„Mahindra“ visureigis žemaūgiams

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-01-01 12:38
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-01-01 12:38
Nė keturių metrų ilgio nesieksiančiu superkompaktiniu miesto visureigiu "Mahindra XUV 100", pasak jo gamintojo, galės važiuoti net 6 žmonės.  Gamintojo nuotrauka
In­di­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Ma­hind­ra“ pra­ne­šė nuo šių me­tų pra­džios pra­dė­sian­tis ri­den­ti nuo kon­ve­je­rių su­per­kom­pak­ti­nį mies­to vi­su­rei­gį, ku­rio il­gis ne­sieks nė ke­tu­rių me­trų.

Pra­ne­ša­ma, kad nau­jie­na bus va­di­na­ma „Xool Uti­li­ty­Ve­hic­le“ (XUV 100), ma­ža to, ja ga­lės va­žiuo­ti net 6 žmo­nės – trys prie­ky­je ir trys ant ga­li­nių sė­dy­nių. Anot „Ma­hind­ros“ rin­ko­da­rų spe­cia­lis­tų, nau­ja­sis su­per­kom­pak­ti­nis vi­su­rei­gis kon­ku­ruos su pra­ncū­zų „Re­nault Kwid“.

Nau­jo­jo „Ma­hind­ra XUV 100“ di­zai­ną kū­rė gar­sios ita­lų au­to­mo­bi­lių di­zai­no dirb­tu­vės „Pi­nin­fa­ri­na“. Be­je, ne­se­niai „Ma­hind­ra“ įsi­gi­jo 76 proc. „Pi­nin­fa­ri­nos“ ak­ci­jų, tai­gi ir to­liau bus ga­ran­tuo­tas glau­dus bend­ra­dar­bia­vi­mas tarp in­dų ir ita­lų. Ne­pai­sant ma­žų ga­ba­ri­tų, su­per­kom­pak­ti­nis „Ma­hind­ra XUV 100“ bū­si­mus vai­ruo­to­jus ža­vės di­de­lė­mis ra­tų ar­ko­mis ir 15 co­lių rat­lan­kiais. Taip pat stan­dar­ti­nės ver­si­jos in­dų vi­su­rei­gis tu­rės dvi sau­gos oro pa­gal­ves, elek­tro­ni­nę sta­bi­lu­mo kon­tro­lės sis­te­mą, ABS ir elek­tro­ni­niu bū­du val­do­mą stab­dy­mo jė­gų sta­bi­li­za­to­rių.

Nau­jo­jo „Ma­hind­ra XUV 100“ ra­tus va­rys 1,2 li­trų dar­bi­nio tū­rio ben­zi­ni­nis va­rik­lis ir 1,5 l dy­ze­lis, tu­rin­tis aukš­to slė­gio tie­sio­gi­nio įpurš­ki­mo „Com­mon Rail“ sis­te­mą. Ga­min­to­jas dau­gu­mos tech­ni­nių nau­jo­jo mies­to vi­su­rei­gio duo­me­nų ne­atsk­lei­džia, ta­čiau jos ne­tu­rė­tų bū­ti įspū­din­gos, ka­dan­gi „Ma­hind­ra XUV 100“ su ben­zi­ni­niu mo­to­ru mak­si­ma­lus pa­jė­gu­mas sieks vos 82 AG, su dy­ze­li­ne jė­gai­ne – 77 AG.

Ka­dan­gi su­pe­kom­pak­ti­nė ma­ši­na bus la­bai ma­žos ga­lios, ka­žin ar ją ka­da nors at­ei­ty­je bus ban­do­ma pri­gy­ti Eu­ro­po­je ir ypač – Lie­tu­vo­je, kur au­to­mo­bi­lio ga­lin­gu­mas yra la­bai ver­ti­na­mas. Su­nku įsi­vaiz­duo­ti vien tai, kaip net 100 AG ne­tu­rin­tis au­to­mo­bi­liu­kas su­ge­bė­tų pa­vež­ti še­šis dič­kius lie­tu­vius. Ne­bent jei vi­su­rei­gis rie­dė­tų ark­lių kin­ki­nio grei­čiu.

Maž­daug prieš de­šimt me­tų Lie­tu­vo­je jau bu­vo ban­dy­ta mū­sų rin­ko­je įdieg­ti vi­du­ti­niš­kai daug že­mes­nio ūgio nei lie­tu­viai To­li­mų­jų Ry­tų gy­ven­to­jams skir­tus vi­su­rei­gius. Ta­da mū­sų pa­sie­nie­čiams bu­vo nu­pirk­tos ke­lios de­šim­tys Pie­tų Ko­rė­jo­je pa­ga­min­tų „Su­zu­ki Vi­ta­ra“. Ir nors au­to­mo­bi­liai bu­vo il­ges­ni nei 4 me­trų, o jų plo­tis sie­kė apie 1,6 me­tro, Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos par­ei­gū­nai vis tiek skun­dė­si, kad va­ži­nė­jant to­kio­mis ma­ši­no­mis jiems su­nku at­lik­ti sa­vo par­ei­gas. Pa­sie­nie­čiams kliu­vo ankš­ta tuo­me­ti­nės lai­dos „Su­zu­ki Vi­ta­ra“ erd­ve, ka­dan­gi vie­nas ša­lia ki­to bu­vo pri­vers­ti va­žiuo­ti su­sis­pau­dę, o pri­rei­kus su­nku bu­vo iš dėk­lo iš­siim­ti net ko­vi­nius gink­lus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Mahindra  82.135.219.78 2016-01-05 13:08:03
Mahindra KUV100
0 0  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami