„Mercedes-Benz“ tramplinu pasirinko Klaipėdą

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2016-09-09 16:20
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2016-09-09 16:20
Naujojo "Mercedes-Benz" centro atidaryme dalyvavę svečiai buvo maloniai nustebinti - Klaipėdoje įvyko naujojo vokiečių rodstero GLC mini pasaulinė premjera. Lietuvos žinių archyvo nuotraukos
Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jui „Daim­ler AG“ ge­riau­sia vie­ta plė­trai į Ry­tus, at­ro­do, yra Lie­tu­va ir jos uos­ta­mies­tis Klai­pė­da – sau­lė­tą ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą lie­tu­viš­ka­me mies­te du­ris at­vė­rė di­džiau­sias Ry­tų Eu­ro­po­je „Mer­ce­des-Benz“ au­to­mo­bi­lių prie­žiū­ros cen­tras.

Pa­sak „Mer­ce­des-Benz“ im­por­tuo­to­jos Lie­tu­vo­je bend­ro­vės „Sil­be­rau­to“ ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus Ri­man­to Stan­ke­vi­čiaus, į nau­ją­jį cen­trą vo­kie­čiai in­ves­ta­vo 4,5 mln. eu­rų.

Cen­tras Klai­pė­do­je yra pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se iš to­kio pat pro­fi­lio ki­tų cen­trų Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je ir Lie­tu­vo­je iš­sis­ki­ria tuo, kad ati­tin­ka nau­jus Vo­kie­ti­jos kon­cer­no di­zai­no stan­dar­tus. Jis yra nau­jo­viš­kos spal­vi­nės ga­mos, nau­jo­viš­kas jo ir iš­ka­bų di­zai­nas, bal­dai, in­ter­je­ro ir eks­ter­je­ro de­ta­lės. Per ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus pa­gal nau­jus stan­dar­tus ke­ti­na­ma at­nau­jin­ti ir Vil­niu­je bei Kau­ne vei­kian­čius sa­lo­nus.

„Per dau­giau nei de­šimt­me­tį Klai­pė­do­je pa­siek­ta ge­rų re­zul­ta­tų, spar­tė­jan­tis au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mas, jų mo­de­lių įvai­ro­vės gau­sė­ji­mas bei ap­tar­na­vi­mo plo­tų po­rei­kis lė­mė nau­jo cen­tro sta­ty­bą. Klai­pė­da yra tre­čia­sis pa­gal dy­dį Lie­tu­vos mies­tas, jū­ros var­tai, nuo ku­rių at­si­ve­ria sau­su­mos ke­lias kro­vi­niams, to­dėl mū­sų plė­tra yra tar­si šio ke­lio tą­sa. Stra­te­giš­kai pa­to­gi lo­ka­ci­ja yra svar­biau­sias nau­jo­jo sa­lo­no as­pek­tas, klien­tams bus pa­to­gu jį pa­siek­ti, o nau­ji sa­lo­no stan­dar­tai bei pa­ge­rin­tos dar­buo­to­jų dar­bo są­ly­gos už­ti­krins ko­ky­biš­kes­nes par­da­vi­mo ir ap­tar­na­vi­mo pa­slau­gas“, – ati­da­rant nau­ją­jį cen­trą sa­kė Ar­tū­ras Lau­ri­nai­tis, „Mer­ce­des-Benz“ pre­kių ženk­lui Lie­tu­vo­je at­sto­vau­jan­čios UAB „Sil­be­rau­to“ Klai­pė­dos sky­riaus va­do­vas.

Nau­jo­jo 3600 kv.m plo­to sa­lo­no sta­ty­bos tru­ko de­šimt mė­ne­sių. Prie įva­žia­vo iš Vil­niaus ir Kau­no į Klai­pė­dos mies­tą įsi­kū­ru­sia­me cen­tre veiks leng­vų­jų au­to­mo­bi­lių, ko­mer­ci­nio trans­por­to ir su­nkve­ži­mių ser­vi­sas, au­to­mo­bi­lių plo­vyk­la, taip pat bus ga­li­ma įsi­gy­ti ori­gi­na­lių „Mer­ce­des-Benz“ da­lių bei ak­se­sua­rų.

Ket­vir­ta­die­nio va­ka­rą nau­jo­jo „Mer­ce­des-Benz“ cen­tro Klai­pė­do­je šei­mi­nin­kai ati­da­ry­mo ce­re­mo­ni­jos sve­čius pa­si­ti­ko XX am­žiaus vi­du­rio de­šimt­me­čių dva­sia. Toks sti­lius do­mi­na­vo ir vi­so va­ka­ro me­tu. Šo­kė­jai kie­me šo­ko ro­ken­ro­lą, o Klai­pė­dos mu­zi­ki­nio tea­tro ar­tis­tai bei sim­fo­ni­nis or­kes­tras gy­vai at­li­ko le­gen­di­nės gru­pės „Beat­les“ dai­nas.

Sa­lo­no ati­da­ry­mo pro­ga jo kie­me bu­vo eks­po­nuo­ja­ma da­lis kon­cer­nui „Sil­be­rau­to“ pri­klau­san­čių kla­si­ki­nių au­to­mo­bi­lių ko­lek­ci­jos: „Mer­ce­des-Benz Typ 290 Li­mou­si­ne W18“ (1935 m.), „Mer­ce­des-Benz 220a W180“ (1956 m.), „Mer­ce­des-Benz 600 W100“ (1969 m.), „Mer­ce­des-Benz 1255 Typ 300 Pull­man“ (W03) (1927 m.), „Mer­ce­des-Benz 190SL W12“1 (1960 m.), „Mer­ce­des-Benz 300 (ver­sion D) W 189“ (1959 m.). Ša­lia šių iš­skir­ti­nių au­to­mo­bi­lių ga­li­ma iš­vys­ti ir nau­jau­sius „Mer­ce­des-Benz“ au­to­mo­bi­lių mo­de­lius, tarp ku­rių bu­vo 2016 m. vers­lo au­to­mo­bi­liu ta­pu­si nau­jo­ji E kla­sė, GLS, „GLE Coupé“, ko­mer­ci­niai au­to­mo­bi­liai „Vi­to“, V kla­sė, „Sprin­ter“ ir „Ci­tan“ bei su­nkve­ži­miai „Ac­tros“, „A­te­go“, „Fu­so Can­ter“.

Cen­tro ati­da­ry­mo pro­ga „Sil­be­rau­to“ iš­im­ties tvar­ka pir­mą kar­tą pa­sau­lio au­to­mo­bi­lių rin­kai pri­sta­tė sa­vo nau­ją­jį pra­ban­gų kro­so­ve­rį „GLC Coupé“.

Naujasis "Mercedes-Benz" centras Klaipėdoje yra 3600 kv.metrų ploto.

Naujojo "Mercedes-Benz" centro atidarymo iškilmėse Klaipėdoje dalyvavo apie tūkstantis kviestinių svečių.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Tik šie­met baig­tas sta­ty­ti, prieš be­veik mė­ne­sį dėl slen­kan­čių šlai­tų pla­čiai ap­ta­ri­nė­tas aukš­čiau­sias ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų til­tas Aly­tu­je ta­po naujų dis­ku­si­jų ob­jek­tu [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami