„Nemuno žiede“ įgūdžius lavins važinėjantys žiemą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-01-28 16:02
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-01-28 16:02
Trečiadienį pirmieji žiemos aikštelę "Nemuno žiede" išbandė žiniasklaidos atstovai.  LŽ archyvo nuotrauka
Pa­vė­la­vu­si žie­ma pri­ver­tė vai­ruo­to­jus iš nau­jo pri­si­min­ti bū­ti­niau­sius au­to­mo­bi­lio val­dy­mo įgū­džius sli­džia­me ke­ly­je. Kad vai­ruo­to­jai bū­tų tam pa­si­ruo­šę, di­džiau­sia ša­lies ne gy­vy­bės drau­di­mo bend­ro­vė „Lie­tu­vos drau­di­mas“ kar­tu su Ka­čer­gi­nės „Ne­mu­no žie­du“ ati­da­rė „Lie­tu­vos drau­di­mo“ žie­mos vai­ra­vi­mo aikš­te­lę“.

Aikš­te­lė­je vai­ruo­to­jai ga­lės sa­va­ran­kiš­kai ir sau­giai tre­ni­ruo­tis su­val­dy­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį sli­džia­me ke­ly­je bei da­ly­vau­ti ne­mo­ka­muo­se sau­gaus vai­ra­vi­mo ren­gi­niuo­se su pro­fe­sio­na­liais ins­truk­to­riais–­lenk­ty­ni­nin­kais.

Mo­ky­sis nuo­sa­vo­mis mašinomis

„Mū­sų sta­tis­ti­ka ro­do, kad iš­kri­tus pir­ma­jam snie­gui tą die­ną ava­rin­gu­mas ke­liuo­se iš­au­ga net 30-80 pro­cen­tų. Esant pa­sto­viai snie­go dan­gai, il­gai­niui vai­ruo­to­jai pri­pran­ta prie žie­mos eis­mo są­ly­gų ir sli­džios ke­lio dan­gos, ta­čiau vi­du­ti­nė ava­ri­jos ža­la vi­są žie­mą iš­lie­ka penk­ta­da­liu di­des­nė nei va­sa­rą. Tai ro­do, kad vai­ruo­to­jams su­val­dy­ti au­to­mo­bi­lį sli­džia­me ke­ly­je su­dė­tin­giau, trūks­ta pra­kti­nių įgū­džių. Ati­da­ry­da­mi „Lie­tu­vos drau­di­mo“ žie­mos vai­ra­vi­mo aikš­te­lę“, pir­mą­ją to­kią vi­so­je ša­ly­je, no­ri­me su­teik­ti ga­li­my­bę vai­ruo­to­jams mo­ky­tis pa­jus­ti ir su­val­dy­ti sa­vo au­to­mo­bi­lį sau­gio­mis, tam pri­tai­ky­to­mis są­ly­go­mis, o ne gat­vė­je, kur kiek­vie­na klai­da ga­li bū­ti lem­tin­ga. Ti­ki­mės, kad ši aikš­te­lė pa­dės iš­veng­ti ava­ri­jų ke­liuo­se“, – sa­ko „Lie­tu­vos drau­di­mo“ Gy­ven­to­jų tur­to drau­di­mo va­do­vas And­rius Gim­bic­kas.

Pa­sak Arū­no Sa­mo­chi­no, „Ne­mu­no žie­do“ di­rek­to­riaus, abai svar­bu, kad aukš­te­lė­je vai­ruo­to­jai įgū­džius to­bu­lins nuo­sa­vais au­to­mo­bi­liais. „Kiek­vie­nas au­to­mo­bi­lis sli­džia­me ke­ly­je el­gia­si ki­taip, to­dėl rei­kia pa­žin­ti ir iš­mok­ti val­dy­ti tą, ku­rį vai­ruo­ji kas­dien. Tuo pa­čiu esu dė­kin­gas au­to­mo­bi­lių spor­to tre­ne­riams, ku­rie su­ti­ko pa­si­da­lin­ti sa­vo pa­tir­ti­mi ir pa­mo­ky­mais su vi­sais vai­ruo­to­jais. Ti­ki­me, kad šis pro­jek­tas pri­si­dės prie di­des­nio sau­gu­mo ša­lies ke­liuo­se ir pla­nuo­ja­me, jog ši žie­mos aikš­te­lė veiks kiek­vie­ną šal­tą­jį se­zo­ną“, – sa­kė „Ne­mu­no žie­do“ va­do­vas.

Snie­gą ga­mins patrankos

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ žie­mos vai­ra­vi­mo aikš­te­lė“ įreng­ta 6000 kv. me­trų as­fal­tuo­ta­me plo­te. Sie­kiant im­ituo­ti vai­ra­vi­mą mies­to są­ly­go­mis, čia su­for­muo­ta sla­lo­mo kon­fi­gū­ra­ci­jos tra­sa, ku­rio­je mak­si­ma­lus iš­vys­to­mas grei­tis ne­vir­šys 60 km/va­lan­dą. Per mi­nu­tę į tra­są ga­lės įva­žiuo­ti 2–3 au­to­mo­bi­liai.

Kad ne­pri­trūk­tų snie­go, čia veiks snie­go ga­mi­ni­mo ma­ši­na, ku­ri per 15 va­lan­dų pa­ga­mi­na iki 300 ku­bi­nių me­trų snie­go. Tra­so­je dirbs tech­ni­kų ko­man­da, ku­ri pri­žiū­rės da­ly­vių sau­gu­mą ir rū­pin­sis aikš­te­lės tech­ni­niais rei­ka­lais.

Mo­kys pro­fe­sio­na­lūs lenktynininkai

„Lie­tu­vos drau­di­mo“ žie­mos vai­ra­vi­mo aikš­te­lė­je“ drau­di­mo bend­ro­vė kar­tu su „Ne­mu­no žie­du“ šeš­ta­die­niais rengs ne­mo­ka­mus sau­gaus vai­ra­vi­mo ren­gi­nius, ku­rių da­ly­viai tu­rės ga­li­my­bę mo­ky­tis kar­tu su pro­fe­sio­na­liais ins­truk­to­riais – ge­riau­siu Lie­tu­vos 2014 m. lenk­ty­ni­nin­ku Ro­ber­tu Kup­či­ku, au­tos­por­to tre­ne­riu Jo­nu De­reš­ke­vi­čiu­mi ir lenk­ty­ni­nin­ku Aud­riu­mi Gel­ži­niu. Jie da­ly­viams su­teiks teo­ri­nių ži­nių ir pra­kti­nių pa­ta­ri­mų, kaip val­dy­ti au­to­mo­bi­lį esant snie­gui ar le­dui, ap­tars daž­niau­siai da­ro­mas klai­das ir pa­tars, kaip jų iš­veng­ti.

„Vai­ruo­to­jui, no­rin­čiam bū­ti sau­giu ke­ly­je, ne­pa­kan­ka iš­ma­ny­ti teo­ri­jos – eks­tre­ma­liu at­ve­ju vis­kas vyks­ta žai­biš­ku grei­čiu, nė­ra lai­ko gal­vo­ti. Vie­nin­te­lis bū­das bū­ti sau­ges­niu – ug­dy­ti įgū­džius su­val­dy­ti slys­tan­tį au­to­mo­bi­lį, tre­ni­ruo­tis ir si­mu­liuo­ti si­tua­ci­jas, iš­siug­dy­ti au­to­ma­ti­nę reak­ci­ją. Re­ko­men­duo­čiau kiek­vie­nam vai­ruo­to­jui ap­va­žiuo­ti bent 10 ra­tų „Lie­tu­vos drau­di­mo“ žie­mos vai­ra­vi­mo aikš­te­lė­je“, kad bent mi­ni­ma­liai pa­jus­tų, kaip au­to­mo­bi­lis el­gia­si sli­džia­me ke­ly­je“, – sa­kė au­tos­por­to tre­ne­ris Ro­ber­tas Kup­či­kas.

Ar­ti­miau­sias sau­gaus vai­ra­vi­mo ren­gi­nys įvyks šį šeš­ta­die­nį, o re­gis­tra­ci­ja į jį pa­skelb­ta „Ne­mu­no žie­do“ in­ter­ne­to sve­tai­nė­je. Jo­je bei „Ne­mu­no žie­do“ „Fa­ce­book“ pus­la­py­je bus skel­bia­ma in­for­ma­ci­ja ir apie ki­tus bū­si­mus ne­mo­ka­mus ren­gi­nius – jų bus su­reng­ta tiek, kiek leis oro są­ly­gos.

Veiks kasdien

A. Sa­mo­chi­no tei­gi­mu, ne ren­gi­nių me­tu, pa­si­va­ži­nė­ji­mas žie­mos aikš­te­lė­je vai­ruo­to­jams kai­nuos 15 eu­rų – truk­mė ne­bus ri­bo­ja­ma, vai­ruo­to­jas ga­lės va­ži­nė­tis tol, kol iš­va­ži­nės de­ga­lų ba­ką. „Lie­tu­vos drau­di­mo“ žie­mos vai­ra­vi­mo aikš­te­lė bus apš­vies­ta, tad jo­je va­ži­nė­tis bus ga­li­ma ir su­te­mus. Vie­nin­te­lė są­ly­ga – kad vy­rau­tų ne­igia­ma oro tem­pe­ra­tū­ra, nes orui su­ši­lus iki +1-+2, ne­pa­dės net snie­go pa­tran­kos. Kad jos efek­ty­viai ga­min­tų snie­gą, rei­kia pa­sto­ves­nio šal­čio, ku­rio šie­met, kol kas, ne­bu­vo daug, – aiš­ki­no A. Sa­mo­chi­nas. – Vi­lia­mės, jog iki pa­va­sa­rio dar tu­rė­si­me tin­ka­mų orų, ir mums tra­so­je pa­vyks pa­lai­ky­ti 5–7 cm sto­rio snie­go dan­gą.“

Vi­so pro­jek­to me­tu „Lie­tu­vos drau­di­mo“ žie­mos vai­ra­vi­mo aikš­te­lė­je“ bus ga­li­ma ap­žiū­rė­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mi­nis­te­ri­jos pro­jek­tus – „Ge­le­ži­niai spąs­tai“, „Sau­gos dir­žų efek­to ma­ta­vi­mo įren­gi­nys“ ir gau­ti ki­tos nau­din­gos sau­giam eis­mui in­for­ma­ci­jos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami