„Rail Baltica“ – 240 km/val. be politikų bagažo

Balys BUKELIS 2016-09-06 06:00
Balys BUKELIS
2016-09-06 06:00
"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka
Stra­te­gi­nę reikš­mę Bal­ti­jos ša­lims tu­rin­čios eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio ruo­žas šie­met pa­sie­kė Kau­ną. Ta­čiau bū­tent į Lie­tu­vos pu­sę iš Briu­se­lio lai­do­mos strė­lės dėl ne­va strin­gan­čio „Rail Bal­ti­cos“ pro­jek­to, įspė­ja­ma, kad dėl mū­sų ša­lies kal­tės ga­li bū­ti nu­trauk­tas jo fi­nan­sa­vi­mas. UAB „Rail Bal­ti­ca sta­ty­ba“ di­rek­to­rius Dai­nius Bud­rys in­ter­viu „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­brė­žė, jog šie kal­ti­ni­mai – da­lis po­li­ti­nių žai­di­mų.

– Mi­nint Lie­tu­vos ir Len­ki­jos dip­lo­ma­ti­nių san­ty­kių at­kū­ri­mo me­ti­nes, Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius pro­jek­tą „Rail Bal­ti­ca“ įvar­di­jo kaip vie­ną iš tri­jų svar­biau­sių kai­my­nių inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tų. Ta­čiau „grei­ta­sis“ trau­ki­nys iš Kau­no į Var­šu­vą lie­ka uto­pi­ja – iki Bals­to­gės len­kų prie­mies­ti­nis trau­ki­nys („Prze­wo­zy Re­gio­nal­ne“) va­žiuo­ja vos 60–70 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­čiu. Ko­dėl taip nu­ti­ko?

– Man su­nku at­sa­ky­ti, ko­dėl pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ at­sa­kin­gi as­me­nys – nuo Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos par­ei­gū­nų iki eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio bed­ro­vės „RB Rail AS“ va­do­vų – kon­cen­truo­ja­si tik spręs­da­mi pro­jek­to da­lies nuo Kau­no iki Ta­li­no klau­si­mus. Žmo­nėms, ku­rie apie šį svar­biau­sią Bal­ti­jos ša­lių trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tą skai­to tik ži­niask­lai­do­je, ga­li su­si­da­ry­ti ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­tis įspū­dis, kad „Rail Bal­ti­ca“ pra­si­de­da Ta­li­ne ir bai­gia­si Kau­ne. Taip nė­ra.

Lie­tu­va, AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“, su­de­ri­nu­sios su Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja, nu­tie­sė eu­ro­pi­nę vė­žę nuo Kau­no iki Len­ki­jos sie­nos, mo­der­ni­za­vu­sios esa­mą inf­ras­truk­tū­rą. Lie­tu­vo­je pro­jek­tą iki ga­lo įgy­ven­din­si­me sėk­min­gai už­bai­gę ERTMS (sig­na­li­za­ci­jos ir ry­šio sis­te­mos) įren­gi­mą, iš­tie­si­nę da­lį tra­sos ir įren­gę dvie­jų ly­gių per­va­žas, ku­rios da­bar la­biau­siai stab­do grei­tį. Tuo­met pa­siek­si­me 240 ki­lo­me­trų per va­lan­dą grei­tį.

Ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ka­da sa­vo ruo­žo nuo sie­nos iki Bals­to­gės re­kons­truk­ci­jos im­sis Len­ki­ja.

– Eu­ro­pos Par­la­men­to Tu­riz­mo ir trans­por­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Mi­chae­las Cra­me­ris tei­gia, kad jei­gu Bal­ti­jos ša­lys grei­tai ne­su­si­tars – pro­jek­tas ga­li pra­ras­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fi­nan­sa­vi­mą. Ar to­kia grės­mė rea­li?

– ES vyks­ta daug par­ale­li­nių pro­ce­sų, nuo­lat dis­ku­tuo­ja­ma ir ta­ria­ma­si. Įvai­rūs par­eiš­ki­mai – to­kių pro­ce­sų da­lis. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, su­si­ta­ri­mas dėl pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ yra ar­ti. Bal­ti­jos ša­lys vi­suo­met ran­da iš­ei­tis pri­im­da­mos bend­rus spren­di­mus. Juo­lab kai vie­ni­jan­čių ar­gu­men­tų svo­ris ge­ro­kai vir­ši­ja įgy­ven­di­nant pro­jek­tą at­si­ran­dan­čių ne­su­ta­ri­mų svo­rį. Ne­ma­nau, kad vyks­tan­čios dis­ku­si­jos kel­tų pro­jek­tui rea­lią grės­mę.

– Ko­kios yra Bal­ti­jos ša­lių ne­su­ta­ri­mų prie­žas­tys?

– Kal­bė­siu apie es­mi­nius Lie­tu­vos ar­gu­men­tus. Pir­miau­sia, ieš­ko­me mo­de­lio, kad įgy­ven­di­nant pro­jek­tą mo­kes­čiai už Lie­tu­vo­je at­lie­ka­mus dar­bus bū­tų su­mo­kė­ti į mū­sų ša­lies biu­dže­tą. An­tra, ti­ki­mės, kad Lie­tu­vos spe­cia­lis­tai bus at­sa­kin­gi už dar­bus, ku­rie at­lie­ka­mi Lie­tu­vo­je, ir dar­bo vie­tos pir­miau­sia bus ku­ria­mos mū­sų, o ne už­sie­nio ša­lių spe­cia­lis­tams. Ir tre­čia – no­ri­me, kad nuo Kau­no iki Len­ki­jos sie­nos da­bar nu­ties­ta vė­žė bū­tų pri­pa­žin­ta „Rail Bal­ti­cos“ da­li­mi ir bū­tų vys­to­ma to­liau, sie­kiant bend­rų­jų tech­ni­nių par­ame­trų, ku­rie leis­tų pa­di­din­ti grei­tį iki 240 ki­lo­me­trų per va­lan­dą.

– „RB Rail AS“ va­do­vė Bai­ba Ru­be­sa tei­gia, kad kol įmo­nei pir­mi­nin­ka­vo Es­ti­ja, spren­di­mų pri­ėmi­mas vy­ko grei­tai, o kai pe­rė­mė Lie­tu­va – spren­di­mų pri­ėmi­mas su­lė­tė­jo. Ar iš tie­sų Lie­tu­va yra pro­jek­to vil­kin­to­ja?

– To­kius tei­gi­nius ga­liu lai­ky­ti tik po­li­ti­niais žai­di­mais, ku­riems Lie­tu­vo­je da­bar kaip tik pa­lan­kus me­tas.

Ta­čiau jei­gu at­mes­tu­me Sei­mo rin­ki­mus ir gal­vo­tu­me tik apie mil­ži­niš­ką trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tą, su­pras­tu­me, kad da­bar pri­ima­mi stra­te­gi­nės reikš­mės spren­di­mai, ku­rie tu­rės įta­kos vi­sai to­les­nei pro­jek­to ei­gai.

Ob­jek­ty­vu, kad tech­ni­nių bei fi­nan­si­nių klau­si­mų spren­di­mas ga­li už­truk­ti il­giau nei po­li­ti­nio po­bū­džio spren­di­mai, ku­rie pri­im­ti tik dėl pa­čios bend­ros įmo­nės „RB Rail AS“ stei­gi­mo, veik­los or­ga­ni­za­vi­mo bei ad­mi­nis­tra­vi­mo.

Da­bar ieš­ko­ma komp­ro­mi­sų. Ne­abe­jo­ju, kad kai tik at­sa­ky­si­me į mi­nė­tus es­mi­nius klau­si­mus, to­les­nis pro­ce­sas vyks grei­čiau ir sklan­džiau. Juo­lab kad ne­si­kei­čia bend­ras tiks­las – sėk­min­gai įgy­ven­din­ti šį uni­ka­lų ir vi­soms Bal­ti­jos ša­lims stra­te­giš­kai svar­bų trans­por­to inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tą, su­jung­sian­tį ge­le­žin­ke­liu Bal­ti­jos ša­lių sos­ti­nes su Va­ka­rų Eu­ro­pos po­li­ti­kos, fi­nan­sų ir vers­lo cen­trais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (20)
Pagrauda  78.60.231.248 2016-09-11 21:09:00
Elkas pailgina kelią dar 100 km, tada nuo Kauno ik Balstogės susidarytų virš 400 km kelio, kai autobusu iki Balstogės nei 200 km nėra. Už važiavimą geležinkeliu Lenkijos teritorija Lietuvos žmonių pinigai atiteks Lenkijai. Taigi ši ir stengiasi kelią savo teritorijoje mūsų ir kitų šalių žmonėms daryti kuo ilgesnį. Be to, tokiu atveju geležinkeliu Vilniui tektų naudotis iš Balstogės, tad vėlgi vilniečių važiavimo pinigus susišluotų vien tik Lenkija. Beje, vedant trasą iki Balstogės nuo Druskininkų Augustavo sengirė nebūtų kliūtimi. Taigi, tik svetimieji galėjo Lietuvai primesti tokį "Rail Baltica" maršrutą.
1 1  Netinkamas komentaras
ELKAS - SUWALKI  217.159.229.75 2016-09-11 13:02:10
jungtis su ELKU - geris, nes nuo ELKO yra kokybiska elekkrifikuota trasa. be to, lame ekologija - nekertama AUGUSTAWO SENGIRE
2 1  Netinkamas komentaras
Pagrauda  78.60.231.248 2016-09-08 16:37:17
Matosi, kad Lenkija RB maršrutą daro taip, kad iš jo turėtų didesnę naudą, o tam reikalinga turėti kuo ilgesnį kelią važiuojant RB per Lenkiją' Tai viena iš galimų priežasčių vėžės sukimo "į šoną" - į Elką. Beje, Lenkija tai, t.y. kuo ilgesnį važiavimo per ją kelią – praktiškai su papildomu 200 km "pasivažinėjimu" pasiekti gauna galimybę maršrutui Lietuvoje einant per Kauną, Kazlų Rūdą. Pvz., tokios galimybės ji negautų tuo atveju, jeigu RB maršrutas iki Lenkijos eitų per Druskininkus, nuo kurių Balstogė tėra už 60-70 km. Tokiu atveju iš Vilniaus per Druskininkus susidarytų apie 180-190 km., o iš Kauno prisidėtų dar 100 km. Taigi šiuo atveju ir iš Kauno važiuojant per Vilnių, o ne per Elką, iki Balstogės būtų vos ne 100 km arčiau. Štai į kokią padėtį yra patekusi Lietuvos valdžia su RB maršrutu per Kauną. Pinigai- 365 ml. eurų RB tiesimui nuo Kauno iki Lenkijos sienos jau yra "įsisavinti"... Čia tik vienas mažas aspektėlis to "sukimo į šoną" - į Elką.
3 4  Netinkamas komentaras
Leokadija  217.159.229.75 2016-09-08 14:49:09
NE NUO SIENOS IKI BALSTOGES, O NUO SUWALKU IKI ELKO....cia yra visiskas nezinojimas, ka planuoja lenkai - ir sitas zmogus vadovauja LT derybininkams...tegu atlieka namu darbus ir suzino, kad lenkai jau nusprende pastatytiti nauja jungti ELKAS - BALTSTOGE.. ka tai reiskia? kad traukinys nuo SUWALKU suks i salia esanti ELK, is kur jau yra greitaeigis elektrifikuotas ruozas(...ir nieks nebevazines per ta sumauta SOKULKA)
1 0  Netinkamas komentaras
tai va..  86.100.254.197 2016-09-07 20:54:29
Vėžės per Vilnių, tai tikras sovietinių funkcionierių ,,pamąstymai,,. Pirma, užmiršote, kad parama statybai skiriama iš ES. Toliau tai susisiekimas tarp visų Europos šalių, o ne ,,turistinis bizniukas,, tarp Vilniaus ir Lenkijos. Vilnius turi būti puoselėjamas kaip kultūrinis centras, o Kaunas esantis Lietuvos centre turėtų vystytis kaip pramoninis ir ekonominis centras. Tai padėtų ekonomiškai vystytis visai šaliai. Estija ir Latvija būdamos šiame projekte ar turi rimtų priežasčių toleruoti Vilniaus buvimą projekte? Panašu kad jiems tai kaip ,,šuniui penkta koja,,. Daug kam rūpi vėžės į Baltarusiją ir Rusiją, tai gal ,,susimeskit,, pinigėlius, gal dar kartais ir Malinauskas prisidėtų, tuomet ir ,,varykite,, iš Lenkijos per Druskininkus, Vilnių į Minską ir toliau. Senai žinoma, kad susisiekimo ministerija pasižymi savo sovietine mąstysena, trukdyti ten kur jiems neparanku ir klestėti ne bet kaip o už ,,dyką,,.
6 1  Netinkamas komentaras
Ry­tų Ang­li­jo­je įsi­kū­ręs Pe­ter­bo­rough jau ne vie­nus me­tus at­si­du­ria Lie­tu­vos mu­zi­kan­tų gas­tro­lių są­ra­šuo­se, pra­de­dant And­riu­mi Ma­mon­to­vu ir bai­giant le­gen­di­ne gru­pe „Ron­do“. Šiemet šis mies­tas [...]
Lie­tu­vos žy­dų (lit­va­kų) bend­ruo­me­nė pik­ti­na­si ke­ti­ni­mais Vil­niaus se­na­mies­ty­je plė­to­ti abe­jo­ti­nus vers­lo pro­jek­tus, pri­si­den­gus is­to­ri­nės Di­džio­sios si­na­go­gos var­du. LŽB pra­ne­šė at­si­ri­bo­jan­ti [...]
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Du penk­ta­da­liai ar­ba 40 proc. lie­tu­vių yra svars­tę pra­dė­ti nuo­sa­vą vers­lą, ro­do „Swed­bank“ Fi­nan­sų ins­ti­tu­to už­sa­ky­mu at­lik­ta Bal­ti­jos ša­lių apk­lau­sa apie pa­pil­do­mas pa­ja­mas.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami