„Nulinė“ žiema vairuotojams pateiks staigmenų

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-09 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-09 06:00
Ledui nuo stiklų valyti siūloma naudoti specialų skystį, kuris, skirtingai nei gremžtukas, neraižo stiklo. LŽ archyvo nuotrauka
Kli­ma­to­lo­gai prog­no­zuo­ja, kad ši žie­ma ga­li bū­ti net 2–3 C šil­tes­nė nei įpras­tai. Vi­du­ti­nė dau­gia­me­tė žie­mos tem­pe­ra­tū­ra svy­ruo­ja nuo –1°C Lie­tu­vos pa­jū­ry­je iki –4,2°C ry­ti­nė­je Lie­tu­vos da­ly­je.

„Jei pa­sit­vir­tins da­bar­ti­nės prog­no­zės, šią žie­mą oro tem­pe­ra­tū­ra daž­nai svy­ruos apie 0°C, kai krin­tan­tis snie­gas kai­ta­lio­sis su šlapd­ri­ba ir lie­tu­mi. Svy­ruo­jant to­kiai tem­pe­ra­tū­rai yra ga­na pa­lan­kios są­ly­gos su­si­da­ry­ti sli­diems ke­lio ruo­žams. Ta­čiau, kaip ir kiek­vie­ną žie­mą, ti­kė­ti­na, jog tu­rė­tų pa­si­tai­ky­ti ir šal­tes­nių sa­vai­čių, kai oro tem­pe­ra­tū­ra bus že­mes­nė nei –15 °C, iš­kris snie­gas ir su­si­da­rys jo dan­ga“, – prog­no­zė­mis da­li­jo­si Lie­tu­vos hid­ro­me­teo­ro­lo­gi­jos tar­ny­bos prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Kli­ma­to­lo­gi­jos sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas, dr. Do­na­tas Va­liu­kas.

Koks oras – tiek ir avarijų

Lie­tu­vos moks­li­nin­kų at­lik­tų ty­ri­mų duo­me­ni­mis, me­teo­ro­lo­gi­nės są­ly­gos yra vie­nas svar­biau­sių veiks­nių, le­mian­čių eis­mo sau­gu­mą ir in­ten­sy­vu­mą ke­liuo­se. Snin­gant, ly­jant, esant sli­džiai ke­lio dan­gai ava­rin­gu­mas ir ava­ri­jų skai­čius ke­liuo­se iš­au­ga.

Kli­ma­to­lo­gas D. Va­liu­kas taip pat at­krei­pė vai­ruo­to­jų dė­me­sį, kad žie­mą ke­lio dan­gos tem­pe­ra­tū­ra daž­niau­siai ne­su­tam­pa su oro tem­pe­ra­tū­ra. „Vai­ruo­to­jai, ke­liau­jan­tys iš vie­no mies­to į ki­tą, tu­rė­tų ne­pa­mirš­ti, kad oro są­ly­gos ga­li keis­tis ne tik ke­lių šim­tų, bet ir ke­lių de­šim­čių ki­lo­me­trų ruo­že net ke­lis kar­tus. Klai­pė­do­je ga­li ly­ti lie­tus, o Vil­niu­je snig­ti ir pus­ty­ti. Itin ati­diems rei­kė­tų bū­ti va­žiuo­jant per til­tus ir via­du­kus, nes jų dan­gos tem­pe­ra­tū­ra pa­pras­tai bū­na že­mes­nė nei aps­kri­tai ke­lio dan­gos. Net ir esant ne­sli­džiai ke­lio dan­gai, ant til­tų ir via­du­kų ga­li su­si­for­muo­ti sli­džių ruo­žų“, – tei­gė D. Va­liu­kas.

Me­teo­ro­lo­gi­nių są­ly­gų pa­keis­ti ne­įma­no­ma, ta­čiau ga­li­ma ste­bė­ti esa­mą si­tua­ci­ją ir pri­im­ti ati­tin­ka­mus spren­di­mus, pa­si­rink­ti sau­gų grei­tį. Kli­ma­to­lo­gas siū­lė prieš lei­džian­tis į il­ges­nę ke­lio­nę žie­mą su­si­pa­žin­ti su ofi­cia­lio­mis oro prog­no­zė­mis in­ter­ne­to svetainėje www.me­teo.lt ar­ba mo­bi­lio­jo­je prog­ra­mo­je me­teo.lt.

Pa­sak D.Va­liu­ko, ypač pa­vo­jin­gas iš­kri­tęs pir­ma­sis snie­gas ar­ba plik­le­dis, nes vai­ruo­to­jai dar ne­pri­si­tai­kę prie pa­ki­tu­sių są­ly­gų. Me­teo­ro­lo­gi­niai reiš­ki­niai le­mia dau­giau nei 60 proc. die­ną įvyks­tan­čių ava­ri­jų ke­ly­je, par­ei­na­muo­ju lai­ko­tar­piu ir nak­tį šis skai­čius ne­nu­krin­ta že­miau 50 proc. ri­bos.

Vos pa­ste­bi­mas le­do sluoksnis

Did­me­ni­nės pre­ky­bos au­to­mo­bi­lių da­li­mis įmo­nės „AD Bal­tic“ pro­duk­tų gru­pės va­do­vas Liu­tau­ras Po­cius pri­dū­rė, jog la­bai svar­bu ke­ly­je įver­tin­ti esa­mą si­tua­ci­ją ir ne­tau­py­ti sa­vo bei ar­ti­mų­jų sau­gu­mo sąs­kai­ta, t. y. vai­ruo­ti tik tech­niš­kai tvar­kin­gą au­to­mo­bi­lį.

„Lie­tu­viš­ka žie­ma pa­si­žy­mi per­mai­nin­gais orais ir pa­tei­kia ne­ti­kė­tu­mų, tad vi­sa­da rei­kia bū­ti pa­si­ren­gu­siems skir­tin­gai ke­lio dan­gai ir su­dė­tin­goms vai­ra­vi­mo są­ly­goms. Pa­vyz­džiui, kai tem­pe­ra­tū­ra nu­krin­ta že­miau nu­lio, van­duo ant ke­lio dan­gos pa­vir­šiaus aki­mirks­niu virs­ta plo­nu le­do sluoks­niu ir su­si­lie­ja su tam­sia ke­lio dan­ga. Toks le­das yra ne­ma­to­mas ir ypač pa­vo­jin­gas. Esant to­kiai si­tua­ci­jai sau­giai su­stab­dy­ti au­to­mo­bi­lį, ku­rio pa­dan­gos kie­to mi­ši­nio ar­ba uni­ver­sa­lios, itin su­nku“, – tvir­ti­no L. Po­cius.

Tuo me­tu Da­ka­ro lenk­ty­nė­se iš­kart po Nau­jų­jų star­tuo­sian­tis „Ag­ro­ro­deo“ eki­pa­žo pi­lo­tas Vai­do­tas Ža­la siū­lė ne tik kri­tiš­kai įver­tin­ti nau­do­ja­mų žie­mi­nių ar de­mi­se­zo­ni­nių pa­dan­gų ir au­to­mo­bi­lio stab­džių būk­lę, bet ir ati­džiai pa­ti­krin­ti vi­sus eksp­loa­ta­ci­nius skys­čius.

Spe­cia­lis­to tei­gi­mu, at­ėjus žie­mai vi­sų pir­miau­sia kiek­vie­nas vai­ruo­to­jas tu­rė­tų pa­si­rū­pin­ti tin­ka­mu au­ši­ni­mo skys­čio ly­giu sa­vo au­to­mo­bi­ly­je. To ne­pa­da­ręs, jis ri­zi­kuo­ja ne tik ne­pa­ju­dė­ti iš vie­tos, bet ir pri­da­ry­ti sa­vo au­to­mo­bi­liui ža­los.

„Pir­ma, dėl per ma­žo au­ši­ni­mo skys­čio ly­gio ga­li per­kais­ti va­rik­lis. An­tra, jei šis skys­tis už­šals, yra ti­ki­my­bė, kad su­skal­dys va­rik­lio blo­ką, gal­vu­tę bei ra­dia­to­rių. To­dėl vos tik lau­ke pliu­są kei­čia mi­nu­sas, vai­ruo­to­jai pri­va­lo su­skub­ti ap­žiū­rė­ti au­ši­ni­mo skys­čio kie­kį. Be to, re­ko­men­duo­ja­ma au­ši­ni­mo skys­tį au­to­mo­bi­ly­je keis­ti kas dve­jus me­tus“, – sa­kė V. Ža­la.

Gremž­tu­ko nenaudoja

Įdo­mi de­ta­lė, į ku­rią dė­me­sį at­krei­pė lenk­ty­ni­nin­kas, – dau­ge­lio vai­ruo­to­jų le­dui nuo stik­lų nu­skus­ti nau­do­ja­mi gremž­tu­kai. Jų V.Ža­la tei­gė ne­nau­do­jan­tis ir siū­lė ki­tiems vai­ruo­to­jams at­si­sa­ky­ti.

„Kad ir ko­kiu ko­ky­biš­ku gremž­tu­ku va­lo­te nuo au­to­mo­bi­lio stik­lo le­dą ar snie­go li­ku­čius, toks gremž­tu­kas vis tiek brai­žo stik­lą. Juo­lab at­si­ran­da vai­ruo­to­jų, ku­rie le­dą nuo stik­lo įsi­gud­ri­na gran­dy­ti pei­liu ar­ba ban­ko kor­te­le. Po ku­rio lai­ko pa­ma­ty­si­te, kad prie­ki­nis stik­las yra ne toks skaid­rus, ypač sau­lė­tą die­ną“, – ti­ki­no Da­ka­ro lenk­ty­nių da­ly­vis.

Vie­toj le­do gremž­tu­ko lenk­ty­ni­nin­kas pa­ta­ria iš­ban­dy­ti spe­cia­lų skys­tį, ku­ris leng­vai nu­tirp­do le­dą nuo trans­por­to prie­mo­nės lan­gų.

Esant drėg­nam orui, kai tem­pe­ra­tū­ra svy­ruo­ja tarp pliu­so ir mi­nu­so, ne­re­tai pri­šą­la ir au­to­mo­bi­lių du­re­lės, spy­ne­lės. To­dėl žie­mą V. Ža­la vai­ruo­to­jams re­ko­men­duo­ja pa­si­rū­pin­ti spe­cia­liu purš­kia­muo­ju skys­čiu ar­ba si­li­ko­nu. Jais rei­kė­tų pa­tep­ti spy­ne­les ir san­da­ri­ni­mo gu­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami