„Orlen Lietuva“: išsaugoti negalima parduoti

Dr. Albertas ŠIMĖNAS 2014-05-28 16:00
Dr. Albertas ŠIMĖNAS
2014-05-28 16:00
Albertas Šimėnas
Len­ki­jos kon­cer­no „PKN Or­len“ (to­liau – PKN) an­tri­nės įmo­nės AB „Or­len Lie­tu­va“ (to­liau – OL) eko­no­mi­nė būk­lė yra su­dė­tin­ga. Pa­grin­di­nė prie­žas­tis – es­mi­niai po­ky­čiai de­ga­lų par­da­vi­mo pa­sau­li­nė­je rin­ko­je, dėl ku­rių žy­miai su­ma­žė­jo Eu­ro­po­je dis­lo­kuo­tų naf­tos per­dir­bi­mo įmo­nių pro­duk­ci­jos pa­klau­sa ir iš­au­go kon­ku­ren­ci­ja.

OL ge­bė­ji­mus sėk­min­gai kon­ku­ruo­ti ap­sun­ki­na du es­mi­niai mo­men­tai. Pir­ma, tai dėl pa­se­nu­sios įran­gos OL at­si­lie­ka nuo pir­mau­jan­čių įmo­nių pa­gal pa­klau­są tu­rin­čių švie­sių pro­duk­tų iš­ei­gą. An­tra, OL per­dir­ba iš es­mės tik ru­siš­ką naf­tą, ku­rią jai per­par­duo­da pa­grin­di­nė įmo­nė PKN. Ža­lia­vos kai­na su­da­ro apie 95 proc. vi­sų įmo­nės są­nau­dų. To­dėl Ru­si­jos tie­kė­jai tu­ri ga­li­my­bę da­ry­ti įta­ką OL fi­nan­si­nei būk­lei ir ne­tgi ją nu­lem­ti. Be to, PKN per­par­duo­da­ma naf­tos ža­lia­vą OL, tu­ri ga­li­my­bę nu­sis­ta­ty­ti mar­žą (jos dy­dis ofi­cia­liai ne­skel­bia­mas) ir sa­vo ruo­žtu iš es­mės įta­ko­ti OL veik­los re­zul­ta­tus.

Su­dė­tin­go­je būk­lė­je esan­čios OL pers­pek­ty­vą lems ne pa­ti OL, ku­ri kon­tro­liuo­ja ir ga­li įta­ko­ti tik ne­žy­mią, iki 5 proc., įmo­nės veik­los są­nau­dų da­lį, o PKN spren­di­mai, ka­dan­gi ji kon­tro­liuo­ja ne tik OL ap­rū­pi­ni­mą ža­lia­vi­ne naf­ta, bet ir jos fi­nan­si­nius srau­tus.

PKN tu­ri tris al­ter­na­ty­vas: 1) iš­sau­go­ti įmo­nę ir tęs­ti jos veik­lą; 2) nu­trauk­ti įmo­nės veik­lą ir ją už­da­ry­ti; 3) pa­skelb­ti apie OL par­da­vi­mą.

Ver­ta ap­tar­ti bei įver­tin­ti kiek­vie­ną ga­li­mą PKN pa­si­rin­ki­mą.

Iš­sau­go­ti OL ir tęs­ti jos veik­lą. Pa­si­rin­kus šią al­ter­na­ty­vą bū­ti­na ne­del­siant at­lik­ti įmo­nės mo­der­ni­za­ci­ją, ku­ri jun­ta­mai pa­di­din­tų naf­tos ža­lia­vos pa­nau­do­ji­mo efek­ty­vu­mą. Par­ale­liai bū­ti­na reikš­min­gai su­ma­žin­ti pro­duk­tų lo­gis­ti­kos kaš­tus, nu­tie­siant pro­duk­to­tie­kį iki Bal­ti­jos jū­ros. Šios prie­mo­nės ga­ran­tuo­tų įmo­nei jos iš­li­ki­mą naf­tos pro­duk­tų rin­ko­je. Tai ge­riau­sia al­ter­na­ty­va ne tik įmo­nei, bet ir Lie­tu­vai. Jos įgy­ven­di­ni­mas rei­ka­lau­ja rim­tų įmo­nės sa­vi­nin­kės, ku­ria šiuo me­tu yra PKN, in­ves­ti­ci­jų. De­ja, ne­ga­li­ma įžvelg­ti po­žy­mių, kad PKN pa­si­rin­ko bū­tent to­kią stra­te­gi­ją.

Nu­trauk­ti OL veik­lą ir ga­myk­lą už­da­ry­ti. Tu­rint ome­ny­je, kad ki­tų PKN įmo­nių pa­jė­gu­mai yra pa­kan­ka­mi, kad ga­lė­tų pe­rim­ti OL uži­ma­mą rin­ką ar­ba bent jau di­džią­ją jos da­lį, OL veik­los nu­trau­ki­mas PKN yra pa­kan­ka­mai pa­trauk­lus va­rian­tas. Ta­čiau jo įgy­ven­di­ni­mas taip pat ke­lia prob­le­mų. Pir­miau­sia, tai įmo­nės lik­vi­da­vi­mo pa­skel­bi­mas prieš tai ne­pa­ban­džius jos par­duo­ti ne­ati­tin­ka są­ži­nin­go vers­lo pri­nci­pų.

Tei­gia­ma, kad OL veik­los nu­trau­ki­mas bū­tų di­de­lis smū­gis ša­lies fi­nan­sams. Vis dėl­to kai ku­rie eko­no­mi­kos eks­per­tai ar vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai, sa­ky­da­mi, kad OL yra stam­biau­sia mo­kes­čių mo­kė­to­ja ša­ly­je, klai­di­na vi­suo­me­nę. Čia tu­ri­mas ome­ny­je di­de­lę da­lį vals­ty­bės biu­dže­te su­da­ran­tis ak­ci­zo mo­kes­tis. Ta­čiau šio mo­kes­čio mo­kė­to­jas iš tie­sų yra ne OL, o de­ga­lų var­to­to­jai. OL tik at­lie­ka ak­ci­zo su­rin­ki­mo ir jo per­da­vi­mo Vals­ty­bi­nei mo­kes­čių ins­pek­ci­jai funk­ci­ją. Pa­vyz­džiui, Lat­vi­ja ar Es­ti­ja naf­tos per­dir­bi­mo įmo­nių ne­tu­ri, o ak­ci­zo mo­kes­tį į sa­vo ša­lių biu­dže­tus su­ren­ka taip pat sėk­min­gai, kaip ir Lie­tu­va.

Ga­li­ma teig­ti, kad pa­gal ge­ne­ruo­ja­mų mo­kes­čių dy­dį OL ne tik nė­ra pir­mau­jan­ti, bet ir ne­pa­ten­ka į pir­mą­jį ša­lies įmo­nių pen­ke­tu­ką (duo­me­nys apie fak­ti­nius įmo­nių mo­kes­čius, api­man­čius vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių bei „Sod­ros“ biu­dže­tus ofi­cia­liai ne­skel­bia­mi).

Nors OL veik­los nu­trau­ki­mas su­ren­ka­mo į vals­ty­bės biu­dže­tą ak­ci­zo mo­kes­čio už de­ga­lus apim­tims įta­kos ne­tu­rė­tų, ta­čiau įmo­nės lik­vi­da­vi­mas Lie­tu­vai reikš­tų apie 1500 dar­bo vie­tų pra­ra­di­mą Ma­žei­kių re­gio­ne. Ti­kė­ti­na, kad Lie­tu­va ne­si­taiks­tys su įmo­nės lik­vi­da­vi­mu ir par­ei­ka­laus įmo­nės pe­rė­mi­mo į sa­vo kon­tro­lę tam, kad pa­ti ga­lė­tų vyk­dy­ti po­ten­cia­laus in­ves­tuo­to­jo pa­ieš­ką, de­rin­ti su juo įmo­nės par­da­vi­mo bei jos veik­los są­ly­gas. Šiuo at­ve­ju PKN pra­ras­tų bet ko­kią įta­ką nu­sta­tant įmo­nės veik­los stra­te­gi­nes kryp­tis, ku­rios tie­sio­giai įta­ko­ja il­ga­lai­kius PKN in­te­re­sus.

Pa­skelb­ti apie OL par­da­vi­mą. At­si­sa­kius šių dvie­jų al­ter­na­ty­vų la­biau­siai ti­kė­ti­nas PKN pa­si­rin­ki­mas – OL par­da­vi­mas. To­kiu at­ve­ju iki pa­skel­bi­mo apie par­da­vi­mą ga­li­ma prog­no­zuo­ti tris pa­grin­di­nes PKN veiks­mų kryp­tis.

Pir­mo­ji kryp­tis – OL uži­ma­mą rin­ką bei įmo­nės ak­ty­vus, pa­gal esa­mas ga­li­my­bes, mak­si­ma­liai per­duo­ti PKN ar­ba ki­toms kon­cer­no įmo­nėms.

An­tro­ji kryp­tis – ne­nau­do­jant pa­pil­do­mų in­ves­ti­ci­jų mak­si­ma­liai pa­di­din­ti įmo­nės par­da­vi­mo kai­ną, pa­tei­kiant bū­si­mam įmo­nės pir­kė­jui pro­duk­tų lo­gis­ti­kos al­ter­na­ty­vų pa­ke­tą ir ge­ras Lie­tu­vos įmo­nių lo­gis­ti­kos pa­slau­gų są­ly­gas:

- gau­ti lei­di­mus bei pa­lan­kias są­ly­gas ties­ti pro­duk­to­tie­kį iki Bal­ti­jos uos­tų – Klai­pė­dos, Bū­tin­gės, Lie­po­jos, Vents­pi­lio ar­ba bent jau iki vie­no iš jų;

- tu­rė­ti il­ga­lai­kes, mak­si­ma­liai pa­lan­kias par­duo­da­mos įmo­nės pa­slau­gų su­tar­tis su uos­tų kro­vos kom­pa­ni­jo­mis bei ge­le­žin­ke­lių įmo­nė­mis. (Lie­tu­vo­je - su VĮ „Klai­pė­dos naf­ta“ ir AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ (to­liau – LG)).

- tu­rė­ti pa­kan­ka­mai ga­ran­ti­jų dėl Ren­gės ge­le­žin­ke­lio li­ni­jos re­kons­truk­ci­jos.

Šioms prie­mo­nėms įgy­ven­din­ti jau at­lik­tas reikš­min­gas įdir­bis. Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jos iš es­mės iš­reiš­kė sa­vo pri­ta­ri­mą pro­duk­to­tie­kio į Klai­pė­dą sta­ty­bai. Šiuo me­tu OL „spau­džia“ Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bę, kad ji įsi­pa­rei­go­tų fi­nan­suo­ti šį pro­jek­tą.

Su­tar­ties są­ly­gos su VĮ „Klai­pė­dos naf­ta“ jau pa­tiks­lin­tos pa­gal OL rei­ka­la­vi­mus. Da­ro­mas spau­di­mas Vy­riau­sy­bei dėl pa­slau­gų su­tar­ties, ku­rią OL ir LG pa­si­ra­šė 2009 me­tų sau­sį, pa­tiks­li­ni­mų. Jais sie­kia­ma vėl įtei­sin­ti 1999 me­tų LG pa­slau­gų su­tar­ty­je su Ame­ri­kos „Wil­liams“ kom­pa­ni­ja bu­vu­sias LG dis­kri­mi­nuo­jan­čias nuo­sta­tas.

LG yra par­en­gu­si pro­jek­tą ir yra pa­si­ruo­šu­si re­kons­truo­ti Ren­gės ge­le­žin­ke­lio ruo­žą. Re­kons­truk­ci­jos lai­ko­tar­piu OL pro­duk­tų ve­ži­mams Lat­vi­jos kryp­ti­mi tai­ko­mos nuo­lai­dos, dėl ku­rių bu­vo su­si­tar­ta ir ku­rios abi­pu­siu OL ir LG su­ta­ri­mu yra įtvir­tin­tos pa­slau­gų su­tar­ty­je. Tu­rint ome­ny­je, kad OL pers­pek­ty­va yra ne­at­sie­ja­ma nuo pro­duk­to­tie­kio sta­ty­bos, tai iš­lai­dos mi­nė­to ge­le­žin­ke­lio ruo­žo re­kons­truk­ci­jai bei jo prie­žiū­rai yra lė­šų švais­ty­mas. Pa­sta­čius pro­duk­to­tie­kį, re­kons­truo­tas ge­le­žin­ke­lis vie­nin­te­lei po­ten­cia­liai jo var­to­to­jai OL, taps vi­siš­kai ne­rei­ka­lin­gas.

Tre­čio­ji kryp­tis – pa­tei­sin­ti PKN spren­di­mą dėl OL par­da­vi­mo ar­ba jos už­da­ry­mo ne­pab­lo­gi­nant vi­so kon­cer­no įvaiz­džio. Su­nkio­je būk­lė­je esan­čios stam­bios įmo­nės par­da­vi­mas (per­da­vi­mas ki­tam sa­vi­nin­kui), o tuo la­biau jos už­da­ry­mas ne­iš­ven­gia­mai tu­rė­tų pla­tų at­gar­sį vi­suo­me­nė­je. Eu­ro­pos mas­to kon­cer­nui PKN la­bai svar­bu, kad tai ne­ga­ty­viai ne­at­si­liep­tų jo įvaiz­džiui.

PKN yra tiks­lin­ga, pa­si­tel­kus ma­si­nes in­for­ma­vi­mo prie­mo­nes, įti­kin­ti vi­suo­me­nę, val­džios ins­ti­tu­ci­jas, kad kon­cer­nas iš­nau­do­jo vi­sas tu­ri­mas ga­li­my­bes įmo­nei iš­sau­go­ti. Tuo pa­čiu nau­din­ga par­ody­ti kal­ti­nin­ką, nu­lė­mu­sį ne­po­pu­lia­raus spren­di­mo pri­ėmi­mą – Lie­tu­vos val­džios ins­ti­tu­ci­jas, t.y. su­reikš­min­ti Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės vaid­me­nį, pa­tei­kiant, kad ji „neiš­tie­sė pa­gal­bos ran­kos“ įmo­nei, ku­ri, tos pa­čios Vy­riau­sy­bės tei­gi­mu, yra di­džiau­sia mo­kes­čių mo­kė­to­ja ša­ly­je.

Da­ry­da­ma spau­di­mą Vy­riau­sy­bei, OL ne­at­siž­vel­gia ir į tai, kad, kad įsta­ty­mai drau­džia vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­joms rei­ka­lau­ti, kad tiek pri­va­čios, tiek ir vals­ty­bės kon­tro­liuo­ja­mos įmo­nės, šiuo at­ve­ju LG, pri­im­tų įmo­nei aki­vaiz­džiai ne­nau­din­gus ko­mer­ci­nius spren­di­mus.

Svar­bu pa­žy­mė­ti, kad ne­igia­mam Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės įvaiz­džiui su­for­muo­ti OL sva­rių ar­gu­men­tų ne­tu­ri. 2012 me­tų OL ba­lan­so duo­me­ni­mis, šios įmo­nės są­nau­do­se dau­giau kaip 95 proc. su­da­rė me­džia­gos bei ža­lia­vos, ku­rias, kaip jau bu­vo mi­nė­ta, ji įsi­gy­ja iš pa­grin­di­nės įmo­nės PKN.

LG pa­slau­gos, ku­rias OL pla­čiai dek­la­ruo­ja, kaip jos fi­nan­si­nę būk­lę le­mian­tį veiks­nį, su­da­rė tik 1,14 proc. vi­sų OL są­nau­dų. Net jei šios są­nau­dos bū­tų su­ma­žin­tos treč­da­liu, tai ap­čiuo­pia­mos įta­kos fi­nan­si­nei OL būk­lei ne­tu­rė­tų. San­ty­ki­nai ne­žy­mūs ža­lia­vų bei pro­duk­ci­jos par­da­vi­mo kai­nų svy­ra­vi­mai vi­siš­kai už­go­žia net ir es­mi­nius pro­duk­tų trans­por­ta­vi­mo kaš­tų pa­si­kei­ti­mus. To­dėl aki­vaiz­du, kad Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bės kon­tro­liuo­ja­mų įmo­nių, - VĮ „Klai­pė­dos naf­ta“ ir AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ pa­slau­gų ta­ri­fų pa­si­kei­ti­mai es­mi­nės įta­kos OL fi­nan­si­nei būk­lei tu­rė­ti ne­ga­li.

Pa­gal tu­ri­mą in­for­ma­ci­ją, vie­nas iš klien­tų yra pa­tei­kęs OL siū­ly­mą per­dirb­ti jo tie­kia­mą ža­lia­vą, iš ku­rios gau­tą pro­duk­ci­ją rea­li­zuo­tų tas pats klien­tas. Su­nkio­je būk­lė­je esan­čiai OL tai tu­rė­tų bū­ti pa­trauk­lus kon­trak­tas, ta­čiau šis pa­siū­ly­mas ne­su­lau­kia OL pri­ta­ri­mo. Tai ke­lia pa­grįs­tas abe­jo­nes dėl OL dek­la­ra­ci­jų apie jos pa­stan­gas „vi­so­mis įma­no­mo­mis prie­mo­nė­mis sta­bi­li­zuo­ti įmo­nės fi­nan­si­nę būk­lę“ adek­va­tu­mo. Be to, iš­ky­la na­tū­ra­lus klau­si­mas, ko­dėl PKN, dis­po­nuo­jan­tis in­for­ma­ci­ja apie si­tua­ci­ją rin­ko­se bei ti­krą­ją OL fi­nan­si­nę būk­lę ir pri­iman­tis spren­di­mus dėl OL pers­pek­ty­vų, ne­si­krei­pia į Lie­tu­vos vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jas dėl par­amos, o šią funk­ci­ją de­le­guo­ja la­bai ri­bo­tas kom­pe­ten­ci­jas tu­rin­čiai an­tri­nei įmo­nei - OL?

Įver­ti­nant OL elg­se­ną bei veiks­mus pa­sta­rai­siais me­tais, ga­li­ma ma­ny­ti, kad PKN pa­grin­di­nį dė­me­sį ski­ria an­tra­jam OL prob­le­mų spren­di­mo va­rian­tui – įmo­nės par­da­vi­mui.

Spren­di­mo par­duo­ti OL pri­ėmi­mą ap­sun­ki­na ap­lin­ky­bė, kad tai ke­lia rim­tą grės­mę pa­čios PKN in­te­re­sams. Po­ten­cia­lus įmo­nės pir­kė­jas ga­li bū­ti tik tas, ku­ris yra pa­jė­gus ne­ati­dė­lio­ti­nai spręs­ti įmo­nės mo­der­ni­za­vi­mo bei lo­gis­ti­kos inf­ras­truk­tū­ros (pro­duk­to­tie­kio) iš­vys­ty­mo prob­le­mas. Jis tu­ri tu­rė­ti fi­nan­si­nes ga­li­my­bes mo­der­ni­zuo­ti įmo­nę, ap­rū­pin­ti ją ža­lia­vo­mis bei už­ti­krin­ti jos fi­nan­si­nį sta­bi­lu­mą. In­ves­tuo­to­jas, įsi­gy­da­mas įmo­nę sieks mak­si­ma­laus jos pa­jė­gu­mų pa­nau­do­ji­mo, ga­ran­tuo­jan­čio jos veik­los efek­ty­vu­mą ir to­dėl sieks ne tik įsit­vir­tin­ti šiuo me­tu OL uži­ma­mo­je rin­ko­je, bet ir vyk­dy­ti jos plė­trą. In­ves­tuo­to­jo žvilgs­nis pir­miau­siai tu­rė­tų nu­kryp­ti į Len­ki­jos rin­ką, ku­rio­je šiuo me­tu do­mi­nuo­ja PKN.

Au­to­rius yra Ne­prik­lau­so­my­bės ak­to signataras

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami