„Mazda 6“ – veržlus japoniškas pipiras

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-21 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-04-21 06:00
Nors "Mazda 6'"aprūpintas naujausiomis elektroninėmis kontrolės sistemomis, jis skirtas tiems, kurie vis dar nori valdyti automobilį patys.  Gamintojo nuotrauka
Vo­kiš­kos ma­ši­nos Lie­tu­vo­je garbs­to­mos dėl pra­ktiš­ku­mo, o iš Ja­po­ni­jos at­ke­lia­vu­sių mar­kių at­sto­vams ne­sve­ti­ma ne tik pa­ti­ki­ma eksp­loa­ta­ci­ja, bet ir spor­tiš­kes­nius au­to­mo­bi­lius ver­ti­nan­čių vai­ruo­to­jų liaup­sės. Bū­tent šiuos du bruo­žus sie­kia su­jung­ti at­nau­jin­ta tre­čios lai­dos „Maz­da 6”, ku­rią ga­min­to­jas pri­sta­to kaip spor­ti­nį au­to­mo­bi­lį, tu­rin­tį šei­mi­nio ža­ve­sio.

Nau­jo­sios ma­ši­nos for­mas dai­li­nę "chi­rur­gai" jos iš­orės eks­tre­ma­liai ne­kei­tė, pa­si­ten­ki­no su­bti­liais mi­ni­ma­lis­ti­niais štri­chais, ku­rie su­tei­kė au­to­mo­bi­liui pa­pil­do­mo verž­lu­mo įspū­dį – tai sim­bo­li­zuo­ja „Ko­du“ pa­va­din­ta nau­jo­ji di­zai­no fi­lo­so­fi­ja. Į at­sto­vų sa­lo­nus „šeš­kė“ šį pa­va­sa­rį at­ke­lia­vo tu­rė­da­ma se­da­no ir uni­ver­sa­lo kė­bu­lus bei 2 ir 2,5 l ben­zi­ni­nius va­rik­lius, taip pat 2,2 l dy­ze­li­nį „SkyAc­tiv“ mo­to­rą. Vė­liau asor­ti­men­tą tu­rė­tų pra­plės­ti ir 2,5 l dy­ze­li­nis jė­gos ag­re­ga­tas.

Trykš­ta spor­tiš­ka energija

Au­to­mo­bi­lių „Maz­da“ va­rik­liai links­niuo­ja­mi kaip vie­ni il­gaam­žiš­kiau­sių, be­veik „neuž­mu­ša­mi“, ta­čiau 2,2 l dy­ze­li­nis „SkyAc­tiv-D“, pir­mą kar­tą ins­ta­liuo­tas į kom­pak­ti­nį vi­su­rei­gį CX-5, su­si­dū­rė su ne­men­ka prob­le­ma - ne­lauk­tai anks­ti ky­lan­čiu te­pa­lo ly­giu. Tai net pri­ver­tė ga­min­to­ją ati­dė­ti pre­ky­bos nau­jau­sia „Maz­da 6“ pra­džią. Nors 100 tūkst. ki­lo­me­trų il­ga­lai­ko tes­to Lie­tu­vos ke­liais ir vieš­ke­liais, sa­vai­me su­pran­ta­ma, ne­bu­vo ga­li­my­bės at­lik­ti, LŽ iš­ban­dy­ta "Maz­da", ap­rū­pin­ta „Pre­mium Plius“ pa­ke­tu ir dy­ze­li­ne jė­gai­ne, su iš­šū­kiais ke­ly­je su­si­do­ro­jo pui­kiai.

Ga­min­to­jo dek­la­ruo­ja­mų de­ga­lų są­nau­dų nau­ju va­rik­liu (ban­dy­to au­to­mo­bi­lio ri­da ne­sie­kė 2 tūkst. km) ne­tu­rė­jo­me tiks­lo siek­ti, o ir ne­no­rė­jo­me. Ofi­cia­liai nu­ro­do­ma, kad to­kios "šeš­kės", komp­lek­tuo­ja­mos su 6 laips­nių au­to­ma­ti­ne pa­va­rų dė­že, de­ga­lų są­nau­dos miš­riu re­ži­mu ne­vir­ši­ja 5 li­trų 100 km ke­lio. Taip pat pa­žy­mi­ma, jog šis au­to­mo­bi­lis iki 100 km/h įsi­bė­gė­ja per 9,8 se­kun­dės, o mak­si­ma­liai spor­tiš­ku se­da­nu įma­no­ma skrie­ti 204 km/h grei­čiu. To­dėl spus­te­lė­jo­me rau­do­ną pi­pi­rą iš šir­dies.

Jau įpra­to­me, kad ga­min­to­jų ofi­cia­liai dek­la­ruo­ja­mos de­ga­lų są­nau­dos ne vi­suo­met la­šas į la­šą at­spin­di rea­lius duo­me­nis ke­ly­je, bet ki­tais dviem ja­po­nų flag­ma­ną cha­rak­te­ri­zuo­jan­čiais skai­čiais abe­jo­ti ne­ver­ta. „Maz­da 6” ypač spor­tiš­ka, to­dėl il­ges­niuo­se len­ki­muo­se 150 AG (110 kW) ti­krai tu­rė­tų pa­kak­ti. Pa­gy­rų ver­ta ir au­to­ma­ti­nė pa­va­rų dė­žė - ne­pa­ju­to­me jo­kių net nau­juo­se au­to­ma­tuo­se pa­si­tai­kan­čių per­jun­gi­mo „duo­bių”.

Dėl spor­tiš­kes­nės, stan­des­nės pa­ka­bos au­to­mo­bi­lis nė­ra toks minkš­tas, kaip gal­būt no­rė­tų­si. To­dėl tiems, ku­rie pa­gei­dau­ja mak­si­ma­laus kom­for­to, ver­tė­tų žvilg­te­lė­ti į nau­ją­jį „Ford Mon­deo“. O „Maz­da 6” prie vai­ro ne­už­liū­liuo­ja. Šis au­to­mo­bi­lis, nors ir ap­rū­pin­tas nau­jau­sio­mis elek­tro­ni­nė­mis kon­tro­lės sis­te­mo­mis, skir­tas tiems, ku­rie no­ri jį val­dy­ti pa­tys. Ma­ši­na at­si­ly­gi­na aki­mirks­niu adek­va­čiai rea­guo­da­ma į bet ko­kius stai­ges­nius ma­nev­rus.

Val­dy­mo pul­tas erzina

Spor­tiš­ku­mo „Maz­da 6” tu­ri su kau­pu. Ar ga­li­ma ją va­din­ti šei­mos ma­ši­na? 480 li­trų ba­ga­žo sky­riaus tal­pa mak­si­ma­liai iš­ple­čia­ma nu­len­kus už­pa­ka­li­nes ke­lei­vių sė­dy­nes - to ne­pa­da­rius il­ges­nei va­sa­ros ke­lio­nei skir­tą amu­ni­ci­ją bū­tų kur kas su­nkiau su­dė­ti į se­da­ną. Ki­ta ver­tus, 2,83 me­tro ra­tų ba­zė ga­ran­tuo­ja, kad už­pa­ka­ly­je vie­tos pa­kaks ne tik vai­kams, bet ir su­au­gu­sie­siems. Dar vie­nas anks­tes­nio ir nau­jo­jo mo­de­lio skir­tu­mas - 100 mm į prie­kį pa­stum­ti prie­ki­niai ra­tai. Dėl to ge­riau yra pa­skirs­to­mas svo­ris.

„Pre­mium Plius“ pa­ke­tas, ku­ris ba­zi­nę au­to­mo­bi­lio kai­ną kils­te­li 6 tūks­tan­čiais – iki 30 tūkst. eu­rų, lei­džia au­to­mo­bi­ly­je jaus­tis ne tik pa­to­giai, bet ir pra­ban­giai. Vis dėl­to jei už pa­na­šią kai­ną no­ri­te gau­ti dar dau­giau ra­fi­nuo­tu­mo, elek­tra val­do­mų už­pa­ka­li­nių sė­dy­nių ir ki­to­kių pa­pil­do­mų funk­ci­jų, siū­ly­čiau su­kti „Ford Mon­deo“ link.

Nors nau­ja­ja­me „Maz­da 6“ per­da­ry­tas la­bai komp­li­kuo­tas anks­tes­nės ver­si­jos val­dy­mo blo­kas, ant ku­rio myg­tu­kų bu­vo dau­giau nei ant stan­dar­ti­nės kom­piu­te­rio kla­via­tū­ros, skri­tu­lio for­mos val­dy­mo ran­ke­nė­lė, įtai­sy­ta že­miau pa­va­rų dė­žės, sa­vo in­tui­ty­vu­mu ne­su­ža­vė­jo. Cen­tri­nis pul­tas nuo pat pir­mų aki­mir­kų tiek fi­ziš­kai, tiek per­kel­ti­ne pra­sme pa­si­ro­dė "kli­ban­tis“. Ga­li­my­bių spek­tru ne­nu­džiu­gi­no ir stan­dar­ti­nė au­to­mo­bi­lio kom­piu­te­rio prog­ra­mi­nė įran­ga: funk­ci­jų ne­daug, o jų val­dy­mas er­zi­na. Ne pats ma­lo­niau­sias akims spren­di­mas - virš prie­ki­nio sky­de­lio sty­ran­tis val­dy­mo sis­te­mos ekra­nė­lis.

Jei ne­pai­sy­tum šių mi­nu­sų, vai­ruo­da­mas „Maz­da 6” aki­vaiz­džiai pa­jus­tum, kad jo me­cha­ni­ka yra di­džiau­sias lai­mė­ji­mas to, kuo šian­dien ga­li pa­si­gir­ti ja­po­nų au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė.

Kar­tu su „Maz­da 6“ de­biu­ta­vo iš­ma­nio­ji re­ge­ne­ra­ci­nė stab­dy­mo sis­te­ma „i-Eloop“, ku­ri nau­do­ja kon­den­sa­to­rių ga­liai sau­go­ti. Kai au­to­mo­bi­lio grei­tis ma­žė­ja, „i-Eloop“ (angl. In­tel­li­gent Ener­gy Loop - iš­ma­nio­sios ener­gi­jos kil­pos) pa­ver­čia ma­ši­nos ki­ne­ti­nę ener­gi­ją elek­tros sro­ve ir nau­do­ja ją įvai­rioms elek­tri­nėms da­lims val­dy­ti, taip ma­žin­da­ma va­rik­lio ap­kro­vą. Pa­si­telk­da­ma ener­gi­ją, ku­ri ki­taip bū­tų švais­to­ma, ši tech­no­lo­gi­ja, anot ga­min­to­jų, lei­džia su­tau­py­ti de­ga­lų nuo 5 iki 10 pro­cen­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami