„Porsche“ pasiūlys dar vieną sportinio visureigio versiją

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-28 10:21
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-28 10:21
Šian­dien Vo­kie­ti­jos spor­ti­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Pors­che“ pa­skel­bė iš­lei­džian­tis nau­ją kom­pak­ti­nio spor­ti­nio au­to­mo­bi­lio „Ma­can“ ver­si­ją – GTS. Ji pa­si­žy­mi di­des­ne va­rik­lio ga­lia, pa­to­bu­lin­ta va­žiuok­le ir ga­lin­ges­niais stab­džiais, taip pat tu­ri iš­skir­ti­nių di­zai­no ele­men­tų.

„Per­nai vos tik pa­si­ro­dęs pre­ky­bo­je „Ma­can“ iš­kart su­lau­kė di­de­lės sėk­mės tiek Lie­tu­vo­je, tiek ir ki­to­se ša­ly­se ir ta­po vie­nu per­ka­miau­siu „Pors­che“ mo­de­liu, nes „Ma­can“ yra vie­nin­te­lis pa­sau­ly­je spor­ti­nis kom­pak­ti­nis vi­su­rei­gis. Su „Ma­can GTS“ ver­si­ja pres­ti­ži­nių au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas iš Vo­kie­ti­jos tik dar su­stip­rins šias po­zi­ci­jas, nes ji ge­riau per­teiks „Pors­che“ bū­din­gą spor­tiš­ko vai­ra­vi­mo ma­lo­nu­mą“, – sa­kė įga­lio­to­sios „Pors­che“ at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Pri­me Au­to“ di­rek­to­rius Oleg Mar­ty­niuk.

„Pors­che Ma­can GTS“ ra­tus su­ka 3 li­trų V6 bi-tur­bo va­rik­lis, iš­vys­tan­tis 360 AG ga­lią. Nuo 0 iki 100 km/val. au­to­mo­bi­lis įsi­bė­gė­ja per 5,2 sek., o su „Sport Chro­no“ pa­ke­tu – per 5,0 sek., mak­si­ma­lus grei­tis – 256 km/va­lan­dą. Vi­du­ti­nės de­ga­lų są­nau­dos va­žiuo­jant miš­rio­mis są­ly­go­mis sie­kia 9,2–8,8 l/100 ki­lo­me­trų. Pa­gal mi­nė­tus tech­ni­nius par­ame­trus GTS įsi­terps tarp „Ma­can S“ ir „Ma­can Tur­bo“ ver­si­jų.

Kaip ir bū­din­ga „Pors­che“ mo­de­liams, spor­tiš­ka­sis „Ma­can GTS“ pui­kiai su­de­rin­tas ir di­na­miš­kam va­žia­vi­mui, ir kas­die­niam va­ži­nė­ji­mui. Į GTS mo­de­lius mon­tuo­ja­ma ne­jun­ta­mai grei­tai pa­va­ras per­jun­gian­ti dvi­gu­bos san­ka­bos grei­čių dė­žė „Pors­che Dop­pel­kupp­lung“ (PDK) ir „Pors­che Trac­tion Ma­na­ge­ment“ (PTM) sis­te­ma, ku­ri pa­skirs­to ga­lią vi­siems ke­tu­riems au­to­mo­bi­lio ra­tams pri­klau­so­mai nuo su­ki­bi­mo ir si­tua­ci­jos ke­ly­je. In­ži­nie­riai taip pat 15 mm su­že­mi­no GTS au­to­mo­bi­lį, ja­me įdie­gė dar spor­tiš­kes­nę „Pors­che“ ak­ty­vios pa­ka­bos val­dy­mo sis­te­mą (angl. „PASM“) bei ga­lin­go va­rik­lio griaus­mą per­tei­kian­čią spor­ti­nę iš­me­ti­mo sis­te­mą.

„Ma­can GTS“ at­pa­žįs­ta­mas ir iš iš­orės – ši ver­si­ja tu­ri iš­skir­ti­nių juo­dos spal­vos ap­dai­los ele­men­tų, pa­vyz­džiui, sti­lin­gus ma­ti­nės juo­dos spal­vos 20 co­lių skers­mens rat­lan­kius, iš­il­gai au­to­mo­bi­lio šo­no esan­čią juo­dą juo­stą. Pa­si­rin­kus „Sport De­sign“ pa­ke­tą šios juo­stos ga­lės bū­ti nu­da­žo­mos to­kia pat iš­skir­ti­ne spal­va, ku­ria da­žo­mi ir GTS mo­de­lių kė­bu­lai. Pir­mą kar­tą su GTS ver­si­ja „Ma­can“ ga­vo LED prie­ki­nius ar­ti­mų­jų švie­sų ži­bin­tus su „Pors­che“ di­na­mi­nio apš­vie­ti­mo sis­te­ma („Pors­che Dy­na­mic Light Sys­tem Plus“). Jie ge­rai apš­vie­čia ke­lią esant net ir ne­pa­lan­kioms oro są­ly­goms ir au­to­ma­tiš­kai re­gu­liuo­ja švie­sos srau­tus už­fik­sa­vę prieš­in­ga kryp­ti­mi at­va­žiuo­jan­čius au­to­mo­bi­lius. Au­to­mo­bi­lio sa­lo­ne – iš­skir­ti­nės GTS spor­ti­nės sė­dy­nės su Al­can­ta­ra oda, nau­ja PCM in­for­ma­ci­nė ir pra­mo­gi­nė sis­te­ma su pa­pil­do­mo­mis funk­ci­jo­mis, lie­ti­mui jau­triu ekra­nu dar in­tui­ty­ves­niu val­dy­mu.

„Pri­me Au­to“ skel­bia, kad Lie­tu­vo­je pre­ky­ba „Ma­can GTS“ ver­si­ja pra­de­da nuo šian­dien, kaip ir vi­sa­me pa­sau­ly­je. Au­to­mo­bi­lio kai­na su mo­kes­čiais pra­si­de­da nuo 74,6 tūkst. eu­rų.

„Pors­che“ at­sto­vas Lie­tu­vo­je „Pri­me Au­to“ pri­klau­so tarp­tau­ti­nei įmo­nių gru­pei „Mo­dus gru­pė“, ku­ri vyk­do veik­lą au­to­mo­bi­lių pre­ky­bos ir tech­ni­nio ap­tar­na­vi­mo, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to vys­ty­mo, au­to­mo­bi­lių aikš­te­lių val­dy­mo ir ener­ge­ti­kos sri­ty­se. Įmo­nių gru­pei iš vi­so pri­klau­so 20 įmo­nių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami