„Porsche“ pristatė kelių monstrą „Cayenne GTS“

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-11-13 12:35
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-11-13 12:35
"Porsche GTS" gali pasiekti 440 AG.   Gamintojos nuotrauka
Vo­kie­ti­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Pors­che“ pri­sta­tė spor­tiš­ką sa­vo vi­su­rei­gio ver­si­ją – „Cayen­ne GTS“. Nau­ja­sis mo­de­lis ta­po ga­lin­ges­nis, grei­čiau įsi­bė­gė­ja iki 100 km/val., o su­nau­do­ja dar ma­žiau de­ga­lų. Drau­ge su spor­tiš­kuo­ju mo­de­liu „Pors­che“ bu­vo pri­sta­ty­ta ir­ba­zi­nė vi­su­rei­gio ver­si­ja – „Cayen­ne“.

„Spor­tiš­ko­ji GTS ver­si­ja su­da­ro 11 proc. vi­sų „Cayen­ne“ par­da­vi­mų, to­dėl šis de­biu­tas ga­min­to­jui yra svar­bus. Nau­ja­sis mo­de­lis su­teiks „Cayen­ne“ vai­ruo­to­jams dau­giau ad­re­na­li­no ir už vi­su­rei­gio vai­ro leis pa­jaus­ti, kad vai­ruo­ja­mas spor­ti­nis au­to­mo­bi­lis“, – tei­gė „Pors­che“ at­sto­vės Lie­tu­vo­je „Pri­me Au­to“ va­do­vas Jo­nas Jokš­tys.

„Cayen­ne GTS“ ra­tus su­ka 3,6 l dar­bi­nio tū­rio ben­zi­ni­nis va­rik­lis su dviem tur­bi­no­mis. Pa­ly­gi­nus su anks­tes­nia­me mo­de­ly­je nau­do­tu V8 va­rik­liu, nau­ja­sis ag­re­ga­tas iš­vys­to 20 AG dau­giau ir ga­li pa­siek­ti 440 AG. Su­ki­mo mo­men­tas taip pat iš­au­go iki 600 Nm, ta­čiau ku­ro su­var­to­ji­mas su­ma­žė­jo 0,9l/100km. Nau­jo­jo „Cayen­ne GTS“ sa­vi­nin­kai nuo 0 iki 100 km/val. ga­lės spur­tuo­ti 0,6 sek. grei­čiau. Da­bar įsi­bė­gė­ji­mas trun­ka vos 5,2 sek., o įsi­gi­jus „Sport Chro­no“ pa­ke­tą – 5,1 se­kun­dės. Mak­si­ma­lus nau­jo­jo mo­de­lio grei­tis – 262 km/val. „Cayen­ne GTS“ stan­dar­tiš­kai par­duo­da­mas su spor­ti­ne iš­me­ti­mo sis­te­ma, ku­ri su­tei­kia ge­rai pa­žįs­ta­mą GTS mo­de­lių griaus­mą.

Nau­jo­jo „Cayen­ne GTS“ pa­ka­ba yra 24 mi­li­me­trais že­mes­nė nei stan­dar­ti­nio mo­de­lio, o „Pors­che Ac­ti­ve Su­spen­sion Ma­na­ge­ment“ pa­ka­bos sis­te­ma su­de­rin­ta spor­ti­niu re­ži­mu. Stab­dy­mo ga­lią už­ti­kri­na 390 mm prie­ki­niai (358 ga­li­niai) stab­džių dis­kai, ku­rie taip pat mon­tuo­ja­mi „Cayen­ne Tur­bo“ mo­de­ly­je.

Dėl iš­orės di­zai­no spren­di­mų „Cayen­ne GTS“ mo­de­lis at­pa­žįs­ta­mas ir pa­ma­čius jį gat­vė­je. Prie­ky­je su­mon­tuo­tos di­džiu­lės oro pa­ėmi­mo an­gos, o šo­nuo­se ga­li­ma pa­ste­bė­ti pra­pla­tin­tas ra­tų ar­kas. Ga­li­nis or­ta­kis ir apa­ti­nė au­to­mo­bi­lio da­lis yra da­žo­mi kė­bu­lo spal­va. Verž­laus au­to­mo­bi­lio įspū­dį su­stip­ri­na juo­dos mo­de­lio ir ki­tų par­ame­trų rai­dės, 20 co­lių rat­lan­kiai, juo­di prie­ki­niai ir už­tam­sin­ti ga­li­niai LED ži­bin­tai.

Drau­ge su „Cayen­ne GTS“ de­biu­tuo­jan­čia­me ba­zi­nia­me „Cayen­ne“ mo­de­ly­je mon­tuo­ja­mas jau ge­rai pa­žįs­ta­mas 3,6 l dar­bi­nio tū­rio V6 ben­zi­ni­nis va­rik­lis, ku­ris ga­li pa­siek­ti 300 AG. Šis va­rik­lis nuo 0 iki 100 km/val. vi­su­rei­giui lei­džia įsi­bė­gė­ti per 7,7 sek., o su „Sport Chro­no“ pa­ke­tu – per 7,6 se­kun­dės. Kaip ir ki­tuo­se „Cayen­ne“, ba­zi­nia­me mo­de­ly­je bus mon­tuo­ja­ma dau­ge­lis ku­rą tau­pan­čių tech­no­lo­gi­jų, to­kių kaip „Start/S­top“ sis­te­ma, va­rik­lio ir grei­čių dė­žės tem­pe­ra­tū­ros val­dy­mas sie­kiant su­ma­žin­ti trin­ties nuo­sto­lius kol va­rik­lis ne­įši­lęs, rie­dė­ji­mo iš­jun­gus va­rik­lį sis­te­ma. Šios sis­te­mos lei­džia nau­ja­jam „Cayen­ne“ ku­ro są­nau­das su­ma­žin­ti 0,7 l/100 km iki 9,2 l/100 km, o CO2 iš­me­ti­mą su­ma­žin­ti 21 g/km iki 215 g/km.

„Cayen­ne“ ir „Cayen­ne GTS“ pa­sau­liui bus pri­sta­ty­ti Los An­dže­lo au­to­mo­bi­lių par­odo­je lap­kri­čio 19 die­ną. Lie­tu­vo­je „Pors­che“ įga­lio­ta at­sto­vė „Pri­me Au­to“ jau pri­ima iš­anks­ti­nius „Cayen­ne“ ir „Cayen­ne GTS“ už­sa­ky­mus. Iš anks­to nau­ją­jį mo­de­lį už­sa­kan­tys pir­kė­jai jį tu­rė­tų gau­ti ko­vo mė­ne­sį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami