„Mazda“ pozicijas stiprina sportišku miesto visureigiu

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-20 14:24
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-11-20 14:24
„Mazda CX-3“ į Europą atkeliaus kitąmet, vasaros gale. Gamintojo nuotrauka
Kom­pak­tiš­kas mies­to vi­su­rei­gis „Maz­da CX-3“ lap­kri­čio 18 die­ną de­biu­ta­vo Los An­dže­le pra­si­dė­ju­sio­je au­to­mo­bi­lių par­odo­je. Tai dar vie­nas kon­cer­no kū­ri­nys, ku­ria­me su­si­lie­ja „Ko­do“ di­zai­nas ir „Skyac­tiv“ tech­no­lo­gi­jos.

Iš­gry­ni­no griež­tas formas

CX-3 įkū­ni­ja vis­ką, kuo di­džiuo­ja­si Ja­po­ni­jos kon­cer­nas ir ko pa­gei­dau­ja iš­ran­kus vai­ruo­to­jas ar vai­ruo­to­ja – grakš­tų ir įsi­min­ti­ną di­zai­ną, tie­siog ap­čiuo­pia­mai tiks­lų vai­ra­vi­mą ir pra­ktiš­ku­mą. Prieš par­odą pa­si­ro­džiu­sios užuo­mi­nos pie­ši­nė­liuo­se by­lo­jo, kad au­to­mo­bi­lis bus verž­lus, griež­tų for­mų ir spor­tiš­kas. Rea­ly­bė­je jis toks ir yra.

„Ju­dė­ji­mo sie­los“ di­zai­no kal­ba „Ko­do“ ne­di­de­lia­me CX-3 kū­ne yra raiš­ki, ak­cen­tuo­ta ir ne­var­žan­ti emo­ci­jų, ta­čiau ne­per­krau­ta ne­rei­ka­lin­gais prie­žo­džiais. Di­zai­no ko­man­da iš­gry­ni­no griež­tas kė­bu­lo for­mas, iš­va­lė jas nuo grei­tai sens­tan­čių de­ta­lių.

Iš pir­mo žvilgs­nio „Maz­da CX-3” at­ro­do pa­na­ši į ma­žes­nę „Maz­da CX-5” ver­si­ją, pa­deng­tą juo­do plas­ti­ko ap­va­dais ap­link rat­lan­kius bei kė­bu­lo apa­čią ir su­ku­rian­čiais di­des­nės proš­vai­sos įspū­dį. Prie­ki­nių ži­bin­tų for­mos pri­me­na plėš­rū­no akis ir yra pa­na­šios į tas, ku­rio­mis pa­puoš­ta nau­jo­ji „Maz­da 2”.

Tur­bi­nų į va­rik­lius nemontuos

4275 mm il­gio, 1765 mm plo­čio ir 1550 mm aukš­čio CX-3 yra stan­dar­ti­nio šios kla­sės vi­su­rei­giams dy­džio, ta­čiau „Maz­da“ di­zai­ne­riai au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne pa­sis­ten­gė su­kur­ti erd­vu­mo po­jū­tį. Prie­tai­sų sky­de­ly­je įmon­tuo­tas sep­ty­nių co­lių ekra­nas, ku­ria­me esan­čius ko­man­dų me­niu ga­li­ma nar­šy­ti pa­to­giu su­kio­ja­mu re­gu­lia­to­riu­mi, įtai­sy­tu prie pa­va­rų per­jun­gi­mo svir­ties. Įdo­mi de­ta­lė – au­to­mo­bi­ly­je įreng­ta ga­li­my­bė įtvir­tin­ti sa­vo iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną prie ekra­no ir bal­so ko­man­dų pa­gal­ba siųs­ti pra­ne­ši­mus į „Twit­ter“.

„Maz­da CX-3” pre­ky­bo­je pa­si­ro­dys su 1,5 li­tro dar­bi­nio tū­rio dy­ze­li­niu ar­ba 2 li­trų dar­bi­nio tū­rio ben­zi­ni­niu „Skyac­tiv“ se­ri­jos va­rik­liais. Pa­sta­ro­jo bus siū­lo­mos dvi skir­tin­gos ga­lios mo­di­fi­ka­ci­jos.

Abu va­rik­liai tu­rės po ke­tu­ris ci­lind­rus ir nė vie­nas iš jų ne­bus tur­bi­ni­nis – „Maz­da“ in­ži­nie­riai nu­spren­dė ne­pak­lus­ti rin­ko­je vy­rau­jan­čiai ma­dai ma­žin­ti va­rik­lių dar­bi­nį tū­rį. Ta­čiau ja­po­niš­ki va­rik­liai iš­sis­ki­ria su­spau­di­mo laips­niais ir eko­no­mi­ja.

Apie va­rik­lių ga­lin­gu­mą kol kas nė­ra at­vi­rau­ja­ma – „Maz­da“ va­rik­lių ga­lią ža­da­ma pri­tai­ky­ti prie ga­lu­ti­nių rin­kų po­rei­kių, o tiks­lias cha­rak­te­ris­ti­kas kon­cer­nas ža­da pa­skelb­ti vė­liau.

„Maz­da CX-3” vi­su­rei­gio mo­de­lis Ja­po­ni­jos par­da­vi­mo sa­lo­nuo­se pa­si­ro­dys 2015 me­tų pa­va­sa­rį, o Eu­ro­po­je – va­sa­ros pa­bai­go­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami