„Porsche“ atskleidė, kaip sukonstruota inovatyviausio bolido sistema

LŽ red@lzinios.lt 2016-02-22 06:00

red@lzinios.lt 2016-02-22 06:00
„Porsche 919 Hybrid LMP1“ bolidai pernai užėmė 1-ąją ir 2-ąją vietas Le Mano lenktynėse. „Wikipedia“ nuotrauka
„Pors­che“ pir­mą kar­tą at­sklei­dė 2014 m. tre­čią­ją vie­tą Pa­sau­lio iš­tver­mės čem­pio­na­te (WEC), o pra­ėju­siais me­tais trium­fa­vu­sio bei žy­miau­sia­me čem­pio­na­to eta­pe – Le Ma­no lenk­ty­nė­se – taip pat nu­ga­lė­ju­sio „Pors­che 919 Hyb­rid“ bo­li­do va­rik­lio ir trans­mi­si­jos sis­te­mos kons­truk­ci­ją.

Eks­per­tai vie­na­reikš­miš­kai su­tin­ka, jog tai ino­va­ty­viau­sia va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­mos kon­cep­ci­ja tarp vi­sų star­to da­ly­vių są­ra­šo: ke­tu­rių ci­lind­rų va­rik­lis su tur­bi­na, ku­ris va­ro ga­li­nius ra­tus, ir iš­me­ta­mų­jų du­jų ener­gi­ją nau­do­jan­ti re­ge­ne­ra­ci­jos sis­te­ma kar­tu su nau­jau­sia li­čio jo­nų ba­te­ri­jų tech­no­lo­gi­ja, skir­ta kaup­ti ener­gi­ją ir ją per­duo­ti į elek­tri­nę prie­ki­nių ra­tų pa­va­rą.

Su šia komp­lek­si­ne hib­ri­di­ne sis­te­ma „Pors­che“ nu­sta­tė nau­jus stan­dar­tus tech­niš­kai reik­liau­siam čem­pio­na­tui. 2015 me­tais, ku­rie bu­vo tik an­trie­ji me­tai rung­ty­niau­jant, ko­man­da pel­nė lai­mė­ji­mų: pir­ma-an­tra vie­ta 24 va­lan­dų va­žia­vi­me Le Ma­ne ir ga­min­to­jų bei vai­ruo­to­jų pa­sau­lio čem­pio­nų ti­tu­las. „Pors­che 919 Hyb­rid“ va­rik­lis bus eks­po­nuo­ja­mas lenk­ty­nių ren­gi­niuo­se, par­odo­se ir „Pors­che“ mu­zie­ju­je, Štut­gar­te.

„Porsche 919 Hybrid LMP1“ sėkmę užtikrino keturių cilindrų variklis su turbina, kuris varo galinius ratus, ir išmetamųjų dujų energiją naudojanti regeneracijos sistema kartu su naujausia ličio jonų baterijų technologija, skirta kaupti energiją ir ją perduoti į elektrinę priekinių ratų pavarą. /Gamintojo eskizas

To­bu­li­na va­rik­lio de­gi­mą ir de­ga­lų mišinius

Pa­sau­lio čem­pio­na­te pa­nau­do­tas dvie­jų li­trų tū­rio va­rik­lis – efek­ty­viau­sias vi­daus de­gi­mo va­rik­lis, ku­rį iki šiol su­kū­rė „Pors­che“. Jis iš­sis­ki­ria kom­pak­tiš­ku di­zai­nu ir jau spė­jo tap­ti ten­den­ci­jų dik­tuo­to­ju: „Pors­che 718 Boxs­ter“ mo­de­ly­je pa­nau­do­tas nau­jas ke­tu­rių ci­lind­rų tur­bo va­rik­lis api­ma tech­no­lo­gi­ją ir ži­nias, ku­rias su­tei­kė šis lenk­ty­nių ag­re­ga­tas. Vie­nas pri­tai­ky­mo pa­vyz­džių, tai tar­pas tarp stū­mok­lių, švais­tik­lių ir ku­ro purkš­tu­kų.

„Nuo pat pra­džių tu­rė­jo­me drą­sią, ta­čiau tuo pa­čiu tei­sin­gą kon­cep­ci­ją ir tai at­si­per­ka da­bar“, – pa­žy­mė­jo tech­ni­kos di­rek­to­rius, at­sa­kin­gas už „Pors­che 919“, Ale­xan­de­ris Hit­zin­ge­ris.

Kaip ir kiek­vie­nas „Pors­che“ bo­li­das, 919 hib­ri­das su­kur­tas Vei­sa­che, „Pors­che“ moks­li­nių ty­ri­mų cen­tre. Kal­bant apie trans­mi­si­ją, A.Hit­zin­ge­rio ko­man­da glau­džiai dir­ba su au­to­mo­bi­lių ga­my­bos in­ži­nie­riais. „Jie mus stip­riai pa­lai­ko va­rik­lio de­gi­mo to­bu­li­ni­me ir de­ga­lų mi­ši­nių ga­my­bo­je“, – tei­gė A. Hit­zin­ge­ris.

„Porsche 919 Hybrid LMP1“ sistema. /Gamintojo eskizas

Iš­to­bu­li­no ener­gi­jos regeneraciją

Vis dėl­to, 2016 m. tai­syk­lės rei­ka­lau­ja su­ma­žin­ti ener­gi­jos kie­kį, ku­ris iš­gau­na­mas iš per vie­ną ra­tą su­var­to­ja­mų de­ga­lų, ir su­ma­žin­ti bend­rą de­ga­lų pa­da­vi­mą vi­suo­se pro­to­ti­puo­se. „Pors­che“ va­rik­liui lenk­ty­nė­se tai reiš­kia aš­tuo­nių pro­cen­tų de­ga­lų kie­kio pra­ra­di­mą bei re­zul­ta­tą, ku­ris reiš­kia ma­žes­nę nei 500 AG pa­ties vi­daus de­gi­mo va­rik­lio jė­gą. Ta­čiau kar­tu su elek­tros ener­gi­ja iš dvie­jų re­ge­ne­ra­vi­mo sis­te­mų (stab­džių ener­gi­ja iš prie­ki­nės ašies ir ener­gi­ja iš iš­me­ti­mo sis­te­mos), ku­rios tie­kia ją prie­ki­nės ašies elek­tri­nei pa­va­rai, „Pors­che 919 Hyb­rid“ bend­ra sis­te­mos ga­lia sie­kia apie 900 AG.

WEC čem­pio­na­to, ku­rio bent žy­miau­sias eta­pas yra 24 va­lan­dų lenk­ty­nės Le Ma­ne, tai­syk­lės aukš­čiau­sio­je kla­sė­je iš ga­min­to­jų rei­ka­lau­ja nau­do­ti hib­ri­di­nes va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­mas. Jie taip pat nu­ro­do tie­sio­gi­nį ry­šį tarp spor­ti­nio pro­to­ti­pų pa­si­ro­dy­mo ir jų ener­gi­jos var­to­ji­mo efek­ty­vu­mo. Pa­pras­tai ta­riant, tai reiš­kia, kad di­de­lis kie­kis ener­gi­jos iš at­si­nau­ji­nan­čių sis­te­mų yra ga­li­mas, ta­čiau tai reiš­kia pro­por­cin­gą su­ma­ži­ni­mą leis­ti­no de­ga­lų kie­kio per vie­ną ra­tą.

Čem­pio­na­to or­ga­ni­za­to­riai in­ži­nie­riams pa­lie­ka ne­ma­žai lais­vės hib­ri­di­nių au­to­mo­bi­lių kon­cep­ci­jų nau­do­ji­me. Ko­man­dos ga­li rink­tis tarp dy­ze­li­nių ir ben­zi­ni­nių va­rik­lių, va­rik­lių su tur­bi­na ar be jos, įvai­rių va­rik­lių dar­bi­nių tū­rių ir vie­nos ar dvie­jų at­si­nau­ji­nan­čių ener­gi­jos sis­te­mų. To­kie rei­ka­la­vi­mai orien­tuo­ja­si į ino­va­ci­jas, ku­rios tu­rės di­de­lį po­vei­kį at­ei­ties spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių pro­duk­ci­jai. Taip pat, pa­ties ga­min­to­jo tei­gi­mu, tai – pa­grin­di­nė prie­žas­tis ko­dėl „Pors­che“ nu­spren­dė grįž­ti į aukš­čiau­sio ly­gio au­to­mo­bi­lių pa­sau­lio lenk­ty­nes.

„Porsche 919 Hybrid LMP1“ /„Scanpix“ nuotrauka

.

„Porsche 919 Hybrid LMP1“ sėkmę užtikrino keturių cilindrų variklis su turbina, kuris varo galinius ratus, ir išmetamųjų dujų energiją naudojanti regeneracijos sistema kartu su naujausia ličio jonų baterijų technologija, skirta kaupti energiją ir ją perduoti į elektrinę priekinių ratų pavarą. /Gamintojo eskizas

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami