„Nissan“ planuose – naujas sportinis visureigis?

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-08 16:26
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-09-08 16:26
2013 m. Tokijo parodoje pristatytas „IDx" prototipas. „Scanpix“ nuotraukos
Ki­tą sa­vai­tę star­tuo­sian­čio­je Frank­fur­to au­to­mo­bi­lių par­odo­je, ja­po­nų ga­min­to­jas „Nis­san“ pri­sta­tys mies­to vi­su­rei­gio kon­cep­tą, ku­ris, kaip tei­gia­ma, ga­li tap­ti nau­jos Z spor­ti­nės li­ni­jos pra­džia. Kol kas kom­pa­ni­jos iš­pla­tin­ta­me es­ki­ze ga­li­me iš­vys­ti tik nau­jo­jo kon­cep­ci­nio vi­su­rei­gio prie­kio for­mas „Nis­san“ tei­gia, jog nau­ja­sis vi­su­rei­gis „su­kurs nau­jas ga­li­my­bes mė­gau­tis vai­ra­vi­mu“.

Bri­tų lei­di­nys „Au­to­car“ iš­kart po pra­ne­ši­mo apie ki­tą sa­vai­tę pri­sta­to­mą kon­cep­tą, pa­si­da­li­jo spė­lio­nė­mis, jog tai bus nau­jo Z se­ri­jos spor­ti­nio vi­su­rei­gio pra­di­nis pro­to­ti­pas. „Au­to­car“ spė­lio­ja, jog jam bus pa­nau­do­ta „Re­nault-Nis­san“ al­jan­so su­kur­ta CMF-B plat­for­ma, ku­ri taip pat taps an­tros kar­tos „Nis­san Ju­ke“ pa­grin­du.

„Nis­san“ ankš­čiau ne kar­tą iš­reiš­kė ke­ti­ni­mus ženg­ti į spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių seg­men­tą. 2013 m. kom­pa­ni­ja pri­sta­tė ne­di­de­lio, ga­li­niais ra­tais va­ro­mo spor­ti­nio au­to­mo­bi­lio kon­cep­tą „IDx", dar po me­tų – kur kas ra­di­ka­les­nį elek­tri­nį „Bla­deg­li­der“ kon­cep­tą. Ne­pai­sant pra­di­nio en­tu­ziaz­mo, vė­liau ga­min­to­jas pa­tvir­ti­no, jog nė vie­nas iš šių mo­de­lių bent jau ar­ti­miau­siu me­tu ne­pa­si­ro­dys rre­ky­bos sa­lo­nuo­se.

2014 m. pristatytas „Nissan BladeGlider" sportinio automobilio konceptas.

Mies­to vi­su­rei­gių manija

Nau­jo­viš­kas spor­ti­nis vi­su­rei­gis ga­lė­tų tap­ti dar vie­na „Nis­san“ sėk­mės is­to­ri­ja mies­to vi­su­rei­gių seg­men­te, kuo ta­po mies­to vi­su­rei­gių pio­nie­rius „Nis­san Qash­qai“, pa­si­ro­dęs 2006 m. Kur­ti gry­nai spor­ti­nį ku­pė au­to­mo­bi­lį, o ne vi­su­rei­gį, bū­tų per­ne­lyg ri­zi­kin­gas šū­vis. Mat spor­ti­niai au­to­mo­bi­liai šian­dien nė iš to­lo po­pu­lia­ru­mu ne­ga­li pri­lyg­ti mies­to vi­su­rei­giams. Pa­vyz­džiui, ga­lu va­ro­mų spor­ti­nių ku­pė „Nis­san 370Z“ ga­min­to­jo at­sto­vai Eu­ro­po­je per pir­mą­jį pus­me­tį par­da­vė tik 443.

„Ieš­ko­me prieš­nuo­džio kri­tu­siam tra­di­ci­nių spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių po­pu­lia­ru­mui. Jau­ni­mas šian­dien ne­be­per­ka spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių taip, kaip pirk­da­vo­me mes“, - nuo­gąs­ta­vo „Nis­san“ vi­cep­re­zi­den­tas An­dy Pa­lme­ris.

Ame­ri­kie­čių ga­min­to­jo „Ford“ ne­se­niai ES at­lik­ta stu­di­ja par­odė, jog iš jau­nes­nių pir­kė­jų (nuo 17 iki 34 me­tų), ke­ti­nan­čių įsi­gy­ti nau­ją au­to­mo­bi­lį per ar­ti­miau­sius 12 mė­ne­sių, net ket­vir­ta­da­lis rink­sis mies­to vi­su­rei­gius. Rin­kos ty­ri­mų bend­ro­vės „IHS Au­to­mo­ti­ve“ prog­no­zė­mis, iki 2020 m. nau­jų vi­su­rei­gių par­da­vi­mai Eu­ro­po­je su­da­rys 27 proc. vi­sų nau­jų au­to­mo­bi­lių par­da­vi­mų. Šian­dien ES kas penk­tas par­duo­da­mas nau­jas au­to­mo­bi­lis yra mies­to vi­su­rei­gis.

Menką „Nissan 370Z“ paklausą, gamintojas sieja su smarkiai kritusiu sportinių automobilių populiarumu. /LŽ archyvo nuotrauka

Naujojo „Nissan“ koncepcinio automobilio, kuris bus pristatytas kitą savaitę Frankfurto parodoje, eskizas. /Gamintojo nuotrauka

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami