ko­vo­ja­ma dėl Lie­tu­vos pre­zi­den­to pos­to.

Ko­vo­ti ti­krai yra dėl ko. Rin­ki­mų lai­mė­to­jams bus su­teik­ta tei­sė dis­po­nuo­ti apy­var­ti­nė­mis „Li­na­vos“ lė­šo­mis, ku­rių dy­dis sie­kia ke­lias de­šim­tis mi­li­jo­nų li­tų.

Ofi­cia­liai tap­ti do­mi­nuo­jan­čios aso­cia­ci­jo­je la­biau­siai sie­kia dvi gru­pės – ta, ku­ri sa­vo žings­nius de­ri­na su da­bar­ti­nio „Li­na­vos“ pre­zi­den­to Al­gi­man­to Kond­ru­se­vi­čiaus rit­mu, ir an­tro­ji, su­bur­ta ju­dė­ji­mo „Už skaid­ru­mą „Li­na­vo­je“ pa­grin­du. Pa­sta­ro­ji skel­bia­si pri­rei­kus ga­lin­ti už­si­ti­krin­ti dau­giau nei 200 rė­mė­jų - „Li­na­vos“ na­rių – par­ašų, ta­čiau da­bar­ti­niai val­dan­tie­ji iš to­kių kal­bų šai­po­si. „Te­gu opo­zi­ci­ja su­ren­gia par­ašų rin­ki­mo ak­ci­ją ir pa­ma­ty­si­me, ar už ją pa­si­ra­šy­tų bent de­šimt ša­li­nin­kų“, - kal­bė­da­mas su LŽ iro­ni­za­vo „Li­na­vos“ ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Ri­čar­das Mal­kus.

R.Kuklys: „2011 metų viduryje „Linava“ buvo atsidūrusi prie bankroto ribos.“/Linava.lt nuotrauka

To­ta­lus pranašumas

Kol kas rin­ki­mų re­gio­nuo­se re­zul­ta­tai ro­do pa­lan­ku­mo ženk­lus da­bar­ti­nei "Li­na­vos" va­do­vy­bei. Va­di­na­mie­ji re­gio­ni­niai pa­si­ta­ri­mai vyks­ta prieš kiek­vie­ną „Li­na­vos“ rin­ki­mų kong­re­są. Re­gio­nų yra pen­ki – Aly­taus, Pa­ne­vė­žio, Šiau­lių, Kau­no ir Vil­niaus, taip pat at­ski­rus kan­di­da­tus į pre­zi­den­to pos­tą ir pre­zi­diu­mą ren­ka ke­lei­vi­nio trans­por­to ve­žė­jai. Kiek­vie­nam re­gio­nui, at­siž­vel­giant į ja­me vei­kian­čių ve­žė­jų skai­čių, yra skir­tos kvo­tos kel­ti kan­di­da­tus į pre­zi­diu­mo na­rius. Kan­di­da­tuo­ti į pre­zi­den­to pos­tą nuo kiek­vie­no re­gio­no ga­li du ar­ba trys pre­ten­den­tai.

Pa­tir­tis ro­do, kad ge­riau­siai jė­gų san­ty­kį at­spin­di bal­sa­vi­mas už kan­di­da­tą į „Li­na­vos“ pre­zi­den­tus. Ofi­cia­liai tvir­ti­na­ma, kad da­bar­ti­nis aso­cia­ci­jos va­do­vas iš pen­kių pra­lai­mė­jo tik vie­no­je apy­gar­do­je – Šiau­lių. Ta­čiau dar iš­kal­bin­ges­ni yra rin­ki­mų skai­čiai. O jie ro­do, kad už vie­ną iš tri­jų pre­ten­den­tų į pre­zi­den­tus – A.Kond­ru­se­vi­čių – bal­sa­vo dau­giau nei pu­sė re­gio­ni­niuo­se rin­ki­muo­se da­ly­va­vu­sių ve­žė­jų. Ju­dė­ji­mo „Už skaid­ru­mą „Li­na­vo­je“ re­mia­mi kan­di­da­tai - Er­len­das Mi­kė­nas ir Vy­tau­tas Mi­lė­nas – su­rin­ko maž­daug po pu­sę ki­tų bal­sa­vi­me da­ly­va­vu­sių ve­žė­jų bal­sų.

Vi­si kan­di­da­tai dar bus tvir­ti­na­mi ba­lan­džio 29 die­ną įvyk­sian­čia­me pre­zi­diu­mo po­sė­dy­je.

R.Malkus: „Tai yra politikavimas, ir aš tiktai noriu, kad vežėjai žinotų, kaip viskas yra daroma.“/Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka

Ais­tros dėl din­gu­sių milijonų

Vie­nas ak­ty­viau­sių ju­dė­ji­mo „Už skaid­ru­mą „Li­na­vo­je“ na­rių yra da­bar­ti­nis aso­cia­ci­jos pre­zi­diu­mo na­rys Juo­zas Kuk­lys. Kal­bė­da­mas su LŽ žur­na­lis­tu „Ve­ka Au­to“ at­sto­vas pa­brė­žė, kad 2011 me­tų vi­du­ry­je „Li­na­va“ bu­vo at­si­dū­ru­si prie ban­kro­to ri­bos. Mat tuo­met pa­aiš­kė­jo, jog yra iš­švais­ty­tas vi­sas dar anks­čiau 12 mln. li­tų sie­kęs „Li­na­vos“ ga­ran­ti­nis fon­das.

Aso­cia­ci­ja gy­ve­na iš TIR kny­ge­lių par­da­vi­mo. Mo­no­po­li­nę tei­sę už­siim­ti šia veik­la „Li­na­vai“ yra su­tei­ku­si Vy­riau­sy­bė. Tarp­tau­ti­niu mas­tu TIR ga­ran­ti­jų sis­te­mą ad­mi­nis­truo­ja Že­ne­vo­je (Švei­ca­ri­ja) įsi­kū­ru­si Tarp­tau­ti­nė ve­žė­jų są­jun­ga (IRU), ku­ri taip pat nu­sta­to ir TIR kny­ge­lių ta­ri­fus. Iš sto­ja­mo­jo TIR sis­te­mos na­rio mo­kes­čio, ku­ris sie­kia maž­daug 8000 JAV do­le­rių (apie 20 000 li­tų) ve­žė­jui, su­rink­tos lė­šos yra lai­ko­mos ban­kų de­po­zi­tuo­se. Jos ga­li bū­ti nau­do­ja­mos ne­ati­dė­lio­ti­niems nuo­sto­liams pa­deng­ti, jei ku­ris nors ve­žė­jų ku­rio­je nors ša­ly­je pa­da­ro pa­žei­di­mą. Rei­ka­lau­ja­ma su­ma pa­pras­čiau­siai su­mo­ka­ma tos ša­lies mui­ti­nei, o ve­žė­jas nė­ra su­lai­ko­mas. Jei jis kal­tas, vė­liau sten­gia­ma­si iš jo pi­ni­gus at­gau­ti. Jei­gu ku­rios nors ša­lies aso­cia­ci­ja ne­tu­ri ga­ran­ti­nio fon­do, iš es­mės ji yra ban­kru­ta­vu­si.

Ju­dė­ji­mo „Už skaid­ru­mą „Li­na­vo­je“ at­sto­vas tei­gia, kad nuo ban­kro­to „Li­na­vą“ iš­gel­bė­jo 2012 me­tais iš­rink­tas aso­cia­ci­jos pre­zi­diu­mas, ku­rio 6 iš 11 na­rių bu­vo „skaid­ruo­liai“, taip pat ir ve­žė­jai, anuo­met su­ti­kę nuo vie­nos TIR kny­ge­lės pa­pil­do­mai mo­kė­ti po 7 Švei­ca­ri­jos fran­kus (maž­daug 22 li­tus). Da­bar ga­ran­ti­nia­me fon­de, ku­rio sąs­kai­tą kon­tro­liuo­ja IRU, kaip sa­kė J.Kuk­lys, yra apie 10 mln. li­tų.

„Li­na­vos“ pre­zi­diu­mo na­rio tei­gi­mu, prieš dve­jus me­tus „skaid­ruo­liai“ ir „Li­na­vos“ re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja, ku­ri bu­vo su­da­ry­ta iš ju­dė­ji­mo „Už skaid­ru­mą „Li­na­vo­je“ na­rių, bu­vo pa­si­šo­vu­si iš­siaiš­kin­ti, kur nu­ke­lia­vo gal­būt ne­skaid­riai nau­do­ti mi­li­jo­nai. Ta­čiau, J.Kuk­lio tei­gi­mu, da­lis nau­jų pre­zi­diu­mo na­rių vė­liau per­bė­go į opo­nen­tų pu­sę. Ma­ža to, kaip sa­kė LŽ pa­šne­ko­vas, ir re­vi­zi­jos na­rių įga­lio­ji­mai bu­vo su­spen­duo­ti re­mian­tis ne­va iš pirš­to lauž­tais kal­ti­ni­mais. Tai­gi, pa­sak „Li­na­vos“ pre­zi­diu­mo na­rio, by­la dėl gal­būt iš­švais­ty­tų mi­li­jo­nų taip ir užs­tri­go.

Per­nai ir­gi vir­ši­jo biu­dže­tą?

Įta­ri­mais su dien­raš­čiu LŽ su­ti­ko pa­si­da­ly­ti ir sa­vo pa­var­dės ne­no­rė­jęs vie­šin­ti ve­žė­jas, ku­ris vis dėl­to pri­si­pa­ži­no „la­bai ger­biąs ju­dė­ji­mo „Už skaid­ru­mą „Li­na­vo­je“ vei­kė­jus“. Šal­ti­nis siū­lė kal­bė­ti skai­čiais, nes bū­tent to­kia kal­ba esan­ti įti­ki­na­miau­sia. „Pi­ni­gai, ma­no nuo­mo­ne, bu­vo švais­to­mi ir per­nai. Tar­kim, „Li­na­vos“ kong­re­sas nu­spren­dė, kad ren­gi­niams or­ga­ni­zuo­ti 2013 me­tais tu­rė­tų bū­ti skir­ta 240 tūkst. li­tų. Bet aso­cia­ci­ja su­ge­bė­jo iš­leis­ti 907 tūkst. li­tų, ar­ba be­veik po 80 tūkst. per mė­ne­sį. Sa­ky­ki­te, ką ga­li­ma už to­kius pi­ni­gus or­ga­ni­zuo­ti?“ - iro­ni­za­vo ve­žė­jas.

Jį pik­ti­na, kad per­nai rep­re­zen­ta­ci­jai vie­toj su­pla­nuo­tų 480 tūkst. „Li­na­va“ pa­klo­jo 1,07 mln. li­tų. Ve­žė­jo duo­me­ni­mis, 2013-ai­siais eko­no­mi­nėms ir tei­si­nėms kon­sul­ta­ci­joms tu­rė­jo bū­ti iš­leis­ta 735 tūkst. li­tų, o fak­ti­nės iš­lai­dos su­da­rė vie­ną mi­li­jo­ną. „Bu­hal­te­ri­nei aps­kai­tai ir au­di­tui kong­re­sas lei­do per­nai iš­leis­ti 330 tūkst. li­tų, o fak­tiš­kai bu­vo pa­nau­do­ta 825 tūkst. li­tų. Ži­nau rim­tą aps­kai­tos fir­mą, ku­ri dar­bą ga­lė­jo at­lik­ti už 28 tūkst. li­tų, ta­čiau jos pa­slau­gos kaž­ko­dėl nie­kam ne­įdo­mios“, - ste­bė­jo­si LŽ pa­šne­ko­vas.

„Li­na­vo­je“ biu­dže­tas vir­ši­ja­mas ne tūks­tan­čiais li­tų, o kar­tais. Toks ne­ūkiš­ku­mas pik­ti­na dau­ge­lį ve­žė­jų, ta­čiau, kaip sa­kė pa­šne­ko­vas, jie vie­šai bi­jo reikš­ti sa­vo po­zi­ci­ją.

„Linavos“ atstovai teigia, kad 2013 metais laikinai 1 mln. litų asociacijos biudžeto skylę padėjo sukurti ir tai, kad organizacija parėmė kasmet Palangoje vykstančias 1000 kilometrų lenktynes./LŽ archyvo nuotrauka

Kal­ti­na politikavimu

„Li­na­vos“ ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius R.Mal­kus ne­gin­či­jo, kad 2013 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį bu­vo fik­suo­tas 1 mln. li­tų sie­kian­tis aso­cia­ci­jos biu­dže­to de­fi­ci­tas. „Ta­čiau žiū­rė­ki­me, iš kur jis at­si­ra­do? Pa­vyz­džiui, pre­zi­diu­mo spren­di­mu 95 tūkst. li­tų par­ėmė­me Pa­lan­go­je vy­ku­sias tra­di­ci­nes 1000 ki­lo­me­trų lenk­ty­nes. Už tuos pi­ni­gus bu­vo pa­sta­ty­tos ypa­tin­gos svar­bos sve­čiams (VIP) skir­tos pa­la­pi­nės, ku­rio­se lan­kė­si prem­je­ras, mi­nis­trai. Kvie­tė­me juos ne dėl at­rak­ci­jos. Daž­nai rei­kia ei­ti su jais de­rė­tis, spręs­ti klau­si­mų. Ki­ta ver­tus, jie tu­ri ma­ty­ti, kad tu­ri rei­ka­lų su so­li­džia or­ga­ni­za­ci­ja. Kai so­li­du­mas aki­vaiz­dus, o tai, be vi­so ki­to, liu­di­ja ir VIP pa­la­pi­nės, tai čia ir yra ta ge­ro­ji ži­nia. Ir kai mes nu­ei­na­me spręs­ti prob­le­mų, pa­vyz­džiui, kad ne­bū­tų pra­dė­tas ma­tuo­ti vi­sų be iš­im­ties au­to­mo­bi­lių de­ga­lų kie­kis ba­kuo­se ar ki­tų da­ly­kų, val­džios vy­rai kal­ba­si vi­siš­kai ki­taip“, - pa­sa­ko­jo LŽ pa­šne­ko­vas.

Ta­čiau dau­giau­sia pi­ni­gų, anot jo, pri­rei­kė kom­piu­te­riams at­nau­jin­ti. „Pla­na­vo­me, kad re­gu­lia­riai, kaip ir kiek­vie­nais me­tais, bus at­nau­ji­na­mos kom­piu­te­rių prog­ra­mos. Pa­aiš­kė­jo, jog šie­met nuo ba­lan­džio 1 die­nos „Win­dows XP“ at­nau­ji­ni­mų ne­bė­ra – kom­pa­ni­ja „Mic­ro­soft“ to­kios pa­slau­gos ne­be­tei­kia. O tai reiš­kia, kad vi­si mo­ra­liš­kai pa­se­nę kom­piu­te­riai pri­va­lo bū­ti pa­keis­ti, nes ki­taip jie tin­ka­mai ne­veiks. Ir mes kei­tė­me kom­piu­te­rius“, - pa­sa­ko­jo „Li­na­vos“ vyk­do­mo­sios val­džios va­do­vas.

Jis pa­brė­žė, kad pi­ni­gų bu­vo ras­ta „ap­kar­pius ki­tas iš­lai­dų ei­lu­tes“. „Tuo­met ir at­si­ra­do tas mi­li­jo­no biu­dže­to de­fi­ci­tas 2013 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį. Bet pi­ni­gų su­rin­ki­mo pla­ną spė­jo­me pa­si­vy­ti tre­čią­jį ket­vir­tį. Kol ga­liau­siai su­rin­ko­me 97 proc. pla­nuo­tų pa­ja­mų, taip pat tu­rė­jo­me 95 proc. iš­lai­dų. Pla­no vi­su šim­tu pro­cen­tų ne­su­ge­bė­jo­me įvyk­dy­ti dėl Ru­si­jos blo­ka­dos“, - sa­kė R.Mal­kus.

Jis skun­dė­si nuo­la­ti­nė­mis ne­va nie­kuo ne­pag­rįs­to­mis „skaid­ruo­lių“ prie­ka­bė­mis. „Iš pra­džių jie kal­bė­jo apie di­de­les „Li­na­vos“ sko­las. Jas su­ma­ži­no­me. Ka­dai­se bu­vo įkeis­ti pa­sta­tai. Pa­nai­ki­no­me įkei­ti­mą. Ta­da pri­ki­bo dėl ne­va per di­de­lių TIR kny­ge­lių kai­nų. Su­si­de­rė­jo­me su IRU ir su­ma­ži­no­me ta­ri­fus. Da­bar mū­sų lyg ir ne­bė­ra kuo kal­tin­ti, tai pra­dė­jo kib­ti dėl to, kad esą vyk­do­mo­ji val­džia ne­lei­džia pir­mi­nių fi­nan­si­nių do­ku­men­tų „skaid­ruo­liams“ pa­žiū­rė­ti. Ta­čiau yra tam ti­kra pa­tvir­tin­ta tvar­ka. Pir­ma rei­kia nu­ro­dy­ti, ko­kių do­ku­men­tų no­ri, ir ta­da mes juos pa­teik­si­me. Bet čia žai­di­mas be ga­lo – kad ir ko­kius do­ku­men­tus pa­teik­tum, vis tiek sa­kys, kad dar ko­kio nors ne­pa­teik­ta. Tai yra po­li­ti­ka­vi­mas, ir aš tik­tai no­riu, kad ve­žė­jai ži­no­tų, kaip vis­kas yra da­ro­ma“, - kal­bė­jo R.Mal­kus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami