„Mini“ Vokietijoje – patikimiausia investicija į automobilį

red@lzinios.lt 2015-07-14 14:36
red@lzinios.lt
2015-07-14 14:36
Savo klasėje „Mini“ automobiliai Vokietijos rinkoje vertę išlaiko ilgiausiai. Gamintojo nuotraukos
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos au­to­mo­bi­lių pre­kių ženk­lo „Mi­ni“ mo­de­liai nu­sky­nė net 5 lai­mė­ji­mus vo­kie­čių lei­di­nio „Fo­cus On­li­ne“ pa­skelb­ta­me il­giau­siai ver­tę iš­lai­kan­čių au­to­mo­bi­lių rei­tin­ge „Re­sa­le Va­lue Giants 2015“. Ge­riau­sia in­ves­ti­ci­ja sa­vo kla­sė­se pri­pa­žin­ti „Mi­ni One“, „Mi­ni Coo­per S Pa­ce­man“, „Mi­ni One Con­ver­tib­le“ ir „Mi­ni Coo­per“ mo­de­liai.

„Šie ap­do­va­no­ji­mai pa­tei­kia svar­bią in­for­ma­ci­ją nau­jų au­to­mo­bi­lių pir­kė­jams, ieš­kan­tiems trans­por­to prie­mo­nės, pa­si­žy­min­čios ma­žiau­siu skir­tu­mu tarp įsi­gi­ji­mo kai­nos ir per­par­da­vi­mo ver­tės po ke­le­rių me­tų. Kaip au­to­mo­bi­lio efek­ty­vu­mas bei pa­ti­ki­mu­mas, ver­tės sta­bi­lu­mas yra itin svar­bus kri­te­ri­jus ver­ti­nant in­ves­ti­ci­jos į au­to­mo­bi­lį efek­ty­vu­mą. „Mi­ni“ mo­de­liai, kaip ir per­nai, iš­li­ko aukš­čiau­sio­se po­zi­ci­jo­se vi­so­se ka­te­go­ri­jo­se, įro­dy­da­mi sa­vo ver­tę kaip eko­no­miš­kai pro­tin­giau­sias pa­si­rin­ki­mas. Dėl aukš­čiau­sios ko­ky­bės, tech­no­lo­gi­jų ir iš­skir­ti­nio sti­liaus „Mi­ni“ iš­liks ver­tin­gas ir pa­trauk­lus pir­ki­nys ne tik nau­jų, bet ir nau­do­tų au­to­mo­bi­lių rin­ko­je“, – tei­gė ofi­cia­lios „Mi­ni“ at­sto­vės Lie­tu­vo­je bend­ro­vės „Kras­ta Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Oleg Mar­ty­niuk.

„Re­sa­le Va­lue Giant“ rei­tin­gą, re­mian­tis au­to­mo­bi­lių ver­tės prog­no­zė­mis juos per­par­duo­dant po ket­ve­rių me­tų, su­da­ro rin­kos ty­ri­mų ins­ti­tu­tas „Bähr & Fess Fo­re­casts“. Au­to­mo­bi­lių iš­lie­ka­mo­ji ver­tė pa­tei­kia­ma pro­cen­ti­ne iš­raiš­ka – ko­kią pro­cen­ti­nę da­lį sa­vo ver­tės au­to­mo­bi­lis iš­sau­gos per 4 me­tus, ir nu­ver­tė­ji­mo su­mos eu­rais iš­raiš­ka – kiek su­ma­žė­ja au­to­mo­bi­lio ver­tė nuo nau­jo au­to­mo­bi­lio kai­nos. Pa­teik­da­mi ver­ti­ni­mus eks­per­tai da­ro prie­lai­dą, kad au­to­mo­bi­liu per me­tus nu­va­žiuo­ja­ma apie 15-20 tūkst. km, taip pat at­siž­vel­gia į au­to­mo­bi­lio pre­kės ženk­lo įvaiz­dį, ly­gi­na­mų­jų tes­tų re­zul­ta­tus, kon­ku­ren­tų ro­dik­lius ir bend­rus eko­no­mi­kos po­ky­čius.

Ma­žų au­to­mo­bi­lių seg­men­te trium­fa­vo tre­jų du­rų „Mi­ni One“, ku­ris po ket­ve­rių me­tų iš­sau­go 60,5 proc. sa­vo pra­di­nės kai­nos (ži­no­ma, ro­dik­lis pri­klau­so nuo eksp­loa­ta­vi­mo bū­do, au­to­mo­bi­lio prie­žiū­ros ir kt.). Šį ti­tu­lą „Mi­ni One“ iš­ko­vo­ja jau an­trus me­tus iš ei­lės. „Mi­ni Coo­per S Pa­ce­man“, iš­lai­kan­tis 57 proc. pra­di­nės ver­tės, pa­si­žy­mė­jo SUV kla­sės au­to­mo­bi­lių ka­te­go­ri­jo­je. Tarp kab­rio­le­tų ne­pri­lygs­ta­mas rin­ko­je yra „Mi­ni One Con­ver­tib­le“ – jis nu­sky­nė net du ap­do­va­no­ji­mus – tiek pa­gal aukš­čiau­sią pro­cen­ti­nę iš­raiš­ką (57,5 proc.), tiek ir pa­gal ma­žiau­sią nu­ver­tė­ji­mą pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka. Ne­nu­si­lei­do ir „Mi­ni Coo­per Coupé“, ku­ris an­trą­kart iš ei­lės tarp ku­pė mo­de­lių nu­ga­lė­jo pa­gal ma­žiau­sią nu­ver­tė­ji­mą eu­rais ir cen­tais.

Tai jau ne pir­mas kar­tas šie­met, kai „Mi­ni“ pri­pa­žįs­ta­mi ge­riau­siai ver­tę iš­sau­go­jan­čiais au­to­mo­bi­liais. 2015 m. pra­džio­je įver­ti­ni­mo su­lau­kė „Mi­ni Coo­per“ – bend­ra­me vo­kie­čių au­to­mo­bi­lių žur­na­lo „Au­to­Bild“ ir rin­kos ana­li­ti­kų „Schwac­ke“ rei­tin­ge „Va­lue Mas­ters 2015“ mi­nė­tas mo­de­lis pri­pa­žin­tas ab­so­liu­čiu nu­ga­lė­to­ju vi­so­se ka­te­go­ri­jo­se.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami