„Nunner Logistics“ teiks grandinės optimizavimo paslaugas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-02-12 17:24
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-02-12 17:24
Ovidija Jankauskaitė: "2014 metų veiklos rezultatus daugiausia lėmė kryptingai vykdyta įmonės pardavimų ir plėtros politika". LŽ archyvo nuotrauka
Įmo­nių tie­ki­mo gran­di­nės op­ti­mi­za­vi­mas yra nau­jo­vė, ga­lin­ti Bal­ti­jos ša­lių lo­gis­ti­kos rin­kai at­neš­ti sėk­mę 2015 me­tais, tei­gia Lie­tu­vo­je vei­kian­čios lo­gis­ti­kos bend­ro­vės „Nun­ner Lo­gis­tics“ spe­cia­lis­tai.

„Šiau­rės ir Va­ka­rų Eu­ro­po­je ga­my­bos ir maž­me­ni­ne pre­ky­ba už­sii­man­čios įmo­nės vis dau­giau dė­me­sio ski­ria sa­vo tie­ki­mo gran­di­nės kon­ku­ren­cin­gu­mo stip­ri­ni­mui. Tai lei­džia ge­rin­ti klien­tų ap­tar­na­vi­mo ly­gį, di­din­ti dar­bo na­šu­mą, su­ma­žin­ti san­dė­liuo­ja­mas pre­kių at­sar­gas ir ga­liau­siai – su­ma­žin­ti veik­los ir ga­my­bos są­nau­das. Pra­ėju­siais me­tais „Nun­ner Lo­gis­tics“ gru­pei pri­klau­san­čios įmo­nės be 4PL pa­slau­gų, api­man­čių vi­sų įmo­nei tre­čių­jų ša­lių tei­kia­mų lo­gis­ti­kos pa­slau­gų (ve­žė­jų, mui­ti­nės agen­tų, ki­tų lo­gis­ti­kos pro­ce­se da­ly­vau­jan­čių agen­tų veik­los) koor­di­na­vi­mą, Va­ka­rų Eu­ro­pos klien­tams pa­siū­lė ir tie­ki­mo gran­di­nės op­ti­mi­za­vi­mo pa­slau­gas. Šie­met šias pa­slau­gas no­ri­me pla­čiau pri­sta­ty­ti ir Bal­ti­jos ša­lių klien­tams,“ – ko­men­tuo­ja „Nun­ner Lo­gis­tics“ plė­tros va­do­vė Ne­rin­ga Ja­siu­lio­nie­nė.

Nau­jo­vė tau­pys lėšas

„Nun­ner Lo­gis­tics“ spe­cia­lis­tai ana­li­za­vo „Tes­la Mo­tors“, „Te­tra Pak“, „Thu­le“, „Da­no­ne“ ir ki­tų tarp­tau­ti­nių kom­pa­ni­jų pa­tir­tį. Su­si­pa­žin­ta su nau­jau­sio­mis ten­den­ci­jo­mis tie­ki­mo gran­di­nės val­dy­mo sri­ty­je, pa­žan­giau­sia prog­ra­mi­ne įran­ga, pa­de­dan­čia val­dy­ti, pla­nuo­ti ir prog­no­zuo­ti pa­klau­są bei tie­ki­mą.

„2015 me­tais Va­ka­rų Eu­ro­po­je vei­kian­čius spren­di­mus siū­ly­si­me ir Bal­ti­jos rin­kai. Vie­ti­nė­je rin­ko­je siek­si­me iš­plės­ti pa­slau­gų spek­trą, tap­ti ne tik per­ve­ži­mus ar lo­gis­ti­kos spren­di­mus siū­lan­čia kom­pa­ni­ja, bet ir pa­ti­ki­mu kon­sul­tan­tu ga­my­bos bei pre­ky­bos įmo­nėms lo­gis­ti­kos ir tie­ki­mo gran­di­nės val­dy­mo klau­si­mais. Mes pa­dė­si­me klien­tams iden­ti­fi­kuo­ti prob­le­mi­nes sri­tis, pa­tar­si­me, kaip ge­riau su­val­dy­ti lo­gis­ti­kos ir trans­por­ta­vi­mo pro­ce­sus, kad su­ma­žė­tų trans­por­ta­vi­mo ir lo­gis­ti­kos kaš­tai, o at­ski­rų pa­da­li­nių dar­bas tap­tų efek­ty­ves­nis“, – įmo­nės pla­nais da­li­ja­si „Nun­ner Lo­gis­tics“ plė­tros va­do­vė.

Lai­ko­si ant "pen­kių ban­gi­nių"

Iš­lai­ky­da­ma aukš­tą pa­slau­gų ko­ky­bę ir siū­ly­da­ma nau­jas pa­slau­gas „Nun­ner Lo­gis­tics“ 2015 me­tais ti­ki­si apie 15 proc. au­gi­mo. Pra­ėju­siais me­tais įmo­nės apy­var­ta sie­kė 10,2 mln. eu­rų – tai bu­vo 44 proc. di­des­nis au­gi­mas, ly­gi­nant su 2013 me­tais.

Pa­sak UAB „Nun­ner Lo­gis­tics“ di­rek­to­rės Ovi­di­jos Jan­kaus­kai­tės, 2014 me­tų veik­los re­zul­ta­tus dau­giau­sia lė­mė kryp­tin­gai vyk­dy­ta įmo­nės par­da­vi­mų ir plė­tros po­li­ti­ka. Anks­čiau įsteig­ti bend­ro­vės sky­riai au­go, bu­vo ati­da­ry­ti nau­ji kro­vi­nių ga­be­ni­mo marš­ru­tai (Pra­ncū­zi­jos­/Is­pa­ni­jos ir Vi­du­rio Eu­ro­pos (Len­ki­ja, Če­ki­ja, Veng­ri­ja) li­ni­jos), lai­mė­ti per­ve­ži­mo kon­kur­sai ir su­da­ry­tos nau­jos bend­ra­dar­bia­vi­mo su­tar­tys su stam­biais klien­tais, au­go ir jau esa­mų klien­tų kro­vi­nių srau­tas. „Į­mo­nės sėk­mę lė­mė "pen­ki ban­gi­niai“: aiš­ki veik­los vi­zi­ja, pro­fe­sio­na­li dar­buo­to­jų ko­man­da, pa­ti­ki­mi tie­kė­jai, griež­ta fi­nan­sų srau­tų kon­tro­lė ir ri­zi­kos drau­di­mas“, – veik­los re­zul­ta­tus ko­men­tuo­ja O. Jan­kaus­kai­tė.

Lie­tu­vo­je lo­gis­ti­kos bend­ro­vė „Nun­ner Lo­gis­tics“ vei­kia nuo 2011 me­tų, bend­ro­vė­je dir­ba 23 lo­gis­ti­kos eks­per­tai. Įkur­ta 1955 me­tais Aus­tri­jo­je, tarp­tau­ti­nė kom­pa­ni­ja šian­dien tu­ri pa­da­li­nius 8 ša­ly­se: Ny­der­lan­duo­se, Če­ki­jo­je, Švei­ca­ri­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Is­pa­ni­jo­je, Ru­si­jo­je, Es­ti­jo­je ir Lie­tu­vo­je. 2014 me­tais dėl pa­si­kei­ti­mų ak­ci­nin­kų struk­tū­ro­je įmo­nė pa­kei­tė pre­kės ženk­lą iš „JCL Lo­gis­tics“ į „Nun­ner Lo­gis­tics“.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami