„Mercedes-Benz“ pristatė naują E klasę

LŽ red@lzinios.lt 2016-01-13 06:00

red@lzinios.lt 2016-01-13 06:00
„Mercedes-Benz E 400 4MATIC AMG“. Gamintojo nuotraukos
Il­gai lauk­ta nau­jo­ji „Mer­ce­des-Benz“ E kla­sė pri­kaus­tė šią sa­vai­tę už At­lan­to vyks­tan­čios De­troi­to au­to­mo­bi­lių par­odos lan­ky­to­jus. Šis vo­kie­čių ga­min­to­jas, skir­tin­gai nei dėl „dy­zel­gei­to“ JAV sa­vo po­pu­lia­ru­mą lai­ki­nai nu­smuk­dę „Volks­wa­gen“ ir „Au­di“, mė­gau­ja­si iš­au­gu­siu dė­me­siu ir pri­sta­tęs nau­ją­jį mo­de­lį pa­kė­lė vers­lo kla­sės au­to­mo­bi­lių kar­te­lę dar aukš­čiau.

De­troi­te pri­sta­ty­to nau­jo­jo „Mer­ce­des-Benz“ E kla­sės au­to­mo­bi­lio di­zai­nas pa­si­žy­mi nuo­sek­lio­mis li­ni­jo­mis, ap­ta­ku­mu ir kiek­vie­nai šio mo­de­lio li­ni­jai pri­tai­ky­to­mis at­ski­ro­mis de­ta­lė­mis. Pa­vyz­džiui, ski­ria­si ba­zi­nės ver­si­jos, „Exc­lu­si­ve“, „A­vant­gar­de“ ir AMG li­ni­jų mo­de­liuo­se prie­ki­nės au­to­mo­bi­lio gro­te­lės ir „Mer­ce­des-Benz“ ženk­lo vie­ta bei dy­dis.

Pa­gal pa­grin­di­nes cha­rak­te­ris­ti­kas šis mo­de­lis uži­ma po­zi­ci­ją tarp S ir C kla­sės au­to­mo­bi­lių. Nau­jo­jo E kla­sės mo­de­lio ra­tų ba­zė yra 65 mi­li­me­trais il­ges­nė (2939 mm), pa­ly­gin­ti su šio mo­de­lio pirm­ta­ku, o bend­ras au­to­mo­bi­lio il­gis pa­di­dė­jo 43 mi­li­me­trais (4923 mm).

Mo­der­nus ir ino­va­ci­jų ku­pi­nas in­ter­je­ras ne­pa­liks abe­jin­gų. Vie­na di­džiau­sių ino­va­ci­jų – su­jung­ti du di­de­lės ski­ria­mo­sios ge­bos 12,3 co­lio ekra­nai, ku­riems ga­li­ma par­ink­ti vie­ną iš tri­jų vi­zua­lių sti­lių „Clas­sic“, „Sport“, „Prog­res­si­ve“. Taip pat pri­sta­to­ma uni­ka­li vai­ro funk­ci­ja – E kla­sės mo­de­lio vai­ras tu­rės ju­tik­li­nes zo­nas, ku­rios rea­guos į vai­ruo­to­jo pirš­tų ju­de­sius aukš­tyn, že­myn ir į šo­nus – pa­na­šiai kaip iš­ma­niuo­siuo­se te­le­fo­nuo­se ir plan­še­tė­se. Ši funk­ci­ja jau bu­vo pri­tai­ky­ta cen­tri­niam val­dy­mo sky­de­liui ir ki­tuo­se „Mer­ce­des-Benz“ mo­de­liuo­se, ta­čiau ju­tik­li­nes zo­nas ant vai­ro, lei­sian­čias pa­to­giau keis­ti au­to­mo­bi­lio nu­sta­ty­mus, ga­lės iš­ban­dy­ti tik E kla­sės vai­ruo­to­jai.

„Mercedes-Benz E 350“.

Nau­ja­sis E kla­sės mo­de­lis bus komp­lek­tuo­ja­mas su 4 skir­tin­gais va­rik­liais. E 200 mo­de­ly­je bus mon­tuo­ja­mas ben­zi­ni­nis 2 li­trų tū­rio 184 AG (135 kW) ga­lios va­rik­lis, E 220 d – dy­ze­li­nis 2 li­trų 195 AG (143 kW), E 350 d – dy­ze­li­nis 3 li­trų 258 AG (190 kW) ga­lios va­rik­lis. Hib­ri­di­nis „Mer­ce­des-Benz E 350 e“ mo­de­lis ga­lės pa­siek­ti bend­rą 249 AG (205 kW) ga­lią ir 600 Nm su­ki­mo mo­men­tą. Vi­suo­se E kla­sės mo­de­liuo­se va­rik­lio ga­lia į ra­tus per­duo­da­ma per 9G-TRO­NIC de­vy­nių pa­va­rų au­to­ma­ti­nę pa­va­rų dė­žę.

Vo­kie­čių kon­cer­nui įpras­tai ski­riant ypač daug dė­me­sio sau­gos ir pa­gal­bi­nėms sis­te­moms, nau­jo­je E kla­sė­je die­gia­ma per­si­ri­kiuo­ti pa­de­dan­ti „Ac­ti­ve La­ne-chan­ge As­sis­tant“ sis­te­ma ir au­to­mo­bi­lio stab­dy­mo efek­ty­vu­mą di­di­nan­ti „Ac­ti­ve Bra­ke As­sist“ sis­te­ma. Ši kar­tu su „E­va­si­ve Stee­ring As­sist“ sis­te­ma pa­de­da iden­ti­fi­kuo­ti pės­čiuo­sius ir jų iš­veng­ti. Apie ob­jek­tus, esan­čius ne­ma­to­mo­je zo­no­je, pers­pė­ja „Ac­ti­ve Blind Spot As­sist“ sis­te­ma. Įdieg­ta dar dau­gy­bė ki­tų sau­gos ir pa­gal­bi­nių sis­te­mų, di­di­nan­čių va­žia­vi­mo kom­for­tą ir mak­si­ma­liai pa­de­dan­čių iš­veng­ti su­si­dū­ri­mų ir ki­tų in­ci­den­tų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami