„Nurašytus“ automobilius sugeba greitai parduoti

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-27 06:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-27 06:00
Draudikų pripažinti „remontuoti ekonomiškai netikslingais“ automobiliai, teisininkų teigimu, turėtų būti utilizuoti – bet Lietuvoje dažnai nutinka atvirkščiai. LŽ archyvo nuotrauka
Ava­ri­jo­je smar­kiai ap­ga­din­ta trans­por­to prie­mo­nė ga­li įgy­ti „re­mon­tuo­ti eko­no­miš­kai ne­tiks­lin­gos“ sta­tu­są ar­ba, liau­diš­kai ta­riant, bū­ti „nu­ra­šy­ta“. To­kį spren­di­mą pri­ima drau­di­kai įver­ti­nę ža­lą ir iš­mo­kė­ję 75 proc. au­to­mo­bi­lio ver­tės. O kaip to­kiu at­ve­ju, jei­gu su­dau­žy­to au­to­mo­bi­lio sa­vi­nin­kas pa­sii­ma vi­są drau­di­mo iš­mo­ką, grei­tai su­re­mon­tuo­ja trans­por­to prie­mo­nę ir ją par­duo­da?

Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos „Tran­seks­ta“ tei­gi­mu, tei­sės ak­tuo­se yra lan­dų, ku­rio­mis pa­si­nau­do­ję ap­su­kruo­liai su­ge­ba ne tik gau­ti drau­di­mo iš­mo­ką, bet ir par­duo­ti su­nio­ko­tą au­to­mo­bi­lį.

„Pa­gal įsta­ty­mus, ne tik „nu­ra­šy­tų“, bet ir iš­re­gis­truo­tų trans­por­to prie­mo­nių sa­vi­nin­kų tur­ti­nės tei­sės ne­si­kei­čia. Ma­ši­na ir to­liau iš­lie­ka sa­vi­nin­ko nuo­sa­vy­bė, ku­rią jis sa­vo nuo­žiū­ra ga­li par­duo­ti, do­va­no­ti ir pan.“, – tei­gė My­ko­lo Ro­me­rio tei­sės uni­ver­si­te­to dės­ty­to­jas, ad­vo­ka­tas Da­rius Sos­novs­kis.

Įsta­ty­mų nepažeidė

Nu­sta­ty­ta tvar­ka at­li­kus pri­va­lo­mą­ją tech­ni­nę ap­žiū­rą, apd­rau­dus pri­va­lo­muo­ju ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mu, su to­kia trans­por­to prie­mo­ne ga­li­ma ir vėl da­ly­vau­ti vie­ša­ja­me eis­me. Tik to­kiu at­ve­ju sta­tu­so pa­kei­ti­mo iš „nu­ra­šy­tos“ į vėl „tin­ka­mą“ va­ži­nė­ti rū­pes­čiai ir iš­lai­dos ten­ka nau­ja­jam sa­vi­nin­kui, ku­ris apie lau­kian­čius ne­ti­kė­tu­mus kar­tais nė ne­nu­tuo­kia.

Vie­nas to­kių at­ve­jų nu­ti­ko Kau­ne. Šie­met ge­gu­žės 26 die­ną bu­vo pri­im­tas drau­di­kų spren­di­mas dėl eko­no­miš­kai ne­tiks­lin­go re­mon­to ava­ri­jo­je su­ga­din­tam 2010 me­tų lai­dos „O­pel In­sig­nia“ au­to­mo­bi­liui ir at­ly­gin­ta ža­la jo sa­vi­nin­kui. Spė­ja­ma, kad šis sku­biai su­re­mon­ta­vo ir par­da­vė au­to­mo­bi­lį, nes mi­nė­ta „O­pel In­sig­nia“ jau po dvie­jų sa­vai­čių, bir­že­lio 10 die­ną, bu­vo per­re­gis­truo­ta ki­to sa­vi­nin­ko var­du.

Au­to­mo­bi­lis per­re­gis­truo­tas tei­sė­tai, nes at­lik­ti tech­ni­nę ap­žiū­rą rei­ka­lau­ja­ma tik pir­mą kar­tą ša­ly­je re­gis­truo­jant trans­por­to prie­mo­nę. Per­re­gis­truo­jant ją ki­to sa­vi­nin­ko var­du tech­ni­nės ap­žiū­ros ne­rei­kia.

Nau­ją­jį „O­pel In­sig­nia“ sa­vi­nin­ką bė­dos užg­riu­vo rugp­jū­čio 20 die­ną, kai šis krei­pė­si į tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­trą ne­sup­ras­da­mas, dėl ko „Re­gi­tra“ jį in­for­ma­vo apie spren­di­mą su­stab­dy­ti jo au­to­mo­bi­lio da­ly­va­vi­mą vie­ša­ja­me eis­me.

Pa­na­šių at­ve­jų pa­si­tai­kė ir ki­to­se ša­lies vie­to­se – Pa­ne­vė­žy­je, Klai­pė­do­je. Nuo ko­vo 13 die­nos iki rug­sė­jo vi­du­rio drau­di­kai „nu­ra­šė“ 1950 trans­por­to prie­mo­nių, jų sa­vi­nin­kams pa­deng­da­mi nuo­sto­lius. Iš šių ma­ši­nų 51 bu­vo at­kur­ta po re­mon­to, at­lik­ta tech­ni­nė eks­per­ti­zė ir pri­pa­žin­ta ga­lio­jan­ti tech­ni­nė ap­žiū­ra.

„Tech­ni­nė eks­per­ti­zė nu­sta­to, ar trans­por­to prie­mo­nė tin­ka­mai su­re­mon­tuo­ta ir yra ne­pa­vo­jin­ga eis­mo sau­gu­mui“, – tei­gė bend­ro­vės „Trans­por­to stu­di­jos“ di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Ra­mū­nas Vė­la­vi­čius.

Pa­dė­tų ope­ra­ty­vi informacija

Nau­jie­ji „nu­ra­šy­tų“ au­to­mo­bi­lių sa­vi­nin­kai, at­si­dū­rę ak­la­vie­tė­je, į keb­lią pa­dė­tį sta­to ir tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nes.

„Jei­gu sa­vi­nin­kas ne­tu­ri rei­ka­lin­gų do­ku­men­tų apie at­lik­tą at­ku­ria­mą­jį ma­ši­nos re­mon­tą, pra­si­de­da fik­ty­vių pa­žy­mų, ne­aiš­kių sąs­kai­tų kai­šio­ji­mas, klien­tų pyk­čiai. O rei­kė­tų tiek ne­daug – kad duo­me­nų ba­zę grei­čiau pa­siek­tų in­for­ma­ci­ja apie drau­di­kų spren­di­mą „nu­ra­šy­ti“ trans­por­to prie­mo­nę“, – pa­brė­žė Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos di­rek­to­rius Gin­tau­tas Šlė­de­ris.

Pa­gal da­bar ga­lio­jan­čią tvar­ką, in­for­ma­ci­ją apie au­to­mo­bi­lį, ku­ris po eis­mo įvy­kio pri­pa­žin­tas re­mon­tuo­ti eko­no­miš­kai ne­tiks­lin­ga trans­por­to prie­mo­ne, drau­di­kai įpa­rei­go­ti pa­teik­ti į Lie­tu­vos tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nių aso­cia­ci­jos tvar­ko­mą Cen­tra­li­zuo­tą­ją tech­ni­nės ap­žiū­ros duo­me­nų ba­zę (CTADB).

Su­lau­kęs to­kių duo­me­nų, tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­tras pa­nai­ki­na šiam au­to­mo­bi­liui ga­lio­jan­čią tech­ni­nę ap­žiū­rą. Per 180 die­nų ne­at­nau­ji­nus tech­ni­nės ap­žiū­ros ir ne­tu­rint pri­va­lo­mo­jo ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mo, to­kią trans­por­to prie­mo­nę VĮ „Re­gi­tra“ iš­re­gis­truo­ja.

Pa­gei­dau­da­mas to­liau le­ga­liai va­ži­nė­ti to­kios trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­kas pri­va­lė­tų pa­da­ry­ti at­ku­ria­mą­jį re­mon­tą ir at­lik­ti eks­per­ti­zę. Tik tu­rė­da­mas šiuos do­ku­men­tus jis ga­li gau­ti tech­ni­nę ap­žiū­rą ir grįž­ti į eis­mą.

Ver­ti­ni­mas kar­tais užtrunka

Lie­tu­vos trans­por­to prie­mo­nių drau­di­kų biu­ro at­sto­vo To­mo Rudz­kio tvir­ti­ni­mu, ša­ly­je ga­lio­ja bend­ri drau­di­mo iš­mo­kų ter­mi­nai, pa­tvir­tin­ti drau­di­mo įsta­ty­me. Per mė­ne­sį nuo pra­ne­ši­mo apie eis­mo įvy­kį tu­ri bū­ti įver­tin­ta ža­la, aps­kai­čiuo­tas nuo­sto­lis ir iš­mo­kė­ta drau­di­mo iš­mo­ka.

Ta­čiau pa­si­tai­ko tam ti­krų iš­ly­gų, tar­kim, kai bū­na iš­kel­ta bau­džia­mo­ji by­la, jo­je at­si­ra­dus ne­aiš­ku­mams, iš­ki­lus gin­čams ir pan. Tad ter­mi­no są­ly­gos ga­li bū­ti pra­tęs­tos. Spren­di­mo dėl au­to­mo­bi­lio re­mon­to eko­no­mi­nio tiks­lin­gu­mo pri­ėmi­mas už­trun­ka ir dėl su­bjek­ty­vių prie­žas­čių. „Žmo­nės įvai­riai rea­guo­ja, ky­la gin­čų dėl įver­ti­ni­mo, nu­sta­ty­tos ža­los, kiek­vie­nas sten­gia­si rū­be­lį temp­ti į sa­vo pu­sę“, – tei­gė T. Rudz­kis. Ta­čiau in­for­ma­ci­ja apie pri­im­tą spren­di­mą, anot jo, vi­sa­da be jo­kio del­si­mo įve­da­ma į elek­tro­ni­nę duo­me­nų ba­zę ir aki­mirks­niu tam­pa prie­ina­ma „Re­gi­trai“.

Siū­lo utilizuoti

Nuo šių me­tų lap­kri­čio 1 die­nos įsi­ga­lios rei­ka­la­vi­mas, pa­gal ku­rį au­to­mo­bi­lių par­da­vė­jai pri­va­lės in­for­muo­ti pir­kė­jus apie au­to­mo­bi­lio is­to­ri­ją, ypač as­pek­tus, su­si­ju­sius su da­ly­va­vi­mu eis­mo įvy­kiuo­se.

„Kol pra­dės veik­ti pir­kė­jų in­te­re­sus gi­nan­tis įsta­ty­mas, pa­si­ti­krin­ti, ar trans­por­to prie­mo­nė tu­ri lei­di­mą da­ly­vau­ti eis­me, ga­li­ma pri­si­jun­gus prie VĮ „Re­gi­tra“ elek­tro­ni­nių pa­slau­gų por­ta­lo ar­ba šios sve­tai­nės sky­riu­je „Paieš­ka trans­por­to prie­mo­nių re­gis­tre“, – pri­mi­nė VĮ „Re­gi­tra“ at­sto­vė Lai­mu­tė Užu­pė.

Ar au­to­mo­bi­lis ne­bu­vo „nu­ra­šy­tas“, nau­do­tų trans­por­to prie­mo­nių pir­kė­jai ga­lė­tų su­ži­no­ti ir pa­si­tei­ra­vę apie tai bet ku­rio­je ša­lies tech­ni­nės ap­žiū­ros įmo­nė­je. Net ir įsi­ga­lio­jus įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mui in­for­muo­ti pir­kė­jus, iš­lie­ka abe­jo­nių, ar pa­vyks vi­siš­kai iš­veng­ti žmo­giš­ko­jo veiks­nio. Vie­nas par­da­vė­jas lai­ky­sis įpa­rei­go­ji­mo, o ki­tas gal­būt su­ri­zi­kuos ne­atsk­leis­ti vi­sos tei­sy­bės.

D. Sos­novs­kio tei­gi­mu, vi­siš­kai šią prob­le­mą pa­nai­kin­tų įsta­ty­mo rei­ka­la­vi­mas be jo­kių iš­ly­gų uti­li­zuo­ti ava­ri­jo­je su­ga­din­tą au­to­mo­bi­lį, ku­rio nuo­sto­lius at­ly­gi­no drau­di­mas. Tai pri­lyg­tų pra­kti­kai, tai­ko­mai JAV. Ten drau­di­mo iš­mo­ka per­ve­da­ma tik užants­pau­da­vus trans­por­to prie­mo­nės re­gis­tra­ci­jos liu­di­ji­mą už­ra­šu Sal­va­ge (angl. „nu­ra­šy­ta“). Tuo­met vi­siems aiš­ku, kas nu­ti­ko au­to­mo­bi­liui, ir to­les­nis jo li­ki­mas bū­na nu­lem­tas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
selis  71.201.140.62 2015-09-27 16:48:26
Stebina paradoksas: Lietuvoje atrodo tokia griezta automobiliu TA, bet po daznos avarijos masinos sumaltos lyg butu kartonines, Amerikoje nera jokios TA, bet masinos atlaiko avarijas nesumaitotos. Gal laikas keisti TA kriterijus?
0 0  Netinkamas komentaras
Teresė  193.219.133.66 2015-09-27 15:07:37
Taip buvo atsitikę su mano automobiliu. Nors buvo aplamdytos tik durelės, priekinis sparnas ir sudaužyta lempa, draudikai nusprendė, kad už automobilį reikia išmokėti tik likusiąją vertę. Tuo tarpu 15 metų nė karto negedęs automobilis su nepažeista geometrija, būtų buvęs atiduotas į laužą. Ačiū Dievui, kiek anksčiau tokių nesąmonių nebuvo, ir aš dar kelerius metus su juo sėkmingai važinėjau.
2 0  Netinkamas komentaras
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami