„Mercedes-Benz“ supažindino su atgimusiu „Maybach“

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-04-16 11:05
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-04-16 11:05
Vilniuje parodytas naujasis S klasės „Mercedes-Maybach“ su 6 l varikliu iki 100 km/h gali pagreitėti kaip sportinis bolidas - vos per 5 sekundes. Gamintojo nuotraukos
Pri­sta­ty­da­ma nau­jos lai­dos E kla­sės „Mer­ce­des-Benz“ vo­kie­čių ga­min­to­jo at­sto­vė Lie­tu­vo­je bend­ro­vė „Sil­be­rau­to“ pa­de­mons­tra­vo ir at­gi­mu­sį iš­skir­ti­nį li­mu­zi­ną „May­bach“. 

Tie­sa, se­nas-nau­jas „May­bach“ da­bar jau va­di­na­mas kiek ki­taip – „Mer­ce­des-May­bach S-Class“. Lie­tu­viš­kai – S kla­sės „Mer­ce­des-May­bach“. Tai – Wil­hel­mo May­ba­cho, vie­no vo­kie­čių au­to­mo­bi­lių pra­mo­nės pra­di­nin­kų, gar­bei. 1907 me­tais pa­li­kęs „Daim­ler“ kom­pa­ni­ją W.May­ba­chas įkū­rė avia­ci­nių va­rik­lių ga­myk­lą, ku­ri 1919 me­tais pra­dė­jo ga­min­ti pra­šmat­nius li­mu­zi­nus. Pra­si­dė­jus ka­rui ga­myk­la su­stab­dė au­to­mo­bi­lių ga­my­bą ir vėl rin­ko mo­to­rus lėk­tu­vams.

Gar­sie­ji „May­bach 57“ ir „May­bach 62“ bu­vo pra­dė­ti rink­ti jau ant „Daim­ler AG“ kon­cer­no kon­ve­je­rių 2002 me­tais, ta­čiau dėl kri­zės 2013-ai­siais li­mu­zi­nų ga­my­ba trum­pam nu­trū­ko. Vis dėl­to vo­kie­čių kon­cer­nas pa­ža­dė­jo at­gai­vin­ti „May­bach“ ir sa­vo pa­ža­dą tę­si.

Ke­tu­rios at­gi­mu­sio „May­bach“ versijos

Pir­ma­sis at­gi­męs „Mer­ce­des-May­bach S600“, ku­rio ra­tus su­ka 6 li­trų dar­bi­nio tū­rio ir 530 AG mo­to­ras, bu­vo pri­sta­ty­tas 2014 me­tų pa­bai­go­je Los An­dže­lo (JAV) ir Guangz­hou (Ki­ni­ja) au­to­mo­bi­lių par­odo­se. Vė­liau nuo kon­ve­je­rių pra­dė­ta ri­den­ti S500 li­mu­zi­no ver­si­ja su 4,7 l ir 445 AG va­rik­liu. Abi li­mu­zi­no mo­di­fi­ka­ci­jos tu­ri pa­siu­tiš­ką su­ki­mo mo­men­tą – ati­tin­ka­mai 830 Nm ir 700 Nm. Ir „Mer­ce­des-May­bach S600“, ir S500 ga­li va­žiuo­ti di­džiau­siu elek­tro­ni­kos ap­ri­bo­tu 250 km/h grei­čiu, nors li­mu­zi­nų ga­li­my­bės daug di­des­nės. Už­tat ma­ši­nos iki šim­to ki­lo­me­trų per va­lan­dą įsi­bė­gė­ja vos per 5 se­kun­des.

Abu au­to­mo­bi­liai pir­kė­jams bu­vo pra­dė­ti siū­ly­ti pra­ėju­sių me­tų va­sa­rį. 2015 me­tų lie­pą į „Mer­ce­des-May­bach S500“ bu­vo pra­dė­ta mon­tuo­ti ke­tu­rių va­ro­mų­jų ra­tų sis­te­ma „4Ma­tic“. Per­nai rugp­jū­čio mė­ne­sį bu­vo pra­neš­ta apie dar vie­ną pra­de­da­mą ga­min­ti „Mer­ce­des-May­bach“, šį­kart – S400 su 333 AG 3 l mo­to­ru. Dar po ku­rio lai­ko „Daim­ler“ pri­sta­tė Ame­ri­kos rin­kai skir­tą ir me­tru il­ges­nį nei anks­tes­nės mo­di­fi­ka­ci­jos „Mer­ce­des-May­bach Pull­man“, tu­rin­tį dvi pa­pil­do­mas vie­tas ma­ši­nos ga­le (iš vi­so – 7).

Ty­liau­sias sedanas

Žvel­giant į at­gi­mu­sį, 118 tūkst. eu­rų kai­nuo­jan­tį „Mer­ce­des-May­bach 600S“ prie „Mer­ce­des-Benz“ Vil­niaus sa­lo­no par­adi­nių du­rų bu­vo ne­sun­ku pa­ste­bė­ti, ko­dėl li­mu­zi­nas ne­vel­tui yra pri­skir­tas prie S kla­sės „Mer­ce­des-Benz“ ma­ši­nų. Nuo jų bent jau iš iš­orės nau­ja­sis „May­bach“ ski­ria­si la­bai ne­daug – pir­miau­sia di­des­nė­mis prie­ki­nė­mis ra­dia­to­riaus gro­te­lė­mis, la­biau ma­to­mais pre­ki­niais ženk­le­liais. Vi­du­je svar­biau­sia „May­bach“ ski­ria­mo­ji de­ta­lė – ga­li­nės sė­dy­nės, ku­rias ga­li­ma at­lenk­ti 43,5 laips­nių kam­pu, jos ga­li ma­sa­žuo­ti ke­lei­vių kū­nus, o jų pa­dė­tys yra val­do­mos elek­tri­niu bū­du. To­kių sė­dy­nių S kla­sės „Mer­ce­des-Benz“ ne­tu­ri.

Dar vie­na pui­ki nau­jų­jų „Mer­ce­des-May­bach“ sa­vy­bė – la­bai ma­žas prie­ki­nės da­lies pa­sip­rie­ši­ni­mo oro ma­sėms koe­fi­cien­tas. Jis sie­kia vos 0,26. Iš da­lies ir dėl to at­gi­męs „May­bach“ yra va­di­na­mas „ty­liau­siu“ se­da­nu pa­sau­ly­je.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami