„Rail Baltica“ šaus per Panevėžį

LŽ red@lzinios.lt 2014-06-25 06:00
red@lzinios.lt 2014-06-25 06:00
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Vy­riau­sy­bė pir­ma­die­nį pri­ta­rė „Rail Bal­ti­cos“ tra­sos kryp­čiai per Pa­ne­vė­žį Lat­vi­jos sie­nos link. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl šios tra­sos Sei­mas tu­rė­tų pri­im­ti dar šiais me­tais.

„Vy­riau­sy­bė pro­to­ko­li­niu spren­di­mu pa­tvir­ti­no stu­di­jos re­zul­ta­tus, kad nuo Kau­no per Pa­ne­vė­žį link Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos sie­nos link bus tra­sos kryp­tis. Ta­čiau tai nė­ra ga­lu­ti­nis spren­di­mas, nes į jį nė­ra įkor­po­ruo­tas ir nie­kaip ne­ats­pin­dė­tas Vil­niaus pa­jun­gi­mo klau­si­mas. Šiuo klau­si­mu taip pat at­lie­ka­ma eko­no­mi­nio, ap­lin­ko­sau­gi­nio po­vei­kio stu­di­ja“, - sa­kė su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius. Anot jo, spren­di­mą dėl tra­sos Sei­mas tu­rė­tų pa­tvir­tin­ti dar šiais me­tais.

Stra­te­gi­nio pa­sek­mių ap­lin­kai ver­ti­ni­mo ren­gė­ja „Swe­co Lie­tu­va“, per­nai bir­že­lį lai­mė­ju­si „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ skelb­tą kon­kur­są, tu­rė­jo pa­grįs­ti, ku­rią at­kar­pą pa­si­rink­ti - nuo Kau­no per Šiau­lius ar per Pa­ne­vė­žį. Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos par­eng­ta­me Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­te nu­ro­do­ma, kad pri­ori­te­ti­ne tra­sa bend­ro­vė pa­si­rin­ko Pa­ne­vė­žio kryp­tį.

Šeš­ta­die­nį Ta­li­ne Bal­ti­jos vals­ty­bių prem­je­rai pa­si­ra­šė par­eiš­ki­mą dėl bend­ros „Rail Bal­ti­cos“ įmo­nės stei­gi­mo. De­ry­bos dėl bend­ros įmo­nės tru­ko apie pus­me­tį. Ši įmo­nė tu­rė­tų ku­ruo­ti pro­jek­to vyk­dy­mą, teik­ti par­aiš­kas Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai dėl ge­le­žin­ke­lio sta­ty­bų fi­nan­sa­vi­mo. Treč­da­lį įmo­nės ak­ci­jų val­dys „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­lių“ an­tri­nė įmo­nė „Rail Bal­ti­ca“ sta­ty­ba, o li­ku­sias ak­ci­jas - Lat­vi­jos ir Es­ti­jos bend­ro­vės.

Bend­ras „Rail Bal­ti­cos“ tra­sos il­gis Lie­tu­vo­je tu­rė­tų siek­ti apie 360 ki­lo­me­trų, Lat­vi­jo­je – kiek dau­giau nei 300 ki­lo­me­trų, Es­ti­jo­je – apie 300 ki­lo­me­trų. Eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lis su­jungs Hel­sin­kį, Ta­li­ną, Ry­gą, Kau­ną, Vil­nių ir Var­šu­vą, pra­tę­siant jį iki Ber­ly­no.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
PRIE KO CIA BALTSTOGE  62.65.198.46 2015-01-24 17:45:15
...traukinys lenijoje eis per ELKA...o BALTSTOGE lieka sone...pasiziurekite vokiskus saitus, mielieji...
1 0  Netinkamas komentaras
PRIE KO CIA VILNIUS  62.65.198.46 2015-01-24 17:42:57
pasiimkite liniuote ir paziurekite - tiesiausias kelias yra kaunas - panevezys - ryga...ir vilnius cia ne prie ko - kas nores i vliniu, atvyks is kauno...vilnius yra salia railbaltikos, metas tai suvokti pagaliau
1 0  Netinkamas komentaras
Makalavimas atšaka į Vilnių...  78.60.231.248 2014-06-25 11:08:32
Keistus dalykus daro Butkevičius su socdemais. Antai, pirmadienį jo Vyriausybė nusprendė, kad "Rail Baltica" eis per Panevėžį, o ne per Šaulius, kaip buvo numatyta projekte, ir jokių problemų dėl to nekilo. Vadinasi Vyriausybė gali nuspręsti dėl vėžės maršruto to nederindama ne tik su Latvija, Estija, bet su Briuseliu, taigi gali spręsti ir dėl to, kad vėžės maršrutas eis ne per Kauną, kaip planuota, o per Vilnių, ir tuo būtų padėtas taškas. Tačiau ji to nedaro, akivaizdu, kad ne be partinių, privačių intersų, o kaip įmanydama siekia "prakišti" vadinamąją atšaką nuo Kauno iki Vilniaus. Nors yra akivaizdu, kad atšaka Vilniaus padėties vykstant į Vakarus ir atgal nepakeis, nes iš Vilniaus labiau apsimokės ta vėže naudotis iš Balstogės, o ne iš Kauno, nes tokiu atveju į Balstogę iš Vilniaus būtų vykstama ne tiesiai, pvz., per Druskininkus, Kuznicą (Lenkija), o per Kauną, Kazlų Rūdą, Šeštokus, Elką (Lenkija), t.y. į Vakarus per tą pačią Balstogę vykti per aplinkui apie 300 km tolesniu keliu. Akivaizdu, kad esame socdemo Butkevičiaus mulkinami. Juk tenka dabar kaip nors maskuoti partinę aferą valstybės sąskaita, kai Vilnius, būdamas sostine ir du kartus didesnis už Kauną, duodantis 40% viso Lietuvos BVP, kai vėžės maršrutas turėjo jungti Baltijos sostines per Varšuvą su Berlynu, projekte buvo paliktas už 100 km. nuo Rail Baltica" maršruto. Akivaizdu, kad iš tokio Baltijos šalių keleivių ir krovinių priverstinio 300 km "pavežiojimo" po Lenkiją "Rail Baltica" geležinkeliu ilgalaikę naudą turės Lenkija. Matyt, ne šiap sau Estijos ministras sakė, kad Lietuvos vadžioje yra kvailių. Taigi gal ta kvailybe ir yra vėžė per Kauną. Kas dėl sprendimo dėl vėžės per Panevėžį, o ne Šaulius, tai čia alternatyva apskritai nėra būtina - vėžės maršrutas gali eiti per juos abu. Vėlgi,gali būti, kad čia alternatyvumą lemia vėžei reikalingų žemių išpirkimo iš privačių asmenų interesai... Juk iš Latvijos vėžė nuo Jelgavos į Lietuvą drieksis link Žagarės, taigi Šaulių link...
2 1  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami