„Maserati“ pardavimai išaugo 2,5 karto

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-09 09:47
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-09 09:47
Gamintojo nuotraukos
Iš­skir­ti­nių spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Ma­se­ra­ti“ 2014 me­tais par­da­vė 36,5 tūkst. au­to­mo­bi­lių. Tai re­kor­diš­kai daug – 136 proc. dau­giau nei 2013-ai­siais ir net 6 kar­tais dau­giau, nei 2012 me­tais. Par­da­vi­mai au­go vi­so­se pa­grin­di­nė­se Ita­li­jos kon­cer­no rin­ko­se, taip pat ir Bal­ti­jos ša­ly­se.

„Pra­ban­gių, iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių seg­men­tas au­ga, ne iš­im­tis ir Bal­ti­jos ša­lys. Kar­tu ky­la ir spor­tiš­kų, au­ten­tiš­kų ir aukš­tą iš­lie­ka­mą­ją ver­tę tu­rin­čių „Ma­se­ra­ti“ mo­de­lių par­da­vi­mai. Per­nai jų par­duo­ta 10. Tai – 150 proc. dau­giau nei 2013 me­tais, kai iš mū­sų sa­lo­nų iš­rie­dė­jo 4 nau­ji „Ma­se­ra­ti“ mo­de­liai. Per­nai itin pa­klau­sus bu­vo „Ma­se­ra­ti“ flag­ma­no „Gran­Tu­ris­mo“ kab­rio­le­tas – „Gran­Cab­rio“, – sa­kė „Ma­se­ra­ti“ pre­kės ženk­lo va­do­vas Lie­tu­vo­je Mar­ty­nas Lu­ko­šiū­nas.

Ki­taip nei Bal­ti­jos ša­ly­se, pa­sau­li­nė­je rin­ko­je „Ma­se­ra­ti“ par­da­vi­mų au­gi­mą per­nai la­biau­siai lė­mė „Ghib­li“ pa­klau­sa. Jų par­duo­ta net 23,5 tūkst. – t.y. du iš tri­jų par­duo­tų „Ma­se­ra­ti“ bu­vo „Ghib­li“ mo­de­liai. Pra­ban­gaus sa­lo­no „Quat­tro­por­te“ mo­de­lio par­da­vi­mai sie­kė 9,5 tūkst. vie­ne­tų, o li­kę 3,5 tūkst. – „Gran­Tu­ris­mo“ ir „Gran­Cab­rio“ spor­ti­niai au­to­mo­bi­liai.

Di­džiau­sia rin­ka - Amerika

Dau­giau­sia „Ma­se­ra­ti“ au­to­mo­bi­lių – 14,69 tūkst. vnt. – per­nai įsi­gi­jo vai­ruo­to­jai Ame­ri­kos kon­ti­nen­te. Tai – 110 proc. dau­giau nei 2013 me­tais. Par­da­vi­mų au­gi­mą la­biau­siai lė­mė „Ghib­li“ ir „Quat­tro­por­te“ mo­de­lių su 410 AG „Twin Tur­bo“ va­rik­liu ir vi­sais ra­tais va­ro­mų „Q4“ par­da­vi­mai.

An­tra di­džiau­sia „Ma­se­ra­ti“ rin­ka – Ki­ni­ja, ku­rio­je me­ti­niai par­da­vi­mai ki­lo 148 pro­cen­tais iki 9,4 tūkst. vie­ne­tų. Čia po­pu­lia­riau­sios bu­vo „Quat­tro­por­te“ ir „Ghib­li“ mo­de­lių ver­si­jos su 330 AG „Twin Tur­bo“ va­rik­liu ir ga­li­niais va­ran­čiai­siais ra­tais.

Ne­pai­sant kin­tan­čių eko­no­mi­kos nuo­tai­kų Eu­ro­po­je, ji iš­lie­ka tre­čia di­džiau­sia lenk­ty­ni­nės pri­gim­ties „Ma­se­ra­ti“ au­to­mo­bi­lių rin­ka 2014-ai­siais. Par­da­vi­mai Eu­ro­po­je ki­lo 153 proc. iki 6,36 tūkst. vie­ne­tų. Di­džiau­sia da­lis pir­kė­jų rin­ko­si „Quat­tro­por­te“ ir „Ghib­li“ mo­de­lius su ga­li­niais va­ran­čiai­siais ra­tais ir 275 AG V6 tur­bo­dy­ze­li­niu va­rik­liu.

Azi­jos-Ra­mio­jo van­de­ny­no ša­ly­se (ne­įtrau­kiant Ki­ni­jos), „Ma­se­ra­ti“ re­zul­ta­tai au­go la­biau­siai – net 206 pro­cen­tais, pa­ly­gi­nus su 2013 me­tais. Šia­me re­gio­ne par­duo­ti 4 tūkst. le­gen­di­nio pre­kės ženk­lo au­to­mo­bi­lių.

Par­da­vi­mai Vi­du­ri­niuo­siuo­se Ry­tuo­se per­nai taip pat įspū­din­gai ki­lo – 144 pro­cen­tais, iki 2050 vie­ne­tų.

Prog­no­zuo­ja to­li­mes­nį augimą

M. Lu­ko­šiū­nas įsi­ti­ki­nęs, kad 2015 me­tais „Ma­se­ra­ti“ au­gi­mo ten­den­ci­ja iš­liks. „Ma­to­me, kad 2015 m. pra­džio­je pra­ban­gių, iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių krei­vė Bal­ti­jos ša­ly­se to­liau ky­la aukš­tyn. Be to, „Ma­se­ra­ti“ pa­klau­są dar la­biau tu­rė­tų su­stip­rin­ti šie­met de­biu­tuo­sian­tis at­nau­jin­to di­zai­no vi­sais ra­tais va­ro­mas „Quat­tro­por­te S Q4“ mo­de­lis bei iš­skir­ti­nis, kar­tu su ita­lų pra­ban­giais ma­dos na­mais „Er­me­ne­gil­do Zeg­na“ ku­ria­mas „Ma­se­ra­ti Ghib­li Er­me­ne­gil­do Zeg­na Con­cept“ au­to­mo­bi­lis, ku­rio pirm­ta­kas, iš­leis­tas ri­bo­tu 100 vie­ne­tų ti­ra­žu, tu­rė­jo di­džiu­lį pa­si­se­ki­mą“, - sa­kė M. Lu­ko­šiū­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami