„Porsche“ išleido prabangią ribotos laidos „Panamera“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-24 12:49
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-24 12:49
Ribotos laidos "Porsche Panamera Exclusive" kainuoja nuo 863 tūkst. litų. Gamintojo nuotraukos
Vo­kie­ti­jos bend­ro­vės „Pors­che Exc­lu­si­ve“ pa­da­li­ny­je dir­ban­ti meis­trų ko­man­da pa­tei­kė iš­skir­ti­nį pa­siū­ly­mą - 100-tą ra­fi­nuo­ta pra­ban­ga al­suo­jan­čių „Pa­na­me­ra“ au­to­mo­bi­lių, pra­ne­ša­ma vo­kie­čių ga­min­to­jo pra­ne­ši­me ži­niask­lai­dai.

Ri­bo­tos lai­dos au­to­mo­bi­lių se­ri­jos ba­zi­niu mo­de­liu pa­si­rink­ta pra­ban­giau­sia „Pa­na­me­ra Tur­bo S Exe­cu­ti­ve“ ver­si­ja, ku­rios ra­tus va­ro 570 AG mo­to­ras, ji tu­ri itin il­gą va­žiuok­lės ba­zę, lei­džian­čią ke­lei­viams erd­viai jaus­tis sė­dint ant ga­li­nių sė­dy­nių. Uni­ka­li „Pa­na­me­ra“ ver­si­ja de­biu­ta­vo lap­kri­čio 24 die­ną pra­si­dė­ju­sio­je 2014 me­tų Los An­dže­lo (JAV) au­to­mo­bi­lių par­odo­je.

Drau­ge su „Pa­na­me­ra Exc­lu­si­ve“ se­ri­ja „Pors­che“ pir­mą kar­tą siū­lo dvis­pal­vius au­to­mo­bi­lius su laips­niš­kai nu­da­žy­tu pa­vir­šiu­mi: že­miau du­rų ran­ke­nų su­kur­tas kon­tras­tas tarp ne­sens­tan­čios sod­rios juo­dos ir kaš­to­no ru­du­mo „me­ta­lic“ spal­vų, ku­ria ma­ši­nos li­ni­jos „nu­te­ka“ į už­pa­ka­li­nę da­lį. Vi­si 100 au­to­mo­bi­lių da­žo­mi ran­ko­mis, taip pat ir prie­ki­niai or­ta­kiai bei 20 co­lių „Sport Clas­sic“ di­zai­no rat­lan­kiai.

Ele­gan­ci­ja pa­si­tiks „Pa­na­me­ra“ pir­kė­jus ir au­to­mo­bi­lio vi­du­je: sė­dy­nės ir apa­ti­nė du­re­lių da­lis yra ap­trauk­tos iš pres­ti­ži­nio ita­lų ga­min­to­jo „Pol­tro­na Frau“ dirb­tu­vių at­ke­lia­vu­sia kaš­to­ni­ne „A­gat­ha“ spal­vos oda. Vi­sos me­džia­gos, pa­nau­do­tos „Pa­na­me­ra Exc­lu­si­ve“ se­ri­jos au­to­mo­bi­lių ap­dai­lai, bu­vo kruop­šiai at­rink­tos, ran­ko­mis iš­dirb­tos ir iš­skir­ti­nai minkš­tos.

Sie­kiant už­ti­krin­ti ven­ti­lia­ci­ją sė­dy­nė­se, cen­tri­nė jų da­lis yra per­fo­ruo­ta sti­li­zuo­tu „Pors­che“ lo­go­ti­po or­na­men­tu – tai de­ta­lė, nau­do­ja­ma iš­skir­ti­nai šių ri­bo­tos lai­dos au­to­mo­bi­lių ap­dai­lai. Vir­šu­ti­nę du­rų da­lį puo­šia juo­da nappa oda, lai­ko­ma pra­ban­gos eta­lo­nu. Kaš­to­no rus­vu­mo spal­vos padygsniavimai tam ti­kro­se vie­to­se su­tei­kia kon­tras­tin­go pri­si­lie­ti­mo įspū­dį.

Kaip ir dvis­pal­vė iš­orė, de­ko­ra­ty­vi­niai in­ter­je­ro vi­daus ele­men­tai – spal­vų de­ri­nių at­spin­dys: pe­rė­ji­mas į ga­li­nę da­lį yra ta­ry­tum virs­mas iš kla­si­ki­nio rie­šut­me­džio į sod­rų juo­dą, švel­niai la­kuo­tą pa­vir­šių.

„Pa­na­me­ra Exc­lu­si­ve“ se­ri­jos au­to­mo­bi­liuo­se pir­mą­kart pa­si­ro­dė „Pors­che“ su­kur­ta pra­mo­gi­nė sis­te­ma „Rear Seat En­ter­tain­ment Sys­tem Plus”, skir­ta ke­liau­jan­tiems ant ga­li­nių sė­dy­nių. Čia kaip stan­dar­ti­nė įran­ga yra mul­ti­me­dia sis­te­ma, ku­rią su­da­ro du di­de­lės raiš­kos 10,1 co­lių (25,4 cm) skers­mens lie­čia­mie­ji ekra­nai su įmon­tuo­ta vaiz­do ka­me­ra ir in­teg­ruo­tas DVD gro­tu­vas.

Vi­sa tai drau­ge su mo­bi­lio­jo in­ter­ne­to prie­iga su­tei­kia ga­li­my­bę spręs­ti įvai­riau­sius su vers­lu su­si­ju­sius už­da­vi­nius ar pra­mo­gau­ti. Gar­sas sklin­da per be­lai­des au­si­nes ar­ba per „High-End“ kla­sės „Bur­mes­ter“ erd­vi­nio gar­so sis­te­mą.

Kiek­vie­no „Pa­na­me­ra Exc­lu­si­ve“ se­ri­jos au­to­mo­bi­lio vi­du­je yra spe­cia­li len­te­lė, žy­min­ti in­di­vi­dua­lų nu­me­rį iš ri­bo­to ti­ra­žo. Iš­orė­je už prie­ki­nių or­ta­kių esan­čios emb­le­mos taip pat pa­tvir­ti­na, jog au­to­mo­bi­lis ki­lęs iš „Pors­che Exc­lu­si­ve“ pa­da­li­nio dirb­tu­vių.

Kaip pa­pil­do­mą prie­dą „Pors­che“ siū­lo prie au­to­mo­bi­lio de­ran­tį pen­kių da­lių ran­ki­nio ba­ga­žo rin­ki­nį, pa­ga­min­tą iš aukš­tos ko­ky­bės „Pol­tro­na Frau“ odos bei pa­žy­mė­tą „Pors­che“ emb­le­mo­mis bei iš­skir­ti­nės se­ri­jos or­na­men­to per­fo­ra­ci­jo­mis.

Pa­gal už­sa­ky­mą ga­mi­na­mas „Pa­na­me­ra Exc­lu­si­ve“ kai­nuo­ja 249 875 eu­rus (863 tūkst. li­tų). Ri­bo­to ti­ra­žo au­to­mo­bi­lį ga­li įsi­gy­ti ir pir­kė­jai Lie­tu­vo­je, iš anks­to už­si­sa­ky­da­mi jį „Pors­che“ at­sto­vy­bė­je „Pri­me Au­to“.

FAK­TAI

- „Pors­che Pa­na­me­ra“ 100 ki­lo­me­trų nu­va­žiuo­ti su­nau­do­ja nuo 6,4 l iki 10,7 l de­ga­lų. Ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja - nuo 169 iki 249 g/km.

- „Pors­che Pa­na­me­ra Tur­bo S Exe­cu­ti­ve“ vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos 10,5 l/100 km, ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja 245 g/km.

- „Pa­na­me­ra Tur­bo“: vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos 10,2 l/100 km, ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja - 239 g/km.

- „Pa­na­me­ra GTS“ vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos 10,7 l/100 km, ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja - 249 g/km

- "Pa­na­me­ra S E-Hyb­rid“ vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos: 3,1 l/100 km, ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja - 71 g/km, elek­tros są­nau­dos - 16,2 kWh/100 km.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pa­sau­lio ly­de­riai penk­ta­die­nį per ypač bud­riai sau­go­mą lai­do­tu­vių ce­re­mo­ni­ją at­sis­vei­ki­no su bu­vu­siu Iz­rae­lio pre­zi­den­tu, prem­je­ru ir No­be­lio tai­kos pre­mi­jos lau­rea­tu Shi­mo­nu Pe­re­su, kurį JAV pre­zi­den­tas [...]
Es­ti­jos at­sto­vė Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se Kers­ti Kal­ju­laid penk­ta­die­nį ofi­cia­liai iš­kel­ta kandidate į pre­zi­den­tus.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ ko­vos įsi­bė­gė­ja. In­tri­guo­jan­čiai pra­si­dė­jęs 24-asis čem­pio­na­tas skai­čiuo­ja jau ket­vir­tą­jį tu­rą. LKL.lt su „O­ra­ku­lu“ pa­tei­kia pen­kių savaitgalio ko­vų prog­no­zę.
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami