"Linavos" užkulisiai - buvusių revizorių ataskaitoje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-08-04 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-08-04 06:00
"Linava" dosniai rėmė 2013 metų 1000 kilometrų lenktynes Palangoje - pasak ankstesnės revizijos narių ataskaitos, tuometinė asociacijos vadovybė jas parėmė net 5 kartus didesne suma, nei buvo leidęs organizacijos Prezidiumas.   LŽ archyvo nuotrauka
Jau dau­giau nei de­šimt­me­tį Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jo­je "Li­na­va" vyks­ta ar­šūs gin­čai dėl ga­li­mo mi­li­jo­ni­nių lė­šų švais­ty­mo. Prieš 2014 me­tų ge­gu­žės 9 die­ną vy­ku­sį Kong­re­są, ku­ria­me "Li­na­vos" pre­zi­den­tu bu­vo per­rink­tas il­ga­me­tis jos va­do­vas Al­gi­man­tas Kond­ru­se­vi­čius, ir­gi ne­trū­ko lieps­nin­gų kal­bų apie ne­ge­ro­ves, ku­rių esą aps­tu tvar­kant aso­cia­ci­jos fi­nan­sus.

Di­džiau­sią šur­mu­lį kė­lė ju­dė­ji­mas "Už skaid­ru­mą "Li­na­vo­je". Jo vie­nas ne­for­ma­lių va­do­vų bu­vo ir kro­vi­nių ve­ži­mo bend­ro­vės "Tran­seks­pe­di­ci­ja" va­do­vas Vid­man­tas Pe­lė­da. Per anks­tes­nį, dar 2011 me­tais vy­ku­sį Kong­re­są, jis bu­vo iš­rink­tas aso­cia­ci­jos re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos na­riu, ta­po jos pir­mi­nin­ku. Prieš tre­jus me­tus dar dviem re­vi­zo­riais ta­po Ali­ci­ja Mon­ke­vič ir My­ko­las Drėg­va.

Anks­tes­nės ka­den­ci­jos Re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja nuo­lat tvir­ti­no, kad tuo­me­ti­nės "Li­na­vos" vyk­do­mo­sios val­džios, ku­rios va­do­vas iki ge­gu­žės bu­vo Ri­čar­das Mal­kus, re­vi­zo­riai ne­bu­vo pri­lei­džia­mi prie aso­cia­ci­jos fi­nan­si­nių do­ku­men­tų. To­kia pro­ga jiems bu­vo su­teik­ta iki rin­ki­mi­nio "Li­na­vos" Kong­re­so li­kus ma­žiau nei mė­ne­siui - 2012 me­tų ba­lan­džio 10 die­ną. Per la­bai trum­pą lai­ką, pa­ti­kri­nę, jų pa­čių tei­gi­mu, tik­tai la­bai ma­žą da­lį do­ku­men­tų, V. Pe­lė­da, A. Mon­ke­vič ir M. Drėg­va su­ra­šė sa­vo iš­va­das dėl "Li­na­vos" veik­los 2013-ai­siais. Jų ko­pi­ją per sa­vo šal­ti­nius ga­vo ir lzi­nios.lt. Por­ta­lui nė­ra ži­no­mas to­les­nis at­as­kai­tos lai­ki­mas, ar ji bu­vo pa­tvir­tin­ta Kong­re­se, ta­čiau vis tiek ry­žo­mės ją pub­li­kuo­ti ne­re­da­guo­tą, ka­dan­gi ma­no­me, kad tik­tai vie­šu­mas ga­li pa­dė­ti nau­ja­jai mū­sų na­cio­na­li­nės ve­žė­jų aso­cia­ci­jos va­do­vy­bei ir ki­tiems ve­žė­jams blai­viau įver­tin­ti rea­ly­bę.

Ge­gu­žę į nau­jos ka­den­ci­jos aso­cia­ci­jos re­vi­zi­jos ko­mi­si­ją iš­rink­ta tik­tai vie­na anks­tes­nė ka­den­ci­jos ko­mi­si­jos na­rė - A. Mon­ke­vič. Ki­ta ko­mi­si­jos na­re ta­po Auš­ra Me­ce­lie­nė (UAB „Ar­tū­ro trans­por­tas“). Nau­ju aso­cia­ci­jos ge­ne­ra­li­niu se­kre­to­riu­mi ta­po Vid­man­tas Ado­mai­tis.

Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė ve­žė­jų au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­ja „LINAVA“

RE­VI­ZI­JOS KO­MI­SI­JOS LNVAA „LI­NA­VA“ FI­NAN­SI­NĖS VEIK­LOS PA­TIK­RI­NI­MO 2013 ME­TŲ ATASKAITA

Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos na­riai Vid­man­tas Pe­lė­da, Ali­ci­ja Mon­ke­vič ir My­ko­las Drėg­va, va­do­vau­da­mie­si LNVAA (Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės vė­žė­jų aso­cia­ci­jos au­to­mo­bi­liais aso­cia­ci­jos - aut.) „LI­NA­VA“ įsta­tais ir re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos dar­bo reg­la­men­tu, at­li­ko aso­cia­ci­jos LI­NA­VA ūki­nės-fi­nan­si­nės veik­los bei bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos pa­ti­kri­ni­mus už lai­ko­tar­pį nuo 2013 sau­sio 01 d. iki 2013 gruo­džio 31 d. Ti­kri­nant nu­sta­ty­ta, kad 2013 m. sau­sio 01 d. aso­cia­ci­jo­je „LI­NA­VA“ bu­vo 675 na­rių ir 284 kan­di­da­tų, iš vi­so 959 ve­žė­jų. 2013 me­tais gruo­džio 31 d. aso­cia­ci­jo­je bu­vo 679 na­rių ir 275 kan­di­da­tų, iš vi­so 954 ve­žė­jų.

Pa­ti­kri­ni­mo at­as­kai­ta yra par­em­ta Aso­cia­ci­jos mums lai­ko­tar­piu 2014 04 10-2014 05 06 pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja ir pa­teik­tų do­ku­men­tų apim­ty­je (mes ne­ti­kri­no­me mums pa­teik­tos in­for­ma­ci­jos tei­sin­gu­mo – at­sa­ko­my­bė už tai ten­ka Aso­cia­ci­jos ir jos bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą ve­dan­čios įmo­nės at­sa­kin­giems as­me­nims).

Pa­grin­di­nis at­lik­to pa­ti­kri­ni­mo tiks­las bu­vo įver­tin­ti, ar LNVAA „LI­NA­VA“ (to­liau Aso­cia­ci­ja) už lai­ko­tar­pį nuo 2013 01 01 iki 2013 12 31 lai­ko­ma­si pa­tvir­tin­to kong­re­su biu­dže­to, ar ve­žė­jų su­rink­ti pi­ni­gai yra tei­sin­gai nau­do­ja­mi, ar tin­ka­mai su­ba­lan­suo­tos pa­ja­mos ir iš­lai­dos.

Mums bu­vo pa­teik­tas pre­li­mi­na­rus Aso­cia­ci­jos 2013 me­tų fi­nan­si­nių at­as­kai­tų rin­ki­nys (ba­lan­sas, veik­los re­zul­ta­tų at­as­kai­ta ir aiš­ki­na­ma­sis raš­tas). Mū­sų at­lik­tas Aso­cia­ci­jos pa­ti­kri­ni­mas apė­mė mums pa­teik­tų aps­kai­tos re­gis­trų, at­as­kai­tų, pir­ki­mo-par­da­vi­mo do­ku­men­tų, su­tar­čių, dar­bo su­tar­čių, dar­bo lai­ko aps­kai­tos ži­nia­raš­čių ir įvai­rių ki­tų su­si­ju­sių do­ku­men­tų.

Mes ga­vo­me 2014 04 29 d. va­do­vy­bės pa­aiš­ki­ni­mus ir at­siž­vel­gė­me į juos ra­šy­da­mi šią at­as­kai­tą. Ti­kri­ni­mo me­tu bu­vo­me nuo­lat ste­bi­mi UAB „Mac­ro­fi­nan­ce“ at­sto­vų, ne­bu­vo leis­ta da­ry­ti do­ku­men­tų ko­pi­jų.

PA­GRIN­DI­NIAI PA­STE­BĖ­JI­MAI:

1. Aso­cia­ci­jos va­do­vy­bė, at­ski­ruo­se biu­dže­to straips­niuo­se, iš­lei­do 4,2 mln. Lt dau­giau, nei Kong­re­so pa­tvir­tin­tas Aso­cia­ci­jos biu­dže­tas (įsta­tų 7.2. 8 p.), to­dėl vi­sos per daug iš­leis­tos lė­šos yra sa­va­va­liš­kai iš­leis­tos.

Ne­pai­sant Aso­cia­ci­jos va­do­vy­bės tei­gi­nių, kad Aso­cia­ci­ja iš­lei­do ma­žiau lė­šų, nei pa­tvir­tin­ta biu­dže­te, šie tei­gi­niai yra spe­cia­liai klai­di­nan­tys – vi­sas „su­tau­py­mas“ pa­siek­tas dėl ne­pa­siek­to TIR par­da­vi­mų ly­gio. Biu­dže­te su­pla­nuo­ta sa­vi­kai­na – 34 013 198 Lt, fak­tiš­kai pa­tir­ta – 28 412 370 Lt sa­vi­kai­nos są­nau­dų. Par­duo­tų TIR kie­kis ir sa­vi­kai­na mi­ni­ma­liai pri­klau­so nuo va­do­vy­bės veiks­mų.

Ta­čiau bend­ros ir ad­mi­nis­tra­ci­nės są­nau­dos yra ta vie­ta, ku­rią va­do­vy­bė kon­tro­liuo­ja ir ne­ša pil­ną at­sa­ko­my­bę už biu­dže­to vir­ši­ji­mą. 2013 me­tų biu­dže­te su­pla­nuo­ta iš­leis­ti ne dau­giau kaip 13 590 305 Lt, ta­čiau iš­leis­ta 16 694 290 Lt. La­bai svar­bu pa­žy­mė­ti, kad biu­dže­tas su­da­ro­mas de­ta­li­zuo­jant są­nau­das tam, kad va­do­vy­bė ne­vir­šy­tų gau­tų įga­lio­ji­mų ir pi­ni­gi­nes lė­šas leis­tų ne sa­vo nuo­žiū­ra, o pa­gal pa­tvir­tin­tą biu­dže­tą. At­si­ti­kus ne­nu­ma­ty­tiems at­ve­jams, ar pa­si­kei­tus ap­lin­kos si­tua­ci­jai, yra nor­ma­lu pers­kirs­ty­ti biu­dže­to ei­lu­tes, bet tai tu­ri da­ry­ti ne va­do­vy­bė sa­vo nuo­žiū­ra, o tik pa­tvir­ti­nus Pre­zi­diu­mui ir Kong­re­sui. Taip pat, pa­žy­mi­me, kad va­do­vy­bės tei­gi­nys, jog Aso­cia­ci­ja ne­ga­lė­jo vyk­dy­ti veik­los yra klai­di­nan­tis, ka­dan­gi ne­nu­ma­ty­tiems at­ve­jams bu­vo su­for­muo­tas 500 000 Lt re­zer­vas.

2. Įga­lio­ji­mų viršijimas

2012 02 21 Aso­cia­ci­jos Pre­zi­diu­mo nu­ta­ri­mu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad per­kant pa­slau­gas, me­džia­gas ar ki­tus da­ly­kus, ku­rių me­ti­nė pir­ki­mo ver­tė vir­ši­ja 20 tūkst., se­kre­to­ria­tas pri­va­lo gau­ti pre­zi­diu­mo su­ti­ki­mą. Ne­pai­sant to, va­do­vy­bė nuo­lat pa­žei­džia ar dirb­ti­nai iš­skai­do sąs­kai­tas ir taip iš­lei­džia di­de­les su­mas pi­ni­gų. Pa­vyz­džiui, pa­žy­mė­ji­mus, kad ve­žė­jas pri­klau­so Aso­cia­ci­jai, ku­rie bu­vo da­lin­ti per Kong­re­są ir re­gio­ni­nius su­si­rin­ki­mus, spaus­di­no UAB „E­go Vos“. Sąs­kai­tos dirb­ti­nai iš­skai­dy­tos:

2013 03 12EV000466Ego vos, UAB19 922
2013 03 12EV000467Ego vos, UAB19 954
2013 03 13EV000468Ego vos, UAB19 837
Iš viso59 713

Pa­ti­kri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta ir dau­giau su­tar­čių ir sąs­kai­tų di­des­nė­mis nei 20 000 Lt su­mo­mis, o tai reiš­kia, kad Pre­zi­diu­mo nu­ta­ri­mas dėl įga­lio­ji­mų su­tei­ki­mo ge­ne­ra­li­niam se­kre­to­riui nuo­lat pa­žei­džia­mas. Pa­tei­kia­me ke­le­tą pa­vyz­džių:

2013 07 01MACC0621Mac­ro­fi­nan­ce Ac­coun­ting UAB38 400.00
2013 07 01MAK13165Ma­kros­kai­ta UAB11 480.00
2013 08 02MACC0722Mac­ro­fi­nan­ce Ac­coun­ting UAB35 440.00
2013 08 14MSAP0052Mac­ro­fi­nan­ce Ca­pi­tal UAB25 000.00
2013 08 20MACC0725Mac­ro­fi­nan­ce Ac­coun­ting UAB49 015.50
2013 09 02MACC0774Mac­ro­fi­nan­ce Ac­coun­ting UAB37 400.00
2013 09 19MACC0789Mac­ro­fi­nan­ce Ac­coun­ting UAB41 511.50

Že­miau iš­var­din­tos su­tar­tys vir­ši­ja 20 000,00 Lt, ku­rios bu­vo pa­si­ra­šo­mos be pre­zi­diu­mo nu­ta­ri­mo ir be jo­kio kon­kur­so.

2013 06 28 d. pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis su UAB „Mac­ro­fi­nan­ce Ca­pi­tal“ Nr. MC13/06-28. LI­NA­VA, var­du su­tar­tį pa­si­ra­šė R. Mal­kus, UAB „Mac­ro­fi­nan­ce Ca­pi­tal“ – Ma­rius Svi­dins­kis. Pa­gal su­tar­tį, pa­slau­gų tei­kė­jas įsi­pa­rei­go­ja teik­ti tei­si­nes, mo­kes­čių kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas. Įdo­mu pa­ste­bė­ti, kad tai su­si­ju­si su bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą tvar­kan­čia bend­ro­ve įmo­nė, ku­ri tei­kia ana­lo­giš­kas pa­slau­gas. Pa­gal su­tar­ties p. 3.11. Aso­cia­ci­ja įsi­pa­rei­go­ja su­mo­kė­ti Pa­slau­gų tei­kė­jui 25 000,00 Lt +PVM, ne vė­liau kaip iki 2013 08 14 d., o pa­gal p. 3.12 – įsi­pa­rei­go­ja su­mo­kė­ti Pa­slau­gos tei­kė­jui dar 25 000,00 Lt + PVM ne vė­liau kaip 3 die­nas nuo pa­slau­gų pri­ėmi­mo-per­da­vi­mo ak­to pa­si­ra­šy­mo. Su­tar­tį pa­si­ra­šė R. Mal­kus, ta­čiau su­tar­tis be jo­kio pa­grin­do įfor­min­ta kaip kon­fi­den­cia­li. Prie šios su­tar­ties nė­ra jo­kių įkai­nių bei lai­ko nor­mų. Be kon­kur­so nu­sta­ty­ta vie­ne­to kai­na 25 000,00 Lt Pre­zi­diu­mo nu­ta­ri­mo nė­ra. Re­mian­tis šia su­tar­ti­mi UAB Mac­ro­fi­nan­ce Ca­pi­tal iš­ra­šė dvi PVM sąs­kai­tas-fak­tū­ras Nr. MSAP0052 2013 08 14 ir Nr. MSAP0055 2013 08 22 po 25 000,00 Lt + PVM. Iš vi­so su­mo­kė­ta 60 500,00 Lt su PVM.

UAB „Tel­co Con­sul­ting Group“ PVM sąs­kai­ta-fak­tū­ra TCG Nr. 1329 2013 05 07 d. už su­teik­tas pa­slau­gas 2012 12 27 d. Su­tar­ties nuo­sta­tas (už­sa­ky­mas Nr. 1) su­mo­kė­ta 25.000,00 Lt plius PVM. Dar­bų ak­tas pa­si­ra­šy­tas UAB „Tel­co Con­sul­ting Group“ di­rek­to­riaus And­riaus Da­ni­lai­čio ir Ri­čar­do Mal­kaus. Pre­zi­diu­mo spren­di­mo nė­ra.

Pa­gal 2013 11 04 PVM SF MACC0870, už 2014 me­tų biu­dže­to pro­jek­to par­uo­ši­mą, UAB „Mac­ro­fi­nan­ce“ su­mo­kė­ta 35.000,00 Lt + pa­pil­do­mas pa­slau­gas 7,09 val., x 400,00 Lt = 2.836,00 Lt + PVM. Iš vi­so su­mo­kė­ta 45.781,56 Lt. Sąs­kai­ta ap­mo­kė­ta 2013 11 04, iš SWED ban­ko. Įdo­mu pa­ste­bė­ti, kad nors mo­kė­ji­mas at­lik­tas tą pa­čią die­ną, kaip ir iš­ra­šy­ta sąs­kai­ta, ta­čiau dar­bai ne­bu­vo at­lik­ti iki 2014 m. Nė­ra nei su­tar­ties, nei dar­bų pri­ėmi­mo ak­to, nei Pre­zi­diu­mo spren­di­mo, nei or­ga­ni­zuo­to kon­kur­so.

3. Bu­hal­te­ri­nei aps­kai­tai ir kon­sul­ta­ci­joms iš­leis­ta 1 193 749 Lt, vie­to­je su­pla­nuo­tų 420 000 Lt, t. y. iš­leis­ta be­veik 3 kar­tus dau­giau.

PaslaugosBiu­dže­tas (pla­nas)Dek­la­ruo­ja­mas faktasRea­lus faktas
Aps­kai­tos pa­slau­gos ir konsultacijos420 000825 6961 193 749
Vers­lo kon­sul­ta­vi­mo paslaugos047 00027 000
Eko­no­mi­nės konsultacijos135 000188 24432 844
Iš viso555 0001 060 9401 253 593

Pre­zi­diu­mas 2012 m. ge­gu­žės 10 d. pro­to­ko­lo Nr. 11 (225) nu­spren­dė su­da­ry­ti su­tar­tį su UAB „Mac­ro­fi­nan­ce“ dėl aps­kai­tos ve­di­mo mo­kant 28 400 Lt per mė­ne­sį, t. y. 340 800 Lt per me­tus.

Pa­gal 2012 05 18 Aps­kai­tos su­tar­tį Nr. B120518-1, bu­hal­te­ri­nes pa­slau­gas Aso­cia­ci­jai tei­kė UAB „Mac­ro­fi­nan­ce“, įmo­nės ko­das 300664157, bu­vei­nės ad­re­sas Goš­tau­to g. 40, di­rek­to­rius Si­gi­tas Ži­vol­tas.

Ne­pai­sy­da­mas anks­tes­nio pre­zi­diu­mo spren­di­mo, 2012 12 03 Ri­čar­das Mal­kus, Li­na­va var­du sa­va­va­liš­kai be pre­zi­diu­mo su­ti­ki­mo bei kon­kur­so pa­si­ra­šė tri­ša­lę Aps­kai­tos su­tar­tį Nr. B121203-1, pa­gal ku­rią nuo 2012 m. gruo­džio 03 d. bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos pa­slau­gas pra­dė­jo tei­kian­ti UAB „Mac­ro­fi­nan­ce Ac­coun­ting“, įm. ko­das 302732475, bu­vei­nės ad­re­sas Goš­tau­to g. 40, Vil­nius, di­rek­to­rius Ma­rius Svi­dins­kas. Re­mian­tis su­tar­ties Nr. B121203-1, 5.5. punk­tu, pa­slau­gų kai­ną su­da­ro mo­kes­tis už at­lik­tus dar­bus, ku­ris mo­ka­mas kas mė­ne­sį ir su­da­ro 28.000,00 Lt. Už pa­pil­do­mas pa­slau­gas mo­ka­mas mo­kes­tis nu­ro­dy­tas su­tar­ties Prie­de Nr. 1 (Bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos tvar­ky­mo dar­bų pa­skirs­ty­mo ir apim­ties su­ves­ti­nė) ir prie­de Nr. 2 (Bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos kai­ni­nin­kas). Su­tar­ties 3.3. punk­te Li­na­va su­tin­ka mo­kė­ti už pa­pil­do­mas pa­slau­gas pa­gal se­kan­čius įkai­nius:

Bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos dar­bai – 140 Lt be PVM/val.. Tei­si­nės pa­slau­gos – 250 Lt be PVM/val.. Fi­nan­sų val­dy­mas ir vers­lo kon­sul­ta­ci­jos – 400 Lt be PVM/val.

Ta­čiau va­do­vy­bė dėl kaž­ko­kių prie­žas­čių bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą ve­dan­čiai įmo­nei iš­mo­ka ke­lis kar­tus di­des­nes su­mas, nei pa­tvir­ti­no Pre­zi­diu­mas. Že­miau pa­tei­kia­mi duo­me­nys iš ko­kių įmo­nių bu­vo pirk­tos aps­kai­tos pa­slau­gos, vers­lo ir eko­no­mi­nės kon­sul­ta­ci­jos:

ĮmonėsSu­ma (li­tais)
UAB „Macrofinance“1 068 834
UAB „Mac­ro­fi­nan­ce Capital“50 000
UAB „Macroskaita“74 915
UAB „Tel­co con­sul­ting group“25 000
UAB „Cre­dit in­fo Lietuva“32 844
UAB „Pre­mium Cocoa“2 000
Iš viso1 253 593

Pa­ste­bė­jo­me, kad ne­ma­ža da­lis įmo­nių tei­ku­sių bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos ir ki­tas pa­slau­gas yra su­si­ju­sios. Pa­gal vie­šai prie­ina­mą in­for­ma­ci­ją, reor­ga­ni­za­ci­jos bū­du, prie UAB „Mac­ro­fi­nan­ce“ yra pri­jun­gia­mos UAB „Mac­ro­fi­nan­ce Ca­pi­tal“, UAB „KBR Hol­ding“, UAB „PTA Par­tners“. Pa­tei­kia­me są­ra­šą įmo­nių, ku­rioms va­do­vau­ja­/ar va­do­va­vo Si­gi­tas Ži­vol­tas.

Pa­ieš­kos re­zul­ta­tai (SI­GI­TAS ŽI­VOL­TAS)

Ras­ta: 38 įrašų

Įmo­nės pa­va­di­ni­mas~ Kodas~Adresas~Statusas

UAB „Mac­ro­fi­nan­ce“~302732475~­Ka­rai­mų g. 2A, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Da­ly­vau­jan­tis reorganizavime

UAB „FB IN­VES­TI­CI­JA“~302457520­~An­ta­kal­nio g. 42-29, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB Elais~303045352~­Žir­mū­nų g. 68, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „Bal­ti­jos me­di­ci­nos cen­tras“~302756469~J. Sa­vic­kio g. 4, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „Yel­low li­fe“~302951946~J. Sa­vic­kio g. 4, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „Ur­bis­ta“~302427979~­Ge­le­žin­ke­lio g. 3-14A, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Pertvarkomas

UAB SMS Pa­yments~300791514~L. Gi­ros g. 98-9, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „Ru­ber In­vest“~300664157~J. Sa­vi­cio g. 4, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „KBR Hol­ding“~302738407~J. Sa­vic­kio g. 4, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Reorganizuojamas

UAB „Le­gal Ad­vi­ce“~302753494~J. Sa­vic­kio g. 4, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB Green­fi­ve~302911250~J. Sa­vic­kio g. 4, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „Mac­ro­fi­nan­ce Ca­pi­tal“~302655908­~A. Goš­tau­to g. 40A, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Reorganizuojamas

AL Tech­nics, UAB~30151178~­Pa­mėn­kal­nio g. 40, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „Bud­dies & di­ners“~302427648~­Ra­mu­nių g. 37, Zu­jū­nų k., Vil­niaus r. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „PTA Par­tners“~302746101~­Ra­mu­nių g. 37, Zu­jū­nų k., Vil­niaus r. sav.~Reorganizuojamas

UAB „PAL­MY­RA BAL­TIC GROUP“~302878836~J. Sa­vic­kio g. 4, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „Ben­kėd“~302433156­~A­du­tiš­kio g. 3-3, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „GE­VAI­DA“~301967552~­Did­lau­kio g. 80-96, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „PI ser­vi­sas“~302403259~­Ra­mu­nių g. 37, Zu­jū­nų k., Vil­niaus r. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB Pla­tex~302327174­~A­du­tiš­kio g. 3-3, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Likviduojamas

UAB „Al­rei­da“~302870234~J. Sa­vic­kio g. 4, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Likviduojamas

Už­da­ro­ji ak­ci­nė bend­ro­vė „I­ME­NE­RA“~186717993~­Ra­mu­nių g. 37, Zu­jū­nų k., Vil­niaus r. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „VIL­NIAUS KA­PI­TA­LO RIN­KA“~121996214~­Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „PI exp“~301915630~M. Gim­bu­tie­nės g. 10-102, Kau­no m., Kau­no m. sav.~Likviduojamas

MB Ule­sis~303032038~J. Sa­vic­kio g 4, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „MER in­vest“~221933460­~A. Goš­tau­to g. 40A, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Iš­re­gis­truo­tas subjektas

UAB Ap­lin­ko­sau­gos kon­sul­ta­ci­jos~302861705~J. Sa­vic­kio g. 4, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

MB „Kau­ko kon­sul­ta­ci­jos“~303151964~J. Sa­vic­kio g. 4, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB ES In­vest~302943020~J. Sa­vic­kio g. 4, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „IN­VI­SIB­LE GROUP“~302697437~J. Sa­vic­kio g. 4, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

VšĮ „Ei­ger Health Re­search Lit­hua­nia“~302450141~­Ge­le­žin­ke­lio g. 3-14A, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „PI ga­my­ba“~302424869~­Ra­mu­nių g. 37, Zu­jū­nų k., Vil­niaus r. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „Ar­di­lė“~302702891~J. Sa­vic­kio g. 4, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

Rek­la­mos spe­cia­lis­tų aso­cia­ci­ja „Ad­ver­tum“~302425800~­Ge­le­žin­ke­lio g. 3-14A, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

Aso­cia­ci­ja „VRT gru­pė“~302425782~­Ge­le­žin­ke­lio g. 3-14A, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „SED In­vest“~302248442­~U­lo­nų g. 3, Vil­niaus m., Vil­niaus m. sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „MIK­VAL­DA“~302333622~­Kau­no g. 48-3, Ma­ri­jam­po­lės m., Ma­ri­jam­po­lės sav.~Vei­kian­tis subjektas

UAB „Mo­der­ni­za­ci­jos fi­nan­sa­vi­mo fon­das“~302254566~­Vil­niaus r. sav.~Bankrutavęs

Šioms su­si­ju­sioms įmo­nėms per 2013 m. iš­mo­kė­ta:

UAB „Macrofinance“1 372 778
UAB „Mac­ro­fi­nan­ce capital“129 470
KBR Hol­ding UAB74 234
UAB FB Investicija21 211
UAB PTA Partners120 719
UAB Urbista31 533
Iš viso1 749 945

Per­žiū­rint UAB „Mac­ro­fi­nan­ce“ pa­tek­tas sąs­kai­tas-fak­tū­ras Aso­cia­ci­jai, pa­ste­bė­jo­me, kad Aso­cia­ci­ja mo­ka va­lan­di­nius įkai­nius sie­kian­čius 400 Lt/val. ir ap­mo­ka ne dirb­tą lai­ką, bet ir bu­hal­te­rių „mie­gą“. Už da­ly­va­vi­mą 2014 m. Šiau­lių-Klai­pė­dos Re­gio­ni­niuo­se su­si­ti­ki­muo­se „dirb­tas“ lai­kas su­da­ro 43 val.

Tai, kad va­do­vy­bė vir­ši­ja bu­hal­te­ri­nei aps­kai­tai skir­tas lė­šas ir ban­do pa­tei­sin­ti pa­pil­do­mais dar­bais, tik dar kar­tą par­odo va­do­vy­bės ne­kom­pe­ten­ci­ją – rep­re­zen­ta­ci­nių ak­tų ruo­ši­mas, par­ašų rin­ki­mas, su­nau­do­to ku­ro at­as­kai­tų ruo­ši­mas ir ki­ti va­do­vy­bės pa­aiš­ki­ni­muo­se iš­var­din­ti dar­bai nė­ra rei­ka­lau­jan­tys aukš­tos kva­li­fi­ka­ci­jos, ta­čiau už juos su­mo­ka­mas la­bai di­de­lis – 159,25 Lt/val. įkai­nis (83 375,03 Lt/523,55 val.= 159,25 Lt/val.). Pa­pras­tai įmo­nė­se to­kį dar­bą at­lie­ka ad­mi­nis­tra­to­rės.

Aso­cia­ci­jai mo­kant to­kius va­lan­di­nius įkai­nius, aps­kai­ta tu­rė­tų bū­ti to­kia­me ly­gy­je, kad bet ko­kią at­as­kai­tą bū­tų ga­li­ma gau­ti iš kar­to, at­sa­ky­mus į klau­si­mus gau­ti iš­kart, ta­čiau Re­gio­ni­niuo­se su­si­ti­ki­muo­se, Pre­zi­diu­mo po­sė­džiuo­se si­tua­ci­ja prieš­in­ga, at­sa­ky­mai į klau­si­mus daž­nai iš vis ne­gau­na­mi.

Aso­cia­ci­jos Pir­kė­jų ir Tie­kė­jų li­ku­čiai nė­ra su­de­rin­ti ir tai tik ro­do, kad už aps­kai­tą su­mo­kė­tos lė­šos yra itin ne­ra­cio­na­liai ir ne­at­sa­kin­gai pa­nau­do­tos.

4. Pa­ste­bė­jo­me, kad tei­si­nės iš­lai­dos ne­adek­va­čiai di­de­lės, ly­gi­nant su 2012 me­tais ir pa­di­dė­jo nuo 515 449,00 Lt iki 818 295,00 Lt, taip pat vir­ši­jo Biu­dže­te nu­ma­ty­tus 600 000,00 Lt.

Pa­tei­kia­me 2013 me­tų tei­si­nes iš­lai­das:

Re­gis­tra­vi­mo dataAprašasSumaSubjektas
2013 m.Tei­si­nės paslaugos235 776Ev­ro­pejs­ko­je Aziats­ko­je ob­je­di­ne­ni­je Transportnich
(Mask­va)
2013 m.Tei­si­nės paslaugos195 600Ad­vo­ka­tas Kęs­tu­tis Virketis
2013 m.Tei­si­nės paslaugos105 000Ho­ri­zon con­sul­ting UAB
2013 m.Tei­si­nės paslaugos80 800Ad­vo­ka­tė Au­re­li­ja Ving­rie­nė Šimkūnienė
2013 m.Tei­si­nės paslaugos70 940Maž­vy­das Aliu­ko­nis advokatas
2013 m.Tei­si­nės paslaugos49 860Ad­vo­ka­tas Ma­rius Gra­jaus­kas (drau­di­mo klau­si­mai)
2013 m.Tei­si­nės paslaugos39 000KBR Hol­ding UAB
2013 m.Tei­si­nės paslaugos41 320Kiti
Iš vi­so per 2013 metus818 295

Daž­niau­siai prie sąs­kai­tų-fak­tū­rų nė­ra dar­bų pri­ėmi­mo-per­da­vi­mo ak­tų. Ad­vo­ka­tų dar­bai nė­ra de­ta­li­zuo­ti, o tai su­da­ro prie­lai­das lė­šų pe­reik­vo­ji­mui.

UAB KBR Hol­ding 2013 12 13 iš­ra­še PVM sąs­kai­ta-fak­tū­ra Nr. KBR0069 už tei­si­nes pa­slau­gas pa­gal su­tar­tį 2013 04 03 Nr. PTS 13/4-3 pa­si­ra­šy­ta tarp LI­NA­VA R. Mal­kaus ir UAB KBR Hol­ding – pa­slau­gų tei­kė­jo įga­lio­to as­mens Ma­riaus Ma­niu­šio. Pa­slau­gų tei­kė­jas įsi­pa­rei­go­ja teik­ti tei­si­nes, mo­kes­čių ir kon­sul­ta­vi­mo pa­slau­gas. Pa­slau­gų kai­na 400 Lt plius PVM už 1 (vie­ną) va­lan­dą. PVM sąs­kai­tos su­ma 39.000,00 Lt + PVM 8.190,00 Lt. Vi­so su­ma 47.190,00 Lt. Prie sąs­kai­tos-fak­tū­ros nė­ra dar­bų pri­ėmi­mo-per­da­vi­mo ak­to. Ne­aiš­ku ko­kios tei­si­nės pa­slau­gos yra su­teik­tos. Nė­ra ir pre­zi­diu­mo spren­di­mo.

5. Bep­ro­cen­ti­nės pa­sko­los ir avan­su iš­mo­kė­tos sumos

Nu­sta­ty­ta, kad Aso­cia­ci­ja yra su­tei­ku­si pa­sko­lų fi­zi­niams as­me­nims. Pa­gal fi­nan­si­nės aps­kai­tos duo­me­nis, ne­grą­žin­tų pa­sko­lų li­ku­tis 2012 12 31 da­tai bu­vo 1 253 015,00 Lt, o 2013 12 31 da­tai 865 515,00 Lt. Kiek mums ži­no­ma pa­sko­los bu­vo su­teik­tos 1998-2010 m. lai­ko­tar­piu, Aso­cia­ci­jos dar­buo­to­jams, be to, šios pa­sko­los su­teik­tos ne­at­ly­gin­ti­nai (be pa­lū­ka­nų). Aso­cia­ci­jos įsta­ty­mas drau­džia aso­cia­ci­joms teik­ti pa­sko­las.

Var­das, pavardėPa­sko­los li­ku­tis 2012 12 31 litaisGrą­žin­ta pa­sko­los su­ma per 2013 me­tus litaisPa­sko­los li­ku­tis 2013 12 31 litais
Adol­fas Darginavičius300 000,00100 000,00200 000,00
So­na­ta Žagarinskienė270 000,00182 000,0088 000,00
Da­nu­tė Andruškevičienė228 000,00-228 000,00
Ele­na Juodelienė172 000,008 000,00164 000,00
Na­ta­li­ja Sadovskaja92 000,0092 000,000,00
Kęs­tu­tis Šarkauskas100 000,00-100 000,00
He­lio­do­ras Giedrys40 000,00-40 000,00
In­ga Bačiulytė15 015,22-15 015,22
Mi­chail Voitkevič19 000,005 500,0013 500,00
Vy­tas Veželis3 000,00-3000,00
Dai­va Orlickaitė14 000,00-14 000,00
VISO1 253 015,22387 500,00865 515,22

Pa­ti­kri­ni­mo me­tu nu­sta­ty­ta, kad Aso­cia­ci­jos dar­buo­to­jai gau­na lė­šas ūkio iš­lai­doms, ta­čiau ne­pa­tei­kia iš­lai­das pa­tvir­ti­nan­čių ju­ri­di­nę ga­lią tu­rin­čių do­ku­men­tų. Pa­gal bu­hal­te­ri­jos pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją, nu­sta­tė­me, kad 2013 12 31 die­nai dar­buo­to­jai yra sko­lin­gi Aso­cia­ci­jai apie 73 466,00 li­tų.

Al­gi­man­tas Kondrusevičius28 680,57 Lt
Adol­fas Darginavičius24 928,97 Lt
Ri­čar­das Malkus3 008,81 Lt
Dai­va Or­lic­kai­tė 8 532,38 Lt
Vy­tas Veželis 3 955,53 Lt
Il­ja Ostrovskij2 500,00 Lt
Jo­nas Gry­baus­kas 1 920,00 Lt

Di­de­lės avan­su iš­mo­kė­tos su­mos, tu­rė­tų bū­ti pri­ski­ria­mos prie bep­ro­cen­čių pa­sko­lų.

Dėl lai­ko sto­kos, ne­spė­jo­me iš­nag­ri­nė­ti vi­sų pir­kė­jų ir tie­kė­jų įsis­ko­li­ni­mų. Per­žiū­rė­ję mums pa­teik­tą di­džią­ją kny­gą ir sko­lų iš­šif­ra­vi­mą, ga­li­me tik tai pra­neš­ti, kad la­bai daug sko­lų nė­ra su­de­rin­tos, nė­ra sko­lų su­de­ri­ni­mo ak­tų.

Per­žiū­rė­ję at­as­kai­tas, ma­to­me, kad įmo­nės yra sko­lin­gos Aso­cia­ci­jai už PVM fak­to­rin­go ir už at­sto­va­vi­mą PVM grą­ži­ni­mui, ta­chog­ra­fo pa­ti­krą, už reor­ga­ni­za­ci­jos pa­slau­gas, už TIR kny­ge­les, tur­to nuo­mą, na­rio mo­kes­tį, už DKV, BP ir Pe­trop­ro­fit kor­te­les ir ki­ta.

Įmo­nės pavadinimasSko­los su­ma, Lt
Bend­ra Lie­tu­vos-Bal­ti­jos įmo­nė Liet­maz-Servis284959,47
Lie­tu­vos-Len­ki­jos įmo­nė GEPALA26520,70
UAB Vy­ta­ro transportas34000,00
UAB Lie­tu­vos-Veng­ri­jos įmo­nė „VINARE“20500,00
UAB Poltrans29544,10
In­tui­ci­ja V Pra­nai­tie­nės IĮ19203,17
UAB Vevira118700,54
UAB Ve­dos transportas8035,28
UAB Autokalchas795121,02
UAB Longlita27451,06
Mic­kaus įmonė18722,28
D. Kru­pic­kio PĮ34786,13
UAB Develona38830,23
UAB Lu­vel transportas221178,00
UAB JRK101479,24
UAB Colourstone65774,34
UAB Ratomas36281,49
UAB Arts Decus43295,47

Pa­žy­mė­ti­na, kad Aso­cia­ci­jos va­do­vy­bė ne­ski­ria pa­kan­ka­mo dė­me­sio su­teik­tų pa­sko­lų su­sig­rą­ži­ni­mui.

6. Tar­ny­bi­niai au­to­mo­bi­liai ir ku­ro naudojimas

Pa­ti­kri­ni­mo me­tu nu­sta­tė­me, kad Aso­cia­ci­ja nuo­mo­ja­si au­to­mo­bi­lius iš dvie­jų įmo­nių – UAB „ALD Au­to­mo­ti­ve“ ir UAB Ar­dei­na.

UAB „ALD Au­to­mo­ti­ve“ Aso­cia­ci­jai nuo­mo­ja šiuos au­to­mo­bi­lius:

MarkėValst. Nr.Važ. Nr.Nuo­mos su­tar­ties Nr. ir dataNuo­mos su­ma su PVM/mėn.Dar­buo­to­jo, ku­riam pa­skir­tas V.P.
Sko­da Su­per BGEG976TMBAF73T8D9016577Nr. 004461 2012 08 292858,50R. Malkus
Sko­da Su­per BSVP999TMBJE73T8D9006649Nr. 004460 2012 07 022670,91A. Darginavičius
Sko­da OktaviaGEC637TMBCT21Z7C2061772Nr. 004463 2012 07 021618,54G. Ramaslauskas
Sko­da Ok­ta­via CombiGEC 638TMBHT21Z1C2190208Nr. 004462 2012 07 101672,96I. Speicys
WV MultivanFZH090WV2ZZZJHCH065376Nr. 004480 2012 08 032993,56M. Voitkevic

UAB „Ar­dei­na“ Aso­cia­ci­jai nuo­mo­ja:

MarkėValst. Nr.Važ. Nr.Nuo­mos su­tar­ties Nr. ir data Nuo­mos su­ma su PVM/m4n. Dar­buo­to­jas, ku­riam pri­skir­tas V.P.
Sko­da Su­per BGEG976TMBAF73T8D9016577Pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tis Nr. 13/01/074416,50R. Malkus
WV MultivanADR961WV2ZZZHZ4H103812 4235,00Ne­pris­kir­tas jo­kiam as­me­niui ir ne­ži­nia kur bu­vo naudojamas
Le­xus GS250GHT008JTHBFL205007392ANS-13-04/001 2013 04 29, per­da­vi­mo ak­tas 2013 06 174174,50A. Kondrusevičius
Hyun­dai il40GJA140KMHLC81UBCU31681ANS-13-01/003 2013 01 244648,08D. Orlickaitė
Sko­da OktaviaGJB261TMBGT21ZXD2068203ANS-13-01/002 2013 01 243877,80R. Liut­kus (Klai­pė­da)

Au­to­mo­bi­lis Ško­da Su­per B, valst. Nr. GEG976 nuo­mo­ja­mas iš UAB „ALD Au­to­mo­ti­ve“ (ku­ri yra šio au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas) kar­tu su pil­nu tech­ni­niu ap­tar­na­vi­mu. Nuo­mos lai­ko­tar­pis 36 mėn. Fi­nan­sa­vi­mas, drau­di­mas ir pa­slau­gos per mė­ne­sį kai­nuo­ja 2358,50 Lt. Pa­ti­kri­ni­mo me­tu pa­ste­bė­jo­me, kad au­to­mo­bi­lis Ško­da Su­per B, valst. Nr. GEG976, ku­riuo nau­do­ja­si Ri­čar­das Mal­kus, yra nuo­mo­ja­mas ir iš UAB Ar­dei­na, ku­ri nė­ra au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas, bet gau­na pi­ni­gus už tą pa­tį au­to­mo­bi­lį. Pa­gal pa­slau­gų tei­ki­mo su­tar­tį 2013 m. sau­sio mėn. 07 d. Nr. 13/01/07 Aso­cia­ci­ja LI­NA­VA nuo­mo­ja­si au­to­mo­bi­lį Ško­da Su­per B, 2012 m. ga­my­bos, kė­bu­lo Nr. TMBAF73T8D9016577 iš UAB Ar­dei­na. Su­tar­ties prie­de Nr. 2 nu­ma­ty­ti Pa­slau­gų įkai­niai: mė­ne­si­nis mo­kė­ji­mas 3650,00 Lt + PVM 766,50 Lt. Vi­so 4461,40 Lt. Su­tar­ties ga­lio­ji­mo lai­kas 60 mėn.

Už tą pa­tį au­to­mo­bi­lį Ško­da Su­per B, GEG976 yra mo­ka­ma:

TiekėjasSu­ma per mėn.Su­ma per metus
Ar­dei­na UAB Nė­ra sa­vi­nin­kas, bet gau­na pi­ni­gus už sve­ti­mą automobilį4416,5052 998,00
ALD Au­to­mo­ti­ve UAB Au­to­mo­bi­lio savininkas2358,5028 296,00

Fak­tai ro­do, kad 2013 01 07 Aso­cia­ci­jos LI­NA­VA pa­si­ra­šy­ta su UAB Ar­dei­na nuo­mos su­tar­tis pa­gal ku­rią tei­kia pa­slau­gas dub­liuo­ja UAB ALD At­omo­ti­ve tei­kia­mas pa­slau­gas.

Taip pat nuo 2013 05 08 iš UAB Ar­dei­na Aso­cia­ci­ja LI­NA­VA nuo­mo­ja­si au­to­mo­bi­lį WV Mul­ti­van, valst. Nr. ADR961, 2004 m. ga­my­bos, va­žiuok­lės Nr. WV2ZZZHZ4H1038. Aso­cia­ci­ja mo­ka 3500,00 Lt + PVM 735,00 Lt, iš vi­so 4235,00 Lt per mė­ne­sį. Per 2013 me­tus už šį au­to­mo­bi­lį UAB Ar­dei­na su­mo­kė­ta 23 721,68 Lt be PVM (su PVM 32 923,71 Lt). Šio au­to­mo­bi­lio ke­lio­nės la­pai mums ne­bu­vo pa­teik­ti, nei vie­na­me ko­man­di­ruo­tės įsa­ky­me ne­bu­vo pa­mi­nė­tas šio au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nis nu­me­ris. Va­do­vy­bės pa­aiš­ki­ni­mas, kad au­to­mo­bi­liu nau­do­ja­si ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jai iš­vy­kų me­tu, ne­įro­do šių są­nau­dų bū­ti­ny­bės, juo la­biau, kad iš­si­nuo­mo­ti au­to­mo­bi­lį trum­pam lai­kui kai­nuo­tų ge­ro­kai pi­giau.

Pa­ste­bė­jo­me, kad Li­na­va per­mo­kė­jo UAB Ar­dei­na (di­rek­to­rius Da­rius Jo­nu­šis) virš 152 tūkst. Lt, ku­rie iki 2014 04 30 ne­bu­vo grą­žin­ti Li­na­vai.

2012 12 21Avansas52 000
Per 2013 01-12 mėn.Li­na­va pervedė324 915
Per 2013 01-12 mėn.UAB Ar­dei­na iš­ra­šė sąskaitų224 765
2013 12 31Li­ku­tis – permoka152 150

Ti­kri­nant pa­ste­bė­ta, kad se­kre­to­ria­to ir pre­zi­diu­mo na­rių ku­ro su­nau­do­ji­mas la­bai ski­ria­si. Pa­ti­kri­nus lie­pos, spa­lio ir gruo­džio mėn. aps­kai­tos do­ku­men­tus (ku­ro at­as­kai­tas) nu­sta­ty­ta, kad lie­pos mėn. Pre­zi­den­tas p. Al­gi­man­tas Kond­ru­se­vi­čius nau­do­jo­si au­to­mo­bi­liu VOL­VO, valst. Nr. AFR202, ku­ris yra ben­zi­ni­nis, ta­čiau su­nau­do­jo 502,12 L ben­zi­no ir 348,95 L dy­ze­li­no. Šis au­to­mo­bi­lis 2013 m. ko­vo 25 die­ną bu­vo par­duo­tas. Ky­la klau­si­mas: kaip ga­li­ma bu­vo va­ži­nė­ti A. Kond­ru­se­vi­čiui lie­pos mėn. su au­to­mo­bi­liu, ku­ris se­niai yra par­duo­tas?

Spa­lio mėn. Pre­zi­den­tas nau­do­jo­si au­to­mo­bi­liu Le­xus, valst. Nr. GHT008, ku­ris yra ben­zi­ni­nis, su­nau­do­jo 431,85 L ben­zi­no ir 205,51 L dy­ze­li­no. Gruo­džio mėn. su­nau­do­jo 327,78 L ben­zi­no ir 281,62 L dy­ze­li­no. Ka­dan­gi ke­lio­nės la­pai už 2013 me­tus lie­pos-gruo­džio mėn. mums ne­bu­vo pa­teik­ti, to­dėl ne­aiš­ku, ko­kiam au­to­mo­bi­liui bu­vo su­nau­do­tas dyzelinas

Pa­na­ši pa­dė­tis yra ir už ki­tus 2013 me­tų mė­ne­sius.

7. Ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mas ir dalyvavimas

Nu­sta­tė­me pa­žei­di­mą nau­do­jant lė­šas Ren­gi­nių or­ga­ni­za­vi­mui ir da­ly­va­vi­mui. Pa­tvir­tin­ta­me biu­dže­te nu­ma­ty­ta skir­ti 240 000,00 Lt, įvyk­dy­mo at­as­kai­to­je va­do­vy­bės dek­la­ruo­ja­ma, kad va­do­vy­bė iš­lei­do 907 207,00 Lt, t. y. 667 207,00 Lt dau­giau nei bu­vo nu­ma­ty­ta biu­dže­te (be­veik 3 kar­tus dau­giau).

Pre­zi­diu­mas 2013 m. ge­gu­žės 14 d. nu­ta­ri­mu (dar­bot­var­kės 7.4 p.) nu­ta­rė skir­ti ren­gi­niui „Pa­lan­ga - 1000 km var­žy­bos“ 95 000,00 Lt. Ta­čiau pa­ti­kri­ni­mo me­tu nu­sta­tė­me, kad Aso­cia­ci­jos va­do­vy­bė pa­žei­dė Pre­zi­diu­mo nu­ta­ri­mą ir ne­sant pre­zi­diu­mo spren­di­mo bei ne­tu­rė­da­mas pre­zi­diu­mo su­teik­tų įga­lio­ji­mų R. Mal­kus iš­lei­do 473 833,00 Lt, ar­ba 5 kar­tus dau­giau lė­šų ne­gu bu­vo nu­ma­ty­ta pre­zi­diu­me. Že­miau pa­tei­kia­me sąs­kai­tų iš­klo­ti­nę:

DataDok. Nr.TiekėjasAprašymasSu­ma (be PVM)
2013 07 16PROMOE0125Pro­mo events VšĮPa­gal rek­la­mos su­tar­tį 2013/05-21-195 000
2013 07 24PROMOE0164Pro­mo events VšĮ1000 km lenk­ty­nė­se LI­NA­VA na­rių tri­bū­nos įrengimas49 985
2013 07 24PROMOE0161Pro­mo events VšĮ1000 km lenk­ty­nė­se LI­NA­VA sve­čių pa­la­pi­nės įrengimas89 050
2013 07 24PROMOE0162Pro­mo events VšĮ1000 km lenk­ty­nė­se LI­NA­VA sve­čių pa­la­pi­nės įrengimas61 422
2013 07 11PROMOE0126Pro­mo events VšĮ1000 km lenk­ty­nė­se LI­NA­VA pri­zai su reklama5 000
2013 08 02ARX1228ARX Rek­la­ma UAB1000 km lenk­ty­nių rek­la­ma, kvie­ti­mai, organizavimas54 176
2013 07 31KTR0003845Ka­ro­li­nos tu­ras, UAB1000 km lenk­ty­nių VIP sve­čių priėmimas56 328
2013 07 18LTT10K000252Lit­cu­ra UAB1000 km lenk­ty­nių vieš­bu­tis Palangoje42 912
2013 07 0800000095DSP bal­tic UAB1000 km lenk­ty­nių 210 bu­te­lių bren­džio ir vyno8 292
2013 07 22Mi­ne­ra­li­niai van­de­nys UAB1000 km lenk­ty­nių 380 bu­te­lių bren­džio, deg­ti­nės, viskio11 668
Vi­so be PVM473 833

Vien VšĮ Pro­mo events (di­rek­to­rius Da­rius Jo­nu­šis) iš­mo­kė­ta 300 457 Lt.

VšĮ Pro­mo events iš­ra­šė sąs­kai­tą Nr. PRO­MOE 2013 10-25 2013 10 25 d. avan­sas už Nau­ja­me­ti­nio va­ka­ro or­ga­ni­za­vi­mą su­mai 50 000,00 Lt. Ši su­ma bu­vo ap­mo­kė­ta iš SEB Ban­ko 2013 10 29 d. Nu­spren­dus ne­or­ga­ni­zuo­ti Nau­ja­me­ti­nio va­ka­ro, VšĮ Pro­mo events (2013 12 12) iš­ra­šė sąs­kai­tą-fak­tū­rą Nr. PRO­MOE 2011 “Ne­te­sy­bos už nau­ja­me­ti­nio ren­gi­nio at­šau­ki­mą” su­mai 2000,00 Lt. Li­kęs avan­sas – 48 000,00 Lt ne­grą­žin­tas iki šios die­nos. Pa­ti­kri­nus duo­me­nis, pa­ste­bė­jo­me dar ke­lias įtar­ti­nas sąs­kai­tas:

PVM sąs­kai­ta-fak­tū­ra PRO­MOE Nr. 0082, 2013 05 02, “Už sau­gaus vai­ra­vi­mo mo­ky­mų” 1 vnt. kai­na 14 000,00 Lt. Dar­bų pri­ėmi­mo-per­da­vi­mo ak­to nė­ra.

PVM sąs­kai­ta-fak­tū­ra PRO­MOE Nr. 0091, 2013 05 31, “Vai­ra­vi­mo įgū­džių to­bu­li­ni­mas” kie­kis 19 vnt. kai­na 1160,00 Lt/vnt. Su­ma 22 040,00 Lt. Dar­bų pri­ėmi­mo-per­da­vi­mo ak­to nė­ra. Pre­zi­diu­mo nu­ta­ri­mo nė­ra (su­ma vir­ši­ja 20 000,00 Lt).

PVM sąs­kai­ta-fak­tū­ra PRO­MOE Nr. 0202, 2013 10 14, už su­teik­tas pa­slau­gas pa­gal su­tar­tį 20130322/01, su­ma 8 600,00 Lt be PVM. Dar­bų pri­ėmi­mo ak­te par­ašy­ta “Išp­lės­ti­nė apk­lau­sa te­le­fo­nu dėl si­tua­ci­jos Ru­si­jo­je 2013 m. spa­lio 07-10 d.d. Per­duo­ta elek­tro­ni­niu pa­štu at­sa­kin­giems LI­NA­VA dar­buo­to­jams”. Pa­si­ra­šė Da­rius Jo­nu­šis ir Ri­čar­das Mal­kus.

Pa­gal 2014 03 17 d. gau­tą in­for­ma­ci­ją, 2013 me­tais VšĮ “Sau­gus ra­tas” per­ves­ta už įvai­rius ren­gi­nius 273 382,00 Lt be PVM. Vie­nas iš to­kių ren­gi­nių 2013 02 11 d. Kė­dai­nių r. Dauk­šių ae­rod­ro­me pra­ves­tas teo­ri­nis-pra­kti­nis se­mi­na­ras “Sun­kio­jo kro­vi­ni­nio au­to­mo­bi­lio val­dy­mo ypa­tu­mai eks­tre­ma­lio­mis žie­mos są­ly­go­mis”. Už šį ren­gi­nį su­mo­kė­ta 30 550,00 li­tų be PVM, ta­čiau dau­ge­lis ve­žė­jų apie ren­gi­nį net ne­gir­dė­jo. Dar­bų pri­ėmi­mo ak­tas pa­si­ra­šy­tas R. Mal­kaus. Pre­zi­diu­mo nu­ta­ri­mo nė­ra.

Pa­ti­kri­ni­mo me­tu bu­vo nu­sta­ty­ta, kad UAB “Ur­bis­ta”, įm. ko­das 302427979, iš­ra­šė iš­anks­ti­nę sąs­kai­tą-fak­tū­rą URB Nr. 2013.09.27 “A­van­sas už ne­ži­nia ko­kius at­ei­nan­čius ren­gi­nius”, kai­na 13.400,00 Lt be PVM. Pa­slau­gas pri­ėmė Ri­čar­das Mal­kus. Pi­ni­gai per­ves­ti iš SEB Ban­ko 2013 09 27.

2013 me­tais ge­gu­žės 31 d. UAB “Ur­bis­ta” di­rek­to­rius Aloy­zas Bra­zaus­kas ir “LI­NA­VA” gen. Se­kre­to­rius Ri­čar­das Mal­kus pa­si­ra­šė su­tar­tį “XVI-jų To­li­mų­jų rei­sų kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių ir au­to­bu­sų vai­ruo­to­jų var­žy­bos”. Pa­gal PVM sąs­kai­tą-fak­tū­rą URB Nr. 244 “Už ren­gi­nį XVI-jų To­li­mų­jų rei­sų kro­vi­ni­nių au­to­mo­bi­lių ir au­to­bu­sų vai­ruo­to­jų var­žy­bų or­ga­ni­za­vi­mą” su­mo­kė­ta iš SWED ban­ko 12 660,00 Lt be PVM. Dar­bus per­da­vė Aloy­zas Bra­zaus­kas, pri­ėmė Ri­čar­das Mal­kus. Iš šių dvie­jų sąs­kai­tų ne­aiš­ku ar bu­vo du ren­gi­niai, ir už ką su­mo­kė­tas 2013 09 27 d. avan­sas 13400,00 Lt be PVM, ku­ris dar nė­ra užs­kai­ty­tas ar grą­žin­tas.

IRU tarp­tau­ti­nės kon­fe­ren­ci­jos or­ga­ni­za­vi­mui iš­leis­ta 41.357,82 Lt. Pa­ste­bė­jo­me, kad 2014 02 05 UAB “Ar­dei­na” iš­ra­šė sąs­kai­tą Nr. ARD0068 už au­to­mo­bi­lio nuo­mą su vai­ruo­to­ju (sve­čių ve­ži­mui) 2013 09 16 - 2013 09 19 IRU kon­fe­ren­ci­jos me­tu su­ma 33.500,00 Lt + PVM 7035,00, iš vi­so 40.535,00 Lt. Ky­la klau­si­mas, ko­dėl sąs­kai­ta iš­ra­šy­ta tik tai 2014 me­tais, ko­dėl to­kia di­de­lė su­ma (11 tūkst. Lt per die­ną!)?

8. Kong­re­so organizavimas

Biu­dže­te bu­vo nu­ma­ty­ta kong­re­so or­ga­ni­za­vi­mui skir­ti 200 000 Lt, ta­čiau fak­tiš­kai iš­leis­ta net 243 906 Lt.

Do­ku­men­to dataTie­kė­jo pavadinimasSu­ma be PVM litais
2013 05 14PSR003220 Pro­mo events VšĮ41 332,31
2013 05 29PSR002664 Ego VOS UAB17 730,00
2013 05 29PSR003221 Pro­mo events VšĮ39 583,69
2013 05 31PSR003309 Bal­ti­jos fo­tog­ra­fi­jos li­ni­ja UAB1 000,00
2013 05 30Ka­ro­li­nos tu­ras UAB144 270,00
Viso 243 906,00

p. Lab­da­ros ir par­amos lė­šų naudojimas

Nu­sta­tė­me pa­žei­di­mą Lab­da­ros ir par­amos lė­šų pa­nau­do­ji­mo at­ve­ju – pa­tvir­tin­ta­me biu­dže­te nu­ma­ty­ta Lab­da­rai ir par­amai skir­ti 100,000 Lt, įvyk­dy­mo at­as­kai­to­je va­do­vy­bės dek­la­ruo­ja­ma, kad va­do­vy­bė iš­lei­do 187,970 Lt, ta­čiau fak­tiš­kai iš­leis­ta 287,970 Lt, t. y. be­veik 3 kar­tus dau­giau nei nu­ma­ty­ta biu­dže­te:

Par­amos ga­vė­jo pavadinimasSuma
2013 06 07 Par­ama – Vil­niaus au­to-mo­to klubas35,000.00
2013 06 12 Par­ama – Jau­nų ir pers­pek­ty­vių vers­li­nin­kų asociacija30,000.00
Au­to­vers­las SD VšĮ Parama30,000.00
Par­ama Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių spor­to federacija20,000.00
2013 05 24 Par­ama Va­ro­vas & Co VšĮ20,000.00
2013 05 13 Sau­gus ra­tas VšĮ PARAMA18,500.00
2013 06 28 Au­to­ve­žė­jų pa­slau­gų cen­tras VšĮ PARAMA15,000.00
Par­ama Ma­ri­jos Škap­le­ri­nės parapija15,000.00
Par­ama Fon­das Vienybė15,000.00
Sau­liaus Ka­ro­so la­da­ros ir par­amos fondas10,500.00
Par­ama – Čiur­lio­nio fon­do investicijos10,000.00
2013 06 11 Par­ama – Čiur­lio­nio fon­do investicijos6,000.00
2013 06 28 Vil­niaus žai­di­mų cen­tras VšĮ Parama10,000.00
Par­ama Lie­tu­vos vers­lo konfederacija7,000.00
Par­ama Tau­tos pa­vel­do tyrimai6,000.00
2013 06 10 Par­ama – Vil­niaus Val­dor­fo mo­kyk­la VšĮ6,000.00
Par­ama Lie­tu­vos mo­te­rų draugija5,000.00
2013 06 10 Par­ama – Gin­tau­to La­ba­naus­ko lab­da­ros ir par­amos fondas5,000.00
2013 06 10 Par­ama – Lie­tu­vos te­ni­so sąjunga4,000.00
2013 06 07 Par­ama – Regraimas3,000.00
2013 06 27 PAR­AMA Ro­me­rio uni­ver­si­te­to hu­ma­nit. moks. Institutui2,066.12
2013 06 28 Šal­či­nin­kų r. Ei­šiš­kių A. Rat­ke­vi­čiaus spor­to m-kla PARAMA2,000.00
Par­ama Drau­gys­tė, In­va­li­dų spor­to klubas2,000.00
Par­ama Ne­ga­lia Ši­lu­tės ne­įga­lių­jų klubas1,000.00
Par­ama Šiau­lių pro­fe­si­nio ren­gi­mo centras800.00
2013 06 18 Pa­gal pra­šy­mą 2013 06 Me­čis­la­vas Atroškevičius5,000.00
Lab­da­ra ir par­ama Kęs­tu­tis Tamulevičius4,000.00
Iš vi­so (lab­da­ros ir par­amos) 287,866.12

Vi­siš­kai ne­nor­ma­lu, kai Li­na­vos va­do­vy­bė pa­ti spren­džia kam ir kiek per­ves­ti lė­šų. Ta­da ky­la na­tū­ra­lus klau­si­mas, kam bu­vo su­da­ro­mas Biu­dže­tas, kam rei­ka­lin­gas Pre­zi­diu­mas ar Re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja, jei vis­ką Aso­cia­ci­jo­je spren­džia va­do­vas?

10. Rep­re­zen­ta­ci­nės sąnaudos

Pa­tvir­tin­ta­me biu­dže­te nu­ma­ty­ta Rep­re­zen­ta­ci­jai skir­ti 480 000 Lt, įvyk­dy­mo at­as­kai­to­je va­do­vy­bės dek­la­ruo­ja­ma, kad va­do­vy­bė iš­lei­do 1 071 827 Lt, t. y. 591 827 Lt dau­giau nei bu­vo nu­ma­ty­ta biu­dže­te (2,2 kar­tus dau­giau).

Nuo 2013 me­tų rugp­jū­čio mė­ne­sio ap­la­mai nė­ra rep­re­zen­ta­ci­nių iš­lai­dų ak­tų, nors bu­hal­te­ri­ją tvar­kan­čiai įmo­nei mo­ka­mas va­lan­di­nis įkai­nis už to­kių ak­tų ruo­ši­mą. Iki rugp­jū­čio mė­ne­sio dau­gu­ma ak­tų bu­vo for­ma­laus po­bū­džio, juo­se ne­nu­ro­dy­ta kas da­ly­va­vo ir kam skir­tos rep­re­zen­ta­ci­nės iš­lai­dos.

Res­to­ra­nui Ad As­trum ir UAB „Al­gia­da“ 2013 me­tais per­ves­ta 80 631,88 Lt. Ta­čiau daž­niau­siai nė­ra rep­re­zen­ta­ci­nių ak­tų, to­dėl ne­aiš­ku kas da­ly­va­vo pri­ėmi­muo­se. Štai ke­le­tas pa­vyz­džių:

UAB „Al­gia­da“ sąs­kai­ta-fak­tū­ra Nr. ALG000189 2013 11 26. Sve­čių mai­ti­ni­mas 1 vnt. 1059,50 Lt plius sa­lės nuo­ma 1.200,00 Lt = vi­so 2259,50 Lt. Ak­to nė­ra, „ap­mo­kė­ti“ pa­si­ra­šė R. Mal­kus.

Res­to­ra­nas Ad As­trum sąs­kai­ta-fak­tū­ra ADR Nr. 0002049 2013 12 19 d. Mai­ti­ni­mas 1 vnt. kai­na 9.800,00 Lt Ak­to nė­ra. „Ap­mo­kė­ti“ pa­si­ra­šė R. Mal­kus.

UAB „Je­ru­za­lės ga­le­ri­ja“ per 2013 me­tus su­mo­kė­ta 48.435,47 Lt. Pirk­ti pa­veiks­lai, skulp­tū­ros ir do­va­nos. Kam bu­vo skir­ti šie daik­tai iš pa­teik­tų rep­re­zen­ta­ci­nių ak­tų nu­sta­ty­ti ne­pa­vy­ko.

Rep­re­zen­ta­ci­niams ren­gi­niams iš UAB „Mi­ne­ra­li­niai van­de­nys“ ir UAB „DSP Bal­tic“ pirk­ta virš 1500 įvai­rių rū­šių al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų bu­te­lių už 49 157,00 Lt.

11. Skel­bi­mai, rek­la­ma, vie­šie­ji ryšiai

Pa­tvir­tin­ta­me biu­dže­te skel­bi­mams, rek­la­mai ir vie­šie­siems ry­šiams bu­vo nu­ma­ty­ta skir­ti 210 000,00 Lt, įvyk­dy­mo at­as­kai­to­je dek­la­ruo­ja­ma, kad yra iš­leis­ta 244 844,00 Lt, t. y. 34 844,00 Lt dau­giau nei bu­vo nu­ma­ty­ta biu­dže­te. Ma­no­me, kad kai ku­rios są­nau­dos rek­la­mai yra ne­pag­rįs­tos ir ne­rei­ka­lin­gos.

Pa­vyz­džiui, par­da­vė­jas VšĮ Au­to spor­to klu­bas JJ Ra­cing PVM sąs­kai­ta-fak­tū­ra Nr. JJ007, 2013 07 31, „už rek­la­mos pa­slau­gas pa­gal su­tar­tį Nr. 2013/06.27“ – su­ma 21 780,00 Lt. Pa­gal šią su­tar­tį pa­slau­gų tei­kė­jas įsi­pa­rei­go­jo 2013 07 01-2013 12 31 vyks­tan­čių var­žy­bų ir tre­ni­ruo­čių me­tu užk­li­juo­ti Aso­cia­ci­jos rek­la­mą ant vi­sos įran­gos da­ly­vau­jan­čios var­žy­bo­se. Su­tar­tį pa­si­ra­šė R. Mal­kus.

Par­da­vė­jas PORS­HE klu­bas, PVM sąs­kai­ta-fak­tū­ra POR Nr. 0000602 2013 11 06, su­mo­kė­ta 13 790,37 Lt už su­teik­tas rek­la­mos pa­slau­gas, su­tar­tį pa­si­ra­šė R. Mal­kus.

12. Ko­mu­na­li­nės sąnaudos

Pa­tvir­tin­ta­me biu­dže­te ko­mu­na­li­nėms są­nau­doms bu­vo nu­ma­ty­ta skir­ti 336 000,00 Lt, įvyk­dy­mo at­as­kai­to­je va­do­vy­bės dek­la­ruo­ja­ma, kad iš­leis­ta 548 000,00 Lt, t. y. 212 455 dau­giau nei bu­vo nu­ma­ty­ta biu­dže­te (1,6 kar­to dau­giau).

At­ran­kos bū­du pa­ti­kri­nus tam ti­krus pa­vie­nius ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų įsi­gi­ji­mo at­ve­jus pa­žy­mė­ti­na, kad kai ku­rios są­nau­dos yra ne­pag­rįs­tai di­de­lės. Že­miau pa­tei­kia­me ke­le­tą pa­vyz­džių:

UAB „Buks­me­dis“, įm. ko­das 302738866, su­tar­tis Nr. 1, 2012 04 02, dėl aso­cia­ci­jos „Li­na­va“ ad­mi­nis­tra­ci­nio pa­sta­to Jan­kiš­kių g. te­ri­to­ri­jos prie­žiū­ros. Su­tar­ty­je nu­ma­ty­ta pa­slau­gų kai­na ba­lan­džio-lap­kri­čio mėn. – 1500 Lt be PVM per mė­ne­sį; gruo­džio-ko­vo mėn. – 2500 Lt be PVM per mė­ne­sį. Snie­go iš­ve­ži­mas iš te­ri­to­ri­jos Jan­kiš­kių g. 25,00 Lt/kub. m be PVM. Už pa­pil­do­mus dar­bus pa­gal ša­lių su­si­ta­ri­mą ap­mo­ka­ma pa­pil­do­mai pa­gal at­lik­tų dar­bų ak­tus. Per 2013 me­tus UAB Buks­me­dis iš­ra­šė aso­cia­ci­jai PVM sąs­kai­tų-fak­tū­rų su­mai 304.203,68 Lt. Iš ak­tų ma­to­si, kad yra tvar­ko­ma ir te­ri­to­ri­ja Ba­sa­na­vi­čiaus g., nors su­tar­ty­se to­kie dar­bai ne­nu­ma­ty­ti. Taip pat ne­pas­te­bė­jo­me jo­kios kon­tro­lės, kad vi­si dar­bai ti­krai bu­vo at­lik­ti.

UAB „Ar­dei­na“ pa­gal PVM sąs­kai­tą-fak­tū­rą Nr. ADR007 2013 04 09 „Snie­go va­ly­mas 2013 02 – 4.000,00 Lt be PVM ir 2013 03 – 4.000,00 Lt be PVM. Dar­bų ak­to nė­ra.

13. Ko­man­di­ruo­čių sąnaudos

Pa­tvir­tin­ta­me biu­dže­te ko­man­di­ruo­tės są­nau­doms bu­vo su­pla­nuo­ta 420 000 Lt, fak­tiš­kai iš­leis­ta 626 000 Lt, t. y. 206 000 Lt dau­giau nei bu­vo nu­ma­ty­ta. Al­gi­man­to Kond­ru­se­vi­čiaus ko­man­di­ruo­tės są­nau­dos su­da­ro apie 50 000 Lt. Įta­ri­mą ke­lia A. Kond­ru­se­vi­čiaus ir pa­ta­rė­jo Arū­no Jan­ke­liū­no vie­nuo­li­kos die­nų ke­lio­nė au­to­mo­bi­liu (WV Mul­ti­van FZH090) į Kroa­ti­ją 2013 m. lie­pos 30 d.-2013 m. rugp­jū­čio 09 d. Arū­nui Jan­ke­liū­nui iš­mo­kė­ti dien­pi­ni­giai, ta­čiau nė­ra jo­kių pa­pil­do­mų iš­lai­dų, net už vieš­bu­tį. Iš vi­so ši ke­lio­nė kai­na­vo 18 201,43 Lt. Jo­kia at­as­kai­ta dėl šios ko­man­di­ruo­tės ne­pa­teik­ta.

Per 2013 me­tus per VšĮ Li­na­vos mo­ku­mo cen­trą bu­vo or­ga­ni­zuo­tos trys ke­lio­nės į tre­čia­sias ša­lis – Uz­be­kis­ta­ną, Ka­zachs­ta­ną ir Mask­vos par­odas. Vi­so­se iš­vy­ko­se da­ly­va­vo pre­zi­diu­mo na­riai Dai­nius Ab­ro­ma­vi­čius ir Va­lius Smai­džiū­nas. Jų ko­man­di­ruo­čių iš­lai­dos su­sa­rė 35 140,00 Lt. Pre­zi­diu­mas ne­svars­tė šių pre­zi­diu­mo na­rių ko­man­di­ra­vi­mo, jų ke­lio­nė įfor­min­ta R. Mal­kaus įsa­ky­mu. Į Uz­be­kis­ta­ną kar­tu su V. Smai­džiū­nu ir D. Ab­ro­ma­vi­čiu­mi gen. Se­kre­to­riaus įsa­ky­mu bu­vo ko­man­di­ruo­tas ir vie­šų­jų ry­šių sky­riaus dar­buo­to­jas Val­das Vi­lū­nas, ku­ris dir­ba Li­na­vo­je pa­gal nuo­to­li­nę dar­bo su­tar­tį. Jo ke­lio­nė kai­na­vo 4566,00 Lt.

14. Dar­bo už­mo­kes­čio są­nau­dos.

Dar­bo už­mo­kes­čio są­nau­dos yra 4.516.700,00 Lt. Vie­no dar­buo­to­jo vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas su­da­ro 4300,00 Lt, tai yra du kar­tus dau­giau ne­gu ša­lies vi­dur­kis. Trys dar­buo­to­jai iš PVM sky­riaus dir­ba na­muo­se, tai:

D. A.2500 Lt
R. B.1500 Lt
V. S.1400 Lt

Jiems iš vi­so per mėn. iš­mo­ka­ma 5400 Lt. Pa­žy­mė­ti­na, kad PVM grą­ži­ni­mo sky­rius per 2013 me­tus už­dir­bo 494 700,00 Lt pa­ja­mų, o at­ly­gi­ni­mas sky­riaus dar­buo­to­jų su­da­rė 424 000 Lt, kas su­da­ro net 85,8% nuo gau­na­mų pa­ja­mų. Tai aki­vaiz­džiai ro­do, kad sky­rius dir­ba nuo­sto­lin­gai.

Vie­šų­jų ry­šių sky­riu­je dir­ba net trys dar­buo­to­jai. Jų vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas per mė­ne­sį su­da­ro 7139,30 Lt, ar­ba su SOD­ROS pri­skai­ty­mas tai su­da­ro 324 600 Lt per me­tus. Pa­žy­mė­ti­na, kad šio sky­riaus du dar­buo­to­jai Al­gir­das Skre­biš­kis ir Val­das-Juo­zas Vi­liu­nas dir­ba pa­gal nuo­to­li­nę dar­bo su­tar­tį. Vi­sa tai ro­do, kad iš ve­žė­jų su­rink­ti pi­ni­gai pa­nau­do­ja­mi ne­ra­cio­na­liai. Na­muo­se šiuo me­tu dir­ba ir Al­gir­das Ba­ra­naus­kas. Mū­sų nuo­mo­ne, ge­ro­kai iš­plės­tas Pre­zi­diu­mo dar­bo or­ga­ni­za­vi­mo sky­rius, ku­ria­me dir­ba 6 pa­ta­rė­jai. Jų mė­ne­si­nis dar­bo at­ly­gi­ni­mas gruo­džio mėn. bu­vo 33 040,00 Lt. Vie­nas iš jų dir­ba na­muo­se. Di­džiau­sias at­ly­gi­ni­mas yra ad­mi­nis­tra­vi­mo sky­riaus, kur vie­no dar­buo­to­jo mė­ne­si­nis at­ly­gi­ni­mas sie­kia virš 20 000,00 Lt ir vir­ši­ja nu­sta­ty­tą eta­ti­nį at­ly­gi­ni­mą. Tai yra dėl to, kad bū­nant ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vui iš­ei­gi­nė­mis die­no­mis ko­man­di­ruo­tė­je, apart dien­pi­ni­gių, mo­ka­mas ir dvi­gu­bas at­ly­gi­ni­mas. Pa­vyz­džiui gen. Se­kre­to­rius Ri­čar­das Mal­kus net šven­ti­nę die­ną, lap­kri­čio 1-ąją, vyk­da­mas į Klai­pė­dą ap­si­for­mi­no ko­man­di­ruo­tę ir už tą die­ną jam bu­vo iš­mo­kė­tas dvi­gu­bas at­ly­gi­ni­mas.

Pa­na­šiai iš­ei­gi­nė­mis die­no­mis įfor­mi­na­mos ko­man­di­ruo­tės A. Kond­ru­se­vi­čiaus, dėl to jo at­ly­gi­ni­mas ir­gi vir­ši­ja nu­ma­ty­tą mė­ne­si­nį at­ly­gi­ni­mą.

Tiks­lin­ga ra­cio­na­liai or­ga­ni­zuo­ti ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­bą, kad kuo ma­žiau bū­tų ko­man­di­ruo­čių iš­ei­gi­nė­mis ir šven­čių die­no­mis.

PA­TIK­RI­NI­MO IŠ­VA­DOS IR SIŪLYMAI

1. Bu­hal­te­ri­nei aps­kai­tai, tei­si­nėms pa­slau­goms, lab­da­rai ir ki­toms pa­slau­goms iš­lei­džia­mos su­mos yra ne­adek­va­čios, to­kių pa­slau­gų ko­ky­bė nė­ra ti­kri­na­ma, at­lik­tų dar­bų apim­tis ne­aiš­ki, o tai su­da­rė prie­lai­das ne­ra­cio­na­liai ir ne­at­sa­kin­gai leis­ti pi­ni­gus.

2. Aso­cia­ci­jos va­do­vy­bė ne­su­ren­ka pa­kan­ka­mų įro­dy­mų (pri­ėmi­mo-per­da­vi­mo ak­tų, pa­slau­gų de­ta­li­za­ci­jų, kt. do­ku­men­tų) ūki­nėms ope­ra­ci­joms pa­grįs­ti, dėl to ga­li­mi pa­pil­do­mi mo­kes­čių nuo­sto­liai.

3. Re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja įpa­rei­go­ja Se­kre­to­ria­tą ves­ti rep­re­zen­ta­ci­nių są­nau­dų aps­kai­tą, pil­dy­ti rep­re­zen­ta­ci­nių są­nau­dų nu­ra­šy­mo ak­tus.

4. Siū­lo­me 2014 m. pri­im­ti Fi­nan­sų ir biu­dže­to ko­mi­te­to pa­siū­ly­tą biu­dže­tą, tuo­met per­tek­li­nės pa­ja­mos su­da­ry­tų 6,77 mln. li­tų. Sie­kiant ra­cio­na­liai su­ba­lan­suo­ti pa­ja­mas ir iš­lai­das, ir kad 2014 me­tais ne­bū­tų per­tek­li­nių pa­ja­mų, ku­rios iš­šau­kia be­tiks­lį iš­lai­da­vi­mą, siū­lo­me vie­nos TIR kny­ge­lės kai­ną su­ma­žin­ti 50 li­tų. Čia įver­tin­tas TIR kny­ge­lių 18% par­da­vi­mų su­ma­žė­ji­mas, ly­gi­nant su 2013 me­tų par­duo­tų TIR kny­ge­lių skai­čiu­mi.

5. Dėl to, kad pa­gal kong­re­so pa­tvir­tin­tą bu­hal­te­ri­nės aps­kai­tos iš­lai­dų UAB „Mac­ro­fi­nan­ce“ są­ma­tą vie­to­je 420 000 tūkst. Lt bu­vo iš­leis­ta 1193749 tūkst. Lt ar­ba be­veik tris kar­tus dau­giau, siū­lo­me nu­trauk­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tį ir pa­si­rink­ti ki­tą kom­pa­ni­ją, ku­ri ra­cio­na­liau or­ga­ni­zuo­tų bu­hal­te­ri­nę aps­kai­tą.

6. Dėl ky­lan­čių abe­jo­nių, nu­trauk­ti bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tis su UAB „Ar­dei­na“ ir VšĮ „Pro­mo Evens“ ir esant rei­ka­lui pa­si­rink­ti ki­tas įmo­nes.

7. Svars­ty­ti ga­li­my­bę gin­čy­ti Aso­cia­ci­jos san­do­rius, su­da­ry­tus Aso­cia­ci­jos ge­ne­ra­li­niam se­kre­to­riui R. Mal­kui pa­žei­džiant sa­vo kom­pe­ten­ci­ja ir prieš­ta­rau­jan­čius Aso­cia­ci­jos veik­los tiks­lams.

8. Se­kre­to­ria­to va­do­vas R. Mal­kus nuo­lat vir­ši­jo sa­vo įga­lio­ji­mus, ne­tu­rė­da­mas rei­kia­mų pre­zi­diu­mo įga­lio­ji­mų pa­gal pre­zi­diu­mo nu­ta­ri­mą pri­im­da­vo spren­di­mus ko­kiems tiks­lams iš­leis­ti lė­šas (daž­nai vi­sai ne Aso­cia­ci­jos na­rių in­te­re­sams). Dėl nu­sta­ty­tų pa­žei­di­mų re­ko­men­duo­ja­me svars­ty­ti jo tin­ka­mu­mą to­liau ei­ti gen. Se­kre­to­riaus par­ei­gas.

9. Re­ko­men­duo­ja­me grą­žin­ti ve­žė­jams IRU su­kaup­tą virš ga­ran­ti­ną fon­dą. 2013 12 31 IRU yra su­kaup­tas virš ga­ran­ti­nis fon­das 6.694.340 Lt. Siū­lo­me jį grą­žin­ti ve­žė­jams pri­klau­so­mai nuo kiek­vie­no ve­žė­jo nu­pirk­tų TIR kny­ge­lių nuo 2013 02 01 iki 2013 09 01.

10. Re­vi­zi­jos ko­mi­si­ja siū­lo dėl nu­sta­ty­tų pa­žei­di­mų kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą.

Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Vid­man­tas Pelėda

Re­vi­zi­jos ko­mi­si­jos na­riai: Ali­ci­ja Monkevič

My­ko­las Drėgva

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Brian edward  41.220.68.244 2015-10-20 05:36:31
Specialistas finansiniais klausimais. Ar jums skolos? Ar jums reikia trumpąją finansavimą? Ar svajonė turinti namą, automobilių geras verslas? Ar jums reikia paskolos priekį Kalėdų šeimos poilsiui? Ar jums buvo ieškoti teisėtą paskolos ir buvo pasuko žemyn atskirai? ... Jei TAIP "Ieškoti ne toliau Siūlome Asmeninės / Prekybos paskolos 3% palūkanų norma be užstato gauti trumpąją patvirtinimo Sunkūs ir Suinteresuoti kandidatai turėtų prašome susisiekti su mumis elektroniniu paštu: westerntrustcompanyg@gmail.com ir būti laisvas nuo visų savo finansinių problemų. PASTABA: mes išgelbėti jus nuo mokėjimo diena paskolos, kurie uždirba milijardus iš vargšų grobio jumis bus susisiekta per 24 valandas su paskolos terminai ir sąlygos, kai tik buvo gauta informacija, kuri Nešvaistyk kitą akimirką Susisiekite su mumis... šiandien už gelbėjimo jūs ir jūsų namuose poreikis. Geriausias Regards.mr Brian Edward
0 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami