„Rail Baltica“ įmonė ES paramos prašys spalį

BNS 2014-08-23 16:40
BNS
2014-08-23 16:40
A. Butkevičius Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Bend­ra Bal­ti­jos vals­ty­bių įmo­nė „RB Rail“, ku­ri koor­di­nuos tran­seu­ro­pi­nės vė­žės „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­tą, dėl Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją tu­rė­tų kreip­tis spa­lį, sa­ko prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Bend­ro­vės ak­ci­nin­kų su­tar­tį tarp Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos no­rė­ta pa­si­ra­šy­ti šeš­ta­die­nį, Bal­ti­jos ke­lio ju­bi­lie­jaus pro­ga, ta­čiau to ne­pa­vy­ko pa­da­ry­ti, nes Es­ti­jo­je dar ne­įkur­ta įmo­nė, ku­ri taps vie­na iš „RB Rail“ da­li­nin­kių. Lie­tu­vos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas tei­gė, kad šeš­ta­die­nį iš Es­ti­jos at­sto­vų iš­gir­do pa­ti­ki­ni­mą, kad įmo­nė ar­ti­miau­siu me­tu bus įkur­ta.

„Ši die­na kaip tik par­odė, kad ne Lie­tu­va vė­luo­ja su dar­bais ir kad Lie­tu­va yra dau­giau­siai pa­sie­ku­si. (...) Es­ti­ja ir­gi yra nu­vei­ku­si kai ku­riuos dar­bus ir šian­dien mi­nis­tras pir­mi­nin­kas sa­kė, kad vie­šo­ji dis­ku­si­ja vy­ko dėl bend­ros įmo­nės stei­gi­mo. Bu­vo pa­ža­dė­ta, kad ar­ti­miau­siu me­tu bus įsteig­ta bend­ra įmo­nė. Ti­ki­mės, kad jau rug­sė­jį tai tu­rė­tų bū­ti, nes yra pla­nas spa­lio mė­ne­sį teik­ti bend­rą par­aiš­ką į Eu­ro­pos Ko­mi­si­ją dėl pro­jek­to fi­nan­sa­vi­mo“, - BNS te­le­fo­nu iš Ry­gos sa­kė A.But­ke­vi­čius, kur su Lat­vi­jos ir Es­ti­jos prem­je­rais da­ly­va­vo „Rail Bal­ti­ca“ pri­sta­ty­me vi­suo­me­nei.

Pa­sak jo, par­aiš­kos do­ku­men­tai jau be­veik par­uoš­ti: „Prak­tiš­kai vis­kas yra par­uoš­ta, li­ko tik įsteig­ti bend­rą įmo­nę ir tie do­ku­men­tai (par­aiš­kos - BNS) ir­gi yra be­veik par­uoš­ti“.

A.But­ke­vi­čius ti­ki­no, kad vė­la­vi­mas ne­su­si­jęs su Bal­ti­jos ša­lių ne­su­ta­ri­mais dėl pro­jek­to.

„Čia yra tech­ni­niai ir ju­ri­di­niai klau­si­mai li­kę. Jo­kių ne­bu­vo min­čių iš­sa­ky­ta, kad ne­bus ku­ria­mam bend­ra įmo­nė“, - tei­gė mi­nis­tras pir­mi­nin­kas.

Lie­pą ži­niask­lai­do­je bu­vo pa­si­ro­dę pra­ne­ši­mų, kad tarp Lie­tu­vos, Lat­vi­jos ir Es­ti­jos vėl ky­la ne­su­ta­ri­mų dėl pro­jek­to, ta­čiau jau tuo­met prem­je­ras ne­igė to­kias ži­nias.

Bir­že­lį Ta­li­ne Bal­ti­jos vals­ty­bių prem­je­rai pa­si­ra­šė par­eiš­ki­mą dėl bend­ros "Rail Bal­ti­ca" įmo­nės stei­gi­mo.

De­ry­bos dėl bend­ros įmo­nės už­tru­ko apie pus­me­tį. Ši įmo­nė tu­rė­tų ku­ruo­ti pro­jek­to vyk­dy­mą, teik­ti par­aiš­kas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai dėl ge­le­žin­ke­lio sta­ty­bų fi­nan­sa­vi­mo. Treč­da­lį įmo­nės ak­ci­jų val­dys "Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių" an­tri­nė įmo­nė "Rail Bal­ti­ca sta­ty­ba", o li­ku­sias ak­ci­jas - Lat­vi­jos ir Es­ti­jos bend­ro­vės.

Bend­ras "Rail Bal­ti­ca" tra­sos il­gis Lie­tu­vo­je tu­rė­tų siek­ti apie 360 ki­lo­me­trų, Lat­vi­jo­je - kiek dau­giau nei 300 ki­lo­me­trų, Es­ti­jo­je - apie 300 ki­lo­me­trų.

Eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lis su­jungs Hel­sin­kį, Ta­li­ną, Ry­gą, Kau­ną, Vil­nių ir Var­šu­vą, pra­tę­siant jį iki Ber­ly­no.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Skutas  78.60.231.248 2014-08-23 21:35:31
BNS rašinėja nesąmones dėl "Rail Baltica" maršruto per Kauną arba, kad jis eitų ir per Vilnių ir per Kauną. Pagal "Rail Baltica" paskirtį jo maršrutas turi eiti per Baltijos šalių sostines. Kadangi Kaunas nėra sostinė, be to, jis nėra pakeliui važiuojant iš Vilniaus į Balstogę, tad maršrutas iš Vilniaus negali sukti per Kauną, Kazlų Rūdą, nes tuomet iki Balstogės, per kurią Lenkijoje eis maršrutas į Varšuvą papildomai susidarytų apie 300 km kelio, taigi "Rail Baltica"maršrutui per Kauną nėra jokių galimybių.
2 1  Netinkamas komentaras
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja par­agi­no pa­sku­bė­ti dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to vandens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam [...]
Vil­niaus ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) rin­ko­je – nau­ji vė­jai. Pir­kė­jai vis la­biau ver­ti­na kom­for­tą, tad pa­klau­siau­si tie nau­jos sta­ty­bos pro­jek­tai, ku­rie už­ti­kri­na ne tik tai, kad na­mo sienos bus tvir­tos, [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami