„Rail Baltica“ stringa Latvijoje

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-18 14:21
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-18 14:21
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio pro­jek­tui „Rail Bal­ti­ca“ iš­ki­lo grės­mė dėl Ma­ru­pės (Lat­vi­ja) sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mo ne­pri­tar­ti, kad ge­le­žin­ke­lis bū­tų tie­sia­mas per šios sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ją.

Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai vėl vie­nin­gai at­me­tė pa­siū­ly­mą, kad per jos te­ri­to­ri­ją bū­tų nu­ties­ta at­ša­ka Baus­kės – Ry­gos oro uos­to at­ša­ka, pra­ne­ša­ma Lat­vi­jos ži­niask­lai­do­je. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­lai­ko nuo Ry­gos ge­le­žin­ke­lio sto­ties iki oro uos­to va­rian­tą, ta­čiau šiuo me­tu toks spren­di­mas bū­tų to­ly­gus „Rail Bal­ti­ca“ pro­jek­to su­stab­dy­mui. Be to, bū­tų ne­ra­cio­na­lu, jei trau­ki­niai tu­rė­tų pa­suk­ti 35 ki­lo­me­trus, kad pa­siek­tų oro uos­tą ir taip su­gaiš­tų pa­pil­do­mus 70 ki­lo­me­trų, du kar­tus kirs­tų Ry­gą. Tai­gi, ar­ba bus nu­ties­tas ge­le­žin­ke­lis per Ma­ru­pę, ar­ba „Rail Bal­ti­ca“ ne­sieks oro uos­to.

Ma­ru­pės de­pu­ta­tai pa­sip­rie­ši­no ge­le­žin­ke­lio sta­ty­bai per sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­ją rea­guo­da­mi į gy­ven­to­jų apk­lau­sos re­zul­ta­tus. Apk­lau­sa tru­ko il­giau kaip 3,5 va­lan­dos. Be to, de­pu­ta­tai sa­vo spren­di­mą grin­dė tuo, kad ge­le­žin­ke­lis per Ma­ru­pę ne­ati­tin­ka sa­vi­val­dy­bės plė­tros iki 2026 me­tų pla­no. Ja­me ne­nu­ma­ty­ta ties­ti jo­kių ge­le­žin­ke­lių pie­čiau nuo oro uos­to.

Ne­igia­mas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mas pri­im­tas ne­pai­sant Ma­ru­pės me­ro Mar­ti­nio Bo­ja­ro su­si­ti­ki­mo si Lat­vi­jos mi­nis­tre pir­mi­nin­ke Laim­duo­ta Strau­ju­ma. Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba jau aps­kai­čia­vo, kad ge­le­žin­ke­lio sta­ty­ba Ma­ru­pei at­siei­tų dau­giau kaip 310 mln. eu­rų, nes, be ki­tų dar­bų, tek­tų per­kas­ti me­lio­ra­ci­jos grio­vius.

Apie ge­le­žin­ke­lio at­ša­kos per oro uos­tą da­bar ga­li­ma tik svars­ty­ti. Vie­nas va­rian­tas – jos at­si­sa­ky­ti. Ta­čiau abe­jo­ti­na, ar to­kio va­rian­to at­si­sa­kys Vy­riau­sy­bė. Juk pro­jek­te da­ly­vau­ja ir Ta­li­no bei Kau­no oro uos­tai. Ne­tu­rė­da­mas prie­igos prie grei­to­jo ge­le­žin­ke­lio Ry­gos oro uos­tas tap­tų ne­kon­ku­ren­cin­gas. Ne­de­rė­tų pa­mirš­ti ir to, kad, kaip prog­no­zuo­ja Lat­vi­jos su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras, nu­ties­ti tra­są iki oro uos­to kai­nuo­tų 400 mln. eu­rų, iš ku­rių 340 mln. fi­nan­suo­tų ES. Bū­tų ne­pro­tin­ga at­si­sa­ky­ti to­kios in­ves­ti­ci­jos.

Tai­gi, Lat­vi­jos val­džia ne­la­bai tu­ri iš ko rink­tis. Ki­ta ver­tus, iki 2020 me­tų sta­ty­bos dar­bai ne­pra­si­dės, o ar­ti­miau­si rin­ki­mai į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą – 2017 me­tų va­sa­rą. Per tuos 2,5 me­tų dar daug kas ga­li keis­tis.

Ge­le­žin­ke­lio li­ni­jai rei­ka­lin­gų skly­pų iš­pir­ki­mui yra nu­ma­ty­ta skir­ti 130 mln. eu­rų. Vi­du­ti­nė sta­tis­ti­nė kom­pen­sa­ci­ja že­mės sa­vi­nin­kams su­da­ry­tų 65 tūkst. eu­rų. Ta­čiau kiek­vie­nas at­ve­jis bus svars­to­mas at­ski­rai. Kol kas, kaip aps­kai­čiuo­ta, rei­kė­tų nu­griau­ti apie 200 na­mų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Skutas  78.60.231.248 2015-03-24 14:01:25
Kokie ten iš tikrųjų yra interesai ginče Latvijoje sunku spręsti. Tačiau akivaizdu, kad jeigu europinės vėžės geležinkelis Latvijoje neina per Jelgava, o tiesesniu keliu pro Bauskę, tai tada tiesiausias jo maršrutas Lietuvoje link Balstogės (Lenkija) būtų pro Anykščius-Vilnių-Druskininkus. Bet apie jokį vėžės tiesinimą ryšium su tuo Lietuvoje informacijos nėra.
0 0  Netinkamas komentaras
aha  78.56.121.231 2015-03-23 22:07:46
kad praeis šalia Bauskės, ten niekas nesiginčija. Pažiūrėk žemėlapyje, kur yra Bauskė (prie sienos) ir kur yra Marupė (prie Rygos). Ieškok per google, jei įdomu, yra netgi latviški tų geležinkelio projektų žemėlapiai su nubrėžtomis diskutuojamomis alternatyvomis.
1 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2015-03-21 21:47:28
Gal pas "aha" kitas tekstas. Pas mane aiškiai parašyta, kad Marupės savivaldybės taryba atmetė siūlymą, kad per jos teritoriją būtų nutiesta "Baus­kės – Ry­gos oro uos­to at­ša­ka". Pagal tai ir komentavimas. Jeigu "aha" iš kažkokių šaltinių yra žinoma, kad geležinkelis link Lietuvos sienos praeis šalia Bauskės, tai galėtų jų informacija plačiau pasidalinti per Lzinios.lt ir su kitais. Pvz., gal tokiu atveju keičiasi "Rail Baltica" maršrutas ir per Lietuvą.
0 0  Netinkamas komentaras
aha  78.56.121.231 2015-03-21 17:00:40
Gal ir žurnalistas nelabai aiškiai parašė, bet Skutas visai nesąmonių prikomentavo. Geležinkelio ruožas vadinamas Bauskės-Rygos, nes kalbama apie kelio dalį nuo Lietuvos sienos iki Rygos. Nekalbama apie kažkokią atšaką į Bauskę, nes ir šiaip geležinkelis numatytas šalia Bauskės, bet jokių ten terminalų niekas nerezga. Marupė yra šalia Rygos, galima sakyti Rygos dalis šalia oro uosto. Jie ten ginčijasi iš kurios pusės ir kaip privažiuoti prie Rygos, kad ir geležinkelio stotį pravažiuotų, ir Rygos krovinių terminalą, ir oro uostą privažiuotų, bet Marupės gyventojai ir savivaldybė nenori, kad važiuotų per jų teritoriją, nes nacionalizuotų žemes, kai kam tektų išsikelti iš ten ir t.t.
0 0  Netinkamas komentaras
Skutas  78.60.231.248 2015-03-19 19:48:06
Iš informacijos galima suprasti, kad "Rail Baltica" maršrutas per Bauskę neis, o į ją bus nutiesta tik šio geležinkelio atšaka. Tai kuo Latvijai yra tokia svarbi Bauskė, kad į ją būtų tikslinga tiesti "Rail Baltica" atšaką. Matyt, Latvija planuoja Bauskėje turėti krovinių terminalą su tokiais išskaičiavimais, kad jis aptarnautų ir pasienyje su Latvija esančių Lietuvos rajonų krovinius. O gal čia net rezgama kokia alternatyva kroviniams ne per Klaipėdos uostą. Tad norint suprasti su "Rail Baltica" susijusius Latvijos planus, būtina žinoti, o per kurgi nuo Rygos link Lietuvos eis šio traukinio maršrutas. Be to, tai yra įdomu žinoti ir žmonėms. Deja, informacijoje apie tai nėra nė žodelio...
2 2  Netinkamas komentaras
Sei­mo na­riai siū­lo grą­žin­ti vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mo sta­tu­są ke­tu­riems ži­ny­bi­niams ap­do­va­no­ji­mams – Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kū­rė­jų sa­va­no­rių me­da­liui, Šau­lių žvaigž­dei, Šau­lių žvaigž­dės [...]
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas ga­lės ra­miai baig­ti sa­vo ka­den­ci­ją. Opozicijos par­eikš­tos in­ter­pe­lia­ci­jos [...]
Šve­di­jo­je nuo 2018 me­tų bus grą­žin­ta vi­suo­ti­nė ka­ro prie­vo­lė, pra­ne­šė gy­ny­bos ministras Pe­te­ris Hultq­vis­tas.
Va­kar bū­da­mas 93 me­tų mi­rė Shi­mo­nas Pe­re­sas. Per sa­vo po­li­ti­nę kar­je­rą jis du kar­tus ėjo prem­je­ro par­ei­gas, bu­vo lai­ko­mas Iz­rae­lio bran­duo­li­nės prog­ra­mos ar­chi­tek­tu, bet vė­liau, at­si­sa­kęs anks­tes­nių [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Vers­las ra­gi­na­mas jau da­bar pra­dė­ti ruo­štis po po­ros me­tų griež­tė­sian­čiam as­mens duo­me­nų val­dy­mui ir sau­go­ji­mui. Mat nau­jų tai­syk­lių ne­si­lai­kan­čioms įmo­nėms grės bau­da iki 20 mln. eu­rų. [...]
Be­veik 2 tūkst. Lie­tu­vos pie­no ga­min­to­jų per ar­ti­miau­sius tris mė­ne­sius ke­ti­na su­ma­žin­ti ga­my­bą ir už tai ti­ki­si gau­ti 1,77 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos par­amos lė­šų pa­gal liepą Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Lie­tu­vos fut­bo­lo fe­de­ra­ci­jo­je (LFF) rink­ti­nių di­rek­to­riu­mi dir­bęs Ro­ber­tas Taut­kus ėmė­si nau­jos veik­los. Jo ini­cia­ty­va įkur­ta Lie­tu­vos fut­bo­lo žai­dė­jų są­jun­ga (LFŽS), kuri rū­pi­na­si pro­fe­sio­na­lių [...]
Lie­tu­vos vy­rų te­ni­so rink­ti­nė, Da­vi­so tau­rės se­zo­ną bai­gu­si pra­lai­mė­ji­mu Bos­ni­jai ir Her­ce­go­vi­nai, sa­vų žiū­ro­vų aki­vaiz­do­je vėl žais ne­grei­tai.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Lie­tu­vos ši­lu­mos tie­kė­jų aso­cia­ci­ja dau­gia­bu­čius pri­žiū­rin­čias or­ga­ni­za­ci­jas, ku­rios ne­spė­jo lai­ku par­uoš­ti na­mų vi­daus šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų ar­tė­jan­čiam šildymo se­zo­nui, par­agi­no [...]
Sti­lin­gi me­di­niai lip­du­kai jū­sų kom­piu­te­riui? Tam­so­je švie­čian­tis bu­me­ran­gas? O gal­būt prie sta­lo prie sta­lo tvir­ti­na­ma ap­lin­kai draugiška šiukš­lių dė­žė? 
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Kamb­ri­jos gra­fys­tė­je (Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja) avis au­gi­nan­tis Pi­pas Simp­so­nas kū­ry­biš­kai ėmė ko­vo­ti su va­gi­mis. Jis pa­si­tel­kė į pa­gal­bą ryškiai oran­ži­nius da­žus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami