„Maserati“ pristatė tris planuojamus dar prabangesnius modelius

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-17 15:04
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-17 15:04
Koncepcinis "Maserati Alfier" jau sulaukė gausybės pagyrų už puikų dizainą. LŽ archyvo nuotraukos
Iš­skir­ti­nių spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Ma­se­ra­ti“ pri­sta­tė tris mo­de­lius, ku­rie pa­si­ro­dys 2015-2016 me­tais. Ita­li­jos kon­cer­nas at­sklei­dė kar­tu su ki­tu Ita­li­jos pra­ban­gos pre­kės ženk­lu – ma­dos na­mais „Er­me­ne­gil­do Zeg­na“ – su­kur­tą „Ma­se­ra­ti Ghib­li Er­me­ne­gil­do Zeg­na“ kon­cep­ci­nį au­to­mo­bi­lį, taip pat pa­de­mons­tra­vo „Al­fie­ri 2+2“ kon­cep­tą bei at­nau­jin­to di­zai­no ke­tu­riais ra­tais va­ro­mą iš­tai­gin­gą, bet uni­ver­sa­lų „Ma­se­ra­ti Quat­tro­por­te S Q4“.

Iš­skir­ti­nis au­ten­tiš­kas di­zai­nas, spor­tiš­ku­mas ir ra­fi­nuo­ta pra­ban­ga – tai da­ly­kai, už ku­riuos jau 100 me­tų „Ma­se­ra­ti“ pre­kės ženk­lą ver­ti­na vai­ruo­to­jai ir ko­lek­cio­nie­riai. Ti­ki­ma­si, kad ir nau­ja­sis „Ma­se­ra­ti Ghib­li Er­me­ne­gil­do Zeg­na Con­cept“ mo­de­lis, su­kur­tas su ma­dos na­mais „Er­me­ne­gil­do Zeg­na“, pra­tęs ge­riau­sias ita­lų pre­ki­nio ženk­lo tra­di­ci­jas.

Per­nai du gar­sūs Ita­li­jos par­tne­riai - "Ma­se­ra­ti" ir "Er­me­ne­gil­do Zeg­na" - jau pri­sta­tė ri­bo­tos lai­dos „Ma­se­ra­ti Quat­tro­por­te Er­me­ne­gil­do Zeg­na Li­mi­ted Edi­tion“ ver­si­ją. Šių au­to­mo­bi­lių iš­leis­ta tik 100 vie­ne­tų. At­siž­velg­da­mas į tai, kad JAV rin­ko­je per­ka­miau­sias „Ma­se­ra­ti“ au­to­mo­bi­lis yra „Ghib­li“, ga­min­to­jas nu­spren­dė pri­sta­ty­ti ir šio mo­de­lio iš­skir­ti­nio di­zai­no ver­si­ją.

Kai­ta­lio­ja spal­vas

Tri­ve­ro mies­te (Ita­li­ja) įsi­kū­rę ma­dos na­mai, bend­ra­dar­biau­da­mi su „Ma­se­ra­ti“ di­zai­ne­rių ir in­ži­nie­rių ko­man­da, „Ghib­li S Q4“ mo­de­liui su­tei­kė dar dau­giau pra­ban­gos ir ele­gan­ci­jos, au­to­mo­bi­ly­je pa­nau­do­da­mi iki šiol ne­nau­do­tas me­džia­gas. Iš­orė­je „Ghib­li Zeg­na“ ga­vo iš­skir­ti­nę į akis krin­tan­čią „Az­zu­ro As­tro“ spal­vą – tri­jų sluoks­nių da­žy­mo tech­no­lo­gi­ja iš­gau­tas at­spal­vis, ku­ris, pri­klau­so­mai nuo to, iš ku­rios po­zi­ci­jos žiū­ri­ma, pe­rei­na nuo mels­vos prie pilkš­vos spal­vos. Da­žy­me nau­do­ja­mi aliu­mi­nio pig­men­tai dar la­biau pa­brė­žia mo­de­lio „rau­me­nin­gas“ li­ni­jas. Prie kė­bu­lo spal­vos di­zai­ne­riai pri­de­ri­no ir pra­ban­giai at­ro­dan­čius „skys­to me­ta­lo“ spal­vos 20 co­lių rat­lan­kius.

Kaip ir ga­li­ma ti­kė­tis, sa­lo­ne „Zeg­na“ di­zai­ne­rių „pėd­sa­kų“ dar dau­giau: iš­skir­ti­niai sė­dy­nių, du­rų, lu­bų, šo­ni­nių sta­trams­čių ap­mu­ša­lai, grin­dų ki­li­mė­liai. Ma­dos na­mai ele­gan­tiš­ku­mo ir pra­ban­gos su­tei­kė nau­do­da­mi kon­tras­tin­gų spal­vų ita­liš­ką odą, 100 proc. Ita­li­jo­je pa­ga­min­tas na­tū­ra­lias me­džia­gas, šil­ką, bliz­gius ang­lies pluoš­to, aliu­mi­nio ele­men­tus. Kad mo­de­lis ti­krai iš­skir­ti­nis, ro­do ir „Er­me­ne­gil­do Zeg­na Edi­tion“ žy­mės sa­lo­ne tarp vai­ruo­to­jo ir ke­lei­vių sė­dy­nių bei iš­orė­je tarp prie­ki­nio ir ga­li­nio lan­go.

Naujasis ribotos laidos "Maserati Ghibli Ermenegildo Zegna Edition" pirmiausia yra skirtas Amerikos rinkai.

„Ma­se­ra­ti Ghib­li Er­me­ne­gil­do Zeg­na Con­cept“ mo­de­ly­je su­mon­tuo­tas 410 AG (306 kW) ga­lios V6 „Twin-Tur­bo“ va­rik­lis, ku­rio mak­si­ma­lus su­ki­mo mo­men­tas 550 Nm, taip pat Q4 ke­tu­rių va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­ma. Au­to­mo­bi­lis nuo 0 iki 100 km/val. įsi­bė­gė­ja per 4,8 sek. ir iš­vys­to mak­si­ma­lų 284 km/val. grei­tį.

„Ma­se­ra­ti“ at­sto­vas Lie­tu­vo­je „Kras­ta Au­to Vil­nius“ tei­gia, kad nors „Ma­se­ra­ti Ghib­li Er­me­ne­gil­do Zeg­na Con­cept“ kai­na kol kas nė­ra pa­skelb­ta, iš­anks­ti­niai už­sa­ky­mai jau pri­ima­mi. „Ga­min­to­jo pa­tir­tis ro­do, kad daž­niau­siai ri­bo­tu ti­ra­žu iš­lei­džia­mi „Ma­se­ra­ti“ au­to­mo­bi­liai iš­per­ka­mi per ke­lias sa­vai­tes nuo jų iš­lei­di­mo die­nos“, – sa­kė „Ma­se­ra­ti“ at­sto­vy­bės va­do­vas.

„Ma­se­ra­ti“ ar­se­na­le - konceptas

Ki­tas pri­sta­ty­tas „Ma­se­ra­ti“ še­dev­ras – „Ma­se­ra­ti Al­fie­ri 2+2“ kon­cep­ci­nis au­to­mo­bi­lis, ku­ris jau su­lau­kė pa­gy­rų iš au­to­mo­bi­lių ko­lek­cio­nie­rių, ži­niask­lai­dos, klien­tų ir ki­tų in­dus­tri­jos en­tu­zias­tų. Šis mo­de­lis su­kur­tas mi­nint ga­min­to­jo šimt­me­tį. „Al­fie­ri“ de­ri is­to­ri­niai „Ma­se­ra­ti“ sti­liaus bruo­žai ir at­ei­ties di­zai­no ten­den­ci­jos. „Al­fie­ri“ at­ro­do spor­tiš­kes­nis nei da­bar­ti­nis „Gran­Tu­ris­mo“ mo­de­lis ir tai at­spin­di, kad „Ma­se­ra­ti“ yra gi­męs lenk­ty­nių tra­so­je. Ga­min­to­jas pa­tvir­ti­no, kad „Al­fie­ri“ ku­pė mo­de­lis bus pri­sta­ty­tas 2016 me­tais, o ne­tru­kus po to de­biu­tuos ir kab­rio­le­to ver­si­ja.

Ša­lia šių kon­cep­ci­nių mo­de­lių, „Ma­se­ra­ti“ pa­de­mons­tra­vo ir 2015 me­tais pa­si­ro­dy­sian­tį at­nau­jin­tą „Quat­tro­por­te S Q4“. Jis pa­si­žy­mės di­zai­no at­nau­ji­ni­mais, ku­rie leis su­teik­ti sa­vo pir­ki­niui dau­giau spor­tiš­ku­mo ar­ba so­li­du­mo. Tarp mo­de­lio iš­vaiz­dos nau­jie­nų – iš­plės­ta iš­orės spal­vų ga­ma, pa­pil­dy­ta nau­jo­mis iš­skir­ti­nė­mis spal­vo­mis, di­des­nis rat­lan­kių pa­si­rin­ki­mas. Sa­lo­ne pir­kė­jai ga­lės rink­tis skir­tin­gas vir­šu­ti­nės ir apa­ti­nės pa­ne­lių spal­vų kom­bi­na­ci­jas, ap­mu­ša­lų siu­vi­nė­ji­mus. No­rin­tys pa­brėž­ti mo­de­lio spor­tiš­ku­mą ga­lės pa­si­rink­ti rau­do­nos odos sa­lo­ną.

„Ma­se­ra­ti“ at­sto­vai Lie­tu­vo­je pra­ne­ša, kad „Al­fie­ri 2+2“ kai­na dar nė­ra skel­bia­ma, o at­nau­jin­tos „Quat­tro­por­te S Q4“ ver­si­jos kai­na pra­si­de­da nuo 109,8 tūkst. eu­rų (379 tūkst. li­tų).

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami