„Rail Baltica 2” skrydis planuose ir realybėje

Vidmantas UŽUSIENIS v.uzusienis@lzinios.lt 2015-04-21 06:00
Vidmantas UŽUSIENIS
v.uzusienis@lzinios.lt
2015-04-21 06:00
Prie europinės vėžės greitojo geležinkelio „Rail Baltica“ ateityje atskira jungtimi planuojama prijungti ir Klaipėdos jūrų uostą. LŽ archyvo nuotraukos
Pra­ėju­sią sa­vai­tę 377 mln. eu­rų ver­tės pro­jek­to "Rail Bal­ti­ca 1" eta­po įgy­ven­din­to­ja bend­ro­vė "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai" pa­skel­bė, kad jau at­lik­ta 90 proc. siau­ro­jo eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio nuo Lie­tu­vos ir Len­ki­jos sie­nos iki Kau­no sta­ty­bos dar­bų.

At­ro­do, jau ne­li­ko ne­ri­mo, ar pro­jek­tas bus baig­tas lai­ku ir bus spė­ta pa­nau­do­ti jam skir­tas 2007-2013 me­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio lė­šas. Ti­ki­ma­si, jog "Rail Bal­ti­ca 1” eta­po ran­gos dar­bai bus baig­ti jau va­sa­ros pa­bai­go­je. Dėl to da­bar vis dau­giau dė­me­sio kryps­ta į pro­jek­to an­trą­jį eta­pą "Rail Bal­ti­ca 2". An­tro­jo eta­po par­en­gia­mie­ji dar­bai jau ku­rį lai­ką in­ten­sy­viai vyk­do­mi - at­lik­tos stu­di­jos, par­eng­tas stra­te­gi­nis pa­sek­mių ap­lin­kai ver­ti­ni­mas (SPAV), ren­gia­mas spe­cia­lu­sis pla­nas ir po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mas (PAV).

Vi­siš­kai įgy­ven­di­nus pro­jek­to "Rail Bal­ti­ca" pir­mo­jo ir an­tro­jo eta­po sta­ty­bos dar­bus eu­ro­pi­ne vė­že bus su­jung­tos ke­tu­rių vals­ty­bių - Len­ki­jos, Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos - sos­ti­nės. Įgy­ven­di­nant pro­jek­to "Rail Bal­ti­ca" an­trą­jį eta­pą at­ski­ra grei­to­ji eu­ro­pi­nė vė­žė bus tie­sia­ma nuo Kau­no per Pa­ne­vė­žį, Ry­gą (Lat­vi­ja), Per­nu (Es­ti­ja) iki Ta­li­no (Es­ti­ja), taip pat jung­tis Kau­nas-Vil­nius. Dar­bus pla­nuo­ja­ma baig­ti iki 2025-ųjų.

Va­sa­rio 26 die­ną bend­ra tri­jų Bal­ti­jos ša­lių įmo­nė "RB Rail" pa­tei­kė par­aiš­ką ES fi­nan­si­nei par­amai gau­ti.

"RB Rail" ak­ci­nin­kės "Rail Bal­ti­ca sta­ty­ba" direktorius Dai­nius Budrys in­ter­viu dien­raš­čiui "Lie­tu­vos ži­nios" at­sklei­dė pro­jek­to "Rail Bal­ti­ca" an­tro­jo eta­po pers­pek­ty­vas ir tai, su ko­kiais su­nku­mais šiuo me­tu su­si­du­ria­ma plė­to­jant pro­jek­tą, in­teg­ruo­jan­tis į ES ge­le­žin­ke­lio tink­lą.

“Rail Bal­ti­cos" pro­jek­to an­tro­jo eta­po pa­bai­ga reikš­tų, jog Lie­tu­va kar­tu su sos­ti­ne Vil­niu­mi eu­ro­pi­nio stan­dar­to vė­že bū­tų su­jung­ta su di­džią­ja da­li­mi Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių ir tap­tų tran­seu­ro­pi­nio tink­lo ge­le­žin­ke­lių ko­ri­do­riaus "North Sea-Bal­tic" da­li­mi, jun­gia­mą­ja gran­di­mi tarp ES ir tre­čių­jų ša­lių", - pa­brė­žė D.Bud­rys.

Ti­ki­ma­si ge­riau­sio finansavimo

- Lie­tu­va ir jos par­tne­rės plė­to­jant „Rail Bal­ti­ca 2“ pro­jek­tą no­rė­tų jam mak­si­ma­laus, 85 proc. pro­jek­to ver­tės sie­kian­čio fi­nan­sa­vi­mo. Ar rea­lu tokį gau­ti? - LŽ klau­sė Dainiaus Budrio.

- Šiuo me­tu yra pa­teik­tos par­aiš­kos, jas da­bar ver­ti­na Eu­ro­pos Są­jun­gos lyg­me­niu spe­cia­liai su­da­ry­tos eks­per­tų gru­pės, taip pat ne­prik­lau­so­mi eks­per­tai, vė­liau iš­va­dos bus svars­to­mos ir pri­ima­mi ati­tin­ka­mi spren­di­mai. Ta­čiau vi­sa tai vyks­ta ES ins­ti­tu­ci­jų ir struk­tū­rų vi­du­je. At­siž­vel­giant į pro­jek­to svar­bą, o jį kaip pri­ori­te­ti­nį ne kar­tą yra įver­ti­nę ir at­ski­ri ES par­ei­gū­nai bei at­sto­vai, ti­ki­ma­si, kad bus ski­ria­mas mak­si­ma­lus pra­šo­mas fi­nan­sa­vi­mas.

Dainius Budriys: "Metų pradžioje Baltijos tendencijų kūrėjų klubas (The Baltic Trendsetters Club) įteikė įmonei „Rail Baltica“ statyba“ sertifikatą, kasmet skiriamą už drąsius sprendimus rinkoje, atkaklumą ir kūrybiškumą."

- Ar į nau­ją 2014-2020 me­tų fi­nan­si­nio lai­ko­tar­pio pa­siū­ly­mą yra įtrauk­ta Kau­no-Vil­niaus jung­tis?

- Kau­no-Vil­niaus jung­tis yra įtrauk­ta į pro­jek­to su­dė­tį. Ga­li­my­bė pra­dė­ti dar­bus šio­je jung­ty­je nu­ma­ty­ta vė­les­nė­je pers­pek­ty­vo­je, esant pa­kan­ka­mam Eu­ro­pos Są­jun­gos fi­nan­sa­vi­mui.

- Kaip ver­ti­na­te nuo­mo­nę, kad Kau­no-Vil­niaus jung­tis ne­rei­ka­lin­ga - esą tai tas pat, kaip ša­lia Vil­niaus-Kau­no greit­ke­lio nu­ties­ti dar vie­ną au­to­ma­gis­tra­lę?

- Už­bai­gus pro­jek­tą bus su­jung­tos Lat­vi­jos, Es­ti­jos, Len­ki­jos sos­ti­nės, to­dėl Vil­nius, ku­rio re­gio­nas, ge­ne­ruo­jan­tis 40 proc. na­cio­na­li­nio bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP), tu­rin­tis dau­giau­sia gy­ven­to­jų ir vie­šų­jų lo­gis­ti­kos cen­trų, nuo­ša­ly­je lik­ti ne­ga­li.

Rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį ir į tai, kad su­jun­giant Vil­nių ir Kau­ną bū­tų su­jun­gia­mi ne tik mies­tai, bet ir du tarp­tau­ti­niai bei di­džiau­si Lie­tu­vos oro uos­tai. Žiū­rint į to­li­mes­nę pers­pek­ty­vą, to­kia skir­tin­gų trans­por­to rū­šių in­teg­ra­ci­ja bus ti­krai nau­din­ga, jau ne­kal­bant apie ga­li­my­bę eu­ro­pi­nę vė­žę pra­tęs­ti ir iki Klai­pė­dos.

Rei­kė­tų pri­min­ti, kad Vil­nių įtrauk­ti į pro­jek­tą pa­vy­ko tik po il­gų de­ry­bų, tam il­gą lai­ką prieš­ino­si lat­viai ir es­tai. Ta­čiau pra­ėju­siais me­tais tarp­tau­ti­nės kon­sul­ta­ci­jų bend­ro­vės „Ae­com“ at­lik­ta ga­li­my­bių stu­di­ja įro­dė, jog Vil­niaus jung­tis yra eko­no­miš­kai pa­grįs­tas spren­di­mas, ku­ris pa­ge­ri­na vi­so pro­jek­to eko­no­mi­nius ro­dik­lius, o nau­dą įtrau­kus Vil­nių pa­jus ne tik Lie­tu­va, bet ir Lat­vi­ja bei Es­ti­ja.

Pres­ti­ži­nis ap­do­va­no­ji­mas – už drąsą

- Ar tarp Es­ti­jos, Lat­vi­jos ir Lie­tu­vos par­tne­rių jau yra pa­siek­tas su­ta­ri­mas dėl pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca 2“?

- Na­tū­ra­lu, kad įgy­ven­di­nant to­kio mas­to ir svar­bos pro­jek­tą ne­su­ta­ri­mų ky­la. Pa­vyz­džiui, šiuo me­tu vis dar nė­ra aiš­kaus su­ta­ri­mo, ku­rio­je vie­to­je „Rail Bal­ti­ca 2“ tu­rės kirs­ti Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos vals­ty­bių sie­ną. Lie­tu­vos pu­sė­je po­ten­cia­li siau­ro­jo eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tra­sa kirs­tų kars­ti­nę zo­ną, ku­rio­je sta­ty­bos pra­ktiš­kai ne­įma­no­mos ar­ba la­bai pa­di­di­na iš­lai­das. Lat­vi­jos pu­sė­je su­nku­mų tu­ri sa­vi­val­dy­bės, ku­rių te­ri­to­ri­jo­je tra­sa ker­ta tan­kiai ap­gy­ven­tas ir dir­ba­mas že­mes. Šį klau­si­mą de­ri­na spe­cia­lis­tai. Ma­nau, grei­tai jis bus iš­spręs­tas.

Di­džiau­sią ne­su­ta­ri­mą pa­vy­ko įveik­ti pra­ei­tais me­tais, kai bu­vo už­baig­tos de­ry­bos dėl bend­ros įmo­nės ak­ci­nin­kų su­tar­ties nuo­sta­tų – įmo­nė bu­vo įsteig­ta ir jau par­en­gė bei pa­tei­kė jung­ti­nę par­aiš­ką gau­ti fi­nan­sa­vi­mą iš ES fon­dų. Ver­ta pa­žy­mė­ti, kad šie­met už bend­ros įmo­nės įkū­ri­mą bu­vo­me pa­gerb­ti Bal­ti­jos ten­den­ci­jų kū­rė­jų klu­bo (The Bal­tic Trend­set­ters Club) ser­ti­fi­ka­tu, kas­met ski­ria­mu už drą­sius spren­di­mus rin­ko­je, at­kak­lu­mą ir kū­ry­biš­ku­mą.

- Yra ma­nan­čių­jų, jog iš anks­to ne­su­de­ri­nus klau­si­mo dėl to, kad "Rail Bal­ti­ca 2" nė­ra ko­mer­ci­nis, o stra­te­gi­nis pro­jek­tas, ga­li ras­tis trin­tis tarp par­tne­rių dėl pro­jek­to at­si­per­ka­mu­mo ter­mi­nų. Ar šis klau­si­mas ga­li pri­stab­dy­ti pro­jek­to "Rail Bal­ti­ca 2" plė­trą?

- Ge­le­žin­ke­lio inf­ras­truk­tū­ra bus nuo­sa­vy­bė tos vals­ty­bės, ku­rio­je ji bus pa­sta­ty­ta. Inf­ras­truk­tū­ros eksp­loa­ta­vi­mas, ge­ne­ruo­ja­mos pa­ja­mos ir ki­ta, tai­gi ir at­si­pir­ki­mas, yra pa­čios vals­ty­bės rei­ka­las bei rū­pes­tis.

Len­ki­ja skubinama

- Vie­šo­jo­je erd­vė­je tei­gia­ma, kad be Len­ki­jos su­ti­ki­mo per jos te­ri­to­ri­ją ties­ti "Rail Bal­ti­cos" li­ni­ją, ku­rios grei­tis bū­tų ma­žes­nis nei 240 km/h, pro­jek­tas ne­teks pra­smės. Koks jū­sų ver­ti­ni­mas?

- Su­tin­ku, kad dar­bai Len­ki­jos te­ri­to­ri­jo­je pri­va­lo bū­ti vyk­do­mi. Ti­krai nė­ra pra­smės skir­ti to­kių in­ves­ti­ci­jų ir sta­ty­ti to­kių tech­ni­nių par­ame­trų ge­le­žin­ke­lio, jei pri­va­žia­vus Len­ki­ją net pa­na­šaus grei­čio ne­bus ga­li­ma pa­siek­ti.

- Ko­kia de­ry­bų su len­kais sta­di­ja da­bar ir ko­kia nu­ma­to­ma pers­pek­ty­va?

- Šiuo me­tu dar ne­ži­no­me, ko­kie kon­kre­tūs pro­jek­tai su­pla­nuo­ti Len­ki­jo­je 2014-2020 me­tų lai­ko­tar­piu. Len­ki­jos ir Suo­mi­jos at­sto­vai kvie­čia­mi pri­si­dė­ti prie bend­ros Bal­ti­jos ša­lių įmo­nės kaip ste­bė­to­jai, o at­ei­ty­je - ir kaip ak­ci­nin­kai. De­ry­bų su len­kais klau­si­mas koor­di­nuo­ja­mas ne tik eks­per­tų, bet ir po­li­ti­niu lyg­me­niu.

- Dar yra nuo­mo­nė, kad net ir to­kiu at­ve­ju, jei Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pa­tvir­tin­tų pa­gei­dau­ja­mą 85 proc. in­ten­sy­vu­mo fi­nan­sa­vi­mą, li­ku­sios da­lies pri­va­lo­mas bend­ra­sis fi­nan­sa­vi­mas "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liams" ga­li bū­ti per su­nki naš­ta, dėl to rei­kia jau da­bar pra­šy­ti vals­ty­bės par­amos. Ko­kia jū­sų nuo­mo­nė šiuo klau­si­mu?

- Su­tin­ku, kad pri­ori­te­ti­nio ir il­ga­lai­kio vals­ty­bi­nės reikš­mės pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mas tu­rė­tų bū­ti už­ti­kri­na­mas vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis. Jau da­bar pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ įgy­ven­din­to­jos bend­ro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ kon­ku­ren­ci­nes po­zi­ci­jas silp­ni­na naš­ta bend­rai fi­nan­suo­ti pro­jek­tą „Rail Bal­ti­ca 1“, t. y. ruo­žą nuo Len­ki­jos ir Lie­tu­vos vals­ty­bių sie­nos iki Kau­no.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (9)
ligoniui skutui  193.219.37.242 2015-05-19 10:31:45
gal tu ir esi tas pedryla Budrys? dar nepakankamai apsijuoket pries kaimynus su tuo vilnium? ar esi toks kvailas, ar tik apsimeti kad nematai, kad vilnius - visiska Lietuvos ekonomine-logistine subine, kurios BVP formuoja valdzios sektoriaus GPM? arba esi visiskas proto ligonis, arba vilnietis, dievazi
2 1  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2015-04-23 14:25:23
Jeigu vaidenasi, kad „Rusija puola“, tai paties problema, o gal tai kyla iš didelio noro, kad ji pultų. Tikrai apie karą samprotaujate, kaip a.a. mano bobutė. Sakote, kad kilus karui pirmiausia neliks Kaliningrado, o gal ir Lietuvos, bet, atseit, kariavimui turinti praversti RB (neaišku kam)- išliks. Nieko sau logika, karo supratimas - Lietuvos neliks, o RB joje išliks. Jeigu ji, tarkim, ir išliktų, tai nėra jokios garantijos, kad neatiteks priešui. Tai tokią mistiką randu paties pasamprotavimuose dėl karo ir RB dalykų. Manau, kad dėl RB maršruto mažiausiai kreiptinas dėmesys į galimas Rusijos karines grėsmes, nors RB einant per Kazlų Rūdą, akivaizdu, jos didesnės negu, kad būtų, per Alytų. Gi svarstyti RB maršruto klausimą dar nėra vėlu. Klaidos dar gali būti ištaisytos. Viskas priklauso nuo to kokia eile ir kokiu maršrutu bus imtasi tolimesnių RB tiesimo darbų. Kaip žinoma į iš ES prašomą RB finansavimą yra įtraukta vadinama atšaka iš Kauno į Vilnių. Taigi iš ES bus gauta atitinkama suma ir šios 100 km atšakos išlaidoms finansuoti. Todėl dėl lėšų dydžio problemų kaip ir nekils. Belieka tik nusistatyti RB maršrutą link Latvijos sienos ne nuo Kauno per Panevėžį, o nuo Vilniaus per Panevėžį. Manau, kad šio pakeitimo finansinis skirtumas bus nežymus. Tuo pačiu metu atitinkamai yra vykdytini darbai Latvijoje ir Estijoje. Taip nusitiestume 240 km/val greičio RB geležinkelį Vilnius-Ryga-Talinas. O jeigu tuo pačiu metu RB tiesimo darbus vykdytų ir Suomija, tai prie jo dar prisijungtų ir Helsinkis. Ir tik atlikus šiuos darbus būtų spręstinas iš ES gautų lėšų, skirtų atšakai Vilnius- Kaunas, panaudojimas. Už šias lėšas priklausomai nuo Lenkijos RB tiesimo veiksmų būtų galima nusitiesti 240 km/val greičio RB geležinkelį Vilnius- Šeštokai (per Alytų) arba Vilnius - Lenkijos siena (per Druskininkus). Greitosios linijos nusitiesimas tarp Vilniaus ir Kauno atidėtinas vėlesniam laikui, be to, ši linija apskritai neturėtų būti RB dalimi ir pajamos iš jos priklausytų tik pačiai Lietuvai. Taip be didelių finansinių vargų gali būti ištaisytos valdžios padarytos ekonominės ir strateginės RB maršruto per Lietuvą klaidos.
0 0  Netinkamas komentaras
To skutu  78.60.168.138 2015-04-23 06:09:02
Kur buvote, pone, su savo mintimis tada, kai tik buvo svarstomas RB projektas? Aisku, kad idealiausia butu, jei is Sestoku trasa butu sovusi tiesiao i Vilniu ir toliau per Panevezi i Ryga. Bet anais laikais reikejo drasos tai pasakyti, ne dabar, kai Rusija jau atvirai mus puola... O del to, kad is Kaliningrado gali buti susaudyta RB vezama karine technika ir kariai - keistas argumentas. Turbut kariuomeneje, pone, netarnavote. Jei kils karas, pirmiausia ir neliks Kaliningrado. Galbut neliks ir Lietuvos. Bet kariauti vis tiek reikes. O tada RB tampa neikanojama. Bet faktas tas, kad kuo gaugiau tokiu neikainojamu objektu turesime, tuo maziau liks noro techniskai ir technologiskai atsilikusiai Rusijai kisti nosi i NATO, taigi ir i Lietuvos erdve.
1 1  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2015-04-21 21:37:28
Nieko sau paties argumentai, viso šio klausimo supratimas.Taigi vėžė iki Šeštokų seniai yra - gabenk ja į Lietuvą karių ir technikos kiek nori. Tačiau, - pati vėžė praeina tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje tik už apie 40 km nuo Rusijos (Karaliaučiaus srities) sienos, taigi tuojau pat bet kurioje vietoje gali būti jos pabūklų šūviais sunaikinta. Joks "Rail Baltica" statybos stabdymas nėra reikalingas. Išeitis tokia, kad tik jos tolimesnis tiesimas už gautą ES finansavimą turi būti vykdomas ne nuo Kauno, o nuo Vilniaus link Latvijos sienos per Panevėžį, tuo pačiu metu jos tiesimo darbai turėtų būti atitinkamai vykdomi Latvijoje ir Estijoje. Ką toliau daryti ją nutiesus matysis iš to, kaip su vėžės tiesimu elgsis Lenkija. O tas padarytas gabalas nuo Lenkijos sienos iki Kauno tegul ir lieka, pasak paties, karių ir technikos atsigabenimui užpuolus Rusijai...
0 1  Netinkamas komentaras
Yra kaip yra  78.60.168.138 2015-04-21 20:19:01
Klaidu, zinoma, buvo padaryta. O kas dabar ka siulo? Stabdyti "Rail Baltica"? Atminkim, kad tie 377 mln. yra beveik 10 proc. Lietuvos BVP, musu auginas ant to laikosi. Jei bus patvirtintas finansavimas iki 2025 m. kasmet toki turesime. Gal p.Skautas Lietuvai be siu statybu gali klestejima parodyti? O gal jis buvo ir pries SGD, VAE ir kitus projektus, kurie garantuoja Lietuvos Nepriklausomybe, bet tam tikrais momentais gali buti nuostolingi. Be to, jei Europa duoda pinigus, ar mums del ju kisenes galva sukti? O RB nauda pirmiausia yra strategine. Siuo keliu Rusijai uzpuolus Lietuva bus greiciausia atgabenti karius ir technika. Ar ne to labiausiai rusai ir jiems prijauciantys Lietuvoje bijo?
3 1  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Šeš­ta­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se 26-erių me­tų Po­vi­las Ve­re­nis su­ren­gė dar vie­ną sa­vo įvar­čių šou, ta­čiau tai ne­iš­gel­bė­jo vienintelės už­sie­ny­je rung­ty­niau­jan­čios [...]
Klai­pė­dos „Nep­tū­nas“ ir to­liau lie­ka be per­ga­lių „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. Uos­ta­mies­čio krep­ši­nin­kai 94:90 (16:22, 27:26, 23:17, 15:16, 13:9) tu­rė­jo pripažinti na­muo­se žai­du­sio [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Šian­dien Ra­dai­liuo­se, Klai­pė­dos ra­jo­ne, ati­da­ry­tas pir­ma­sis Bal­ti­jos ša­ly­se ir di­džiau­sias Eu­ro­po­je apverstas gy­ve­na­ma­sis na­mas. 
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami