„Press ralio 2014“ trasose – Kijevo meras?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-05-14 08:30
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-05-14 08:30
Organizatorių nuotrauka
Kiek dau­giau nei dvi sa­vai­tės be­li­ko iki ge­gu­žės 30 die­ną Pa­ne­vė­žy­je pra­si­dė­sian­čio „Press ra­lio 2014“, į ku­rį jau de­vy­nio­lik­ti me­tai pa­ei­liui kvie­čia jį ren­gian­tis Lie­tu­vos žur­na­lis­tų au­tok­lu­bas.

„Pa­de­dant iš­ti­ki­miems mū­sų bi­čiu­liams ir rė­mė­jams jau par­uoš­tos, ta­čiau kol kas dar pa­slap­ty­je lai­ko­mos tra­sos, ku­rio­mis dvi die­nas skries į ra­lis­tus per­sik­va­li­fi­ka­vu­sių žur­na­lis­tų au­to­mo­bi­liai, - sa­ko pro­jek­to koor­di­na­to­rius, Lie­tu­vos žur­na­lis­tų au­tok­lu­bo pre­zi­den­tas Val­das Va­liu­ke­vi­čius. – Džiau­gia­mės ne tik dau­gy­be ra­lio da­ly­vių lau­kian­čių siurp­ri­zų, ku­rių pa­žė­rė mū­sų pa­grin­di­niai rė­mė­jai „Con­ti­nen­tal“, „Toyo­ta“ bei „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai, bet ir di­džiu­liu ko­le­gų ak­ty­vu­mu, lei­džian­čiu ti­kė­tis re­kor­di­nio da­ly­vių bū­rio“.

Da­ly­vau­ti XIX-aja­me Press ra­ly­je iki šios die­nos par­aiš­kas pa­tei­kė jau 30 eki­pa­žų. Tai ga­na daug, nes ži­niask­lai­dos at­sto­vai dėl itin užim­to ir ne­re­tai ne­nus­pė­ja­mo dar­bų gra­fi­ko apie sa­vo ke­ti­ni­mus tra­di­ciš­kai in­for­muo­da­vo li­kus sa­vai­tei ar net ke­lioms die­noms iki ren­gi­nio.

Ypač ak­ty­vūs už­sie­nie­čiai. Šie­met ra­lio da­ly­vių iš už­sie­nio geog­ra­fi­ją pa­pil­dys ir pir­mo­ji Skan­di­na­vi­jos ša­lis. Jai Press ra­ly­je su grei­tuo­ju „Lo­tus“ at­sto­vaus ne tik Suo­mi­jo­je po­pu­lia­raus žur­na­lo „Tek­nii­kan Maail­ma“ žur­na­lis­tai Ai­mo Nie­mis ir Ar­tuu Kau­ran­ne.

Ti­kė­ti­na, kad jam ne­blo­gai jau pa­žįs­ta­mais Lie­tu­vos ke­liais šie­met pir­mą kar­tą ga­li va­žiuo­ti ir Ki­je­vo me­ras.

Jo­kios ap­ga­vys­tės čia nė­ra – Alek­se­jų Mo­čia­no­vą per 16 ra­lių, ku­riuo­se jis da­ly­va­vo, ge­rai įsi­mi­nė ne tik var­žo­vai, bet ir dau­ge­lis Lie­tu­vos žiū­ro­vų. Žo­džio ki­še­nė­je ne­ieš­kan­čiam, po­pu­lia­riam Ukrai­nos žur­na­lis­tui, spor­ti­nin­kui ir at­li­kė­jui A. Mo­čia­no­vui, su ki­tais pre­ten­den­tais da­bar be­si­var­žan­čiam į Ki­je­vo me­ro pos­tą, le­mia­mas bus sek­ma­die­nis, ge­gu­žės 25-oji, kai kar­tu su iš­anks­ti­niais ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mais ki­je­vie­čiai rinks ir nau­ją sos­ti­nės me­rą.

Tad ar nau­jo­jo me­ro pir­ma­sis už­sie­nio vi­zi­tas driek­sis į Lie­tu­vą - su­ži­no­si­me jau grei­tai.

Ukrai­nai at­sto­vaus dar vie­nas nuo­la­ti­nis Lie­tu­vo­je vyks­tan­čių press ra­lių da­ly­vis Ser­hi­jus Kra­vet­sas, ku­riam tal­kins Olek­sand­ras Bozh­ko­vas ir ku­rie tram­dys vie­ną ga­lin­giau­sių ra­lio par­ke – „Mit­su­bis­hi Lan­cer Evo X“ au­to­mo­bi­lį. Be­je, šiam due­tui prieš dve­jus me­tus tik ap­mau­di klai­da prieš pat ra­lio fi­ni­šą su­truk­dė džiaug­tis ab­so­liu­čiai grei­čiau­sio eki­pa­žo lau­rais.

Kiek anks­tes­nės mo­di­fi­ka­ci­jos to­kios pat mar­kės au­to­mo­bi­lį tram­dys žvy­ro tra­sų ka­ra­liu­mi ti­tu­luo­ja­mas Mar­ti­no Dze­ni­čio ir Kris­ta­po Ber­zi­nio eki­pa­žas iš Lat­vi­jos.

Lat­vi­jai at­sto­vaus ir Press ra­ly­je de­biu­tuo­jan­tis „Lat­vi­jas Avi­ze“ žur­na­lis­tas Dai­nis Pū­ga, kar­tu su jam tal­kin­sian­čiu daug­kar­ti­niu šio ra­lio da­ly­viu Gun­ta­ru Puls­su vai­ruo­sian­tys grei­tą ir ga­lin­gą „Seat Leon“ bei Au­to­Me­dia.lv at­sto­vai Oja­ras Ve­tra su Ai­na­ru Za­rins­kiu.

Re­van­šo iš­troš­kę var­žo­vai be­ne la­biau­siai lau­kia per­nykš­čių ra­lio lai­mė­to­jų - Ai­ga­ro Tid­ma­nio ir Ja­nio Bum­bu­lio, ku­rie su ne ga­lin­giau­siu BMW 323 grei­čiau­siai iš vi­sų žur­na­lis­tų per dvi die­nas įvei­kė dau­giau nei 500 ki­lo­me­trų il­gio „Press ra­lio 2013“ marš­ru­tą.

Šio ra­lio me­traš­ty­je kol kas do­mi­nuo­ja Lie­tu­vos žur­na­lis­tai, lai­mė­ję dau­giau­sia per­ga­lių. Ir šie­met jie sve­tin­gai su­tiks kiek­vie­ną at­vy­ku­sį, ta­čiau lenk­ty­nių tra­so­je ku­pi­ni ryž­to už­kur­ti ti­krą pir­tį.

Žymės:press ralis •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Baž­ny­ti­nio pa­vel­do mu­zie­jus (BPM) aiš­ki­na­si ga­li­my­bes į mū­sų ša­lį at­vež­ti eks­po­nuo­ti ypa­tin­gą re­lik­vi­ją – Lie­tu­vos glo­bė­jo šv. Ka­zi­mie­ro re­lik­vi­jo­rių, sau­go­mą Flo­ren­ci­jo­je, šv. Lau­ry­no [...]
JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos kan­di­da­tas į pre­zi­den­tus Do­nal­das Trum­pas sek­ma­die­nį per su­si­ti­ki­mą su Iz­rae­lio prem­je­ru Ben­ja­mi­nu Ne­ta­nya­hu pa­ža­dė­jo pri­pa­žin­ti Je­ru­za­lę „nedaloma“ žy­dų vals­ty­bės [...]
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Ke­tu­ris mė­ne­sius po Lie­tu­vos re­gio­nus ke­lia­vęs „Ki­no pa­va­sa­rio“ edu­ka­ci­nis pro­jek­tas „Ki­no ka­ra­va­nas“ bai­gi­nė­ja šių me­tų marš­ru­tą. Li­ko du mies­tai, trys sean­sai. Rug­sė­jo 28 die­ną Tel­šiuo­se [...]
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Apie blo­gai ap­šil­tin­tus na­mus sa­ko­ma, kad pro sie­nas švil­pau­ja vė­jas, bet ar ži­no­te, jog apie sep­tin­ta­da­lį vi­sos ši­lu­mos ne­ten­ka­ma dėl ne­tin­ka­mai ap­šil­tin­tos apa­ti­nės namo da­lies? Ap­šil­ti­ni­mo [...]
Dau­ge­lis so­do ir dar­žo dar­bų jau at­lik­ta, ta­čiau ti­krai dar ne vi­si. No­rint sėk­min­gai už­baig­ti šį se­zo­ną ir pa­si­džiaug­ti der­liu­mi, rei­kia spė­ti lai­ku nu­im­ti li­ku­sias daržoves bei par­uoš­ti [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami