„Linekos“ prezidentu perrinktas T.Sankauskas

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2014-05-16 16:46
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2014-05-16 16:46
T.Sankauskas perrinktas "Linekos" prezidentu dar trejiems metams.  Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės eks­pe­di­to­rių ir lo­gis­tų aso­cia­ci­jos „Li­ne­ka“ XXII-aja­me kong­re­se nau­jai tre­jų me­tų ka­den­ci­jai pre­zi­den­tu per­rink­tas “Vil­te­da” ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Taut­gi­nas San­kaus­kas.

Iš 62 aso­cia­ci­jos na­rių kong­re­se da­ly­va­vo 43. Į pre­zi­den­to pos­tą taip pat pre­ten­davо UAB „A­ri­jus“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ari­jus Ra­mo­nas. Kong­re­se bu­vo iš­rink­ti aš­tuo­ni „Li­ne­kos“ pre­zi­diu­mo na­riai. Jais ta­po UAB „Vin­gės ter­mi­na­las“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Dai­nius Pe­tra­vi­čius, UAB „A­ce Lo­gis­tics“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ig­nas Pu­lui­kis, Tarp­tau­ti­nės tei­sės ir vers­lo aukš­to­sios mo­kyk­los va­dy­bos ir tei­sės fa­kul­te­to de­ka­nė Liud­mi­la Zu­me­rie­nė, UAB „Rhe­nus svo­ris“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Arū­nas Ber­ta­šius, ad­vo­ka­to M.Šim­kū­no kon­to­ros kon­sul­tan­tas Da­rius Bre­kys, UAB „DHL Lie­tu­va“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Min­dau­gas Pi­vo­riū­nas, UAB „A­ri­jus“ va­do­vas Ari­jus Ra­mo­nas, UAB „Deiv­ra“ ge­ne­ra­li­nė di­rek­to­rė Aud­ro­nė Ku­me­lie­nė.

No­mi­nuo­tos pen­kios kompanijos

Kong­re­se bu­vo pa­skelb­tos įmo­nės, pel­niu­sios „Li­ne­kos“ įsteig­tą no­mi­na­ci­ją „Lie­tu­vos trans­por­to ir lo­gis­ti­kos ar­chi­tek­tas“. Pa­sak no­mi­na­ci­jos stei­gė­jų, ja sie­kiam par­ody­ti Lie­tu­vos ir tarp­tau­ti­nei trans­por­to bei lo­gis­ti­kos bend­ruo­me­nei pa­čias prog­re­sy­viau­sias, vie­nu ar ki­tu me­tu mū­sų ša­lies trans­por­to ir lo­gis­ti­kos rai­dai di­džiau­sią įta­ką da­ran­čias aso­cia­ci­jos na­res.

Kon­kur­se ga­lė­jo da­ly­vau­ti tik tos įmo­nės, ku­rios pus­me­tį ne­tu­rė­jo sko­lų „Sod­rai“, o ne ma­žiau kaip 51 proc. jų pa­ja­mų su­da­ro trans­por­to ir lo­gis­ti­kos veik­los pa­ja­mos. Pre­ten­den­tų ver­ti­ni­mus at­li­ko „Li­ne­kos“ par­tne­ris kre­di­tų val­dy­mo bend­ro­vė „Cre­di­tre­form Lie­tu­va“.

Pir­mą vie­tą no­mi­na­ci­jo­je „Lie­tu­vos trans­por­to ir lo­gis­ti­kos ar­chi­tek­tas užė­mė“ bend­ro­vė „A­CE Lo­gis­tics“, an­trą­ją - „Li­mar­ko“, tre­čią­ją - „DSV Trans­port“, ket­vir­tą­ją - „JCL Lo­gis­tics Bal­tics“, penk­tą­ją - „STS Lo­gis­tics“.

Už­duo­tis – ras­ti užsakovų

Dien­raš­tis LŽ pa­klau­sė nau­jai iš­rink­to aso­cia­ci­jos „Li­ne­ka“ pre­zi­den­to T.San­kaus­ko, ko­kius svar­biau­sius dar­bus ža­da ar­ti­miau­siu me­tu ža­da nu­veik­ti? „Da­lis iš­šū­kių su­si­ję su įvy­kiais tarp­tau­ti­nė­je are­no­je, pir­miau­sia – Ukrai­no­je. Rei­kės, pa­vyz­džiui, ne­ma­žai nu­veik­ti, kad vėl nor­ma­liai vyk­tų per konf­lik­tą su­tri­kę at­sis­kai­ty­mai su par­tne­riais iš Ukrai­nos“, - kal­bė­jo dien­raš­čio pa­šne­ko­vas. Ta­čiau ne­ma­žai dar­bų esą lau­kia ir ša­lies vi­du­je. „Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra vyk­do­mi di­de­li inf­ras­truk­tū­ri­niai pro­jek­tai, kai ku­rie jų jau bus grei­tai baig­ti. Vie­nas jų yra ne­stan­dar­ti­nės vė­žės „Rail Bal­ti­ca 1“ tie­si­mo pro­jek­tas. Ap­krau­ti baig­tus sta­ty­ti pro­jek­tus dar­bu, su­ras­ti jiems kro­vi­nių bei už­sa­ko­vų, ir yra di­džiau­sias lo­gis­tų bei eks­pe­di­to­rių už­da­vi­nys. Šiam tiks­lui ža­da­me mes­ti vi­sas jė­gas – ir mū­sų nau­jai iš­rink­tos „Li­na­vos“ va­do­vy­bės, ir mū­sų aso­cia­ci­jai pri­klau­san­čių įmo­nių“, - sa­kė T.San­kaus­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
Tarp­tau­ti­nė ty­rė­jų ko­man­da bai­gė dve­jus me­tus tru­ku­sį ty­ri­mą dėl Ma­lai­zi­jos ke­lei­vi­nio lėk­tu­vo žū­ties virš Ry­tų Ukrai­nos 2014 me­tų lie­pos 17 die­ną ir pa­skel­bė sa­vo iš­va­das, ta­čiau la­bai [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami