„Rail Baltica“ statybos projekte – sudėtingiausias darbų etapas

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-08-06 12:23
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-08-06 12:23
Ruože Mauručiai–Jiesia rekonstruojami keturi tiltai, kuriais eina trys geležinkelio linijos. Nuotraukoje – tilto dalies demontavimo darbai. Andriaus Repšio nuotrauka
Tarp­tau­ti­nės svar­bos ge­le­žin­ke­lių pro­jek­te – „Rail Bal­ti­ca“ sta­tyb­vie­tė­je – ran­go­vams karš­tos die­nos tiek tem­pe­ra­tū­ros, tiek dar­bų or­ga­ni­za­vi­mo pra­sme. Eu­ro­pi­nę vė­žę nuo Len­ki­jos–­Lie­tu­vos sie­nos iki Kau­no tie­sian­tys ran­go­vai, siek­da­mi per trum­pą lai­ką įvyk­dy­ti mil­ži­niš­kos apim­ties dar­bus, ku­rių ver­tė pi­ni­gi­ne iš­raiš­ka sie­kia 1,3 mi­li­jar­do li­tų, pa­si­tel­kia nau­jau­sias su­si­sie­ki­mo inf­ras­truk­tū­ros pro­jek­tuo­se tai­ky­ti­nas tech­no­lo­gi­jas, tei­gia­ma AB "Pa­ne­vė­žio ke­liai" iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

„Rugp­jū­čio ir rug­sė­jo mė­ne­siai „Rail Bal­ti­ca“ tra­so­je – pats dar­bų pi­kas. Iš­kel­ti už­da­vi­niai la­bai su­dė­tin­gi, rei­ka­lau­ja įtemp­ti vi­sas jė­gas, o dar­bų ter­mi­nai – itin trum­pi. Dar­bų or­ga­ni­za­vi­mą ap­sun­ki­na ir ta ap­lin­ky­bė, kad eu­ro­pi­nė vė­žė tie­sia­ma ne­nu­trau­kus trau­ki­nių eis­mo. Tri­jų-ke­tu­rių par­ų eis­mo per­trau­kos su­tei­kia­mos tik tuo­met, kai eksp­loa­tuo­ja­mos li­ni­jos at­kar­pą rei­kia de­mon­tuo­ti, re­kons­truo­ti san­ka­są, įreng­ti vir­šu­ti­nę ke­lio kons­truk­ci­ją, pa­klo­ti nau­ją ge­le­žin­ke­lio gar­de­lę. Sten­gia­mės dirb­ti lanks­čiai, kad ir svar­bi tra­sa bū­tų nu­ties­ta lai­ku, ir trau­ki­nių eis­mas ne­sus­to­tų. Su­teik­tų eis­mo per­trau­kų me­tu ob­jek­tuo­se dir­ba­me iš­ti­są par­ą ne­per­trau­kia­mai. Šios prie­mo­nės yra bū­ti­nos, sie­kiant per trum­pą lai­ką at­lik­ti to­kios apim­ties dar­bus. Pro­jek­to dar­bams tu­rė­jo­me tik pu­san­trų me­tų, api­man­čių ir du žie­mos lai­ko­tar­pius, kai dar­bai ypač ap­sun­kin­ti, o kai ku­rių dar­bų tech­no­lo­giš­kai vyk­dy­ti yra ne­įma­no­ma“, - sa­kė AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vir­man­tas Pui­do­kas.

Pa­ne­vė­žio bend­ro­vė „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to dar­bams pa­spar­tin­ti pri­tai­kė pa­žan­gią įren­gi­nių val­dy­mo sis­te­mą, par­em­tą GPS tech­no­lo­gi­ja. Ši sis­te­ma su­tei­kia ga­li­my­bę ob­jek­te dir­ban­tiems ma­ši­nų ope­ra­to­riams ma­ty­ti tri­ma­tį pro­jek­to brė­ži­nį kom­piu­te­rio ekra­ne, o ma­ši­no­se įmon­tuo­ti GPS siųs­tu­vai lei­džia rea­liu lai­ku ste­bė­ti ma­ši­nų pa­dė­tį ir at­lie­ka­mus dar­bus.

Sis­te­ma fik­suo­ja įran­gos ju­dė­ji­mą skait­me­ni­nia­me pro­jek­to brė­ži­ny­je itin tiks­liai, to­dėl pro­jek­te nu­ma­ty­ti dar­bai ga­li bū­ti at­lie­ka­mi pra­ktiš­kai be nu­kry­pi­mų, kas su­ma­ži­na lai­ko ir me­džia­gų są­nau­das, lei­džia sinch­ro­ni­zuo­ti dar­bus.

Ypač su­dė­tin­gas dar­bų or­ga­ni­za­vi­mo pra­sme AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ re­kons­truo­ja­mas ge­le­žin­ke­lio ruo­žas Mau­ru­čiai–­Jie­sia. Vie­to­vė su­dė­tin­ga geo­lo­gi­ne pra­sme, o geog­ra­fiš­kai yra at­okiai nuo pa­to­gių su­si­sie­ki­mo ke­lių.

Vien šia­me ruo­že re­kons­truo­ja­mi ke­tu­ri til­tai, ku­riais ei­na trys ge­le­žin­ke­lio li­ni­jos. Kiek­vie­na li­ni­ja re­kons­truo­ja­ma at­ski­rai, ne­nu­trau­kiant trau­ki­nių eis­mo, kas reiš­kia dar­bą prie vei­kian­čio ge­le­žin­ke­lio ir kiek­vie­no til­to at­nau­ji­ni­mą įren­giant nau­jas per­dan­gas trim eta­pais – po vie­ną kiek­vie­nai ge­le­žin­ke­lio li­ni­jai ke­tu­rių til­tų vie­to­je.

Ruo­že Mau­ru­čiai–­Jie­sia taip pat yra trys Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gis­tre įra­šy­tos is­to­ri­nės ver­ty­bės: pir­mo­ji ir an­tro­ji Rin­kū­nų ge­le­žin­ke­lio pra­lai­dos bei Pa­jie­sio ge­le­žin­ke­lio til­tas. Vi­si šie ob­jek­tai bu­vo pa­sta­ty­ti dar 1861-ai­siais, o Pa­jie­sio til­tas pa­sku­ti­nį kar­tą re­kons­truo­tas 1915 me­tais.

Lie­pos 25 die­ną šia­me ruo­že bai­gė dar­bus ar­cheo­lo­gai, ku­rie per pen­kis ty­ri­nė­ji­mų mė­ne­sius iš ša­lia ge­le­žin­ke­lio ap­tik­to ka­pi­ny­no iš­kė­lė 169 žmo­nių pa­lai­kus, ku­rie il­sė­jo­si ne­ži­no­mo­je ka­pa­vie­tė­je nuo XVII am­žiaus.

Pa­ne­vė­žio bend­ro­vė „Rail Bal­ti­ca“ re­kons­truo­ja­muo­se ruo­žuo­se, ne­pai­sant su­dė­tin­gų są­ly­gų, jau at­li­ko per 60 pro­cen­tų vi­sų nu­ma­ty­tų dar­bų. Spar­čiais tem­pais eu­ro­pi­nę vė­žę tie­sia ir ki­ti pro­jek­to ran­go­vai.

Iki me­tų pa­bai­gos vien „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ re­kons­truos per 33 ki­lo­me­trus va­di­na­mo­sios ru­siš­kos vė­žės ge­le­žin­ke­lio ir pa­klos be­veik 35 ki­lo­me­trus eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio vė­žės, iš vi­so – 68 ki­lo­me­trus ge­le­žin­ke­lio. Tie­siant eu­ro­pi­nę vė­žę, „Pa­ne­vė­žio ke­lių“ ruo­žuo­se bus pa­nau­do­ta per 133 tūkst. to­nų skal­dos, o se­na­jai vė­žei re­kons­truo­ti pri­reiks 153 tūkst. to­nų skal­dos. Ge­le­žin­ke­lio li­ni­joms įreng­ti pri­reiks per 136 tūkst. me­trų bė­gių.

AB „Pa­ne­vė­žio ke­liai“ tie­sia dvi „Rail Bal­ti­ca“ at­kar­pas. Ge­le­žin­ke­lio ruo­žo Ma­ri­jam­po­lė-Kaz­lų Rū­da re­kons­truk­ci­ja vyk­do­ma va­do­vau­jan­tis 2013 m. lie­pos 18 d. su­tar­ti­mi su AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“. Su­tar­ties kai­na – 200,51 mln. Lt (su PVM).

Pro­jek­to vyk­dy­mo me­tu, iki šių me­tų pa­bai­gos bus re­kons­truo­ta 25,87 km va­di­na­mo­sios ru­siš­ko­sios (1520 mm) vė­žės ge­le­žin­ke­lio ir nau­jai pa­klo­ta 24,15 km eu­ro­pi­nės (1435 mm) vė­žės ge­le­žin­ke­lio. Pro­jek­to vyk­dy­mo me­tu re­kons­truo­ja­mi du til­tai, 17 pra­lai­dų, 9 per­va­žos bei trys sto­tys: Ma­ri­jam­po­lės, Vin­čų ir Kaz­lų-Rū­dos.

50 ki­lo­me­trų nau­jų ir at­nau­ji­na­mų ge­le­žin­ke­lio li­ni­jų sta­ty­bos me­tu, įren­giant san­ka­sas, bus pa­nau­do­ta be­veik 160 tūks­tan­čių ku­bi­nių me­trų grun­to. Eu­ro­pi­nės ve­žės sta­ty­bai bus pa­nau­do­ta per 100 tūks­tan­čių to­nų gra­ni­to skal­dos, ru­siš­ka­jai vė­žei – 106,5 tūks­tan­čio to­nų gra­ni­to skal­dos. Ge­le­žin­ke­lio vė­žėms klo­ti nu­ma­ty­ta pa­nau­do­ti be­veik 88 tūks­tan­čius vie­ne­tų gelž­be­to­ni­nių pa­bė­gių ir be­veik 100 tūks­tan­čių tie­si­nių me­trų bė­gių.

Pro­jek­to dar­bų są­ra­še – 2,33 ki­lo­me­tro il­gio triukš­mą slo­pi­nan­čių sie­nu­čių sta­ty­ba. Pro­jek­te nu­ma­ty­ta pa­klo­ti sig­na­li­za­ci­jos ka­be­lių, ku­rių bend­ras il­gis – 51 ki­lo­me­tras, bei 73,7 ki­lo­me­tro ry­šių ka­be­lių.

Ly­giag­re­čiai ”Pa­ne­vė­žio ke­liai“ vyk­do „Rail Bal­ti­ca“ sta­ty­bos dar­bus ruo­že Mau­ru­čiai-Jie­sia (ge­le­žin­ke­lio ruo­žo Ma­ri­jam­po­lė-Kaz­lų Rū­da-Kau­nas, ge­le­žin­ke­lio li­ni­jos Kai­šia­do­rys-Ky­bar­tai at­kar­pa). Dar­bų kai­na – 131,87 mln. Lt (su PVM). Va­do­vau­jan­tis 2013 m. bir­že­lio 26 d. įsi­ga­lio­ju­sia su­tar­ti­mi su „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liais“, Pa­ne­vė­žio bend­ro­vė per 19 mė­ne­sių re­kons­truos 7,643 ki­lo­me­tro se­no­sios ru­siš­ko­sios vė­žės (1520 mm) ir nau­jai pa­klos 10,638 ki­lo­me­tro nau­jo eu­ro­pi­nės vė­žės (1435 mm) ke­lio.

Šio pro­jek­to vyk­dy­mo me­tu re­kons­truo­ja­mi 4 til­tai, 8 pra­lai­dos, 1 per­va­ža ir Jie­sios ge­le­žin­ke­lio puss­to­tė su dviem pe­ro­nais. San­ka­soms įreng­ti bus pa­nau­do­ta per 176 tūks­tan­čius ku­bi­nių me­trų grun­to, eu­ro­pi­nei ve­žei įreng­ti pri­reiks be­veik 33 tūks­tan­čiai to­nų gra­ni­to skal­dos, ru­siš­kai ve­žei – 46 tūks­tan­čių to­nų gra­ni­to skal­dos. Ke­ly­nams pa­klo­ti pri­reiks be­veik 32 tūks­tan­čių vie­ne­tų gelž­be­to­ni­nių pa­bė­gių bei 36,3 tūks­tan­čio tie­si­nių me­trų bė­gių. “Rail Bal­ti­ca” at­kar­po­je Mau­ru­čiai-Jie­sia įren­gia­mos dvi at­ra­mi­nes 171,2 m ir 80 m il­gio sie­nu­tės, sta­to­ma 2,305 ki­lo­me­tro triukš­mą slo­pi­nan­čių sie­nu­čių, ku­rių bend­ras plo­tas – 8367 kvad­ra­ti­nių me­trų.

AB “Pa­ne­vė­žio ke­liai” yra vie­na iš pen­kių ge­ne­ra­li­nių ran­go­vų, tie­sian­čių 120 ki­lo­me­trų il­gio “Rail Bal­ti­ca” ge­le­žin­ke­lį nuo Len­ki­jos-Lie­tu­vos sie­nos iki Kau­no.

„Rail Bal­ti­ca“ – di­džiau­sias in­ves­ti­ci­nis pro­jek­tas, vyk­do­mas Ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos is­to­ri­jo­je. Iki 2015 me­tų pla­nuo­ja­mų at­lik­ti dar­bų apim­tys sie­kia 1,3 mlrd. li­tų. Pla­nuo­ja­ma, kad at­ei­ty­je „Rail Bal­ti­ca“ ko­ky­biš­ka ge­le­žin­ke­lio li­ni­ja su­jungs Var­šu­vą, Kau­ną, Ry­gą, Ta­li­ną ir, pa­sie­kus ge­le­žin­ke­lio kel­tą, Hel­sin­kį. Re­kons­tra­vus ar nu­tie­sus nau­jus „Rail Bal­ti­ca“ eu­ro­pi­nės vė­žės ruo­žus, ke­lei­vi­nių trau­ki­nių grei­tis bus iki 120 km per va­lan­dą, o pre­ki­nių – iki 80 km per va­lan­dą. Ti­ki­ma­si, kad ge­le­žin­ke­lio trans­por­tas pe­rims di­džią­ją da­lį pre­ki­nių kro­vi­nių, ga­be­na­mų tarp Suo­mi­jos, Bal­ti­jos ša­lių, Len­ki­jos ir Vo­kie­ti­jos. Šiuo me­tu kro­vi­niai šiau­rės-pie­tų kryp­ti­mis dau­giau­siai ga­be­na­mi ke­liais ir jū­ra.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (6)
keleive  78.56.179.81 2014-12-23 17:18:17
Nors traukinių eismas nenutrauktas, kažkodėl keleiviai vežiojami autobusais.
0 0  Netinkamas komentaras
Pilsudskiniai sprendimai...  78.60.231.248 2014-08-07 12:23:23
Koks čia džiaugsmas iš niekam nereikalngos, ambicingos - akivaizdžiai ne Lietuvos interesams tarnaujančios statybos, į kurią sukišama 1,3 mlrd biudžeto lėšų, kai tuo tarpu jau yra 25 metai, kai Druskininkai laikomi atkirsti nuo Vilniaus, Lietuvos - be geležinkelio, kuriam tetrūksta 15 km. ruoželio. Čia jau yra akivaizdi pilsudskinė Vilniaus ir apskritai Rytų Lietuvos izoliavimo politika. Niekas nepatikės, kad per tiek metų nebūtų galėję atsirasti tam ruoželiui reikalinga kokia dešimtis milijonų litų... Beje, jokiam žiniasklaidėliui nerūpi paklausti valdžios dėl tokios jos politikos.
4 0  Netinkamas komentaras
Anas  81.7.118.134 2014-08-07 12:15:29
Koki Jo didenybė imperatorius pastatė gelžkeli, toks ir liks...., nes imperatoriaus neber.
2 0  Netinkamas komentaras
Rutenis  36.81.45.92 2014-08-07 04:55:41
Dziugu, kad vyksta statybos.. Tik teisybes delei, tai nera Rail Baltika. Tai - viso labo veze nuo lenku sienos iki Kauno, kuri turejo buti nutiesta jau seniai. Bet geriau veliau negu niekad..tai bus naujas gelzkelis, bet jau pasenes moraliskai - jame greitis bus toks, kaip prie Smetonos. O RAIL BALTIKA yra estu rekomenduojamas projektas, kuri lietuviai suzlugde( jo vizija - modernus greitas ekspresas( virs 200 km val), sujungsiantis BERLYNA su Helsinkiu ir einantis per Kauna.
4 0  Netinkamas komentaras
Šito Prezidentė vis dar "nemato"...  78.60.231.248 2014-08-06 22:27:45
Taip ir neaišku kam reikalingas 80-120 km/val greičio europinės vėžės pratęsimas nuo Šeštokų iki Kauno, juk paskirstyti ir perkrauti krovinius sėkmingai galima ir Šeštokuose. Juolab, kad europinei "Rail Baltica" su 240 km/val greičiu ruožas iki Kauno netiks, be to, jos maršrutas privalo eiti per šalių sostines. Kažkoks absurdas - skubama kišti 1,3 mlrd litų kaip į balą. Kieno tai akivaizdžiai savanaudiškos - valstybei kenkėjiškos - užmačios! Keistokai atrodo, kai Prezidentė šito vis dar "nemato"...
4 3  Netinkamas komentaras
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
IT mil­ži­nė „Dell Tech­no­lo­gies“ pri­sta­tė at­nau­jin­tą ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį „XPS 13“, jau lai­ko­mą ne tik vie­na sti­lin­giau­sių se­zo­no tech­no­lo­gi­nių nau­jie­nų, bet ir be­ne kom­pak­tiš­kiau­siu [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami