„Nevykėlių“ sąraše dominavo prabangios markės

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-07-27 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-07-27 06:00
Iš rusiškų automobilių Lietuvoje šiokią tokią paklausą išlaikė tik visureigiai "Lada 4x4".  Gamintojo nuotrauka
Net ke­tu­rių pra­ban­gių mar­kių - „Land Ro­ver“, „Vol­vo“, BMW ir „Mer­ce­des-Benz“ - nau­ji au­to­mo­bi­liai pa­te­ko į de­šim­tu­ką tų leng­vų­jų ma­ši­nų, ku­rios pir­mą­jį pus­me­tį par­odė di­džiau­sią ne­igia­mą re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tą, tai ro­do nau­jau­sia tyr­ri­mų bend­ro­vės „Da­ta­Cen­ter“ at­as­kai­ta.

Iš pra­ban­gių mar­kių la­biau­siai (42,1 proc.) kri­to „Land Ro­ver“ vi­su­rei­gių re­gis­tra­vi­mas. Per 2015 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį Lie­tu­vos fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys jų re­gis­tra­vo 66, per­nai per tą pa­tį lai­ką – 114. Iš vi­so per 2014 me­tus, kaip ro­do „Da­ta­Cen­ter“ duo­me­nys, bu­vo įre­gis­truo­ti 173 nau­ji „Land Ro­ver“, ar­ba 63,21 proc. dau­giau nei 2013-ai­siais. Ta­čiau nuo per­nai me­tų an­tro­jo pus­me­čio re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tai nuo­lat pra­stė­jo. Au­to­mo­bi­lių rin­kos ži­no­vai tei­gia, kad le­gen­di­nius bri­tų vi­su­rei­gius nu­stū­mė ki­tos at­si­nau­ji­nu­sios le­gen­dos – ita­liš­kai ame­ri­kie­tiš­ki „Jeep“. Tuo pat me­tu pa­tys dži­pų par­da­vė­jai sa­ko, kad „Land Ro­ver“ jiems nė­ra kon­ku­ren­tai, nes „Jeep“ kon­ku­ruo­ja su pra­ban­giais BMW, „Au­di“ ir „Le­xus“.

Pir­mi­nin­ka­vi­mo aidas

Iš nau­jų mo­de­lių „ne­vy­kė­lių“ są­ra­še at­si­dū­rė tik du pra­ban­gių ma­ši­nų kla­sės at­sto­vai – BMW X3 ir „Land Ro­ver Ran­ge Ro­ver“. Tai reiš­kia, kad dau­gu­ma pra­ban­gių au­to­mo­bi­lių mar­kių ne­igia­mą re­zul­ta­tą tu­rė­jo ne dėl to, kad bū­tų kri­tęs vie­no ar ki­to mo­de­lio re­gis­tra­vi­mas – to­ly­giai kri­to vi­sos pra­ban­gių mar­kių ma­ši­nų.

Nors BMW pa­te­ko į blo­giau­sią ne­igia­mą re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tą fik­sa­vu­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių de­šim­tu­ką, Ba­va­ri­jos ga­min­to­jo mar­kė ir to­liau iš­li­ko po­pu­lia­riau­sia tarp pra­ban­gių ma­ši­nų Lie­tu­vo­je. „Da­ta­Cen­ter“ duo­me­ni­mis, per pir­mą­jį pus­me­tį bu­vo įre­gis­truo­ta 273 BMW, ar­ba 79 dau­giau nei an­tro­je vie­to­je li­ku­sių „Au­di“. Be­je, abie­jų vo­kiš­kų mar­kių au­to­mo­bi­lių re­gis­tra­vi­mas, pa­ly­gin­ti su 2014 me­tų sau­siu-bir­že­liu, smu­ko – ati­tin­ka­mai 16,26 proc. ir 7,18 proc.

Eks­per­tų tei­gi­mu, nuo­lat aukš­tyn li­pu­sių BMW to­kio dy­džio re­gis­tra­vi­mo kri­ti­mas ga­li at­ro­dy­ti di­do­kas. Ta­čiau kar­tu pa­žy­mi­ma, kad ne­igia­mas šių me­tų re­zul­ta­tas fik­suo­tas nuo la­bai aukš­tos pra­ėju­sių me­tų pa­ly­gi­na­mo­sios re­gis­tra­vi­mo ba­zės.

2013 me­tų an­tro­je pu­sė­je Lie­tu­va pir­mi­nin­ka­vo Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) Ta­ry­bai, o BMW at­sto­vai bu­vo lai­mė­ję vie­šą­jį kon­kur­są vež­ti jos ren­gi­nių da­ly­vius. Dėl to į Lie­tu­vą at­ke­lia­vo dau­giau BMW nei pa­pras­tai. Pa­si­bai­gus pir­mi­nin­ka­vi­mui, jau 2014 me­tų pra­džio­je, ne­ma­ža da­lis ren­gi­niams nuo­mo­tų li­mu­zi­nų bu­vo par­duo­ta. Taip at­si­ra­do di­des­nis per­nai pir­mo pus­me­čio par­da­vi­mas. Su juo ly­gi­nant šių me­tų re­gis­tra­vi­mą, bu­vo gau­tas pra­stes­nis re­zul­ta­tas.

„Chev­ro­let“ paradoksas

Pir­mą­sias tris vie­tas di­džiau­sių pra­ėju­sio pus­me­čio „ne­vy­kė­lių“ de­šim­tu­ke užė­mė ame­ri­kie­tiš­kas („Chev­ro­let“), ja­po­niš­kas („Su­zu­ki“) ir ru­siš­kas („La­da“) mo­de­liai. Nie­ko ne­ste­bi­na net 93,55 proc. kri­tęs „Chev­ro­let“ re­zul­ta­tas ir pir­mo­ji vie­ta di­džiau­sią ne­igia­mą pus­me­čio re­zul­ta­tą par­odžiu­sių nau­jų au­to­mo­bi­lių są­ra­še. Ta­čiau ja­me šios ame­ri­kie­tiš­kos mar­kės aps­kri­tai ne­tu­rė­jo bū­ti. „Chev­ro­let“ jau prieš ke­lis me­tus yra nu­trau­ku­si au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mą Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) ir Lie­tu­vo­je. Šie­met tą pa­tį ame­ri­kie­čiai pa­da­rė ir Ru­si­jo­je bei ki­to­se Ne­prik­lau­so­mų Vals­ty­bių Są­jun­gos ša­ly­se. Prie­žas­tis – be­veik vi­siš­kas pa­klau­sos ne­bu­vi­mas.

Ki­tas da­ly­kas, kad ir ES, ir NVS bu­vo par­da­vi­nė­ja­mi ne ti­krie­ji, o 2006 me­tais „Chev­ro­let“ var­du per­va­din­ti ko­rė­jie­tiš­ki „Dae­woo“ au­to­mo­bi­liai. Bū­da­mi iš­ti­ki­mi sa­vo sti­liui ame­ri­kie­čiai ti­kė­jo­si, kad ste­buk­lin­gai šev­ro­le­tais vir­tę men­kos ga­lios ir ko­ky­bės ko­rė­jie­tiš­ki au­to­mo­bi­liu­kai taps po­pu­lia­riais. Ta­čiau Ame­ri­ko­je įpras­tas triu­kas Eu­ro­po­je ne­pa­vy­ko.

O du nau­ji „Chev­ro­let“, ku­rie bu­vo pir­mą­jį pus­me­tį įre­gis­truo­ti Lie­tu­vo­je, grei­čiau­siai at­vy­ko iš tre­čių­jų ša­lių.

„Su­zu­ki“ ne­ti­ki ašaromis

Nie­ko ne­ste­bi­na ir tre­čio­je vie­to­je at­si­dū­ru­sių ru­siš­kų „La­da“, ku­rių nuo sau­sio iki va­sa­rio mū­sų ša­lies fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai as­me­nys įre­gis­tra­vo ir­gi vos 2, re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas. Ru­si­jo­je ga­mi­na­mi vie­ti­nės kil­mės au­to­mo­bi­liai jau se­niai pra­ra­do ge­rą var­dą lie­tu­vių aky­se dėl sa­vo at­si­li­ku­sių tech­no­lo­gi­jų ir ko­ky­bės.

Daug la­biau ver­čia nu­steb­ti pra­stas ja­po­niš­kų „Su­zu­ki“, ku­rie yra pi­gūs ir pa­ti­ki­mi, pa­si­ro­dy­mas. Per pir­mus še­šis šių me­tų mė­ne­sius Lie­tu­vo­je bu­vo įre­gis­truo­ti 22 šios ja­po­nų mar­kės au­to­mo­bi­liai, ar­ba net 81,9 proc. ma­žiau nei per 2014 me­tų pir­mą­jį pus­me­tį. Tai „Su­zu­ki“ par­da­vė­jus nu­stū­mė į an­trą­ją „ne­vy­kė­lių“ są­ra­šo vie­tą.

Vis dėl­to „Su­zu­ki“ at­sto­vės Lie­tu­vo­je UAB „Au­to­vers­lo au­to­mo­bi­liai“ par­da­vi­mų va­do­vo Vil­man­to Mork­vė­no pir­mo pus­me­čio re­zul­ta­tas per daug ne­nu­liū­di­no. „Ga­li bū­ti, kad an­trą­jį pus­me­tį kil­si­me taip, jog pa­gal nau­jų au­to­mo­bi­lių au­gi­mą ša­ly­je at­si­dur­si­me pir­mo­je vie­to­je. Skir­tin­gai nei dau­gu­ma ki­tų mar­kių, „Su­zu­ki“ tu­ri la­bai ma­žai mo­de­lių, dėl to esa­me la­bai pri­klau­so­mi nuo to ar ki­to mo­de­lio pa­klau­sos. Ką tik į Lie­tu­vą at­ke­lia­vo nau­ja­sis „Su­zu­ki Vi­ta­ra“, jau tu­ri­me jam daug už­sa­ky­mų, tai­gi rei­ka­lai ne­tru­kus pa­ge­rės“, - kal­bė­jo LŽ pa­šne­ko­vas.

Nau­jų au­to­mo­bi­lių mar­kės, ku­rios fik­sa­vo pra­sčiau­sią re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tą 2015 m. I pusm.

VietaMarkėĮre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1."Chev­ro­let"2(31)**-93,55
2."Su­zu­ki"22 (122)-81,9
3."La­da"2(10)-80
4."Al­fa Ro­meo"40(92)-56,52
5."Land Ro­ver"66(114)-42,1
6."Vol­vo"99(126)-21,43
7.BMW273(326)-16,26
8."Seat"37(43)-13,9
9."Mer­ce­des-Benz"138(124)-11,3
10."Hyun­dai"158(176)-10,23.

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. sau­siu-bir­že­liu.

**Skliaus­te­liuo­se nu­ro­dy­tas 2014 m. I pusm. re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas.

Šal­ti­nis: "Da­ta­Cen­ter".

Nau­jų au­to­mo­bi­lių mo­de­liai, fik­sa­vę pra­sčiau­sią re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tą 2015 m. I pusm.

VietaModelisĮre­gis­truo­ta au­to­mo­bi­lių (vnt.)Po­ky­tis (proc.)*
1."Su­zu­ki SX4"4(77)**-94,81
2."Ford S-Max"1(10)-90
3-4."Chev­ro­let Cruz"1(7)-85,71
3-4."Hon­da Jazz"1(7)-85,71
5."La­da 4x4"2(10)-80
6.BMW X323(103)-77,67
7."Volks­wa­gen Pa­ssat"6(26)-76,92
8."Land Ro­ver Ran­ge Ro­ver"10(64)-76,74
9."Nis­san Mic­ra"6(22)-72,73
10."Fiat Free­mont"10(35)-71,43.

*Pa­ly­gin­ti su 2014 m. sau­siu-bir­že­liu.

**Skliaus­te­liuo­se nu­ro­dy­tas re­gis­tra­vi­mo re­zul­ta­tas 2014 m. I pusm.

Šal­ti­nis: "Da­ta­Cen­ter".

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami