„Porsche“ pasauliui pristatė antros kartos „Panamera“ sedaną

LŽ red@lzinios.lt 2016-06-29 17:15

red@lzinios.lt 2016-06-29 17:15
„Porsche Panamera“ Gamintojo nuotraukos
Ber­ly­ne nu­griau­dė­ju­sios pa­sau­li­nės prem­je­ros me­tu spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Pors­che“ nu­klo­jo pa­slap­ties šy­dą nuo an­tros kar­tos spor­ti­nio „Pa­na­me­ra“ se­da­no. Šio ga­min­to­jo au­to­mo­bi­lių sie­la vi­suo­met yra ta­pa­ti­na­ma su ben­zi­ni­nė­mis jė­gai­nė­mis, bet nau­ją­ją „Pa­na­me­ra“ bus ga­li­ma įsi­gy­ti ir su įspū­din­gų par­ame­trų dy­ze­li­niu va­rik­liu. Juo pa­kin­ky­ta „Pa­na­me­ra 4S Die­sel“ ofi­cia­liai tam­pa grei­čiau­siu pa­sau­ly­je dy­ze­li­niu au­to­mo­bi­liu.

Iš nau­jo nuo pa­čių pa­grin­dų su­kur­tas „Pa­na­me­ra“ mo­de­lis, pa­sak ga­min­to­jo, taip pat iš­sis­ki­ria pa­va­rų dė­že, pa­to­bu­lin­ta pa­ka­ba, ge­ro­kai pa­si­kei­tu­sia iš­vaiz­da ir skait­me­ni­nės eros po­rei­kius ati­tin­kan­čia sa­lo­no er­go­no­mi­ka.

„Prieš sep­ty­ne­rius me­tus de­biu­ta­vęs pir­mos kar­tos „Pors­che Pa­na­me­ra“ mo­de­lis ta­po pa­vyz­džiu, kad pra­ban­ga ir kas­die­nis pa­to­gu­mas ga­li bū­ti su­de­ri­na­mi su ne­pri­lygs­ta­mo­mis au­to­mo­bi­lio val­dy­mo cha­rak­te­ris­ti­ko­mis. Per šį lai­ko­tar­pį „Pors­che“ par­da­vė dau­giau kaip 150 tūkst. šių mo­de­lių, jie su­lau­kė pa­si­se­ki­mo tiek ki­to­se ša­ly­se, tiek ir Bal­ti­jos ša­lių rin­ko­se. Pa­sau­lį iš­vy­dęs an­tros kar­tos „Pors­che Pa­na­me­ra“ mo­de­lis įve­da nau­jas di­na­miš­ku­mo, ga­lios ir ino­va­ty­vu­mo di­men­si­jas. Ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je „Pors­che Pa­na­me­ra“ taps tuo stan­dar­tu, pa­gal ku­rį bus ma­tuo­ja­mos ki­tų pra­ban­gių spor­ti­nių se­da­nų ga­li­my­bės. Kar­te­lė, ku­riai rei­kės pri­lyg­ti, iš­kel­ta la­bai aukš­tai“, – sa­kė įga­lio­to „Pors­che“ at­sto­vo Lie­tu­vo­je bend­ro­vės „Pri­me Au­to“ di­rek­to­rė Ra­sa Kli­ma­vi­čiū­tė.

Dau­giau ga­lios, ma­žiau degalų

Nau­jo­sios „Pa­na­me­ra Die­sel“ ra­tus su­ka nau­jas V8 dy­ze­li­nis va­rik­lis, ku­ris pir­mą kar­tą yra su­komp­lek­tuo­tas su nuo­la­ti­ne ke­tu­rių va­ran­čių­jų ra­tų sis­te­ma. Šis va­rik­lis iš­vys­to 310 kW/422 AG ga­lią (esant 3 500 sū­kių per mi­nu­tę) ir 850 Nm jė­gos su­ki­mo mo­men­tą (iš­vys­to­mas 1 000–3 250 sū­kių dia­pa­zo­ne).

Ge­ban­tis iš­vys­ty­ti mak­si­ma­lų 285 km/val. grei­tį, „Pors­che Pa­na­me­ra 4S Die­sel“ yra šiuo me­tu grei­čiau­sias pa­sau­ly­je se­ri­ji­nės ga­my­bos au­to­mo­bi­lis su dy­ze­li­niu va­rik­liu. 100 km/val. grei­tį jis pa­sie­kia per 4,5 se­kun­dės, o su „Sport Chro­no Pa­cka­ge“ – per 4,3 se­kun­dės. Vi­du­ti­nės ku­ro są­nau­dos su­da­ro 6,8–6,7 l/100 km, ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja – 178–176 g/km. Šia­me dy­ze­li­nia­me va­rik­ly­je taip pat nau­do­ja­mos 2 tur­bi­nos su kin­tan­čia tur­bi­nos geo­me­tri­ja. Bet esant ma­žiems va­rik­lio sū­kiams vei­kia tik vie­na jų, an­tro­ji įsi­jun­gia pa­sie­kus 2 700 sū­kių per mi­nu­tę ri­bą. Toks spren­di­mas lei­džia pa­ge­rin­ti di­na­mi­nes va­rik­lio ypa­ty­bes.

Iš vi­so kar­tu su an­tros kar­tos „Pors­che Pa­na­me­ra“ au­to­mo­bi­liais de­biu­tuo­ja tri­jų nau­jų va­rik­lių ga­ma. Ga­lin­giau­sias „Pa­na­me­ra Tur­bo“ mo­de­lis ap­rū­pin­tas 4 li­trų dar­bi­nio tū­rio V8 ben­zi­ni­niu va­rik­liu, iš­vys­tan­čiu 404 kW/550 AG ga­lią (esant 5750 sū­kių per mi­nu­tę) ir mak­si­ma­lų 770 Nm su­ki­mo mo­men­tą (1960–4500 sū­kių per mi­nu­tę dia­pa­zo­ne). Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niuo­ju mo­de­liu, jo ga­lia yra iš­au­gu­si 30 AG, o mak­si­ma­lus su­ki­mo mo­men­tas pa­di­dė­jęs 70 Nm. Su šiuo va­rik­liu „Pa­na­me­ra Tur­bo“ iki 100 km/val. ga­li įsi­bė­gė­ti per 3,8 se­kun­dės, o su „Sport Chro­no Pa­cka­ge“ įsi­bė­gė­ji­mo lai­kas – vos 3,6 se­kun­dės. Mak­si­ma­lus iš­vys­to­mas grei­tis – 306 km/val.

„Pors­che Tur­bo“ svo­rio ir ga­lios san­ty­kis su­da­ro 3,6 kg/AG. Ne­pai­sant įspū­din­gų di­na­mi­nių cha­rak­te­ris­ti­kų, šis mo­de­lis iš­sis­ki­ria su­men­ku­sio­mis de­ga­lų są­nau­do­mis, ku­rios sie­kia 9,4–9,3 l/100 km. Pa­ly­gin­ti su anks­tes­niuo­ju mo­de­liu, jos su­ma­žė­ju­sios 1,1 l/100 km. Ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja su­da­ro 214–212 g/km. Prie iš­au­gu­sio šio va­rik­lio efek­ty­vu­mo pri­si­de­da ir pir­mą kar­tą V8 ti­po va­rik­ly­je pa­nau­do­ta adap­ty­vio­ji ci­lind­rų val­dy­mo funk­ci­ja, ga­lin­ti lai­ki­nai „iš­jung­ti“ 4 va­rik­lio ci­lind­rus.

„Pa­na­me­ra 4S“ mo­de­ly­je nau­do­ja­mas 2,9 li­tro dar­bi­nio tū­rio V6 ben­zi­ni­nis va­rik­lis, ku­rio iš­vys­to­ma ga­lia sie­kia 324 kW/440 AG (esant 5 650 sū­kių per mi­nu­tę) ir yra 20 AG di­des­nė už anks­tes­nį mo­de­lį; 550 Nm jė­gos su­ki­mo mo­men­tas, pa­ly­gin­ti su bu­vu­sio mo­de­liu, yra iš­au­gęs 30 Nm, jis iš­vys­to­mas 1 750–5 500 sū­kių dia­pa­zo­ne. Šis va­rik­lis lei­džia „Pa­na­me­ra 4S“ iki 100 km/val. grei­čio ga­li įsi­bė­gė­ti per 4,4 se­kun­dės, su „Sport Chro­no Pa­cka­ge“ pa­ke­tu – per 4,2 se­kun­dės, o mak­si­ma­lus iš­vys­to­mas grei­tis sie­kia 289 km/val. Vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos su­da­ro 8,2–8,1 l/100 km (ma­žes­nės iki 1 l/100 km, pa­ly­gin­ti su anks­tes­niuo­ju mo­de­liu), ang­lies dvi­de­gi­nio emi­si­ja – 186–184 g/km.

Kaip ir V8 va­rik­ly­je, taip ir šia­me de­ga­lų purkš­tu­kai yra op­ti­ma­liai iš­dės­ty­ti pa­čio­je de­gi­mo ka­me­ro­je, kas už­ti­kri­na mak­si­ma­lų va­rik­lio dar­bo na­šu­mą ir gy­vy­bin­ges­nę reak­ci­ją į ak­ce­le­ra­to­riaus spus­te­lė­ji­mą. „Pa­na­me­ra Tur­bo“ ir „Pa­na­me­ra 4S“ iš­sis­ki­ria itin sod­riu iš­me­ti­mo sis­te­mos gar­su.

Nau­jos sis­te­mos – nak­ti­nis ma­ty­mas ir autopilotas

„Pa­na­me­ra“ mo­de­liai ap­rū­pin­ti dau­gy­be stan­dar­ti­nių ir pa­si­ren­ka­mų vai­ruo­to­jo asis­ta­vi­mo sis­te­mų. Tarp svar­biau­sių­jų – vai­ra­vi­mo nak­tį asis­ta­vi­mo sis­te­ma, ku­ri ge­ba ap­tik­ti žmo­nes ir di­de­lius gy­vū­nus ke­ly­je pa­gal jų sklei­džia­mą ši­lu­mą. Pa­si­rin­kus LED ma­tri­ci­nius ži­bin­tus su 84 taš­kų vaiz­do sis­te­ma, ji pa­de­da ap­tik­ti žmo­nes už įpras­tos apš­vie­ti­mo zo­nos ri­bų ir apie tai iš anks­to įspė­ja vai­ruo­to­ją, kad jis su­ge­bė­tų lai­ku su­rea­guo­ti. Nau­ja au­to­pi­lo­to sis­te­ma „Pors­che In­noD­ri­ve“, ana­li­zuo­da­ma pa­ly­do­vo duo­me­nis ir ju­tik­lių bei ka­me­rų in­for­ma­ci­ją, ga­li par­ink­ti op­ti­ma­liau­sią grei­tį ir stab­dy­mo in­ter­va­lą ar­ti­miau­siems trims ki­lo­me­trams. Ši sis­te­ma ne tik ge­ba pa­lai­ky­ti pa­sto­vų grei­tį, bet ir ga­li jį su­ma­žin­ti at­siž­velg­da­ma į ke­lio ženk­lus, pa­ti įveik­ti po­sū­kius.

„Pors­che“ sa­lo­nus nau­jie­ji „Pa­na­me­ra“ tu­rė­tų pa­siek­ti 2016 m. lap­kri­čio pra­džio­je. „Pa­na­me­ra 4S“ kai­na pra­si­de­da nuo 114 926 eu­rų įskai­tant mo­kes­čius, „Pa­na­me­ra 4S Die­sel“ – nuo 118 919 eu­rų, „Pa­na­me­ra Tur­bo“ – nuo 155 582 eu­rų.

Par­en­gė To­mas Fedaravičius

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), bend­ra­dar­biau­da­ma su Vy­riau­sia­ja rin­ki­mų ko­mi­si­ja (VRK), pa­ly­gi­no, ko­kius pri­va­čius in­te­re­sus dek­la­ruo­ja kan­di­da­tai į Sei­mą šioms abiem ins­ti­tu­ci­joms. [...]
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Len­ki­jos prem­je­rė Bea­ta Szyd­lo tre­čia­die­nį pa­sky­rė įta­kin­gą plė­tros mi­nis­trą Ma­teus­zą Mo­ra­wiec­kį Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu, pert­var­kiu­si sa­vo prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą dešiniojo spar­no vy­riau­sy­bę.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
„Šian­dien Vil­niu­je pra­de­da­me sta­ty­ti vie­ną di­džiau­sių ener­ge­ti­kos ob­jek­tų ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je – bio­ku­ro ir ko­mu­na­li­nių at­lie­kų ko­ge­ne­ra­ci­nę elek­tri­nę. Ji svar­bi ne tik Vil­niui, [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Žir­gų lenk­ty­nės Lie­tu­vo­je vis po­pu­lia­rė­ja, o šį spor­tą pa­ma­tę žiū­ro­vai lie­ka su­ža­vė­ti – taip tei­gia lenk­ty­nių Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­to­rė Eve­li­na Kol­bas­nik. Pir­mą sezoną lenk­ty­nes ren­gu­si [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami